Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Mso-x-none.msp, Msores-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597941 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? c?a Microsoft Office 2010 đư?c c? đ?nh trong Microsoft Office 2010 hotfix gói là ngày tháng hai 28, 2012.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng b?n t?o m?t tài li?u Microsoft Word 2010 có ch?a nhi?u trang, ví d? 8.000 trang. B?n lưu tài li?u như PDF. m?t ho?c m?t tài li?u .xps. Trong t?nh hu?ng này, b?n có th? g?p ph?i các v?n đ? sau:
  • B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau n?u lưu x? l? th?t b?i:
   • Word đ? g?p ph?i m?t v?n đ?.
  • B?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây sau khi b?n đóng các thông báo l?i trư?c:
   • Đó là m?t v?n đ? lưu t?p. Thông thư?ng, đi?u này là v? đ?a ho?c đ?a m?m quá nh? cho các t?p tin ho?c đ?y, b? nh? RAM th?p, ho?c có m?t v?n đ? c?p phép v?i ? đ?a đang đư?c lưu t?p đ?.
  • B?n có th? g?p m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây n?u lưu x? l? thành công:
   • B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
    Không đ? b? nh? ho?c đ?a không gian. Word không th? hi?n th? phông đ? ch?n.
   • B?n g?p v?n đ? redraw màn h?nh. Ví d?, m?t s? ribbon tab không đư?c hi?n th?, m?t s? h?p tho?i là tr?ng r?ng, m?t s? c?a s? không rút ra ho?c m?t s? c?a s? ph?n v? l?i và ch?ng chéo nhau.
   • Word 2010 ng?ng đáp ?ng.
   • Word 2010 tai n?n.

 • Khi b?n c? g?ng áp d?ng m?u qu?n l? quy?n k? thu?t s? (DRM) đ? h?n ch? quy?n t?p tin Office 2010 trong m?t môi trư?ng ho?t đ?ng thư m?c quy?n qu?n l? d?ch v? (AD RMS), b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i b?t ng? đ? x?y ra trong khi c? g?ng đ? h?n ch? quy?n tài li?u c?a b?n. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? c?a b?n đ? đư?c tr? giúp.
  V?n đ? này x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
  • B?n áp d?ng hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 2584066 đ?n máy tính.
  • Các văn b?n ": 443" xu?t hi?n trong URL c?a đi?m k?t n?i d?ch v? (SCP) cho AD RMS.

 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • M?c đ?nh Tài li?u c?a tôithư m?c không n?m trên cùng m?t ? đ?a như là nơi Windows đư?c cài đ?t. Ví d?, n?u Windows đư?c cài đ?t trên ? C, m?c đ?nh Tài li?u c?a tôic?p s? không đư?c đ?t trên ? C.
  • B?n m? m?t b?ng tính Excel t? t?p tin đính kèm thông báo email trong Outlook 2010.
  • B?n s? d?ng Excel 2010 m? m?t b?ng tính Excel th? hai. B?ng tính này n?m trên cùng m?t ? đ?a như là nơi Windows đư?c cài đ?t (trong ví d? này, b?ng tính này n?m trên ? C).
  Trong trư?ng h?p này, b?ng tính Excel th? hai đư?c m? ra trong ch? đ? xem b?o v?. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau đây:
  T?p này có ngu?n g?c t? m?t đ?a đi?m Internet và có th? là không an toàn. Nh?n vào đây đ? bi?t chi ti?t.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o m?t lo?i n?i dung trang web trong m?t trang web Microsoft Office SharePoint Server 2010.
  • B?n thêm m?t Tiêu đ? c?t ho?c m?t Ch? đ? c?t đ? lo?i n?i dung c?a trang web t? m?t c?t trang web hi?n có, và c? hai đư?c thi?t l?p như yêu c?u c?t.
  • B?n áp d?ng ki?u n?i dung trang web cho m?t thư vi?n tài li?u.
  • B?n m? m?t tài li?u nh?t đ?nh trong thư vi?n tài li?u b?ng cách s? d?ng Word 2010, PowerPoint 2010 ho?c Excel 2010.
  Trong trư?ng h?p này, các Tiêu đ? l?nh v?c ho?c các Ch? đ? l?nh v?c trong b?ng đi?u khi?n thông tin tài li?u không đư?c hi?n th? như là m?t trư?ng b?t bu?c ph?i đư?c g?n th? v?i m?t màu đ? d?u hoa th? (*).

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix gói này, b?n ph?i có Microsoft Office 2010 ho?c Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510690 Danh sách t?t c? các văn ph?ng 2010 SP1 gói

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix này gói, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói cài đ?t các gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

x 86

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Office2010-kb2597941-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6117.500020,639,8649-Feb-1221: 34

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Mso-x-none.mspKhông áp d?ng9,489,9209-Feb-129: 15
Msores-x-none.mspKhông áp d?ng11,587,5849-Feb-129: 15

Mso-x-none.msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Mso.dll.x8614.0.6117.500018,618,1689-Feb-120: 14

Msores-x-none.msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Msores.dll14.0.6116.500072,524,60017-Jan-1219: 24

x 64

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Office2010-kb2597941-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6117.500041,484,4649-Feb-1219: 17

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Mso-x-none.mspKhông áp d?ng19,679,2329-Feb-129: 12
Msores-x-none.mspKhông áp d?ng21,931,0089-Feb-129: 12

Mso-x-none.msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Mso.dll.X6414.0.6117.500025,219,3849-Feb-120: 34
Mso.dll.x8614.0.6117.500018,618,1689-Feb-120: 14

Msores-x-none.msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Msores.dll14.0.6116.500072,524,60017-Jan-1219: 46
Msores.dll.x8614.0.6116.500072,524,60017-Jan-1219: 24

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2597941 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2597941 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2597941

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com