Visio 2010 labojumfailu pakotni (Visio-x-none.msp, Vviewer x none.msp) apraksts: February 28, 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2597140 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, Microsoft Visio 2010 jaut?jums, kas ir noteikta Visio 2010 labojumfailu pakotni, kas dat?ts 28 febru?ris 2012.

IEVADS

Jaut?jums, ka ?? labojumfailu pakotne nov?r?

P?c .vsd failu saglab?jat k? papla?in?tais metafails (. emf) failu programm? Visio 2010, da?as rindas,. emf failu par?d??anas nepareiz? poz?.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

J?instal? Visio 2010 vai Visio 2010 1. servisa pakotne.

Restart?jiet pras?ba

Jums nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nedr?kst ietvert visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu probl?mu, kas uzskait?ti ?aj? pant?.

?? labojumfailu pakotne pasaules versija izmanto Microsoft Windows Installer pakotni labojumfailu pakotnes instal??anai. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC) ?aj? tabul?. Skatot faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks cilni.

x86

Lejupiel?d?t inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Office2010-kb2597140-fullfile-x 86-glb. exe14.0.6117.500023,760,5929-Feb-1221: 34

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Visio-x-none.mspNav piem?rojams17,938,9449-Feb-128: 46
Vviewer x none.mspNav piem?rojams4,967,4249-Feb-128: 46

Visio-x-none.msp inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
AEC.dll14.0.6009.1000905,59229-Aug-1114: 02
Bstorm.dll14.0.6009.1000584,57629-Aug-1114: 02
Dbengr.dll14.0.6009.1000661,88029-Aug-1114: 02
Drilldwn.dll14.0.6009.1000927,09629-Aug-1114: 02
Dwgcnv.dll14.0.6015.1000145,24829-Aug-1114: 02
Dwgdp.dll14.0.6015.10005,882,72829-Aug-1113: 57
Facility.dll14.0.6009.10001,014,12029-Aug-1114: 02
Gantt.dll14.0.6009.1000953,19229-Aug-1114: 02
HVAC.dll14.0.6009.1000348,52029-Aug-1114: 02
OrgChart.dll14.0.6009.10001,192,32829-Aug-1114: 03
Orgchwiz.dll14.0.6009.1000459,14429-Aug-1114: 03
PE.dll14.0.6009.1000549,23229-Aug-1114: 03
SG.dll14.0.6115.50001,580,83213-Dec-114: 45
Timesoln.dll14.0.6009.1000955,26429-Aug-1114: 04
UML.dll14.0.6107.50001,655,15229-Aug-1114: 04
Visbrgr.dll14.0.6115.500010,040,12814-Dec-1111: 58
Viscolor.dll14.0.6009.1000223,60029-Aug-1114: 04
Visdlgu.dll14.0.6015.1000139,10429-Aug-1114: 03
Visgrf.dll14.0.6015.1000560,99229-Aug-1113: 56
Visicon.exe14.0.6009.10001,162,5921-Sep-1116: 35
Visio.exe14.0.6116.50001,483,54420-Jan-1213: 03
Vislib.dll14.0.6116.500013,614,36820-Jan-1213: 03
Vissupp.dll14.0.6009.1000539,48829-Aug-1114: 04
Visutils.dll14.0.6009.1000449,38429-Aug-1114: 04
Visweb.dll14.0.6009.1000699,27229-Aug-1114: 04
Xfunc.dll14.0.6009.1000453,49629-Aug-1114: 04

Vviewer-x-none.msp inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Saext.dll14.0.4730.1010290,1765-Apr-1118: 09
Seqchk10.dll14.0.4730.101068,4805-Apr-1118: 09
Vpreview.exe14.0.6015.1000579,96829-Aug-1113: 57
Vviewdwg.dll14.0.6009.10005,794,68029-Aug-1113: 57
Vviewer.dll14.0.6115.50004,185,38413-Dec-114: 11

x64

Lejupiel?d?t inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Office2010-kb2597140-fullfile-x 64-glb. exe14.0.6117.500034,079,3449-Feb-1219: 17

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Visio-x-none.mspNav piem?rojams23,389,6969-Feb-128: 49
Vviewer x none.mspNav piem?rojams9,946,1129-Feb-128: 49

Visio-x-none.msp inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
AEC.dll14.0.6009.10001,571,70429-Aug-1113: 58
Bstorm.dll14.0.6009.1000947,07229-Aug-1113: 58
Dbengr.dll14.0.6009.10001,197,43229-Aug-1113: 58
Drilldwn.dll14.0.6009.10001,757,04829-Aug-1113: 58
Dwgcnv.dll14.0.6015.1000221,53629-Aug-1113: 58
Dwgdp.dll14.0.6015.10009,387,36829-Aug-1113: 56
Facility.dll14.0.6009.10001,621,86429-Aug-1113: 58
Gantt.dll14.0.6009.10001,561,44829-Aug-1113: 59
HVAC.dll14.0.6009.1000596,84029-Aug-1113: 59
OrgChart.dll14.0.6009.10001,817,48029-Aug-1113: 59
Orgchwiz.dll14.0.6009.1000715,65629-Aug-1113: 59
PE.dll14.0.6009.1000970,09629-Aug-1113: 59
SG.dll14.0.6115.50002,240,80013-Dec-114: 41
Timesoln.dll14.0.6009.10001,660,80029-Aug-1114: 00
UML.dll14.0.6107.50002,570,60829-Aug-1114: 00
Visbrgr.dll14.0.6115.500015,705,92014-Dec-1111: 58
Viscolor.dll14.0.6009.1000308,08029-Aug-1114: 00
Visdlgu.dll14.0.6015.1000230,75229-Aug-1114: 00
Visgrf.dll14.0.6015.1000874,33629-Aug-1113: 55
Visicon.exe14.0.6009.10001,162,5921-Sep-1116: 35
Visio.exe14.0.6116.50001,485,59220-Jan-1213: 17
Vislib.dll14.0.6116.500019,730,72020-Jan-1213: 17
Vissupp.dll14.0.6009.1000736,60829-Aug-1114: 00
Visutils.dll14.0.6009.1000772,96829-Aug-1114: 00
Visweb.dll14.0.6009.10001,237,89629-Aug-1114: 00
Xfunc.dll14.0.6009.1000826,23229-Aug-1114: 00

Vviewer x none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Saext.dll14.0.4730.1010300,4165-Apr-1118: 09
Seqchk10.dll14.0.4730.101087,9365-Apr-1118: 09
Vpreview.exe14.0.6015.1000731,52029-Aug-1113: 56
Vviewdwg.dll14.0.6009.10005,794,68029-Aug-1113: 57
Vviewdwg.dll14.0.6009.10009,260,92029-Aug-1113: 56
Vviewer.dll14.0.6115.50004,185,38413-Dec-114: 11
Vviewer.dll14.0.6115.50005,605,67213-Dec-114: 14


UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2597140 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Visio Professional 2010
  • Microsoft Visio Standard 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2597140 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2597140

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com