Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? có th? x?y ra khi b?n b?t đ?u ho?c làm vi?c trong Word 2000, Word 2002, và trong Word 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 259413 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này là m?t k?t h?p c?a các bài vi?t trư?c đây có s?n sau: 826840 và 289634
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong Microsoft Word, nhi?u v?n đ? đư?c thư?ng xuyên liên k?t v?i cài đ?t ho?c tr?nh đi?u khi?n đang ? bên ngoài c?a các t?p tin t? l?i. Bài này li?t kê m?t s? bư?c chung chung mà b?n có th? th? trư?c khi b?n liên h? v?i h? tr? k? thu?t.

THÔNG TIN THÊM

H?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t máy in đư?c cài đ?t

N?u phông ch? c?a b?n b? thi?u, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t máy in cài đ?t và r?ng nó không ph?i là chung / văn b?n ch? đi?u khi?n máy in. Các phông ch? Ch? hi?n th? trong các Phông ch? danh sách đư?c d?a trên lo?i máy in mà b?n đ? cài đ?t. N?u b?n có chung tr?nh đi?u khi?n máy in ch? văn b?n Set như tr?nh đi?u khi?n m?c đ?nh, b?n có th? th?y ch? có m?t ch?--font La M? 10 cpi - trong các Phông ch? danh sách. N?u b?n có m?t đi?u khi?n máy in không-chung đ?t như các m?c đ?nh, t?t c? các phông ch? TrueType đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n xu?t hi?n trong các Phông ch? danh sách.

Trong Word, đ? xem máy in mà b?n đang s? d?ng, Nh?p vào In ?n trên các Tệp tr?nh đơn. N?u Chung / văn b?n ch? xu?t hi?n trong các Tên h?p, ch?n máy in khác. N?u máy in khác không ph?i là có s?n trong các Tên h?p, cài đ?t m?t máy in b?ng cách s? d?ng các bư?c thích h?p cho b?n t?nh h?nh.

Chú ý B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? là, xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Trong Windows 2000

 1. B? t?t c? trư?ng h?p c?a t?. N?u b?n s? d?ng Word như thư đi?n t? c?a b?n biên t?p viên, h?y ch?c ch?n đ? thoát kh?i Microsoft Outlook c?ng.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào Máy in.
 3. Nh?p vào Thêm máy in.
 4. Trong thu?t s? máy in thêm nh?p vào Ti?p theo.
 5. Ch?n m?t trong hai Máy in c?c b? ho?c Máy in m?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. N?u b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n yêu c?u cho dù b?n mu?n cài đ?t máy in b?ng tay, b?m Ti?p theo.
 7. Ch?n c?ng mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. Trong các Các nhà s?n xu?t danh sách, ch?n h?ng ch? t?o máy in phù h?p. Trong các Máy in danh sách, b?m vào các mô h?nh máy in mà b?n mu?n. Nh?p vào Ti?p theo.
 9. Ch?n b?t k? mà b?n mu?n, và sau đó b?m vào m?t Ti?p theo. L?p l?i các th? t?c này cho m?i b?ng thu?t s? cho đ?n khi b?n đ?n cu?i. Nh?p vào K?t thúc.
 10. Đ?t máy in này là máy in m?c đ?nh.

Trong Windows XP

 1. B? t?t c? trư?ng h?p c?a t?. N?u b?n s? d?ng Word như thư đi?n t? c?a b?n biên t?p viên, h?y ch?c ch?n đ? thoát kh?i Microsoft Outlook c?ng.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Máy in và Fax.
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thêm máy in.
 4. Trong thu?t s? máy in thêm nh?p vào Ti?p theo.
 5. Nh?p vào m?t trong hai Máy in c?c b? g?n vào máy tính này ho?c Máy in m?ng, ho?c máy in g?n vào m?t máy tính khác, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. N?u b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n yêu c?u cho dù b?n mu?n cài đ?t máy in b?ng tay, b?m Ti?p theo.
 7. Ch?n c?ng mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. Trong các Các nhà s?n xu?t danh sách, ch?n h?ng ch? t?o máy in phù h?p. Trong các Máy in danh sách, b?m vào các mô h?nh máy in mà b?n mu?n. Nh?p vào Ti?p theo.
 9. Ch?n b?t k? mà b?n mu?n, và sau đó b?m vào m?t Ti?p theo. L?p l?i các th? t?c này cho m?i b?ng thu?t s? cho đ?n khi b?n đ?n cu?i. Nh?p vào K?t thúc.
 10. Đ?t máy in này là máy in m?c đ?nh.

Xác đ?nh xem hành vi là đ?c trưng cho tài li?u

N?u b?n đang g?p m?t v?n đ? v?i m?t tài li?u c? th?, ki?m tra sau đây:
 • B?n có th?y hành vi tương t? trong m?t tài li?u m?i?
 • B?n có th?y hành vi tương t? trong khác hi?n có tài li?u?
Word k?t h?p nhi?u đ?nh d?ng v?i cu?i cùng đo?n đánh d?u, đ?c bi?t là ph?n và phong cách đ?nh d?ng. N?u b?n sao chép t?t c? m?i th? ngo?i tr? các đánh d?u đo?n cu?i cho m?t tài li?u m?i, tham nh?ng có th? đ? phía sau trong tài li?u g?c. Trong tài li?u m?i, n?p đơn xin l?i ph?n đ?nh d?ng hay đ?nh d?ng phong cách. Đ? sao chép t?t c? m?i th? tr? đo?n cu?i, làm theo các bư?c sau:
 1. M? tài li?u trong Word.
 2. B?m CTRL + END.
 3. B?m CTRL + SHIFT + HOME.
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Sao.
 5. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?i.
 6. Nh?p vào Tài li?u tr?ng.
 7. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Dán.
LƯU ? N?u tài li?u c?a b?n ch?a ph?n ngh?, sao chép ch? văn b?n gi?a các vi ph?m ph?n. Không sao chép và dán các vi ph?m ph?n, b?i v? Đi?u này có th? mang l?i cho tham nh?ng vào tài li?u m?i c?a b?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? b? hư h?ng tài li?u Word, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
826864Cách khắc phục sự cố các tài liệu Word bị hỏng

