Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Office Excel 2007 (excel-x-không-msp, xlconv-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp): Tháng Mư?i 25, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2596545 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? c?a Microsoft Office Excel 2007 đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày tháng 25, 2011.

GI?I THI?U

V?n đ? mà gói hotfix này s?a ch?a

 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • Các ForceShellExecute ki?m nh?p đư?c kích ho?t trong Windows.

   Lưu ? Các ForceShellExecute ki?m nh?p là ? khóa registry sau đây:
   32 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet đư?c vi?t b?i admin
   DWORD: Giá tr? ForceShellExecute: 00000001

   64 bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0\Common\Internet
   DWORD: Giá tr? ForceShellExecute: 00000001
   -B?n click vào m?t siêu liên k?t trong m?t b?ng tính Excel 2007 đó liên k?t đ?n m?t b?ng tính.
  Trong trư?ng h?p này, b?ng tính đư?c liên k?t không m?. Ngoài ra, con tr? v?n là m?t con tr? b?n r?n.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t b?ng tính Excel 2007 có ch?a m?t h?nh d?ng. H?nh d?ng tham kh?o m?t b?ng tính.
  • B?n c? g?ng sao chép h?nh d?ng vào m?t b?ng tính.
  Trong trư?ng h?p này, Excel 2007 tai n?n.
 • Khi b?n in m?t bảng Excel tính trong Excel 2007, các d? li?u trong b?ng tính B?t đ?u đư?c in trên trang th? hai c?a printout. Ngoài ra, các c?t trên trang th? hai đư?c c?t ng?n.

  V?n đ? này x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
  • kích cỡ giấy đư?c thi?t l?p đ? A4 ho?c thư.
  • M?t l?a ch?n "phù h?p v?i trang" đư?c ch?n.
  • Printout là nhi?u hơn m?t trang và bao g?m tiêu đ?.
  • Máy in h? tr? r?ng.
 • Gi? đ?nh r?ng b?n có m?t b?ng tính trên m?t chia s? UNC c?a h? ph?c v?. B?ng tính này có ch?a m?t liên k?t đ?n m?t b?ng tính trên cùng m?t máy ch?. Ví d?, các liên k?t có đư?ng d?n sau đây:
  \\server\share\folder\test
  Tuy nhiên, sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t KB2587505 và sau đó m? b?ng tính có ch?a các liên k?t trong Excel 2007, đư?ng d?n liên k?t đư?c n?p không chính xác. Ví d?, đư?ng d?n có ch?a các liên k?t đư?c n?p như dư?i đây:
  \\server\share\share\folder\test
  V? v?y, các liên k?t b? h?ng.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? KB2587505, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2587505 MS11-072: L? h?ng trong Microsoft Excel có th? cho phép th?c thi m? t? xa: 13 tháng 9 năm 2011
 • Khi b?n c? g?ng t?o ra m?t danh sách b?ng cách nh?p m?t b?ng tính Excel 2007 đ?n m?t web site Microsoft Office SharePoint, b?n nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây trong Excel 2007, và th?t b?i thao tác chuy?n nh?p:
  Phương pháp 'Đăng bài' đ?i tư?ng 'IOWSPostData' th?t b?i
  V?n đ? này x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
  • b?n ghi d?ch v? ADFS đang ch?y trên máy tính mà b?n s? d?ng đ? truy c?p vào các web site SharePoint.
  • Máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 32-Bit c?a Windows 7.
  • B?n s? d?ng Windows Internet Explorer đ? truy c?p vào các web site SharePoint. Các Ki?m tra thu h?i ch?ng ch? máy ch? tùy ch?n này đư?c kích ho?t trong Internet Explorer.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có ?ng d?ng văn ph?ng Microsoft 2007 Service Pack 2 ho?c 2007 Microsoft Office suite Service Pack 3 cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng gói hotfix này.Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c 2007 m?i nh?t ?ng d?ng văn ph?ng b?n ghi d?ch v? gói, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949585Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho ?ng d?ng văn ph?ng 2007

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

B?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i trong registry đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.
Phiên b?n toàn c?u s? d?ng gói hotfix này m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong m?c ngày và gi? trong Panel điều khiển.

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Văn ph?ng-kb2596545-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6654.500018,602,45607-Oct-201120: 47
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Excel-x-none.mspkhông áp d?ng9,102,84807-Oct-201110: 55
Đ? th?-x-none.mspkhông áp d?ng1,795,58407-Oct-201110: 55
Xlconv-x-none.mspkhông áp d?ng8,460,28807-Oct-201110: 55
Excel-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Excel.exe12.0.6654.500018,369,38405-Oct-201120: 12
thông tin đ? th?-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Graph.exe12.0.6654.50002,532,73604-Tháng Mư?i-201119: 44
xlconv-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Excelcnv.exe12.0.6654.500015,147,88004-Tháng Mư?i-201120: 55

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2596545 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB2596545 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2596545

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com