EFS Recovery đ?i l? không th? xu?t chuy?n Private phím

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 259732 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng th?c hi?n ph?c h?i d? li?u đ? m?t m?, các "Xu?t kh?u Private Key" ph?n c?a thu?t s? xu?t chuy?n ch?ng ch? ho?c là b? qua hoàn toàn, ho?c các Có, xu?t kh?u khóa riêng Tuøy choïn trong màn h?nh "Xu?t kh?u khóa riêng" là không ho?t đ?ng và không th? đư?c ch?n. Các Không, không xu?t kh?u khóa riêng tùy ch?n là h?p l? ch? l?a ch?n. N?u tùy ch?n đ? xu?t kh?u khóa riêng là không ho?t đ?ng, sau thông báo l?i s? đư?c hi?n th?:
Lưu ?: Các tư nhân liên k?t phím không th? đư?c t?m th?y. Ch? có gi?y ch?ng nh?n có th? đư?c xu?t chuy?n.
Thông thư?ng, tùy ch?n đ? xu?t kh?u khóa riêng t?i các "xu?t kh?u khóa riêng" ph?n c?a gi?y ch?ng nh?n xu?t kh?u Wizard có s?n.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u ngư?i qu?n tr? h? sơ ghi đè v?i h? sơ c?a ngư?i dùng khác. Ngư?i dùng thu?c v? các đ?a phương Nhóm ngư?i qu?n tr? có th? sao chép m?t h? sơ ngư?i dùng lên h? sơ c?a ngư?i dùng khác. Đi?u này thư?ng đư?c th?c hi?n đ? nhân r?ng các c?u h?nh v?i n? l?c t?i thi?u. N?u làm như th? đ? h? sơ c?c b? qu?n tr? viên, máy tính không c?n nh?n ra các qu?n tr? viên như là m?t đ?i l? EFS ph?c h?i h?p l?.

B?n c?ng có th? g?p hành vi này n?u b?n đư?c yêu c?u là máy ch? ch?ng ch? chưa đ?n v?n đ? gi?y ch?ng nh?n xu?t kh?u. Cách duy nh?t xung quanh này là đ? yêu c?u m?t m?i ch?ng ch? n?u b?n đ? có m?t phát hành.

QUAN TR?NG: Không xóa ch?ng ch? hi?n có cho đ?n khi t?t c? các d? li?u đ? đư?c un-encrypted và sau đó re-encrypted.

LƯU ?: M?c đ?nh EFS ph?c h?i đ?i l? c?a m?t đ?c l?p Windows 2000 Chuyên nghi?p d?a trên máy tính mà không ph?i là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n là đ?a phương Ngư?i qu?n tr?.

GI?I PHÁP

Đ? khôi ph?c l?i các đ?i l? ph?c h?i khóa riêng, s? d?ng m?t trong các phương pháp sau đây:
  • Khôi ph?c các qu?n tr? viên h? sơ ngư?i dùng t? b?n sao lưu mà đ? đư?c th?c hi?n trư?c khi h? sơ c?a ngư?i qu?n tr? đư?c ghi đè.
  • Khôi ph?c d? li?u t? m?t sao lưu mà b?n đ? th?c hi?n trư?c khi các d? li?u đư?c m? hóa b?ng cách s? d?ng EFS.
B?n ph?i gi?i nén các phím tư nhân t? m?t đ?i l? EFS Recovery h? sơ mà không ghi đè. N?u đi?u này là m?t máy tính riêng r?, không có khác Ph?c h?i các đ?i l? có th? có s?n. N?u không có không có đ?i l? ph?c h?i khác có s?n và khóa riêng c?a EFS không đư?c sao lưu, d? li?u không ph?i là ph?c h?i.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? EFS trong Windows 2000, b?m các bài vi?t s? dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
241201 Làm th? nào đ?: Sao lưu c?a b?n m? hóa t?p tin h? th?ng Private Key trong Windows 2000
255742 Phương pháp cho vi?c khôi ph?c d? li?u t?p m? hóa
223316 Th?c ti?n t?t nh?t cho vi?c m?t m? hóa t?p h? th?ng
242296 Làm th? nào đ? khôi ph?c m?t EFS Private Key cho ph?c h?i d? li?u đ? m?t m? hóa
Thông tin liên quan đ?n EFS b? sung có s?n t?i Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/prodtech/Windows2000/w2kccadm/dataprot/w2kadm21.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 259732 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB259732 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:259732

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com