L?i x?y ra khi b?n g? l?i m?t COM + thành ph?n trong IDE Visual Basic v?i m?t khách hàng ASP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 259725 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n g? l?i m?t Microsoft COM + Phiên b?n 1.0 thành ph?n trong Visual Basic 6.0 trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000, sau thông báo l?i có th? xu?t hi?n trong tr?nh duy?t khi khách hàng là m?t máy ch? đang ho?t đ?ng Các trang (ASP) trang:
H? ph?c v? đ?i tư?ng, ASP 0178 (0x800A0005) Các cu?c g?i đ?n Server.CreateObject th?t b?i trong khi ki?m tra quy?n truy c?p. Truy c?p là b? t? ch?i đ? đ?i tư?ng này.
Khi b?n g? l?i m?t Microsoft COM + Phiên b?n 1.5 Thành ph?n trong Visual Basic 6.0 trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows XP, các sau thông báo l?i có th? xu?t hi?n trong tr?nh duy?t khi khách hàng là m?t ho?t đ?ng Server Pages (ASP) trang:
H? ph?c v? đ?i tư?ng, ASP 0178 (0x800A0005) các cu?c g?i đ?n Server.CreateObject th?t b?i trong khi ki?m tra quy?n truy c?p. Truy c?p b? t? ch?i đ? đ?i tư?ng này.
Hành vi này ch? x?y ra khi b?n ch?y COM + ph?n t? trong Visual Basic tích h?p phát tri?n môi trư?ng (IDE). L?i x?y ra khi b?n ch?y COM + thành ph?n m?t nhà nư?c biên d?ch bên trong ?ng d?ng COM +.

NGUYÊN NHÂN

Authenticating ngư?i s? d?ng, thư?ng vi?c IUSR_<machinename> Tài kho?n n?u b?n đang s? d?ng truy c?p vô danh, không có quy?n thích h?p đ? truy nh?p h? ph?c v? DCOM (VB6.exe ? đây trư?ng h?p). Khi b?n đang g? l?i COM + thành ph?n trong IDE Visual Basic, các phát đ?ng ngư?i dùng là ngư?i dùng tương tác; ngư?i dùng đang truy c?p DCOM Máy ch? là ngư?i dùng authenticating.</machinename>

V? không có m?c nh?p DCOM cho VB6.exe, DCOM s? d?ng các c?p phép m?c đ?nh. Trong Windows 2000 và Windows XP, các DCOM Default quy?n truy nh?p ch? đư?c đưa ra vào tài kho?n c?a h? th?ng và các tung ra ngư?i dùng theo m?c đ?nh. B?i v? ngư?i dùng phát đ?ng và ngư?i s? d?ng truy c?p vào h? ph?c v? DCOM là không gi?ng, thông báo l?i đư?c hi?n th? trong các tri?u ch?ng"" ph?n x?y ra.

GI?I PHÁP

Có hai đ? ngh? cách gi?i quy?t:

Workaround Workaround 1

Thêm m?t m?c nh?p DCOM cho VB6.exe vào s? đăng k?. Đi?u này cho phép b?n đ? thi?t l?p c? th? DCOM phép đ? g? l?i COM + thành ph?n trong Visual Basic.
 1. T?o các m?c nh?p cho VB ASP g? l?i trong DCOM:
  1. B?t đ?u Microsoft Notepad ho?c m?t tr?nh so?n th?o văn b?n và lo?i ch? cú pháp sau:
   REGEDIT4
   [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{70F214BA-94E2-4bdf-8F30-32CB4A905E4D}]
   @="VB ASP Debugging"
   [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{70F214BA-94E2-4bdf-8F30-32CB4A905E4D}\LocalServer32]
   @="vb6.exe"
   [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\vb6.exe]
   "AppId"="{70F214BA-94E2-4bdf-8F30-32CB4A905E4D}"
  2. Lưu t?p tin là Vbaspdbg.reg.
  3. Xác đ?nh v? trí thư m?c nơi b?n lưu các t?p tin Vbaspdbg.reg và b?m đúp vào t?p tin thanh (nó s? t? đ?ng ghi chính nó trong các c?a s? đăng k?).
 2. Thêm các Mọi người tài kho?n cho các c?p phép DCOM cho Visual Basic ASP g? l?i.

  Windows 2000
  1. B?t đ?u DCOMCNFG. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, nh?p vào Ch?y, và sau đó g? dcomcnfg trong h?p tho?i h?p.
  2. Trên các Phân ph?i COM c?u h?nh thu?c tính Trang, b?m vào các Các ?ng d?ng tab, ch?n VB ASP g? l?i t? danh sách, và sau đó b?m Thu?c tính.
  3. Trong các VB ASP g? l?i Properties b?ng thu?c tính, b?m các Ch?ng khoán tab, và sau đó b?m vào đ? ch?n các S? d?ng quy?n truy c?p tu? ch?nh h?p ki?m. Nh?p vào Ch?nh s?a.
  4. Trong các C?p phép giá tr? s? đăng k? c?a s?, b?m Thêm, và sau đó thêm các Mọi người tài kho?n cho Cho phép truy c?p.
  5. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Áp d?ng đ? áp d?ng nh?ng thay đ?i và thoát kh?i các Phân ph?i COM c?u h?nh thu?c tính Trang.
  6. Kh?i đ?ng l?i máy tính đ? cho nh?ng thay đ?i có có hi?u l?c.
  Windows XP

