Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (b?ng ch?ng-en-us.msp): ngày 28 tháng 9 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597938 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft Office 2010, ngày 28 tháng 2 năm 2012.

Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? gói hotfix:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói hotfix s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix.
 • Cho dù các gói hotfix đư?c thay th? b?i b?t k? gói hotfix nào khác.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.
 • Các t?p tin gói hotfix ch?a.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

Word 2010 không chính xác hyphenates t? "nh?ng" như là "the-se" khi b?n kích ho?t t? đ?ng-hyphenation thông qua Visual Basic Editor.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có Microsoft Office 2010 ho?c Microsoft Office 2010 Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Office 2010 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510690 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

B?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

x 86

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Office2010-kb2597938-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6117.500011,652,0249-Tháng 2-1221:34

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
B?ng ch?ng-en-us.mspkhông áp d?ng10,427,9049-Tháng 2-129:05

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a các thu?c tính t?p, mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:

B?ng ch?ng-en-us.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Css7data0009.dll14.0.6016.1000495,0241-Tháng chín-1116:45
Mscss7cm_en.Dub14.0.6015.10003,0721-Tháng chín-1116:45
Mscss7wre_en.Dub14.0.6015.1000102,9121-Tháng chín-1116:45
Msgr3en.dll3.1.0.175193,214,05611 Tháng chín 1222:42
Mshy7en.dll14.0.6015.1000182,1521-Tháng chín-1116:45
Mshy7en.Lex14.0.6116.5000475,13617-Jan-1220:09
Mssp7en.dll14.0.6016.10001,588,0961-Tháng chín-1116:45
Mssp7en.Lex14.0.6016.10001,334,2721-Tháng chín-1116:45
Msth7en.dll14.0.6015.1000341,8881-Tháng chín-1116:46
Msth7en.Lex14.0.6015.10004,250,6241-Tháng chín-1116:46
Nl7models0009.dll14.0.6016.10005,806,5121-Tháng chín-1116:46x 64

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Office2010-kb2597938-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6117.500010,911,8649-Tháng 2-1219:17

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
B?ng ch?ng-en-us.mspkhông áp d?ng9,683,4569-Tháng 2-129:05

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:

B?ng ch?ng-en-us.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Css7data0009.dll14.0.6016.1000594,3521-Tháng chín-1116:41
Mscss7cm_en.Dub14.0.6015.10003.584 ngư?i1-Tháng chín-1116:41
Mscss7wre_en.Dub14.0.6015.1000103,4241-Tháng chín-1116:41
Mshy7en.dll14.0.6015.1000223,6241-Tháng chín-1116:42
Mshy7en.Lex14.0.6116.5000475,64817-Jan-1220:26
Mssp7en.dll14.0.6016.10002,024,3201-Tháng chín-1116:42
Mssp7en.Lex14.0.6016.10001,334,7841-Tháng chín-1116:42
Msth7en.dll14.0.6015.1000454,5281-Tháng chín-1116:42
Msth7en.Lex14.0.6015.10004,251,1361-Tháng chín-1116:42
Nl7models0009.dll14.0.6016.10005,807,0241-Tháng chín-1116:43

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2597938 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2597938 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2597938

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com