Autentifik?cijas neizdo?an?s, ja lietojat TCP/IP balst?tu viedkartes autentifik?cijai

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2597029 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Izmantojot TCP/IP balst?tu viedkartes autentifik?cijai, autentifik?cija neizdodas. ?? probl?ma rodas, lietojot labojumfailu, kas aprakst?ts ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst? 2412171.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, lietojiet ??du labojumfailu:

2596993 Outlook 2007 labojumfailu pakotni (Outlook-x-none.msp) apraksts: 13 decembris 2011

Re?istra atsl?gas inform?ciju

Svar?gi ?aj? sada??, metod? vai uzdevums ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c p?rliecinieties, ka j?s r?kojieties uzman?gi. Par pievienoto aizsardz?bu, dubl re?istra pirms to modific?t. P?c tam var atjaunot re?istru, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows

P?c tam, kad appy labojumfailu pakotni, izpildiet ??s darb?bas, lai iesp?jotu ?o labojumfailu:
  1. Noklik??iniet uz S?kums, noklik??iniet uz Palaist, tips regedit attiec?b? uz Atv?rt r?ti?u un p?c tam noklik??iniet uz labi.
  2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC
  3. Par Redi??t izv?ln? nor?diet uz Jaunu, un p?c tam noklik??iniet uz DWORD (32 bitu) v?rt?ba.
  4. Tips EnableVistaCredUI, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
  5. Attiec?b? uz Inform?cija r?ts, ar peles labo pogu noklik??iniet uz EnableVistaCredUI, un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
  6. Attiec?b? uz V?rt?bu dati lodzi?? ierakstiet 1, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
  7. Aizveriet re?istra redaktoru.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2597029 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 12. janv?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office Outlook 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2597029 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2597029

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com