H?y ch?c ch?n r?ng b?n không s? d?ng b? chuy?n đ?i văn b?n ph?c h?i khi b?n m? t?p tin

Đ? ngăn ch?n ch? văn b?n đang đư?c ph?c h?i khi b?n m? t?p tin c?a b?n và đ? m? t?p tin c?a b?n trong các đ?nh d?ng tài li?u Word, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?.
 2. Trong các Lo?i t?p danh sách, b?m vào Tài li?u Word, ho?c nh?p vào T?t c? các t?p.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
291180Đ?nh d?ng b? m?t, bi?u tư?ng xu?t hi?n khi b?n m? tài li?u

Ki?m tra các thi?u, di chuy?n ho?c đ?i tên kèm theo m?u

N?u t? đi?m d?ng đáp ?ng khi b?n m? m?t tài li?u c? th?, các tài li?u có th? có m?t m?u đính kèm khác ngoài Normal.dot m?u. Ngoài ra, m?t trong các đi?u ki?n sau đây có th? là đúng:
 • Tiêu b?n đính kèm, thư m?c c?a nó ho?c chia s? c?a nó là m?t tích.
 • Tiêu b?n đính kèm đ? đư?c di chuy?n.
 • Tiêu b?n đính kèm đ? đư?c đ?i tên.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
830561Tài li?u có kèm theo m?u m?t m?t th?i gian dài đ? m? trong Word 2002 và trong Word 2003

Chèn tài li?u c?a b?n vào m?t t?p tin

Đánh d?u đo?n cu?i cùng trong m?t tài li?u Word ch?a thông tin v? tài li?u. N?u tài li?u b? h?ng, b?n có th? l?y các văn b?n c?a tài li?u n?u b?n có th? b? qua này đánh d?u đo?n cu?i cùng.

Đ? truy c?p vào m?t tài li?u nhưng l?i đánh d?u đo?n cu?i cùng c?a nó phía sau, làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?i. Ch?n Tài li?u tr?ng và nh?p vào Ok.
 2. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Tệp.
 3. Ch?n t?p b?n mu?n m? và đưa vào, và b?mChèn.

Có đư?c m?t máy quét vi rút up-to-date

Đôi khi nh?ng v?n đ? có th? liên quan đ?n m?t vi-rút. B?n có th? ngăn ch?n ho?c kh? trùng c?a b?n máy tính kh?i vi-rút ph?n l?n b?ng cách ch?y ph?n m?m ch?ng vi-rút có b?n c?p nh?t m?i nh?t, và b?i đang quét h? th?ng c?a b?n thư?ng xuyên.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
233396Làm th? nào đ? gi?m cơ h?i c?a nhi?m vi rút v? mô trong Word
49500 Danh sách nhà cung cấp phần mềm chống vi rút

B?t đ?u t? v?i /a switch

Các /a chuy?n đ?i là m?t công c? x? l? s? c? đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh nơi m?t v?n đ? có th? t?n t?i khi b?n đang làm vi?c v?i Microsoft Word. Khi b?n s? d?ng các /a chuy?n đ?i đ? b?t đ?u t?, ngăn ch?n các chuy?n đ?i add-in và toàn c?u m?u t? đang đư?c t?i t? đ?ng. Các /a chuy?n đ?i c?ng khóa các t?p tin cài đ?t; có ngh?a là, các t?p tin cài đ?t không th? đư?c đ?c ho?c l?n khi b?n s? d?ng chuy?n đ?i này. Đ? b?t đ?u t? v?i các /a chuy?n đ?i, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các Ch?y h?p tho?i h?p, b?m vào Tr?nh duy?t.
 3. M? m?t trong các thư m?c sau đây, tùy thu?c vào phiên b?n b?n c?a Word:

  Microsoft Office Word 2003
  C: Program Files Files\Microsoft Office\Office11
  Microsoft Word 2002
  C: Program Files Files\Microsoft Office\Office10
  Microsoft Word 2000
  C: Program Files Files\Microsoft Office\Office
  LƯU ?: N?u b?n cài đ?t t? trong m?t thư m?c khác nhau, s? d?ng đư?ng d?n đó Thay vào đó.

  B?m vào các Winword.exe t?p tin, và sau đó b?m M?.
 4. B?n s? th?y m?t đư?ng d?n tương t? như sau trong các M? h?p:

  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe"
 5. B?m vào các M? h?p, và di chuy?n đi?m chèn đ? sau khi các báo giá đóng c?a đánh d?u vào cu?i nh?ng tuyên b? đư?ng d?n.
 6. Nh?p m?t không gian, và sau đó g? /a. Các đư?ng d?n tuyên b? bây gi? nên trông gi?ng như sau:

  "C: Program Files Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe"/a

  LƯU ?: The /a chuy?n đ?i ph?i đư?c g? bên ngoài c?a các d?u ngo?c kép. N?u nó là g? bên trong d?u ngo?c kép, m?t thông báo l?i tương t? như sau xu?t hi?n khi b?n c? g?ng ch?y l?nh:
  Không th? t?m th?y file ' c: Program Files Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe / a' (ho?c m?t trong các thành ph?n c?a nó). H?y ch?c ch?n đư?ng d?n và tên t?p đúng và r?ng t?t c? các thư vi?n c?n thi?t có s?n.
 7. Nh?p vào Ok đ? b?t đ?u t? v?i các /a chuy?n đ?i.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng g? các chuy?n đ?i /a hi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
826857Mô t? c?a các "/ m?t" chuy?n đ?i kh?i đ?ng trong Word
N?u v?n đ? x?y ra khi b?n b?t đ?u t? v?i các /achuy?n đ?i, th?c hi?n các th? t?c sau sáu đ? xác đ?nh ngu?n c?a v?n đ? (không ch?y t? đ?ng macro, r?ng thư m?c kh?i đ?ng, h?y ki?m tra cho COM Add-ins, đ?i tên các m?u toàn c?u, đ?i tên các d? li?u quan tr?ng trong Windows Registry, và đ?i tên tùy ch?n Registry Key).

