Mô t? c?a Windows SharePoint Services 3.0 cumulative update C?p Nh?t máy ch? hotfix gói (WSS-gói server): October 25, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2596541 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Tích l?y b?n c?p nh?t cho Windows SharePoint Services 3.0 gói ch?a hotfixes cho các các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh k? t? khi phát hành Windows SharePoint Services 3.0.

Lưu ? Đi?u này là xây d?ng 12.0.6654.5000 c?a gói tích l?y.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các xây d?ng đư?c tích l?y, m?i l?n c?p nh?t m?i có ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c Windows SharePoint Services 3,0 C?p Nh?t gói.

Lưu ? quan tr?ng v? các tích l?y gói
  • Văn ph?ng Microsoft 2007 h? th?ng hotfixes hi?n nay đa ngôn ng?. Cumulative update gói này ch?a C?p Nh?t cho t?t c? ngôn ng?.
  • M?t tích l?y hotfix gói bao g?m t?t c? các thành ph?n máy ch? gói. Gói tích l?y C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t trên h? th?ng.

GI?I PHÁP

V?n đ? mà gói hotfix này S?a ch?a

Gói cumulative update C?p nh?t này s?a v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB) sau đây:
2596534 Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Windows SharePoint Services 3.0 (Sts-x-none.msp): Tháng Mư?i 25, 2011

Làm th? nào đ? có đư?c s? tích l?y gói cho Windows SharePoint Services 3.0

M?t hotfix đư?c h? tr? là có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a ch? các nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đó đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n đang không b? ?nh hư?ng b?i đi?u này v?n đ?, chúng tôi khuy?n ngh? b?n đ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t Ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u b? sung các v?n đ? x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? có đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? các câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không đ? đi?u ki?n cho này c? th? hotfix. Đ?i v?i danh sách đ?y đ? các d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đi?n tho?i s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào Microsoft sau đây Trang web:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? "Hotfix download available" h?nh thành nên hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho r?ng ngôn ng?.

Windows SharePoint Services 3.0 Hotfixes đư?c bao g?m trong gói tích l?y

Đi?u này Cumulative update gói ch?a t?t c? các t?p tin .msp đư?c phát hành như là Hotfixes ho?c như thông tin C?p Nh?t công nh?m m?c tiêu Windows SharePoint Services 3.0.

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Đi?u ki?n tiên quy?t

Cài đ?t này hotfix, b?n ph?i có Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 ho?c Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 cài đ?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
949582 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows SharePoint Services 3,0

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thay th? hotfix thông tin

Hotfix này nào thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

B?n làm không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a nh?ng v?n đ? đư?c li?t kê ? đây bài vi?t.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

