Outlook 2007 nev?lam? e-pasta filtra atjaunin?juma apraksts: 10 January 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2596686 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?is atjaunin?jums nodro?ina jaun?ku defin?ciju Microsoft Office Outlook 2007 nev?lam? e-pasta filtrs. ??s defin?cijas ir nov?rt?t, vai nelas?to e-pasta zi?ojums ir j?uzskata par nev?lam? e-pasta zi?ojumu. ?is atjaunin?jums ir izlaists 10 January 2012.

RISIN?JUMS

Atjaunin?t inform?ciju

?is atjaunin?jums aizst?j iepriek? izlaistie ??dus atjaunin?jumus:
2596560 Outlook 2007 nev?lam? e-pasta filtra atjaunin?juma apraksts: 11 oktobris 2011


Uzst?d??anas inform?cija

K? ieg?t un instal?t atjaunin?jumu

??du failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des Centrs:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t atjaunin?juma pakotni t?l?t.
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet mums savas atsauksmes


Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, v?rusu. Microsoft izmanto liel?ko pa?reiz?j? v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejami dien?, ka failu ir gr?matots. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, kas pal?dz?tu nov?rst nesankcion?tas izmai?as fail?.

K? noteikt, vai atjaunin?jums ir instal?ts

Atjaunin?jum? ir fails, kas ir versija, kas ir uzskait?tas sekojo?aj? tabul?.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Outlfltr.dat12.0.10702.6273,610,4327-Dec-112: 27

Lai noteiktu versiju failus, kas ir instal?ta dator?, r?kojieties ??di, attiec?gi darbojas sist?ma, kas darbojas j?su dator?.

Uzklik??in?t ?eit, lai skat?tu vai sl?ptu detaliz?tu inform?ciju

K? no?emt ?? atjaunin?juma instal?ciju

Uzklik??in?t ?eit, lai skat?tu vai sl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Inform?cija administratoriem par papla?in?jumu. MSP failus

?is atjaunin?jums sast?v no pilna failu Microsoft Windows Installer fails (ar faila papla?in?jumu. MSP). Faila papla?in?jumu. MSP iepakotas pa?izpletes izpild?mo failu. ??du faila papla?in?jumu. MSP sadala ?o atjaunin?jumu:
Outlfltr.MSP

Uzklik??in?t ?eit, lai skat?tu vai sl?ptu detaliz?tu inform?ciju

Office sist?mai vietn? TechCenter ir jaun?k?s administrat?vo atjaunin?jumu un strat??isk?s izstr?des resursiem vis?s Office versij?s. Papildinform?ciju par Office sist?mai vietn? TechCenter, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
IT atbalsts un resursi Microsoft Office

Rekviz?ti

Raksta ID: 2596686 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 30. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office Outlook 2007
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2596686 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2596686

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com