Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Word 2007 (Word-x-none.msp, Wordconv-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597961 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Office Word 2007 đư?c c? đ?nh trong Word 2007 hotfix gói là ngày tháng hai 28, 2012.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Xem xét k?ch b?n sau đây. B?n có m?t tài li?u Word 2007 có ch?a m?t s? ? ki?n và m?t h?nh ? dư?i cùng c?a m?t trang. B?n có quy mô tài li?u đ? in trên m?t kích thư?c gi?y l?n hơn các tài li?u riêng c?a m?nh. Sau đó, b?n in tài li?u. Trong t?nh hu?ng này, h?nh d?ng không đư?c hi?n th? trong printout.
 • Cho r?ng b?n có m?t tài li?u Word có văn b?n d?c và m?t ng?t trang ho?c phá v? m?t ph?n. Khi b?n di chuy?n lên và di chuy?n xu?ng trong tài li?u nhi?u l?n trong Word 2007, hi?n th? tài li?u b? h?ng.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n cài đ?t Microsoft Office Compatibility Pack cho Word, Excel và PowerPoint đ?nh d?ng t?p tin.
  • B?n t?o m?t b?n m?u t? trong đ?nh d?ng *.dot.
  • B?n t?o m?t tài li?u Word d?a trên m?u trong Word 2003.
  • B?n lưu tài li?u, và sau đó b?n m? tài li?u.
  Trong trư?ng h?p này, n?i dung trong các m?u không s?n dùng.
  Lưu ? V?n đ? này x?y ra v? đư?ng d?n c?a các m?u đính kèm đư?c đ?i thành m?t đư?ng d?n t?m th?i.
 • 2598005 "T? là không th? so sánh tài li?u." báo l?i khi b?n c? g?ng đ? so sánh hai Office Word 2007 documents

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 cài đ?t đ? áp d?ng gói hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949585 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho ?ng d?ng văn ph?ng 2007

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n làm không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

Đăng k? thông tin

B?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? không ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? các xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói cài đ?t các gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

T?i thông tin
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Word-x-none.mspKhông áp d?ng9,583,10418-Jan-1217: 06
Wordconv-x-none.mspKhông áp d?ng2,830,33618-Jan-1217: 06
Thông tin t?-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
MSWord.olb12.0.6609.1000868,71216-Tháng tám-110: 52Không áp d?ng
Winword.exe12.0.6656.5000409,89630-Nov-114: 59x 86
Wwlib.dll12.0.6656.500018,111,27230-Nov-114: 59x 86
Wordconv-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Wordcnv.dll12.0.6656.50004,685,09630-Nov-114: 53x 86

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2597961 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2597961 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2597961

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com