x 86

T?i v? thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
WSS-kb2596541-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6654.500036,947,00006-Oct-201117: 55
Microsoft Windows Installer .msp t?p tin thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Dw20w-x-none.mspKhông áp d?ng780,28806-Oct-20113: 07
STS-x-none.mspKhông áp d?ng16,484,35206-Oct-20113: 07
Wssmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng514,04806-Oct-20113: 10
Wssmui-bg-bg.mspKhông áp d?ng337,92006-Oct-20113: 09
Wssmui-ca-es.mspKhông áp d?ng323,58406-Oct-20113: 09
Wssmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng327,16806-Oct-20113: 09
Wssmui-cy-gb.mspKhông áp d?ng405,50406-Oct-20113: 09
Wssmui-da-dk.mspKhông áp d?ng474,11206-Oct-20113: 09
Wssmui-de-de.mspKhông áp d?ng361,47206-Oct-20113: 09
Wssmui-el-gr.mspKhông áp d?ng529,40806-Oct-20113: 09
Wssmui-en-us.mspKhông áp d?ng313,34406-Oct-20113: 09
Wssmui-es-es.mspKhông áp d?ng509,44006-Oct-20113: 09
Wssmui-et-ee.mspKhông áp d?ng321,02406-Oct-20113: 09
Wssmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng323,58406-Oct-20113: 09
Wssmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng359,93606-Oct-20113: 09
Wssmui-ga-ie.mspKhông áp d?ng871,93606-Oct-20113: 09
Wssmui-ông-il.mspKhông áp d?ng504,32006-Oct-20113: 09
Wssmui-chào-in.mspKhông áp d?ng534,01606-Oct-20113: 09
Wssmui-hr-hr.mspKhông áp d?ng324,09606-Oct-20113: 09
Wssmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng493,05606-Oct-20113: 09
Wssmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng320,51206-Oct-20113: 09
Wssmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng509,44006-Oct-20113: 09
Wssmui kk, kz.mspKhông áp d?ng337,92006-Oct-20113: 08
Wssmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng499,20006-Oct-20113: 08
Wssmui-lt-lt.mspKhông áp d?ng326,14406-Oct-20113: 08
Wssmui-lv-lv.mspKhông áp d?ng324,60806-Oct-20113: 08
Wssmui-mk-mk.mspKhông áp d?ng415,23206-Oct-20113: 08
Wssmui-ms-my.mspKhông áp d?ng456,70406-Oct-20113: 08
Wssmui-nb-no.mspKhông áp d?ng318,97606-Oct-20113: 08
Wssmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng323,07206-Oct-20113: 08
Wssmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng329,21606-Oct-20113: 08
Wssmui-pt-br.mspKhông áp d?ng479,23206-Oct-20113: 08
Wssmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng324,09606-Oct-20113: 08
Wssmui-ro-ro.mspKhông áp d?ng325,63206-Oct-20113: 08
Wssmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng514,56006-Oct-20113: 08
Wssmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng329,21606-Oct-20113: 08
Wssmui-sl-si.mspKhông áp d?ng323,58406-Oct-20113: 08
Wssmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng325,63206-Oct-20113: 08
Wssmui-sv-se.mspKhông áp d?ng317,95206-Oct-20113: 08
Wssmui-th-th.mspKhông áp d?ng526,33606-Oct-20113: 08
Wssmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng477,18406-Oct-20113: 08
Wssmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng340,48006-Oct-20113: 08