Ngoài ra, t?t c? các chương tr?nh Microsoft Office 2003 có m?t tùy ch?n kh?i đ?ng ch? đ? an toàn.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
827706Mô t? c?a văn ph?ng ch? đ? an toàn cho Word 2003 và Word 2002

Không ch?y t? đ?ng macro

Macro nh?t đ?nh, tên là t? đ?ng macro, t? đ?ng ch?y khi kh?i đ?ng t?. B?ng sau đây li?t kê các macro t? đ?ng. Đ? b?t đ?u t? mà không c?n ch?y t? đ?ng macro, gi? phím SHIFT trong khi b?n b?t đ?u t?.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
V? môV? trí löu trö?Khi v? mô ch?y
AutoExecTrong các m?u b?nh thư?ng ho?c trong m?t toàn c?u thêm-trongKhi b?n b?t đ?u t?
AutoNewTrong m?t b?n m?uKhi m?t tài li?u m?i mà d?a trên các m?u đư?c t?o ra
AutoOpenTrong m?t tài li?u hay m?t m?uKhi m?t tài li?u đó d?a trên các m?u ho?c có ch?a các v? mô đư?c m?
AutoCloseTrong m?t tài li?u hay m?t m?uKhi m?t tài li?u đó d?a trên các m?u ho?c có ch?a các v? mô đư?c đóng l?i
AutoExitTrong các m?u b?nh thư?ng hay m?t toàn c?u thêm-trongKhi b?n thoát kh?i t?
T? công nh?n m?t macro v?i m?t tên mà b?t đ?u v?i "T? đ?ng" như m?t macro t? đ?ng ch?y khi x?y ra t?nh h?nh mà nó áp d?ng. Đ? t?m th?i ngăn m?t v? mô t? đ?ng ch?y, gi? phím SHIFT trong khi b?n th?c hi?n hành đ?ng gây ra v? mô đ? ch?y.

N?u b?n gi?i quy?t s? c? khi b?n gi? phím SHIFT khi b?n b?t đ?u t?, m?t v? mô auto gây ra v?n đ?. Đ? ngăn ch?n v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u t?.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Macro.
 3. Trong các Macro h?p tho?i, danh sách các macro có th? xu?t hi?n. N?u m?t v? mô đư?c li?t kê b?t đ?u v?i "T? đ?ng", b?n có th? mu?n lo?i b? các macro.
 4. Đ? lo?i b? m?t v? mô t? đ?ng, b?m vào đ? ch?n v? mô, và sau đó nh?p vào Xóa.

  Chú ý M?t Word add-in có th? thêm m?t v? mô t? đ?ng. Đ? xác đ?nh nh?ng g? m?u ch?a các macro t? đ?ng, thay đ?i các macro trong h?p v?i m?t m?u đư?c li?t kê. Sau khi b?n xác đ?nh v? trí các m?u có ch?a các macro t? đ?ng, b?n có th? mu?n lo?i b? m?u đó t? máy tính. N?u b?n lo?i b? m?t b?n m?u m?t Word add-in thêm vào, add-in có th? không làm vi?c.
 5. Nh?p vào H?y b? đ? đóng nh?ng Macro h?p tho?i.
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đ? đóng Microsoft Word. Sau đó, kh?i đ?ng l?i Word.
N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t sau khi b?n kh?i đ?ng l?i Word, các macro t? đ?ng là v?n đ?.

R?ng thư m?c Startup

Khi b?n b?t đ?u t?, t? t? đ?ng t?i m?u và Add-in đư?c đ?t trong thư m?c kh?i đ?ng. L?i trong Word có th? là các k?t qu? c?a nh?ng cu?c xung đ?t ho?c các v?n đ? v?i m?t add-in. Đ? xác đ?nh li?u m?t m?c trong m?t thư m?c Startup gây ra v?n đ?, b?n có th? t?m th?i r?ng các thư m?c.

T? t?i kho?n m?c t? thư m?c kh?i đ?ng văn ph?ng và các Kh?i đ?ng t? thư m?c. Đ? xoá các m?c kh?i thư m?c Startup, làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? trư?ng h?p c?a t?. N?u b?n s? d?ng Word như thư đi?n t? c?a b?n biên t?p viên, h?y ch?c ch?n đ? thoát kh?i Microsoft Outlook c?ng.
 2. Trên máy tính Windows c?a b?n, b?m đúp vào Máy tính của tôi, và sau đó xác đ?nh v? trí thư m?c kh?i đ?ng văn ph?ng cho các phiên b?n c?a Word. V? trí m?c đ?nh là:

  Word 2003
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Startup
  Word 2002
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup
  T? 2000
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Startup
 3. Kéo m?i m?c t? thư m?c kh?i đ?ng vào máy tính đ? bàn. (Ho?c t?o m?t thư m?c trên máy tính c?a b?n, và kéo m?i m?c này m?i c?p.)

