Raksta ID: 2597817 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Apsveriet ??du situ?ciju. Tiek m??in?ts aptur?t HTTP pakalpojumu server?, kur? darbojas interneta inform?cijas pakalpojumi (IIS) 6, 7 vai 7.5. Server? instal?ts ar? Microsoft t?mek?a izvieto?anas pakalpojums (MSDEPSVC). Kad m??in?t aptur?t HTTP pakalpojumu, izmantojot NET STOP HTTP komandrindas nor?d?jumu, komandu uzvedn? tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

Notiek HTTP pakalpojuma aptur??ana.....
HTTP pakalpojumu nevar?ja aptur?t.


V?lreiz palai?ot komandu NET STOP HTTP, tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:

Pakalpojums izpilda uzs?k?anu vai aptur??anu. L?dzu, v?l?k m??iniet v?lreiz.IEMESLS

?? probl?ma rodas t?d??, ka Microsoft t?mek?a izvieto?anas pakalpojums (MSDEPSVC) ir atkar?gs no HTTP pakalpojuma, ta?u, s?kotn?ji instal?jot MSDEPSVC, ?? atkar?ba netiek re?istr?ta Pakalpojumu vad?bas p?rvaldniek?. Kad HTTP m??ina veikt aptur??anu, tam j?aptur ar? atkar?gie pakalpojumi. Tom?r HTTP neapzin?s, ka j?aptur MSDEPSVC nere?istr?tas atkar?bas d?? un t?d?? pakalpojuma aptur??ana neizdodas.

RISIN?JUMS

Ja v?laties autom?tiski nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u Labot autom?tiski. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u ?Patst?v?g? labo?ana?.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labo?ana. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50764


Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?reiz neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma nov?rsta??.Patst?v?g? labo?ana

Lai patst?v?gi nov?rstu ?o probl?mu, nokop?jiet t?l?k min?to skriptu un palaidiet to server? k? PowerShell skriptu. Skripts g?d?s, ka visas HTTP pakalpojuma atkar?bas tiks pareizi re?istr?tas.$bFoundHttp = $false
$msdepsvc = Get-Service -name MsDepSvc
$reqsvcs = "HTTP"
$msdepsvc.ServicesDependedOn | ForEach-Object `
{
  if($_.Name -eq "HTTP")
  {
 $bFoundHttp = $true
  }
  else
  {
  if($_.Name -ne "")
 {
   $reqsvcs += "/" + $_.Name
 }
  }
}
if ($bFoundHttp -eq $false)
{
  $status = $msdepsvc.Status
  if($status -eq "Running")
  {
 Stop-Service -name MsDepSvc
  }
  
  sc.exe config MsDepSvc depend= $reqsvcs
  if($status -eq "Running")
  {
 Start-Service -name MsDepSvc
  }
}


Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma nov?rsta, esat izpild?jis visas ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Labot autom?tiski vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu inform?ciju par Windows PowerShell 1.0 instal??anu Windows Server 2003 server?, l?dzu, skatiet ??du saiti:

Windows PowerShell 1.0 instal??anas pakotnes ang?u valod? sist?mai Windows Server 2003 un Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/926139
Lai ieg?tu inform?ciju par Windows PowerShell izmanto?anu sist?m? Windows Server 2003, Windows Server 2008 un Windows Server 2008 R2, skatiet ??du saiti:

Windows PowerShell
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb978526.aspx
Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par Microsoft t?mek?a izvieto?anas r?ku, skatiet ??du saiti:

Web Deploy 2.0
http://www.iis.net/download/WebDeploy

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2597817 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 22. novembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Microsoft Internet Information Services 7.5
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme KB2597817

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com