Office Project Server 2007 labojumfailu pakotni (Pjsrvapp-x-none.msp, Pjsrvwfe x none.msp) apraksts: 25 oktobris 2011

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2596542 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Pazi?ojums
?? labojumfailu pakotne vairs nav pieejams sakar? ar probl?mu ar kravas Project Web Access lapas, kur?s ir ActiveX vad?klas, piem?ram, projektu vai resursu centra viedokli. Lai ieg?tu noteikt ?o probl?mu, skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
2596989 Project Server 2007 labojumfailu pakotni (Pjsrvapp-x-none.msp, Pjsrvwfe x none.msp) apraksts: 16 December 2011
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, jaut?jumiem, kas ir fiks?tas programm? Microsoft Office Project Server 2007 labojumfailu pakotni, kas dat?ts 25 oktobris 2011.

IEVADS

?? labojumfailu pakotne nov?r? jaut?jumiem

  • Resursu pl?ns negaid?ti p?rbauda pirms to saglab??anas programm? Office Project Server 2007. Bez tam, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
    Resursu pl?ns vairs nav pa?emts jums, un veikt?s izmai?as netiks saglab?tas. Sazinieties ar Project Server administratoram.

  • Pie?emsim pievienot laika dimensiju datu anal?zes skat?juma Project Web Access (PWA) un p?c tam papla?in?t laika dimensija skat?t ned??u l?meni. ??d? gad?jum? Week10 ir redzama pirms Week6 febru?ris 2011.

    Piez?me ?o jaut?jumu notiks atkal marts 2012.
  • Office Project Server 2007, veidojot apjom?gus ?nu tabulas ierakstus, var rasties veiktsp?jas probl?mas. Turkl?t ?nu tabulas ierakstus var izrais?t nopietnu b?zi uzp??an?s projekt? un public?ti datu b?z?m.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Ir nepiecie?ama Microsoft Office 2007. gada komplekta 2. servisa pakotni vai Microsoft Office suite 2007 Service Pack 3, lai lietotu ?o labojumfailu pakotni instal?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
949583 2007 Office server produktu jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana

Restart?jiet pras?ba

Jums var n?kties p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, nav nepiecie?ams veikt izmai?as re?istram.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nedr?kst ietvert visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu jaut?jumus, kas nor?d?ti ?aj? pant?.

?? labojumfailu pakotne pasaules versija izmanto Microsoft Windows Installer pakotni labojumfailu pakotnes instal??anai. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? pasaules laika (UTC) ?aj? tabul?. Skatot faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojietLaika josla Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks cilni.

32 bitu

Lejupiel?d?t inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Biroja kb2596542-fullfile-x 86-glb. exe12.0.6654.50007,670,14406-Oct-201117: 55

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Pjsrvapp-x-none.mspNav piem?rojams2,751,48806-Oct-20113: 13
Pjsrvwfe-x-none.mspNav piem?rojams4,394,49606-Oct-20113: 13

Pjsrvapp-x-none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Dataedit.dll12.0.6650.5000431,98430-Aug-201122: 04
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6650.50004,413,29630-Aug-201122: 04
Microsoft.Office.Project.Server.Events.Receivers.dll12.0.6600.1000120,68831 Maijs 20119: 30
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6600.10001,247,08831 Maijs 20119: 28
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll12.0.6652.5000337,77621-Sep-201111: 34
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6600.1000386,92831 Maijs 20119: 30
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6650.5000120,68830-Aug-201122: 12
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6650.5000845,68030-Aug-201122: 12
Projectserverolapcubegenerator.exe12.0.6652.500067,44021-Sep-201111: 34

Pjsrvwfe-x-none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6600.100063,34431 Maijs 20119: 30
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6600.1000178,03231 Maijs 20119: 30
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6650.50004,413,29630-Aug-201122: 04
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6600.10001,247,08831 Maijs 20119: 28
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll12.0.6652.5000796,58421-Sep-201111: 34
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll12.0.6650.50002,238,37630-Aug-201122: 04
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6650.5000120,68830-Aug-201122: 12
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6650.5000845,68030-Aug-201122: 12

64-mazliet

Lejupiel?d?t inform?ciju


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Biroja kb2596542-fullfile-x 64-glb. exe12.0.6654.50007,979,27206-Oct-201119: 42

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Pjsrvapp-x-none.mspNav piem?rojams3,128,83206-Oct-20113: 25
Pjsrvwfe-x-none.mspNav piem?rojams4,773,37606-Oct-20113: 25

Pjsrvapp-x-none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Dataedit.dll12.0.6606.1000431,98422-Jul-20115: 44
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6606.10004,413,29622-Jul-20115: 44
Microsoft.Office.Project.Server.Events.Receivers.dll12.0.6600.1000120,68826 Maijs 201113: 46
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6600.10001,247,08826 Maijs 201110: 58
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll12.0.6652.5000337,77619-Sep-201117: 15
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6600.1000386,92826 Maijs 201113: 46
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6606.1000120,68822-Jul-20115: 32
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6606.1000845,68022-Jul-20115: 32
Projectserverolapcubegenerator.exe12.0.6652.500067,44021-Sep-201111: 34

Pjsrvwfe-x-none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6600.100063,34426 Maijs 201113: 46
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6600.1000178,03226 Maijs 201113: 46
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6606.10004,413,29622-Jul-20115: 44
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6600.10001,247,08826 Maijs 201110: 58
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll12.0.6652.5000796,58419-Sep-201117: 15
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll12.0.6606.10002,238,37622-Jul-20115: 44
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6606.1000120,68822-Jul-20115: 32
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6606.1000845,68022-Jul-20115: 32

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2596542 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2011. gada 16. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office Project Server 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2596542 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2596542

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com