  LƯU ?: Đ? t?o ra m?t thư m?c m?i trên bàn làm vi?c, b?m chu?t ph?i vào m?t vùng tr?ng trên máy tính đ? bàn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Cặp.
 4. T?m thư m?c kh?i đ?ng t?. V? trí m?c đ?nh cho các Kh?i đ?ng t? thư m?c là:

  Trong Windows XP ho?c Windows 2000:

  C:\Documents and Settings\ngư?i dùng Tên\Application Data\Microsoft\Word\Startup

  Trong Windows 98, ho?c Windows Millennium Edition (Windows Me) mà không cho phép các c?u h?nh:

  C: \Windows\Application Data\Microsoft\Word\Startup

  Trong Windows 98, ho?c Windows Millennium Edition (Windows Me) v?i các h? sơ đư?c kích ho?t:

  C: \Windows\ngư?i dùng Tên\Application Data\Microsoft\Word\Startup

  Kéo m?i kho?n m?c t? thư m?c Startup đ? bàn làm vi?c. (Ho?c t?o m?t thư m?c trên c?a b?n máy tính đ? bàn, và kéo m?i m?c cho c?p m?i này.)
 5. B?t đ?u t?.
N?u b?n không c?n có th? t?o l?i v?n đ?, và b?n đ? lo?i b? nhi?u kho?n m?c t? thư m?c Startup ho?c thư m?c, b?n có th? c? g?ng cô l?p v?n đ? b?ng cách thêm các t?p tin l?i vào thư m?c Startup thích h?p, m?t b?ng m?t trong nh?ng. C? g?ng đ? tái t?o v?n đ? sau khi m?i b? sung đ? xác đ?nh t?p tin đó gây ra v?n đ?.

Ki?m tra các COM add-in

Các chương tr?nh tương tác v?i t? cài đ?t COM add-in. COM add-in có th? đư?c cài đ?t trong b?t k? v? trí. Đ? xem danh sách đ? cài đ?t COM add-in, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?nh.
 2. B?m vào các L?nh tab.
 3. Trong các Th? lo?i danh sách, b?m vào Công cụ.
 4. Kéo các COM Add-in l?nh đ? m?t thanh công c?.
 5. Nh?p vào Đóng.
 6. Nh?p vào COM Add-Ins trên thanh công c? đ? xem COM add-in đang n?p v?i Word.
N?u thêm-ins đư?c li?t kê trong các COM Add-in h?p tho?i h?p, t?m th?i t?t m?i add-in. Đ? th?c hi?n vi?c này, nh?p vào Xoá h?p ki?m bên c?nh m?i niêm y?t COM add-in, và sau đó nh?p vào Ok. Khi b?n kh?i đ?ng l?i Word, COM add-in không t?i.

N?u b?n gi?i quy?t v?n đ? sau khi b?n t?t COM add-in, m?t trong li?t kê COM add-in có th? nguyên nhân c?a v?n đ?.
N?u b?n có nhi?u COM add-in đư?c li?t kê, xác đ?nh mà COM add-in đang gây ra v?n đ? c? th? b?ng cách chuy?n COM add-in ngày t?i m?t th?i gian. Sau đó, kh?i đ?ng l?i Word.

Đ?i tên các m?u toàn c?u

Đ? ngăn ng?a đ?nh d?ng, AutoText, và macro đư?c lưu tr? trong các tiêu b?n toàn c?u (Normal.dot) t? ?nh hư?ng đ?n hành vi c?a chương tr?nh ho?c tài li?u đư?c m?, đ?i tên t?p tin Normal.dot c?a b?n.

LƯU ?: Đ?i tên m?u Normal.dot c?a b?n cho phép b?n nhanh chóng xác đ?nh xem các m?u b?nh thư?ng gây ra v?n đ? ho?c hành vi. Đ?i tên các m?u Normal.dot đ?t l?i m?t vài l?a ch?n quay l?i m?c đ?nh cài đ?t này, bao g?m c? phong cách tu? ch?nh, tùy ch?nh thanh công c?, macro và AutoText m?c. V? l? do này, Microsoft m?nh m? khuy?n cáo r?ng b?n đ?i tên các Normal.dot t?p tin ch? không ph?i là xóa nó.

M?t s? lo?i c?a c?u h?nh có th? t?o ra nhi?u hơn m?t Normal.dot t?p tin. Các t?nh hu?ng này bao g?m các trư?ng h?p trong đó nhi?u phiên b?n c?a Word đang ch?y trên cùng m?t máy tính ho?c trư?ng h?p trong đó tr?m làm vi?c m?t s? cài đ?t t?n t?i trên cùng m?t máy tính. Trong các t?nh hu?ng này, ch?c ch?n đ? đ?i tên t?t c? các b?n sao c?a Normal.dot.

Đ? đ?i tên c?a b?n m?u toàn c?u (Normal.dot), làm theo các bư?c.

Chú ý B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? là, xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. B? t?t c? các trư?ng h?p c?a Word, bao g?m c? Microsoft Outlook n?u Word đư?c thi?t l?p như là tr?nh so?n th?o thư đi?n t? c?a b?n.
 2. Nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào Tìm kiếm.
 3. Trong các K?t qu? t?m ki?m h?p tho?i h?p, dư?i Nh?ng g? b?n mu?n t?m ki?m cho?, b?m T?t c? các t?p và c?p.
 4. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i Normal.dot.
 5. Trong các T?m trong h?p, ch?n c?a b?n local c?ng đ?a (ho?c v? trí m?u ngư?i dùng thay th? n?u b?n đang ch?y t? t? m?t m?ng máy ch?).
 6. Nh?p vào Tìm kiếm đ? t?m ki?m các t?p tin.
 7. M?i s? xu?t hi?n c?a Normal.dot đó xu?t hi?n trong các K?t qu? t?m ki?m h?p tho?i h?p, b?m chu?t ph?i vào t?p. Nh?p vào Đ?i tên trên tr?nh đơn phím t?t. G? tên m?i cho các t?p tin, ch?ng h?n nhưOldNormal.dot ho?c B?nh thư?ng-1.dot, và sau đó nh?n ENTER.
 8. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng đ? đóng chương tr?nh t?m ki?m.
N?u Word b?t đ?u m?t cách chính xác, b?n có gi?i quy?t v?n đ?. Trong trư?ng h?p này, v?n đ? là m?t m?u Normal.dot b? hư h?i. B?n có th? c?n ph?i thay đ?i m?t vài thi?t đ?t đ? khôi ph?c l?i tùy ch?n yêu thích c?a b?n.