Wssmui-vi-vn.mspKhông áp d?ng467,96806-Oct-20113: 07
Wssmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng495,10406-Oct-20113: 07
Wssmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng495,61606-Oct-20113: 07
Sau khi các hotfix cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có thu?c tính t?p, ho?c m?t Phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Dw20w-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Dw20.exe12.0.6650.5000813,96030-Tháng tám-201121: 33
Dwtrig20.exe12.0.6650.5000434,08030-Tháng tám-201121: 33
STS-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Dwdcw20.dll12.0.6650.5000439,12830-Tháng tám-201121: 33
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll12.0.6650.5000485,24030-Tháng tám-201117: 26
Microsoft.SharePoint.applicationpages.Administration.dll12.0.6650.5000268,15230-Tháng tám-201117: 26
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll12.0.6650.5000628,63230-Tháng tám-201117: 26
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6653.50009,602,93629-Sep-20117: 28
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6653.50009,602,93629-Sep-20117: 28
Microsoft.SharePoint.DSP.oledb.dll12.0.6650.5000128,88830-Tháng tám-201117: 26
Microsoft.SharePoint.DSP.soappt.dll12.0.6650.500087,92830-Tháng tám-201117: 26
Microsoft.SharePoint.DSP.STS.dll12.0.6650.5000104,31230-Tháng tám-201117: 26
Microsoft.SharePoint.DSP.xmlurl.dll12.0.6650.500087,92830-Tháng tám-201117: 26
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6650.5000128,88830-Tháng tám-201117: 26
Microsoft.SharePoint.Search.dll12.0.6650.50001,466,75230-Tháng tám-201119: 51
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll12.0.6650.5000194,45630-Tháng tám-201117: 26
Microsoft.SharePoint.workflows.dll12.0.6650.500071,54430-Tháng tám-201117: 26
Microsoft.web.Design.Server.dll12.0.6650.5000403,33630-Tháng tám-201121: 57
Msscntrs.dll12.0.6600.100088,40826 Tháng năm, 201112: 46
Mssdmn.exe12.0.6600.1000281,45626 Tháng năm, 201112: 46
Mssearch.exe12.0.6600.1000156,05626 Tháng năm, 201112: 46
Mssph.dll12.0.6650.5000703,31226-Tháng tám-201116: 16
Mssrch.dll12.0.6650.50002,065,74426-Tháng tám-201116: 16
Nlhtml.dll2008.1231.6600.1000123,24031 Tháng năm, 20119: 23
Offfilt.dll2008.1231.6600.1000199,53631 Tháng năm, 20119: 23
Offparser.dll12.0.6650.50001,134,48826-Tháng tám-201116: 01
Onetutil.dll12.0.6653.50001,980,28028-Sep-20110: 12
Owssvr.dll12.0.6653.50003,028,34427-Tháng chín-201123: 32
Owstimer.exe12.0.6600.100054,64026 Tháng năm, 201112: 06
Query.dll12.0.6600.100081,23226 Tháng năm, 201112: 46
Setup.exe12.0.6650.5000439,16030-Tháng tám-201121: 34
Stsadm.exe12.0.6652.5000587,68021-Tháng chín-20119: 59
Stssoap.dll12.0.6650.5000313,20830-Tháng tám-201117: 26
Stswel.dll12.0.6653.50001,937,78427-Tháng chín-201123: 32
Tquery.dll12.0.6650.50002,358,09626-Tháng tám-201116: 16
Wssadmin.exe12.0.6650.500015,27230-Tháng tám-201117: 26
Wsssetup.dll12.0.6652.50006,783,84821-Tháng chín-201111: 10
Xmlfilter.dll2008.1231.6650.5000102,24826-Tháng tám-20119: 42
x 64

