Office 2010 labojumfailu pakotni (Mso-x-none.msp, Msores x none.msp) apraksts: February 28, 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2597941 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts Microsoft Office 2.010 jaut?jumiem, kas ir noteiktas Office 2.010 labojumfailu pakotni, kas dat?ts 28 febru?ris 2012.

IEVADS

?? labojumfailu pakotne nov?r? jaut?jumiem

 • Pie?emsim izveidot Microsoft Word 2010 dokuments, kas satur daudzas lapas, piem?ram, 8000 lappuses. Saglab?jot dokumentu k? PDF vai XPS dokumentu. ??d? gad?jum? var rasties ??das probl?mas:
  • Ja saglab??anas procesu, neizdodas, var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
   • Word ir radusies probl?ma.
  • P?c tam, kad aizv?rsit iepriek??j?s k??das zi?ojumu, var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
   • Tur ir probl?mas, saglab?jot failu. Parasti tas ir t?p?c, ka disk? vai disket? ir p?r?k maza fails vai pilna, RAM atmi?a ir zema vai ar disks, fails tiek saglab?ts at?auj?m saist?ta probl?ma.
  • Viens no ??s probl?mas var rasties, ja saglab??anas procesu izdosies:
   • Tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
    Nepietiek vietas atmi?? vai uz diska. Programma Word nevar par?d?t atlas?to fontu.
   • J?s pieredze ekr?na atjauno?anos jaut?jumiem. T?, piem?ram, da?as lentes cilnes netiek r?d?ti, da?os dialoglodzi?os ir tuk?i, da?us logus neizrais?tu vai da?us logus da??ji izrakst?t un p?rkl?j viens otru.
   • Word 2010 p?rst?j rea??t.
   • Word 2010 avar?.

 • Ja m??in?t pielietot digit?l? satura ties?bu p?rvald?bas (DRM) veidni, lai ierobe?otu at?aujas Office 2.010 failu, Active Directory Rights Management Services (AD RMS) vid?, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Rad?s neparedz?ta k??da, m??inot ierobe?ot at?aujas dokumentu. Lai sa?emtu pal?dz?bu, sazinieties ar administratoru.
  ?? probl?ma rodas, ja izpild?s ??di nosac?jumi:
  • Lietojat labojumfailu, kas aprakst?ts ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakstu 2584066 ar datoru.
  • Teksts ": 443" par?d?s URL pakalpojumu savienojuma punktu (SCP) AD RMS.

 • Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Noklus?juma Mapi Mani dokumentimape neatrodas vien? disk?, kur? ir instal?ta sist?ma Windows. Piem?ram, ja ir instal?ta sist?ma Windows, uz c diska noklus?juma Mapi Mani dokumentimapi, nevis atrodas disk? c.
  • Atverot Excel darbgr?matu no e-pasta zi?ojuma pielikumu, Outlook 2010.
  • Excel 2010 izmantot, lai atv?rtu otro Excel darbgr?matu. ?? darbgr?mata atrodas vien? disk?, kur? ir instal?ta sist?ma Windows (?aj? piem?r? ?? darbgr?mata atrodas disk? C).
  ??d? gad?jum? otr? Excel darbgr?mata ir atv?rta skat? aizsarg?ti. Turkl?t, tiek par?d?ts ??ds br?din?juma zi?ojums:
  ?is fails c?lies no interneta vietas un var b?t nedro?a. Noklik??iniet, lai sa?emtu s?k?ku inform?ciju.
 • Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Vietnes satura tipa veido?ana, vietn? Microsoft Office SharePoint Server 2010.
  • Pievienojat Nosaukums kolonnu vai T?ma kolonnas vietnes satura tipam, no eso?u vietnes kolonnu, un abas ir noteikts oblig?taj?s kolonn?s.
  • Vietnes satura tipa j?piem?ro dokumentu bibliot?k?.
  • Noteiktu dokumentu atverat dokumentu bibliot?k?, izmantojot Word 2010, PowerPoint 2010 vai Excel 2010.
  ??d? gad?jum? Nosaukums lauku vai T?ma lauk? dokumenta inform?cijas panel? netiek par?d?ta k? oblig?to lauku, kas ir atz?m?ti ar sarkan?s kr?sas zvaigzn?ti (*).

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radu??s probl?mas, kas aprakst?tas ?aj? rakst?. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu pakotni, dator? j?b?t instal?tai Microsoft Office 2010 vai Microsoft Office 2010 1. servisa pakotne (SP1) uzst?d?tas. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2510690 Visi Office 2010 SP1 pakot?u sarakstu

Restart?jiet pras?ba

Jums ir p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Re?istra inform?cija

Lai lietotu ?o labojumfailu ?aj? pakotni, jums nav j?veic nek?das izmai?as re?istr?.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nedr?kst ietvert visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu probl?mu, kas nor?d?ti ?aj? pant?.

Uz ?? labojumfailu pakotne pasaules versija izmanto Microsoft Windows Installer pakotni, lai instal?tu labojumfailu pakotni. ?o failu datumi un laiki tabul? nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Kad j?s apskat?tu faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai atrastu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilne Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks.

x86

Lejupiel?d?t inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Office2010-kb2597941-fullfile-x 86-glb. exe14.0.6117.500020,639,8649-Feb-1221: 34

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Mso-x-none.mspNav piem?rojams9,489,9209-Feb-129: 15
Msores x none.mspNav piem?rojams11,587,5849-Feb-129: 15

Inform?ciju par failu Mso-x-none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Mso.dll.x8614.0.6117.500018,618,1689-Feb-120: 14

Msores x none.msp faila inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Msores.dll14.0.6116.500072,524,60017-Jan-1219: 24

x64

Lejupiel?d?t inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Office2010-kb2597941-fullfile-x 64-glb. exe14.0.6117.500041,484,4649-Feb-1219: 17

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Mso-x-none.mspNav piem?rojams19,679,2329-Feb-129: 12
Msores x none.mspNav piem?rojams21,931,0089-Feb-129: 12

Inform?ciju par failu Mso-x-none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Mso.dll.x6414.0.6117.500025,219,3849-Feb-120: 34
Mso.dll.x8614.0.6117.500018,618,1689-Feb-120: 14

Msores x none.msp faila inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Msores.dll14.0.6116.500072,524,60017-Jan-1219: 46
Msores.dll.x8614.0.6116.500072,524,60017-Jan-1219: 24

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numuru skat?t Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2597941 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2597941 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2597941

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com