N?u Normal.dot t?p tin mà b?n đ? đ?i tên ch?a tùy bi?n, ch?ng h?n như phong cách, macro, ho?c AutoText m?c mà không th? đư?c d? dàng tái t?o, b?n có th? sao chép nh?ng Tu? ch?nh t? các t?p tin Normal.dot c? đ? t?p tin Normal.dot m?i b?ng cách s? d?ng các t? ch?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng các t? ch?c, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Word trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i làm th? nào đ? s? d?ng t? ch?c trong các T?m ki?m h?p trong c?a s? tr? giúp, và sau đó nh?p vào B?t đ?u t?m ki?m đ? xem các ch? đ?.

Đ?i tên ch?a khóa d? li?u trong Windows registry

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

LƯU ?: Đ?i tên ch?a khóa d? li?u đ?t l?i m?t vài l?a ch?n quay l?i m?c đ?nh cài đ?t, bao g?m trong danh sách t?p tin nh?t g?n đây đ? s? d?ng (MRU) vào các Tệp tr?nh đơn, và cài đ?t nhi?u mà b?n tùy ch?nh khi b?n nh?p vào Tuỳ chọn trên các Công cụ tr?nh đơn. T? xây d?ng l?i ch?a khóa d? li?u b?ng cách s? d?ng built-in m?c đ?nh thi?t đ?t sau khi kh?i đ?ng t?.

Đ? đ?i tên các khóa d? li?u, làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các c?a s? chương tr?nh.
 2. Nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Xác đ?nh v? trí khoá sau b?ng cách b?m đúp vào nhaán c?p c?a b?n Phiên b?n c?a Word:

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
  Word 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data
  T? 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data


  Ch?n các D? li?u thư m?c, và sau đó b?m Đ?i tên trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 5. G? tên m?i cho thư m?c d? li?u (ví d?, lo?iOldData, và sau đó nh?n ENTER.
 6. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đóng Registry Editor. Kh?i đ?ng l?i t? b?nh thư?ng (không có b?ng cách s? d?ng các /a chuy?n đ?i).
N?u Word b?t đ?u m?t cách chính xác, b?n có gi?i quy?t v?n đ?. Các v?n đ? là m?t ch?a khóa d? li?u b? hư h?i. B?n có th? c?n ph?i thay đ?i m?t vài thi?t đ?t khôi ph?c l?a ch?n ưa thích c?a b?n.

Đ?i tên tùy ch?n đăng k? khóa

Phím này lưu tùy ch?n mà b?n có th? thi?t l?p t? Word.

LƯU ?: H?u h?t các cài đ?t này không có trong registry cho đ?n khi b?n th?c hi?n m?t thay đ?i trong Word và sau đó b? Word.

Đ? đ?i tên các Tùy ch?n khóa, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các c?a s? chương tr?nh.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Xác đ?nh v? trí khoá sau b?ng cách b?m đúp vào nhaán c?p c?a b?n Phiên b?n c?a Word:

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
  Word 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
  T? 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options
  Ch?n các Tuỳ chọn thư m?c, và sau đó b?m Đ?i tên trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 5. G? tên m?i cho các Tuỳ chọn thư m?c (ví d?, lo?i OldOptions), và sau đó nh?n ENTER.
 6. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra đóng Registry Editor.
Kh?i đ?ng l?i t? b?nh thư?ng (mà không c?n s? d?ng các /a chuy?n đ?i).

N?u Word b?t đ?u m?t cách chính xác, b?n đ? gi?i quy?t v?n đ?. V?n đ? là m?t phím tùy ch?n b? hư h?i. B?n có th? c?n ph?i xác đ?nh l?i m?t s? thi?t đ?t đ? khôi ph?c l?i tùy ch?n yêu thích c?a b?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?t l?i Word đ? thi?t l?p m?c đ?nh, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822005Làm th? nào đ? thi?t l?p l?i tùy ch?n ngư?i dùng và thi?t đ?t đăng k? trong Word

Ki?m tra tr?nh đi?u khi?n máy in

N?u máy tính c?a b?n d?ng đáp ?ng (b? treo), ho?c n?u b?n có khác các lo?i c?a các v?n đ? in ?n, h?y th? s? d?ng chung / văn b?n ch? đi?u khi?n máy in. Đ? ch?n tr?nh đi?u khi?n máy in chung, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý B?n có th? c?n CD-ROM c?a Windows đ? cài đ?t máy in này tr?nh đi?u khi?n.

