Visio 2007 labojumfailu pakotni (Visio x none.msp) apraksts: February 28, 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2597953 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, Microsoft Office Visio 2007 jaut?jumiem, kas ir nostiprin?ti labojumfailu pakotni, kas dat?ts 28 febru?ris 2012.

IEVADS

Jaut?jums, ka ?? labojumfailu pakotne nov?r?

  • Pie?emsim, ka jums ir Visio dokumentu, kur? atrodas taisn? le??? savienot?js, kas ir blo??jusi galapunktiem. Savienot?js viduspunkta vilkt galapunkta savienot?js programm? Visio 2007 un Visio dokumenta t?lummai?u ar noteiktiem procentiem, Visio 2007 av?rijas.
  • Pie?emu, ka ieviest formulu iestat?t da?us teksta fonta lielumu vad?kl? un fonta lielumu pamat? platuma un augstuma iestat?jums vad?klas programm? Visio 2007. Kad vad?klas izm?rus teksta fonta lielumu nav pareizi apr??in?ta.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radu??s probl?mas, kas aprakst?tas ?aj? rakst?. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

J?b?t Microsoft Office 2007 programmat?ras komplekta 2. servisa pakotni vai Microsoft Office suite 2007 Service Pack 3, lai lietotu ?o labojumfailu pakotni instal?t. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:

Par Pla??ku inform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
949585 K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni Office 2007 komplektu

Restart?jiet pras?ba

Tu nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Re?istra inform?cija

Lai izmantotu k?du no labojumfailus ?o pakotni, jums nav j?veic nek?das izmai?as, lai re?istra.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nedr?kst ietvert visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu probl?mas, kas uzskait?tas ?aj? pant?.

Uz ?? labojumfailu pakotne pasaules versija izmanto Microsoft Windows Installer pakotni, lai instal?tu labojumfailu pakotni. ?o failu datumi un laiki tabul? nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Kad j?s apskat?tu faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai atrastu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilne Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks.

Lejupiel?d?t inform?ciju
Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Visio-x-none.mspNav piem?rojams17,323,0089-Feb-1219: 55
Visio-x-none.msp inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
AEC.dll12.0.6650.5000912,76026-Aug-1112: 18x86
Brtview.dll12.0.6650.5000142,74426-Aug-1112: 18x86
Bstorm.dll12.0.6652.5000590,20821-Sep-1113: 38x86
Codeedit.dll12.0.6650.500058,76026-Aug-1112: 18x86
Dbengr.dll12.0.6650.5000702,32826-Aug-1112: 18x86
Dbshare.dll12.0.6650.500083,91226-Aug-1112: 18x86
Drilldwn.dll12.0.6652.5000985,97621-Sep-1113: 38x86
Dwgcnv.dll12.0.6650.5000143,71226-Aug-1112: 18x86
Dwgdp.dll12.0.6650.50001,939,30426-Aug-1112: 18x86
Editors.dll12.0.6650.5000151,43226-Aug-1112: 18x86
Elements.dll12.0.6650.5000200,07226-Aug-1112: 18x86
Elemutil.dll12.0.6650.5000110,49626-Aug-1112: 18x86
Erximp.ADD12.0.6650.500064,41626-Aug-1112: 18Nav piem?rojams
Extract.dll12.0.6650.5000266,66426-Aug-1112: 18x86
Facility.dll12.0.6650.50001,178,47226-Aug-1112: 18x86
Gantt.dll12.0.6650.5000969,06426-Aug-1112: 18x86
HVAC.dll12.0.6650.5000324,96826-Aug-1112: 18x86
Imcommon.dll12.0.6650.5000554,38426-Aug-1112: 18x86
Imdimp.ADD12.0.6650.500024,00826-Aug-1112: 18Nav piem?rojams
Imutil.dll12.0.6650.5000147,32826-Aug-1112: 18x86
Imwdd.dll12.0.6650.5000174,98426-Aug-1112: 18x86
Imwiz.dll12.0.6650.500020,36826-Aug-1112: 18x86
Logelems.dll12.0.6650.5000756,64026-Aug-1112: 18x86
Logmodel.MDL12.0.6650.500037,77626-Aug-1112: 18Nav piem?rojams
Logview.dll12.0.6650.5000359,33626-Aug-1112: 18x86
Modeleng.dll12.0.6650.5000509,80026-Aug-1112: 18x86
OrgChart.dll12.0.6650.50001,241,48026-Aug-1112: 18x86
Orgchwiz.dll12.0.6652.5000463,75221-Sep-1113: 38x86
Ormelems.dll12.0.6650.5000342,42426-Aug-1112: 18x86
Ormmodel.MDL12.0.6650.5000211,34426-Aug-1112: 18Nav piem?rojams
Pdsbase.dll12.0.6650.5000347,04026-Aug-1112: 18x86
PE.dll12.0.6650.5000569,71226-Aug-1112: 18x86
Propmgr.dll12.0.6650.500057,23226-Aug-1112: 18x86
Report.dll12.0.6650.5000169,86426-Aug-1112: 18x86
SG.dll12.0.6650.50001,848,68026-Aug-1112: 18x86
Sqlshare.dll12.0.6650.5000196,52026-Aug-1112: 18x86
Stylemgr.dll12.0.6650.500099,20826-Aug-1112: 18x86
Suminfo.dll12.0.6650.500062,36026-Aug-1112: 18x86
Timesoln.dll12.0.6652.5000965,50421-Sep-1113: 38x86
UML.dll12.0.6650.50001,593,71226-Aug-1112: 18x86
Vblz0007.TLL12.0.6650.5000112,60026-Aug-1112: 18Nav piem?rojams
Vblz0009.TLL12.0.6650.5000102,32026-Aug-1112: 18Nav piem?rojams
Vblz000c.TLL12.0.6650.5000132,05626-Aug-1112: 18Nav piem?rojams
Vblz0011.TLL12.0.6650.500097,76026-Aug-1112: 18Nav piem?rojams
Verbwind.dll12.0.6650.5000132,48026-Aug-1112: 18x86
Visbrgr.dll12.0.6650.50006,230,91226-Aug-1112: 18x86
Viscolor.dll12.0.6650.5000220,01626-Aug-1112: 18x86
Visdlgu.dll12.0.6650.5000140,12830-Aug-1121: 10x86
Visfilt.dll12.0.6650.50001,697,14426-Aug-1112: 18x86
Visgrf.dll12.0.6600.1000385,88831 Maijs 118: 31x86
Visio.exe12.0.6657.5000183,59218-Jan-1210: 57x86
Vislib.dll12.0.6657.500011,664,17618-Jan-1210: 57x86
Visshe.dll12.0.6600.1000281,96831 Maijs 118: 31x86
Vissupp.dll12.0.6650.5000563,04026-Aug-1112: 19x86
Visutils.dll12.0.6650.5000458,60026-Aug-1112: 19x86
Visweb.dll12.0.6650.5000726,92026-Aug-1112: 19x86
Xfunc.dll12.0.6650.5000420,72826-Aug-1112: 19x86

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numuru skat?t Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2597953 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 28. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office Visio Standard 2007
  • Microsoft Office Visio Professional 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2597953 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2597953

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com