Project Server 2007 labojumfailu pakotni (Pjsrvapp-x-none.msp, Pjsrvwfe x none.msp) apraksts: February 28, 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2597960 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, jaut?jumiem, kas ir fiks?tas programm? Microsoft Office Project Server 2007 labojumfailu pakotni, kas dat?ts 2012 febru?ris 28.

IEVADS

?? labojumfailu pakotne nov?r? jaut?jumiem

 • Nevar atv?rt projektu no projektu centrs lapai programm? Project Server 2007, kad projekts ietver uzdevumu, kas ir format?ts uzdevuma piez?mes.
 • Laika b?zl?niju izmaksu v?rt?bas, iesp?jams ir nepareizi atskai?u veido?anas datu b?zes, Project Server 2007, kad izmaksu resursiem tiek pie??irti uzdevumi.
 • Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Komandas uzdevumu pie??irat pl?n? sev caur projekta Web lietojumprogrammas (PWA).
  • Atverot projektu, kur? ir pl?ns Project Professional 2007.
  • Noklik??in?t uz n?kad tiek pied?v?ts atjaunin?jums attiecas uz pl?nu.
  • Izveidotu jaunu uzdevumu, pl?n?.
  • Saglab?t un public?t pl?nu Project Professional 2007.
  ?aj? scen?rij?, Project Server 2007 nevar public?t pl?nu un pl?nu nevar izmantot.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radu??s probl?mas, kas aprakst?tas ?aj? rakst?. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

J?b?t Microsoft Office 2007 programmat?ras komplekta 2. servisa pakotni vai Microsoft Office suite 2007 Service Pack 3, lai lietotu ?o labojumfailu pakotni instal?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
949583 2007 Office server produktu jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana

Restart?jiet pras?ba

Jums, iesp?jams, n?ksies restart?t datoru p?c ?? labojumfaila.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Re?istra inform?cija

Izmantot labojumfailu ?aj? paket?, jums nav, veikt izmai?as re?istram.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nedr?kst ietvert visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu probl?mas, kas uzskait?tas ?aj? pant?.

?? labojumfailu pakotne pasaules versija izmanto Microsoft Windows Installer pakotni labojumfailu pakotnes instal??anai. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC) ?aj? tabul?. Skatot faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojietLaika josla Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks cilni.

32 bitu

Lejupiel?d?t inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Office kb2597960-fullfile-x 86-glb. exe12.0.6658.50007,596,30410-Feb-124: 52

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Pjsrvapp x none.mspNav piem?rojams2,776,0649-Feb-127: 13
Pjsrvwfe x none.mspNav piem?rojams4,404,2249-Feb-127: 13

Pjsrvapp x none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Dataedit.dll12.0.6650.5000431,98430-Aug-1122: 04
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6657.50004,414,25618-Jan-1211: 16
Microsoft.Office.Project.Server.Events.Receivers.dll12.0.6600.1000120,68831 Maijs 119: 30
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6657.50001,248,04818-Jan-1211: 25
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll12.0.6657.5000338,73618-Jan-1211: 16
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6600.1000386,92831 Maijs 119: 30
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6650.5000120,68830-Aug-1122: 12
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6650.5000845,68030-Aug-1122: 12
Projectserverolapcubegenerator.exe12.0.6652.500067,44021-Sep-1111: 34

Pjsrvwfe x none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6600.100063,34431 Maijs 119: 30
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6600.1000178,03231 Maijs 119: 30
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6657.50004,414,25618-Jan-1211: 16
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6657.50001,248,04818-Jan-1211: 25
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll12.0.6652.5000796,58421-Sep-1111: 34
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll12.0.6650.50002,238,37630-Aug-1122: 04
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6650.5000120,68830-Aug-1122: 12
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6650.5000845,68030-Aug-1122: 12

64-mazliet

Lejupiel?d?t inform?ciju


Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Office kb2597960-fullfile-x 64-glb. exe12.0.6658.50007,904,05610-Feb-124: 52

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Pjsrvapp x none.mspNav piem?rojams3,154,4329-Feb-127: 11
Pjsrvwfe x none.mspNav piem?rojams4,782,0809-Feb-127: 11

Pjsrvapp x none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Dataedit.dll12.0.6606.1000431,98422-Jul-115: 44
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6657.50004,414,25617-Jan-129: 52
Microsoft.Office.Project.Server.Events.Receivers.dll12.0.6600.1000120,68826 Maijs 1113: 46
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6657.50001,248,04817-Jan-128: 58
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll12.0.6657.5000338,73617-Jan-129: 52
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6600.1000386,92826 Maijs 1113: 46
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6606.1000120,68822-Jul-115: 32
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6606.1000845,68022-Jul-115: 32
Projectserverolapcubegenerator.exe12.0.6652.500067,44021-Sep-1111: 34

Pjsrvwfe x none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6600.100063,34426 Maijs 1113: 46
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6600.1000178,03226 Maijs 1113: 46
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6657.50004,414,25617-Jan-129: 52
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6657.50001,248,04817-Jan-128: 58
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll12.0.6652.5000796,58419-Sep-1117: 15
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll12.0.6606.10002,238,37622-Jul-115: 44
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6606.1000120,68822-Jul-115: 32
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6606.1000845,68022-Jul-115: 32

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2597960 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 28. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Project Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2597960 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2597960

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com