T?i thông tin


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
WSS-kb2596541-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6654.500041,107,16006-Oct-201119: 42
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày tháng
Dw20w-x-none.mspKhông áp d?ng1,191,42406-Oct-2011
STS-x-none.mspKhông áp d?ng20,253,18406-Oct-2011
Wssmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng514,56006-Oct-2011
Wssmui-bg-bg.mspKhông áp d?ng337,92006-Oct-2011
Wssmui-ca-es.mspKhông áp d?ng323,58406-Oct-2011
Wssmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng327,16806-Oct-2011
Wssmui-cy-gb.mspKhông áp d?ng405,50406-Oct-2011
Wssmui-da-dk.mspKhông áp d?ng472,57606-Oct-2011
Wssmui-de-de.mspKhông áp d?ng361,47206-Oct-2011
Wssmui-el-gr.mspKhông áp d?ng529,40806-Oct-2011
Wssmui-en-us.mspKhông áp d?ng313,34406-Oct-2011
Wssmui-es-es.mspKhông áp d?ng509,95206-Oct-2011
Wssmui-et-ee.mspKhông áp d?ng321,02406-Oct-2011
Wssmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng323,58406-Oct-2011
Wssmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng359,93606-Oct-2011
Wssmui-ga-ie.mspKhông áp d?ng874,49606-Oct-2011
Wssmui-ông-il.mspKhông áp d?ng504,83206-Oct-2011
Wssmui-chào-in.mspKhông áp d?ng534,52806-Oct-2011
Wssmui-hr-hr.mspKhông áp d?ng324,09606-Oct-2011
Wssmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng493,05606-Oct-2011
Wssmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng320,51206-Oct-2011
Wssmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng508,41606-Oct-2011
Wssmui kk, kz.mspKhông áp d?ng337,92006-Oct-2011
Wssmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng499,20006-Oct-2011
Wssmui-lt-lt.mspKhông áp d?ng326,14406-Oct-2011
Wssmui-lv-lv.mspKhông áp d?ng324,60806-Oct-2011
Wssmui-mk-mk.mspKhông áp d?ng415,23206-Oct-2011
Wssmui-ms-my.mspKhông áp d?ng456,70406-Oct-2011
Wssmui-nb-no.mspKhông áp d?ng318,97606-Oct-2011
Wssmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng323,07206-Oct-2011
Wssmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng329,21606-Oct-2011
Wssmui-pt-br.mspKhông áp d?ng479,23206-Oct-2011
Wssmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng324,09606-Oct-2011
Wssmui-ro-ro.mspKhông áp d?ng325,63206-Oct-2011
Wssmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng514,56006-Oct-2011
Wssmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng329,21606-Oct-2011
Wssmui-sl-si.mspKhông áp d?ng323,58406-Oct-2011
Wssmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng325,63206-Oct-2011
Wssmui-sv-se.mspKhông áp d?ng317,95206-Oct-2011
Wssmui-th-th.mspKhông áp d?ng526,33606-Oct-2011
Wssmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng476,67206-Oct-2011
Wssmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng340,48006-Oct-2011
Wssmui-vi-vn.mspKhông áp d?ng467,96806-Oct-2011
Wssmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng496,12806-Oct-2011
Wssmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng494,59206-Oct-2011
Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Dw20w-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Dw20.exe12.0.6606.10001,465,22419 Tháng b?y, 201120: 54
Dwtrig20.exe12.0.6606.10001,077,15219 Tháng b?y, 201120: 54
STS-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Dwdcw20.dll12.0.6606.10001,095,51219 Tháng b?y, 201120: 54
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll12.0.6607.1000485,24002-Tháng tám-20113: 06
Microsoft.SharePoint.applicationpages.Administration.dll12.0.6602.1000268,15222-Jun-20111: 04
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll12.0.6602.1000628,63222-Jun-20111: 04
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6653.50009,602,93627-Tháng chín-201122: 52
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6653.50009,602,93627-Tháng chín-201122: 52
Microsoft.SharePoint.DSP.oledb.dll12.0.6602.1000128,88822-Jun-20111: 04
Microsoft.SharePoint.DSP.soappt.dll12.0.6602.100087,92822-Jun-20111: 04
Microsoft.SharePoint.DSP.STS.dll12.0.6602.1000104,31222-Jun-20111: 04
Microsoft.SharePoint.DSP.xmlurl.dll12.0.6602.100087,92822-Jun-20111: 04
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6602.1000128,88822-Jun-20111: 04
Microsoft.SharePoint.Search.dll12.0.6604.10001,568,64004-Tháng B?y-201110: 49
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll12.0.6602.1000194,45622-Jun-20111: 04
Microsoft.SharePoint.workflows.dll12.0.6650.500071,54430-Tháng tám-201117: 26
Microsoft.web.Design.Server.dll12.0.6602.1000403,33622-Jun-20110: 12
Msscntrs.dll12.0.6600.1000437,08026 Tháng năm, 201111: 35
Mssdmn.exe12.0.6600.1000798,57626 Tháng năm, 201111: 35
Mssearch.exe12.0.6600.1000572,31226 Tháng năm, 201111: 35
Mssph.dll12.0.6607.10001,959,76002-Tháng tám-20113: 18
Mssrch.dll12.0.6603.10004,760,91228-Jun-201117: 46
Nlhtml.dll2008.1231.6600.1000228,20026 Tháng năm, 20116: 52
Offfilt.dll2008.1231.6600.1000387,95226 Tháng năm, 20116: 52
Offparser.dll12.0.6604.10001,761,68804-Tháng B?y-201110: 25
Onetutil.dll12.0.6653.50003,385,20827-Tháng chín-201123: 49
Owssvr.dll12.0.6653.50005,170,55227-Tháng chín-201122: 52
Owstimer.exe12.0.6600.100089,45626 Tháng năm, 201110: 58
Query.dll12.0.6600.1000219,47226 Tháng năm, 201111: 35
Setup.exe12.0.6650.5000439,16030-Tháng tám-201121: 34
Stsadm.exe12.0.6652.5000587,68019-Sep-201117: 19
Stssoap.dll12.0.6602.1000313,20822-Jun-20111: 04
Stswel.dll12.0.6653.50003,330,42427-Tháng chín-201122: 52
Tquery.dll12.0.6604.10004,784,46404-Tháng B?y-201110: 49
Wssadmin.exe12.0.6607.100015,27202-Tháng tám-20113: 06
Wsssetup.dll12.0.6652.50006,783,84821-Tháng chín-201111: 10
Xmlfilter.dll2008.1231.6605.1000204,13612 Tháng b?y, 20117: 13

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? chu?n đó đư?c s? d?ng đ? mô t? ph?n m?m c?a Microsoft b?n C?p Nh?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 2596541 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2596541 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2596541

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com