Viedkartes netiek atbalst?ti Outlook 2010. gad?, kad j?s piek??t j?su pastkastei, izmantojot l?dzekli Outlook Anywhere (RPC/HTTP)

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2597028 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Microsoft Outlook 2010 neatbalsta viedkar?u b?z?tu akredit?cijas datus, kad j?s piek??t j?su pastkastei, izmantojot l?dzekli Outlook Anywhere (RPC/HTTP).

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, piem?ro ??dus atjaunin?jumus:
2597011 Outlook 2010 labojumfailu pakotni (64 Outlook x none.msp x; x 86 Outlook x none.msp) apraksts: 13 decembris 2011

Re?istra atsl?gas inform?ciju

Svar?gi ?aj? sada??, metod? vai uzdevums ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c p?rliecinieties, ka j?s r?kojieties uzman?gi. Par pievienoto aizsardz?bu, dubl re?istra pirms to modific?t. P?c tam var atjaunot re?istru, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
P?c tam, kad j?s instal?jat labojumfailu pakotni, izpildiet ??s darb?bas, lai iesp?jotu ?o labojumfailu:
 1. Noklik??iniet uz S?kums, noklik??iniet uz Palaist, tips regedit attiec?b? uz Atv?rt r?ti?u un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 2. Atrodiet un atlasiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook
 3. Par Redi??t izv?ln? nor?diet uz Jaunu, un p?c tam noklik??iniet uz Tausti?u.
 4. Tips RPC, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Atrodiet un atlasiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\RPC
 6. Par Redi??t izv?ln? nor?diet uz Jaunu, un p?c tam noklik??iniet uz DWORD (32 bitu) v?rt?ba.
 7. Tips EnableSmartCard, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 8. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz EnableSmartCard, un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 9. Attiec?b? uz V?rt?ba datu lodzi?? ierakstiet 1, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 10. Aizveriet re?istra redaktoru.

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2597028 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Outlook 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2597028 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2597028

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com