Chú ý B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? là, xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Trong Windows XP ho?c Windows 2000

 1. B? thu?c lá t?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào Máy in.

  LƯU ?: Trong Windows XP, nh?p vào Máy in và Fax trên các B?t đ?u tr?nh đơn.
  • N?u b?n th?y bi?u tư?ng đi?u khi?n chung lo?i máy in, b?m chu?t ph?i vào nó, và sau đó b?m Set as Default máy in.
  • N?u bi?u tư?ng tr?nh đi?u khi?n máy in chung không t?n t?i, làm theo các bư?c sau:
   1. M? Thêm máy in.
   2. Trong thu?t s? máy in thêm nh?p vào Ti?p theo.
   3. Ch?n m?t trong hai Máy in c?c b? ho?c Máy in m?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
   4. N?u b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n yêu c?u cho dù b?n mu?n cài đ?t máy in b?ng tay, b?m Ti?p theo.
   5. Ch?n c?ng mà b?n mu?n s? d?ng, và nh?p vào Ti?p theo.
   6. Trong các Các nhà s?n xu?t danh sách, b?m vào Chung chung. Trong các Máy in danh sách, b?m vào Chung / văn b?n ch?. Nh?p vào Ti?p theo.
   7. Ch?n các tùy ch?n b?t k? mà b?n mu?n, và nh?p vào Ti?p theo. L?p l?i các th? t?c này cho m?i b?ng thu?t s? cho đ?n khi b?n đ?n cu?i. Nh?p vào K?t thúc.
Chú ý Khi b?n thi?t l?p chung / tr?nh đi?u khi?n máy in ch? văn b?n như các m?c đ?nh, phông ch? TrueType là không có s?n trong Word.

Khi b?n b?t đ?u t?, chương tr?nh liên l?c v?i máy in m?c đ?nh. N?u Word d?ng đáp ?ng (b? treo) trong khi kh?i đ?ng, nó có th? v? tr?nh đi?u khi?n máy in không tương thích. Word c?ng kh?i tr?nh đi?u khi?n máy in trong các t?nh hu?ng sau đây:
 • L?n đ?u tiên b?n in tài li?u m?t.
 • Khi b?n m? m?t tài li?u có ch?a phông ch? đ?c trưng cho máy in ho?c tùy ch?n.
 • Khi b?n m? m?t tài li?u đ? đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t phiên b?n c? c?a Word.
 • Khi b?n m? m?t tài li?u và các S? d?ng s? li?u máy in đ? lay ra tài li?u tùy ch?n đư?c ch?n cho các tài li?u.

  Tùy ch?n này có th? đư?c t?m th?y trong các tùy ch?n b? trí trong các tùy ch?n kh? năng tương thích cho tài li?u này, có th? đư?c t?m th?y trong các Tùy ch?n chuyên sâu ph?n c?a các L?a ch?n t? h?p tho?i.
Ngoài ra, khi m?t tài li?u đư?c xem trong b? trí in ?n xem, Word repaginates tài li?u. Ph?i m?t lâu hơn cho Word đ? hi?n th? m?t tài li?u trong b? trí in ?n xem hơn trong b?nh thư?ng xem.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
827101Làm th? nào đ? t?i ưu hóa Word 2003, Word 2002, và t? năm 2000
826862 Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? in ?n trong Word 2007 ho?c trong Word 2003
826845 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? th?t b?i in trong Word 2007 và Word 2003
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? x?y ra do m?t tr?nh đi?u khi?n máy in không chính xác ho?c b? hư h?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291336Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? in ?n trong Word 2002 (ph?n 1)
291344 Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? in ?n trong Word 2002 (ph?n 2)
308994 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i thu?c tính máy in t? văn ph?ng chương tr?nh

C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n video

Đ? xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n video mà b?n đang s? d?ng, làm theo các bư?c.

NOTE Các bư?c này có th? khác nhau, tùy thu?c vào vào h? đi?u hành b?n đang b?ng cách s? d?ng và trên tr?nh đi?u khi?n video mà b?n đ? cài đ?t.

Trong Windows XP ho?c Windows 2000

 1. B? t?t c? trư?ng h?p c?a t?. N?u b?n s? d?ng Word như thư đi?n t? c?a b?n biên t?p viên, h?y ch?c ch?n đ? thoát kh?i Microsoft Outlook c?ng.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.

  LƯU ?: Trong Windows XP, nh?p vào B?ng đi?u khi?n trên các B?t đ?u tr?nh đơn.
 3. B?m đúp vào các Màn hình bi?u tư?ng.
 4. B?m vào các Thiết đặt tab.
 5. Nh?p vào Nâng cao.
 6. B?m vào các B? đi?u h?p tab.
 7. Nh?p vào Thu?c tính.
 8. Lưu ? tên c?a các nhà s?n xu?t.
 9. B?m vào các Tr?nh đi?u khi?n tab.
 10. Lưu ? các phiên b?n tr?nh đi?u khi?n, và sau đó nh?p vào H?y b? ba l?n.
Liên h? v?i h?ng ch? t?o tr?nh đi?u khi?n video c?a b?n, và yêu c?u các Phiên b?n m?i nh?t. Đ? cài đ?t nâng c?p tr?nh đi?u khi?n video, h?y làm theo các hư?ng d?n mà đư?c cung c?p v?i tr?nh đi?u khi?n video.

Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h?ng ch? t?o tr?nh đi?u khi?n video, b?m s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
65416 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, A-K-

60781 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, L-P

60782 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, Q-Z
Chú ý B?n c?ng có th? có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách thay đ?i đ? phân gi?i màn h?nh ho?c b?ng cách s?a đ?i cài đ?t tr?nh đi?u khi?n video khác.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
285957H?nh ?nh ho?c đ?i tư?ng khác không xu?t hi?n trong m?t t? tài li?u

C? g?ng đ? ch?y trong ch? đ? an toàn

Trong Windows XP ho?c Windows 2000

Cho bi?t thêm thông tin v? vi?c ch?y Windows 2000 trong an toàn ch? đ?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
202485Mô t? c?a ch? đ? kh?i đ?ng an toàn trong Windows 2000
239780 An toàn-ch? đ? kh?i đ?ng thi?t b? chuy?n m?ch cho c?a s? Boot.ini file
199175 T?nh hu?ng mà Windows có th? không b?t đ?u trong ch? đ? an toàn

Trong Windows 98

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
192926Cách thực hiện khắc phục sự cố khởi động sạch cho Windows 98
180902 Làm th? nào đ? b?t đ?u m?t d?a trên Windows 98 máy tính trong ch? đ? an toàn

Ch?y các tính năng phát hi?n và s?a ch?a

Microsoft Word l?i đ?y đ? các self-repairing tính năng đư?c cung c?p b?i tr?nh cài đ?t Windows. V? v?y, n?u m?t ngu?n l?c quan tr?ng là thi?u, như m?t t?p tin ho?c đăng k? phím đư?c yêu c?u đ? b?t đ?u m?t văn ph?ng chương tr?nh, tr?nh cài đ?t Windows phát hi?n đi?u này và s?a ch?a chương tr?nh.

