Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Visio 2010 (Visio-x-none.msp, Vviewer-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597140 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Visio 2010 đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Visio 2010 là ngày tháng hai 28, 2012.

GI?I THI?U

V?n đ? mà gói hotfix này s?a ch?a

Sau khi b?n lưu t?p .vsd như t?p Enhanced Metafile (.emf), Visio 2010, m?t s? d?ng trong t?p tin .emf đư?c hi?n th? trong các v? trí sai.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i cài đ?t Visio 2010 ho?c Visio 2010 Service Pack 1.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong b?ng đi?u khi?n.

x 86

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Office2010-kb2597140-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6117.500023,760,5929-Feb-1221: 34

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Visio-x-none.mspKhông áp d?ng17,938,9449-Feb-128: 46
Vviewer-x-none.mspKhông áp d?ng4,967,4249-Feb-128: 46

Visio-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
AEC.dll14.0.6009.1000905,59229-Tháng tám-1114: 02
Bstorm.dll14.0.6009.1000584,57629-Tháng tám-1114: 02
Dbengr.dll14.0.6009.1000661,88029-Tháng tám-1114: 02
Drilldwn.dll14.0.6009.1000927,09629-Tháng tám-1114: 02
Dwgcnv.dll14.0.6015.1000145,24829-Tháng tám-1114: 02
Dwgdp.dll14.0.6015.10005,882,72829-Tháng tám-1113: 57
Facility.dll14.0.6009.10001,014,12029-Tháng tám-1114: 02
Gantt.dll14.0.6009.1000953,19229-Tháng tám-1114: 02
HVAC.dll14.0.6009.1000348,52029-Tháng tám-1114: 02
Orgchart.dll14.0.6009.10001,192,32829-Tháng tám-1114: 03
Orgchwiz.dll14.0.6009.1000459,14429-Tháng tám-1114: 03
PE.dll14.0.6009.1000549,23229-Tháng tám-1114: 03
SG.dll14.0.6115.50001,580,83213-Tháng mư?i hai-114: 45
Timesoln.dll14.0.6009.1000955,26429-Tháng tám-1114: 04
UML.dll14.0.6107.50001,655,15229-Tháng tám-1114: 04
Visbrgr.dll14.0.6115.500010,040,12814-Dec-1111: 58
Viscolor.dll14.0.6009.1000223,60029-Tháng tám-1114: 04
Visdlgu.dll14.0.6015.1000139,10429-Tháng tám-1114: 03
Visgrf.dll14.0.6015.1000560,99229-Tháng tám-1113: 56
Visicon.exe14.0.6009.10001,162,5921-Sep-1116: 35
Visio.exe14.0.6116.50001,483,54420-Jan-1213: 03
Vislib.dll14.0.6116.500013,614,36820-Jan-1213: 03
Vissupp.dll14.0.6009.1000539,48829-Tháng tám-1114: 04
Visutils.dll14.0.6009.1000449,38429-Tháng tám-1114: 04
Visweb.dll14.0.6009.1000699,27229-Tháng tám-1114: 04
Xfunc.dll14.0.6009.1000453,49629-Tháng tám-1114: 04

Vviewer-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Saext.dll14.0.4730.1010290,1765-Mar-1118: 09
Seqchk10.dll14.0.4730.101068,4805-Mar-1118: 09
Vpreview.exe14.0.6015.1000579,96829-Tháng tám-1113: 57
Vviewdwg.dll14.0.6009.10005,794,68029-Tháng tám-1113: 57
Vviewer.dll14.0.6115.50004,185,38413-Tháng mư?i hai-114: 11

x 64

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Office2010-kb2597140-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6117.500034,079,3449-Feb-1219: 17

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Visio-x-none.mspKhông áp d?ng23,389,6969-Feb-128: 49
Vviewer-x-none.mspKhông áp d?ng9,946,1129-Feb-128: 49

Visio-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
AEC.dll14.0.6009.10001,571,70429-Tháng tám-1113: 58
Bstorm.dll14.0.6009.1000947,07229-Tháng tám-1113: 58
Dbengr.dll14.0.6009.10001,197,43229-Tháng tám-1113: 58
Drilldwn.dll14.0.6009.10001,757,04829-Tháng tám-1113: 58
Dwgcnv.dll14.0.6015.1000221,53629-Tháng tám-1113: 58
Dwgdp.dll14.0.6015.10009,387,36829-Tháng tám-1113: 56
Facility.dll14.0.6009.10001,621,86429-Tháng tám-1113: 58
Gantt.dll14.0.6009.10001,561,44829-Tháng tám-1113: 59
HVAC.dll14.0.6009.1000596,84029-Tháng tám-1113: 59
Orgchart.dll14.0.6009.10001,817,48029-Tháng tám-1113: 59
Orgchwiz.dll14.0.6009.1000715,65629-Tháng tám-1113: 59
PE.dll14.0.6009.1000970,09629-Tháng tám-1113: 59
SG.dll14.0.6115.50002,240,80013-Tháng mư?i hai-114: 41
Timesoln.dll14.0.6009.10001,660,80029-Tháng tám-1114: 00
UML.dll14.0.6107.50002,570,60829-Tháng tám-1114: 00
Visbrgr.dll14.0.6115.500015,705,92014-Dec-1111: 58
Viscolor.dll14.0.6009.1000308,08029-Tháng tám-1114: 00
Visdlgu.dll14.0.6015.1000230,75229-Tháng tám-1114: 00
Visgrf.dll14.0.6015.1000874,33629-Tháng tám-1113: 55
Visicon.exe14.0.6009.10001,162,5921-Sep-1116: 35
Visio.exe14.0.6116.50001,485,59220-Jan-1213: 17
Vislib.dll14.0.6116.500019,730,72020-Jan-1213: 17
Vissupp.dll14.0.6009.1000736,60829-Tháng tám-1114: 00
Visutils.dll14.0.6009.1000772,96829-Tháng tám-1114: 00
Visweb.dll14.0.6009.10001,237,89629-Tháng tám-1114: 00
Xfunc.dll14.0.6009.1000826,23229-Tháng tám-1114: 00

Vviewer-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Saext.dll14.0.4730.1010300,4165-Mar-1118: 09
Seqchk10.dll14.0.4730.101087,9365-Mar-1118: 09
Vpreview.exe14.0.6015.1000731,52029-Tháng tám-1113: 56
Vviewdwg.dll14.0.6009.10005,794,68029-Tháng tám-1113: 57
Vviewdwg.dll14.0.6009.10009,260,92029-Tháng tám-1113: 56
Vviewer.dll14.0.6115.50004,185,38413-Tháng mư?i hai-114: 11
Vviewer.dll14.0.6115.50005,605,67213-Tháng mư?i hai-114: 14


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2597140 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visio Professional 2010
  • Microsoft Visio Standard 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2597140 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2597140

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com