Kh?c ph?c: SecureNAT khách hàng nh?n m?t "404 trang không t?m th?y" l?i trang web khi khách hàng th? truy c?p vào Internet thông qua m?t máy ch? Threat Management Gateway 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2596388 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n có m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010.
  • H? ph?c v? TMG 2010 là c?a ng? m?c đ?nh ho?c trên m?ng tuy?n t?i Internet.
  • Máy tính khách hàng s? d?ng SecureNAT khách hàng đ? truy c?p Internet.
Trong trư?ng h?p này, khách hàng SecureNAT nh?n đư?c "404 trang không t?m th?y" l?i trang khi khách hàng c? g?ng truy c?p Internet. Các trang l?i có ngu?n g?c t? m?t máy ch? web là m?t máy ch? web khác nhau hơn m?t trong nh?ng khách hàng SecureNAT đ? c? g?ng đ? truy c?p. Ví d?, m?t khách hàng SecureNAT, mà duy?t đ? http://www.contosocom có th? nh?n đư?c m?t l?i 404 trang t? m?t http://www.woodgrovebankcom máy ch? web.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi máy ch? TMG là nh? hơn t?i n?ng lư?ng yêu c?u HTTP g?i đi. Theo này t?i, TMG 2010 có th? misdirect đi yêu c?u HTTP đ?n máy ch? web bên ngoài sai. V?n đ? này không ?nh hư?ng web khách hàng ?y quy?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t các gói d?ch v? đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
2555840 Mô t? c?a gói d?ch v? 2 cho Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, l?p c?u h?nh máy tính khách như web khách hàng ?y quy?n.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

V?n đ? ch? đư?c quan sát th?y khi ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a bên th? ba đư?c cài đ?t trên máy ch? TMG. V?n đ? đ? đư?c quan sát th?y khi nhi?u nhà cung c?p ch?ng vi-rút gói ph?n m?m đ? đư?c cài đ?t trên máy ch? TMG.

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2596388 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise
  • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard
  • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Service Pack 1
T? khóa: 
kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2596388 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2596388

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com