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
235620Mô t? các tính năng self-repairing
822238 Làm th? nào đ? hi?u các tính năng s?a ch?a trong Office 2003 và trong Office XP

S?a ch?a t? ho?c văn ph?ng

Trong m?t s? trư?ng h?p, t?p tin chương tr?nh Word ho?c văn ph?ng có th? đ? tr? thành b? hư h?i. Cách d? nh?t đ? s?a ch?a m?t cài đ?t Word ho?c văn ph?ng là đ? ch?y S?a ch?a văn ph?ng (ho?c s?a ch?a t?). M?c dù đi?u này là r?t nhanh và thư?ng xuyên S?a ch?a v?n đ?, có các t?nh hu?ng mà trong đó nó không s?a các v?n đ?, và m?t hoàn ch?nh hơn lo?i b? và cài đ?t l?i có th? c?n thi?t.

Đ? th?c hi?n m?t s?a ch?a các t? ho?c văn ph?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng t?t c? chương tr?nh Microsoft Office, và t?t b?t k? ph?n m?m ch?ng vi-rút.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n. LƯU ?: Trong Windows XP, nh?p vào B?ng đi?u khi?n trên các B?t đ?u tr?nh đơn.
 3. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 4. B?m vào văn ph?ng ho?c phiên b?n đ?c l?p c?a t? đó b?n đ? cài đ?t, và sau đó nh?p vào Thêm/lo?i b?.

  Ví d?, b?m vào Microsoft Word 2000, Microsoft Văn ph?ng tiêu chu?n 2000, Microsoft Office 2000 Premium ho?c Microsoft Office 2000 Chuyên nghi?p.
 5. Sau khi b?n nh?p vào chương tr?nh cài đ?t, b?m vào S?a ch?a văn ph?ng (ho?c S?a ch?a t?).
Chương tr?nh cài đ?t s? ki?m tra các t?p tin cài đ?t và thay th? ho?c cài đ?t b?t k? t?p tin t? m?t phiên b?n c? có kích thư?c sai, b? hư h?ng, ho?c thi?u. Sau khi cài đ?t hoàn t?t, kh?i đ?ng l?i t? b?nh thư?ng (mà không c?n s? d?ng các /a chuy?n đ?i), và c? g?ng đ? t?o l?i v?n đ?.

Nếu v?n đ? đư?c s?a ch?a, b?n có th? đ? xác đ?nh v?n đ? như là m?t hư h?ng ho?c t?p b? thi?u.

G? b? và cài đ?t l?i t? ho?c văn ph?ng

N?u s?a ch?a t? ho?c văn ph?ng không s?a v?n đ?, b?n có th? c?n ph?i lo?i b? t? ho?c văn ph?ng và sau đó cài đ?t l?i nó. Th? t?c sau đây lo?i b? càng nhi?u c?a Word ho?c văn ph?ng có th?. Sau khi b?n lo?i b? t? ho?c văn ph?ng, cài đ?t l?i chương tr?nh c?a b?n.

TH?N TR?NG: Th? t?c này có th? d?n đ?n m?t d? li?u. Trư?c khi b?n th?c hi?n nh?ng bư?c, sao lưu b?t k? t?p tin quan tr?ng, bao g?m c? tùy ch?nh m?u, văn b?n, và các t?p tin Normal.dot.

Chú ý B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? là, xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Thoát kh?i m?i chương tr?nh Microsoft Office, và t?t b?t k? ph?n m?m ch?ng vi-rút.
 2. N?u b?n đang s? d?ng Windows XP, nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n. Đ?i v?i Windows 2000, b?m vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 3. Trong Windows XP, nh?p vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh. Trong Windows 2000, b?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 4. Nh?p vào Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 5. B?m vào văn ph?ng ho?c phiên b?n đ?c l?p c?a t? đó b?n đ? cài đ?t, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ.
  Ví d?, b?m vào Microsoft Word 2000, Microsoft Office Tiêu chu?n 2000, Microsoft Office 2000 Premium ho?c Microsoft Office 2000 Chuyên nghi?p.
 6. Nh?p vào Có đ? xác nh?n vi?c lo?i b?.
 7. N?u b?n đư?c yêu c?u cho dù b?n mu?n lo?i b? đư?c chia s? các thành ph?n, b?m Lo?i b? t?t c?.
 8. N?u b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i Windows, h?y nh?p vào Có.
 9. Sau khi Windows kh?i đ?ng l?i, đóng m?i chương tr?nh mà n?p lúc kh?i đ?ng, bao g?m c? ph?n m?m di?t virus, và sau đó cài đ?t Word ho?c văn ph?ng m?t l?n n?a.

  LƯU ?: Khi b?n cài đ?t l?i t? ho?c văn ph?ng, b?n ph?i nh?p vào CD-Key t? phía sau c?a h?p CD ho?c t? c?a b?n gi?y ch?ng nh?n Tính xác th?c.

