Mô t? c?a hotfix văn ph?ng d? án 2007 gói (Msolap80-x-none.msp, d? án-x-none.msp, Msolap80-xx-xx.msp): Tháng Mư?i 25, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2596579 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Đi?u này là xây d?ng 12.0.6654.5002 c?a gói hotfix. Nó s?a ch?a m?t v?n đ? trư?c đó, trong đó các gói ph?n m?m có th? không đư?c cài đ?t sau khi Service Pack 3 đ? đư?c cài đ?t.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? Microsoft văn ph?ng d? án 2007 v?n đ? đó c? đ?nh trong văn ph?ng d? án 2007 hotfix gói là ngày tháng 25, 2011.

Bài vi?t này mô t? nh?ng m?t sau c?a gói hotfix:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói hotfix s?a ch?a
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t gói hotfix
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t các gói hotfix
 • Cho dù các gói hotfix đư?c thay th? b?i hotfix gói khác.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? đăng k?
 • Các t?p tin có ch?a các gói hotfix

GI?I THI?U

V?n đ? mà gói hotfix này s?a ch?a

 • Khi b?n ch?y báo cáo tr?c quan trên m?t máy tính mà có văn ph?ng d? án 2007 và Microsoft Excel 2010 cài đ?t, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Thao tác yêu c?u r?ng b?n có Excel 2003 ho?c sau này đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.

  ;

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 ho?c 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3 cài đ?t đ? áp d?ng gói hotfix này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949583 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho s?n ph?m máy ch? văn ph?ng 2007

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Thông tin v? t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói cài đ?t Windows đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng cácMúi gi?tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Office-kb2596579-fullfile-x86-ar-sa.exe12.0.6654.500012,404,81607-Oct-201120: 46

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Msolap80-ar-sa.mspKhông áp d?ng57,85607-Oct-201111: 00
Msolap80-x-none.mspKhông áp d?ng3,664,89607-Oct-201110: 59
D? án-x-none.mspKhông áp d?ng9,439,74407-Oct-201111: 00

Thông tin d? án-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Atlconv.dll12.0.6650.5000882,52026-Tháng tám-201116: 34
Compprj.dll12.0.6600.1000407,40831 Tháng năm, 20118: 48
Nameext.dll12.0.6600.100070,52831 Tháng năm, 20118: 17
P12migrationtool.exe12.0.6653.50007,948,36030-Sep-201111: 57
Pj11od11.dll12.0.6650.50001,329,06426-Tháng tám-201116: 34
Serconv.dll12.0.6652.5000735,09619-Sep-201114: 22
Winproj.exe12.0.6653.500017,483,63230-Sep-201111: 57

Msolap80-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Msdmeng.dll8.0.2039.0465,640Ngày tháng năm, 200523: 06
Msdmine.dll8.0.2039.01,411,816Ngày tháng năm, 200523: 06
Msdmine.RLL8.0.2039.044,784Ngày tháng năm, 200523: 06
Msmdcb80.dll8.0.2278.0242,70405-Mar-201117: 21
Msmdgd80.dll8.0.2039.01,071,856Ngày tháng năm, 200523: 06
Msmdun80.dll2000.80.2039.0199,408Ngày tháng năm, 200523: 06
Msolap80.dll8.0.2216.02,113,53626 Tháng chín-200620: 01
Msolap80.RLL8.0.2039.0219,888Ngày tháng năm, 200523: 06
Msolui80.dll8.0.0.2039228,152Ngày tháng năm, 200523: 06
Olapuir.RLL8.0.2039.012,016Ngày tháng năm, 200523: 06

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2596579 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2596579 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2596579

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com