  1. B?t đ?u COM + Explorer. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, nh?p vào Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Thành ph?n d?ch v?.
  2. Nh?n vào đây đ? m? r?ng Thành ph?n d?ch v?, nh?n vào đây đ? m? r?ng Máy vi tính, nh?n vào đây đ? m? r?ng Máy tính của tôi, và sau đó nh?p vào đ? m? r?ng DCOM Config.
  3. Nh?p chu?t ph?i VB ASP g? l?i, và b?m Thu?c tính.
  4. Trên các Ch?ng khoán tab, dư?i Quy?n truy nh?p, ch?n Tùy ch?nh, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
  5. Trong các S? cho phép truy c?p c?a s?, b?m Thêm, và sau đó thêm các T?t c? m?i ngư?i cho phép truy c?p tài kho?n tùy ch?n.
  6. Nh?p vào Ok, b?m Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok đ? áp d?ng nh?ng thay đ?i và thoát kh?i các thu?c tính c?u h?nh DCOM Trang.
  7. Kh?i đ?ng l?i máy tính đ? cho nh?ng thay đ?i có có hi?u l?c.

Workaround Workaround 2

 1. Đ? g? l?i các m?c đích, c?u h?nh ?ng d?ng B?o v? các thư m?c ?o nơi cư trú c?a trang ASP "cao Cô (l?p)." L?c lư?ng này trang ASP đ? ch?y trong quy tr?nh riêng c?a m?nh, cho phép b?o m?t ph?i đư?c thay đ?i mà không ?nh hư?ng đ?n ph?n c?n l?i c?a trang Web.
  1. B?t đ?u b? qu?n l? d?ch v? Internet.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c ?o nơi trang ASP cư trú, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. B?m vào các Thư m?c ?o tab, và sau đó ch?n Cao (cô l?p) trong các B?o v? ?ng d?ng danh sách th? xu?ng.
  4. Nh?p vào Áp d?ng.
 2. B?t t?t chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p cho thư m?c ?o này và Đ?m b?o Tích h?p Windows xác th?c ho?c Xác thực cơ sở đư?c ch?n:
  1. Trên các Thu?c tính h?p tho?i cho các thư m?c ?o, b?m vào các B?o m?t thư m?c tab.
  2. Nh?p vào Ch?nh s?a cho Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p và đi?u khi?n xác th?c.
  3. H?y ch?c ch?n r?ng h?p ki?m chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p xóa.
  4. Nh?p vào m?t trong hai Tích h?p Windows xác th?c ho?c Xác thực cơ sở.
 3. N?u xác th?c tích h?p Windows đư?c s? d?ng, sau đó ch?y các khách hàng duy?t đ? truy c?p vào trang ASP dư?i cùng m?t tài kho?n ngư?i dùng như là th? giác Cơ b?n IDE g? l?i phiên. N?u xác th?c cơ b?n đư?c s? d?ng, h?y nh?p tên ngư?i dùng và m?t kh?u cho trương m?c ngư?i dùng cùng m?t IDE Visual Basic g? l?i phiên đang ch?y dư?i.

  Chú ý Các workaround th? hai gi? đ?nh r?ng COM "Default Access Quy?n"đ? không đư?c thay đ?i. N?u các "Default quy?n truy nh?p" có không bao gi? thay đ?i, sau đó COM xây d?ng danh sách đi?u khi?n truy nh?p (ACL) mà cho phép h? th?ng tài kho?n và máy ch? danh tính. Trong trư?ng h?p này, đ?nh danh máy ch? là ngư?i dùng đăng nh?p ch?y g? l?i Visual Basic IDE Phiên làm vi?c. N?u DCOM "Default quy?n truy nh?p" đ? đư?c thay đ?i, sau đó các Th? hai workaround đ?i h?i r?ng ngư?i dùng tài kho?n mà IDE Visual Basic g? l?i phiên đang ch?y dư?i đư?c thêm vào "Default quy?n truy nh?p". Đi?u này có th? đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng DCOMCNFG. Đ? có thêm thông tin, xem "an ninh COM" liên k?t trong ph?n "Thông tin thêm".

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Hành vi này không x?y ra trong Microsoft Windows NT 4.0 và IIS 4.0. Đ? thêm thông tin v? l?i ASP 0178 trên m?t Windows NT 4.0 d?a trên máy tính, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
198432 PRB: H? ph?c v? đ?i tư?ng l?i 'ASP 0178' Instantiating COM Object
Đ? có thêm thông tin v? an ninh COM, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms686599.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 259725 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Active Server Pages 4.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbbug kbcomplus kbdebug kbprb kbvbp600 kbmt KB259725 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:259725

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com