Tài li?u Word và nhi?u khu v?c m?ng (Wan)

Word có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n m? m?t tài li?u trong m?t khu v?c r?ng m?ng (WAN). Đ?nh d?ng t?p tin văn ph?ng không t?i ưu hóa cho Wan. Đ?nh d?ng t?p tin văn ph?ng đ?i h?i nhi?u hơn thư?ng xuyên và nh? hơn kh?i d? li?u di chuy?n trên m?ng.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n tránh m? và ch?nh s?a t?p tin văn ph?ng trên m?t WAN. Lưu tài li?u Word trên m?t WAN có th? xu?t hi?n đ? đáng k? ch?m hơn qua m?t m?ng c?c (b? LAN). Ngoài ra, các d? li?u đư?c chuy?n khi ngư?i dùng lưu tài li?u trên m?t WAN có th? l?n hơn nhi?u so v?i kích thư?c t?p tin trên đ?a.

Lên đ?n 2,5 l?n như nhi?u d? li?u có th? đư?c chuy?n qua m?ng, so v?i kích thư?c t?p tin g?c trên đ?a. Đây là đi?n h?nh và d? ki?n khi ngư?i dùng lưu tài li?u Word qua m?ng. S? khác bi?t có th? đư?c gi?i thích b?i các giao d?ch chuy?n d? li?u b? sung đư?c yêu c?u đ? giúp Word duy tr? quy?n truy c?p an toàn và đ? h? tr? các tính năng t? nh?t đ?nh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem "Hi?u su?t c?i thi?n m?ng" khi ngư?i dùng truy c?p vào Office XP và Office 2003 tài li?u gi?y tr?ng. Đ? l?y này gi?y tr?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/orkXP/HA102177991033.aspx

Vô hi?u hóa ph?n m?m ch?ng vi-rút

Các chương tr?nh ch?ng virus thư?ng có th? quét tài li?u cho v? mô virus. M?t chương tr?nh ch?ng vi-rút đang ch?y trên máy khách ho?c trên máy ch? có th? t?p b? khóa. T?t b?o v? ch?ng vi-rút, và sau đó th? nghi?m đ? xem li?u v?n đ? hành vi th? sanh s?n nhi?u. Đ? b?t t?t chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n, xem tài li?u hư?ng d?n chương tr?nh ch?ng vi-rút ho?c tr? giúp tr?c tuy?n cho các bư?c và các thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này. Đôi khi, b?n có th? ph?i lo?i b? ph?n m?m ch?ng vi-rút trên c? hai máy khách và máy ch? đ? kh?c ph?c v?n đ? này.

Tùy ch?n h? tr? Microsoft

N?u b?n không th? gi?i quy?t v?n đ? này, m?t s? h? tr? tùy ch?n có s?n có đ? giúp b?n.

Tr? m?t cách nhanh chóng t?m l?i cho m?nh tr?c tuy?n

S? d?ng h? tr? tr?c tuy?n c?a Microsoft đ? t?m ki?m ki?n th?c Microsoft Cơ s? và các ngu?n l?c k? thu?t cho câu tr? l?i nhanh chóng, chính xác. B?n c?ng có th? tùy ch?nh các trang web đ? ki?m soát t?m ki?m c?a b?n.

Đ? b?t đ?u t?m ki?m c?a b?n, tr?nh duy?t đ? các trang Web sau đây:
http://www.support.Microsoft.com

H? tr? s?n ph?m Microsoft

Liên h? v?i m?t chuyên nghi?p h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft đ? h? tr? b?n v?i g? r?i v?n đ?.

Cho bi?t thêm thông tin v? vi?c thu th?p giúp v?i gi?i đáp th?c m?c Microsoft Windows, h?y nh?p vào Ch? đi?m tr? giúp trên các Trợ giúp Menu trong Windows Explorer. Trên các N?i dung tab, b?m đúp đ? m? các Khắc phục sự cố cu?n sách. Sau đó nh?p đúp đ? m? các Liên h? v?i h? tr? k? thu?t Microsoft cu?n sách đ? xem tùy ch?n h? tr? c?a b?n.

Cài đ?t h? tr? m?u

Tiêu b?n này giúp b?n d? dàng đ? b?t đ?u t? v?i thi?t l?p m?c đ?nh và đ?i tên ho?c xoá các m?c c? th? mà có th? gây ra v?n đ?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t h? tr? t? m?u, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
820919Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? x?y ra khi b?n b?t đ?u ho?c s? d?ng Word 2003 ho?c Word 2002

Xóa khóa registry cho COM add-in

COM add-in có th? đư?c cài đ?t trong b?t k? v? trí. Các chương tr?nh tương tác v?i t? cài đ?t COM add-in. Đ? gi?i quy?t các v?n đ? có th? x?y ra v?i ch?, xóa khóa registry cho COM add-in, và sau đó kh?i đ?ng l?i Word.

Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Thoát kh?i t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí registry subkey sau, như là thích h?p cho phiên b?n c?a t? b?n đang ch?y:
  • T? 2000
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Addins
  • Word 2002
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Addins
  • Word 2003
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Addins
 4. Nh?p vào Addins, và sau đó nh?p vào Xu?t kh?u trên các Tệp tr?nh đơn.
 5. Tên t?p tin "WdaddinHKCU.reg", và sau đó lưu t?p vào máy tính đ? bàn.
 6. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Xóa, và sau đó nh?p vào Có.
 7. Định vị khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 8. Nh?p vào Addins, và sau đó nh?p vào Xu?t kh?u trên các Tệp tr?nh đơn.
 9. Tên t?p tin "WdaddinHKLM.reg", và sau đó lưu t?p vào máy tính đ? bàn.
 10. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Xóa, và sau đó nh?p vào Có.
 11. Thoát khỏi Registry Editor.
 12. B?t đ?u t?.
N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, b?n đ? xác đ?nh r?ng m?t COM thêm trong chương tr?nh gây ra v?n đ?. Ti?p theo, b?n ph?i xác đ?nh mà COM thêm trong chương tr?nh gây ra v?n đ?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 259413 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbtshoot kbmt KB259413 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:259413

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com