Mô t? c?a d? án Server 2007 hotfix gói (Pjsrvapp-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597960 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh trong Microsoft Office Project Server 2007 hotfix gói mà là ngày tháng hai 28, 2012.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • B?n không th? m? m?t d? án t? trang d? án trung tâm d? án Server 2007 khi các d? án có m?t nhi?m v? mà có đ?nh d?ng ghi chú công vi?c.
 • Các giá tr? chi phí timephased đư?ng cơ s? có th? không chính xác trong cơ s? d? li?u báo cáo trong d? án Server 2007 khi chi phí ngu?n l?c đư?c phân công nhi?m v?.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n ch? đ?nh m?t đ?i đ?c nhi?m vào m?t k? ho?ch đ? t? m?nh thông qua các d? án Web ?ng d?ng (PWA).
  • B?n m? d? án có k? ho?ch trong d? án chuyên nghi?p 2007.
  • B?n b?m Khôngkhi b?n đư?c nh?c áp d?ng các C?p Nh?t cho k? ho?ch.
  • B?n t?o m?t tác v? trong k? ho?ch.
  • B?n ti?t ki?m và xu?t b?n k? ho?ch trong d? án chuyên nghi?p 2007.
  Trong trư?ng h?p này, d? án Server 2007 không th? phát hành k? ho?ch, và k? ho?ch không th? đư?c s? d?ng.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có b? Microsoft Office 2007 Service Pack 2 ho?c b? Microsoft Office 2007 Service Pack 3 cài đ?t đ? áp d?ng gói hotfix này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949583 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho s?n ph?m máy ch? văn ph?ng 2007

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfixes trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng cácMúi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong b?ng đi?u khi?n.

32-bit

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Văn ph?ng-kb2597960-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6658.50007,596,30410-Feb-124: 52

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Pjsrvapp-x-none.mspKhông áp d?ng2,776,0649-Feb-127: 13
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng4,404,2249-Feb-127: 13

Pjsrvapp-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Dataedit.dll12.0.6650.5000431,98430-Tháng tám-1122: 04
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6657.50004,414,25618-Jan-1211: 16
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll12.0.6600.1000120,68831-Tháng năm-119: 30
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6657.50001,248,04818-Jan-1211: 25
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll12.0.6657.5000338,73618-Jan-1211: 16
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6600.1000386,92831-Tháng năm-119: 30
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6650.5000120,68830-Tháng tám-1122: 12
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6650.5000845,68030-Tháng tám-1122: 12
Projectserverolapcubegenerator.exe12.0.6652.500067,44021-Tháng chín-1111: 34

Pjsrvwfe-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6600.100063,34431-Tháng năm-119: 30
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6600.1000178,03231-Tháng năm-119: 30
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6657.50004,414,25618-Jan-1211: 16
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6657.50001,248,04818-Jan-1211: 25
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.applicationpages.dll12.0.6652.5000796,58421-Tháng chín-1111: 34
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll12.0.6650.50002,238,37630-Tháng tám-1122: 04
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6650.5000120,68830-Tháng tám-1122: 12
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6650.5000845,68030-Tháng tám-1122: 12

64-bit

T?i thông tin


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Văn ph?ng-kb2597960-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6658.50007,904,05610-Feb-124: 52

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Pjsrvapp-x-none.mspKhông áp d?ng3,154,4329-Feb-127: 11
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng4,782,0809-Feb-127: 11

Pjsrvapp-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Dataedit.dll12.0.6606.1000431,98422-Tháng b?y-115: 44
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6657.50004,414,25617-Jan-129: 52
Microsoft.Office.Project.Server.events.Receivers.dll12.0.6600.1000120,68826-Tháng năm-1113: 46
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6657.50001,248,04817-Jan-128: 58
Microsoft.Office.Project.Server.upgrade.dll12.0.6657.5000338,73617-Jan-129: 52
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6600.1000386,92826-Tháng năm-1113: 46
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6606.1000120,68822-Tháng b?y-115: 32
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6606.1000845,68022-Tháng b?y-115: 32
Projectserverolapcubegenerator.exe12.0.6652.500067,44021-Tháng chín-1111: 34

Pjsrvwfe-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll12.0.6600.100063,34426-Tháng năm-1113: 46
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll12.0.6600.1000178,03226-Tháng năm-1113: 46
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6657.50004,414,25617-Jan-129: 52
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6657.50001,248,04817-Jan-128: 58
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.applicationpages.dll12.0.6652.5000796,58419-Sep-1117: 15
Microsoft.Office.Project.Server.pwa.dll12.0.6606.10002,238,37622-Tháng b?y-115: 44
Microsoft.Office.Project.Shared.dll12.0.6606.1000120,68822-Tháng b?y-115: 32
Microsoft.Office.Project.webproj.dll12.0.6606.1000845,68022-Tháng b?y-115: 32

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2597960 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2597960 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2597960

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com