Straipsnio ID: 2597817 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?sivaizduokite toki? situacij?. Bandote sustabdyti HTTP tarnyb? serveryje, kuriame vykdoma Informacin?s interneto paslaugos (IIS) 6, 7 arba 7.5. Serveryje taip pat ?diegta ?Microsoft? visuotinio diegimo ?iniatinklio tarnyba (MSDEPSVC). Bandant sustabdyti HTTP tarnyba naudojant komand? eilut?s instrukcij? NET STOP HTTP, komand? eilut?je rodomas ?is klaidos prane?imas:

HTTP tarnyba stabdoma.....
HTTP tarnybos sustabdyti nepavyko.


Jei dar kart? vykdote komand? NET STOP HTTP, rodomas ?is prane?imas:

Tarnyba yra paleid?iama arba sustabdoma. Pabandykite v?liau dar kart?.PRIE?ASTIS

?i problema vyksta tod?l, kad ?Microsoft? visuotinio diegimo ?iniatinklio tarnyba (MSDEPSVC) priklauso nuo HTTP tarnybos, bet pirm? kart? ?diegus MSDEPSVC, priklausomyb? ne?registruojama Tarnyb? valdymo tvarkytuve. Kai bandoma sustabdyti HTTP, taip pat turi b?ti sustabdomos priklausomos tarnybos. Ta?iau HTTP ne?ino, kad MSDEPSVC taip pat turi b?ti sustabdoma, nes priklausomyb? n?ra ?registruota, tod?l sustabdymas nepavyksta.

SPRENDIMAS

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei ?i? problem? norite spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami problem? i?spr?sti automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Pataisyti nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50764


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir kit? kalb? ?Windows? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? Taisyti galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleisti reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Jei ?ia problem? norite spr?sti patys, nukopijuokite ?? scenarij? ir vykdykite serveryje kaip ?PowerShell? scenarij?. Scenarijus u?tikrins, kad HTTP tarnybos priklausomyb?s registruojamos tinkamai.$bFoundHttp = $false
$msdepsvc = Get-Service -name MsDepSvc
$reqsvcs = "HTTP"
$msdepsvc.ServicesDependedOn | ForEach-Object `
{
  if($_.Name -eq "HTTP")
  {
 $bFoundHttp = $true
  }
  else
  {
  if($_.Name -ne "")
 {
   $reqsvcs += "/" + $_.Name
 }
  }
}
if ($bFoundHttp -eq $false)
{
  $status = $msdepsvc.Status
  if($status -eq "Running")
  {
 Stop-Service -name MsDepSvc
  }
  
  sc.exe config MsDepSvc depend= $reqsvcs
  if($status -eq "Running")
  {
 Start-Service -name MsDepSvc
  }
}


Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, nebereikia toliau skaityti ?io skyriaus. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite el. lai?k?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami informacijos, kaip ?diegti ?Windows PowerShell 1.0? serveryje ?Windows Server 2003?, apsilankykite ?ioje svetain?je:

?Windows PowerShell 1.0? angl? kalbos diegimo paketai, skirti ?Windows Server 2003? ir ?Windows XP?
http://support.microsoft.com/kb/926139
Nor?dami informacijos, kaip naudotis ?Windows PowerShell? sistemose ?Windows Server 2003?, ?Windows Server 2008? ir ?Windows Server 2008 R2?, apsilankykite ?ioje svetain?je:

?Windows PowerShell?
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb978526.aspx
Nor?dami daugiau informacijos apie ?Microsoft? visuotinio diegimo ?iniatinklio ?rank?, apsilankykite ?ioje svetain?je:

?Web Deploy 2.0?
http://www.iis.net/download/WebDeploy

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2597817 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. lapkri?io 22 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.5
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme KB2597817

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com