Outlook 2007 labojumfailu pakotni (Outlook x none.msp) apraksts: 7 marts 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2597964 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, Microsoft Office Outlook 2007 jaut?jumiem, kas ir nostiprin?ti labojumfailu pakotni, kas dat?ts 7 marts 2012.

IEVADS

?? labojumfailu pakotne nov?r? jaut?jumiem


 • Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Tie?saistes arh?vs l?dzeklis ir iesp?jots pastkasti Exchange server?.
  • Atv?rt ?o pastkasti un iesp?jojiet las??anas r?ti programm? Outlook 2007.
  • Atlasot vienumu, tas tiek par?d?ts las??anas r?t? un p?c tam velciet vienumu uz mapi Izdz?stie vienumi.
  ?aj? scen?rij?, vienums tiek p?rvietots uz mapi Izdz?stie vienumi, pastkast?t?, nevis atbilsto?os tie?saist? arh?vu pastkastes map? Izdz?stie vienumi.
 • Mekl??anas rezult?ti netiek atgriezti, veicot mekl??anu mape programm? Outlook 2007. ?? probl?ma rodas, ja izpild?s ??di nosac?jumi:
  • Jums nav Windows mekl??ana dator? instal?tu vai iesp?jotu datoru.
  • Map?, kur? veicat mekl??anu ir balss pasta zi?ojumu.
 • Pie?emsim, ka veidosiet jaunu tik?an?s piepras?jumu, Outlook 2007, j?s pievienojat ?r?ju adres?tuLailauku, un p?c tam p?rsl?dzieties uz grafiku pal?gs. ?aj? gad?jum? Outlook 2007 p?rst?j rea??t.
 • Outlook 2007 p?rst?j rea??t, kad lejupiel?d?jat lielus e-pasta zi?ojumu no IMAP servera, p?rsl?dzoties starp map?m un p?rsl?dzoties starp e-pasta zi?ojumus, kas atz?m?ti k? izlas?t sa?emto zi?u map?.
 • Pie?emu, ka viesabon??anas lietot?ja saglab? papildu pastkastes, piem?ram, Office 365 pastkastes paroli klienta dator?. Kad lietot?js piesak?s uz citu klienta datoru un m??ina start?t programmu Outlook 2007, lietot?jiem tiek pied?v?ts negaid?ti, ievadiet paroli v?lreiz.
 • J?s nevarat atv?rt hipersaiti e-pasta zi?ojumu, ja hipersaites adrese satur "ce?am file://" un numura z?mi (#) programm? Outlook 2007. T?, piem?ram, hipersaiti nevar atv?rt, ja hipersaites adrese ir "file://server/public/share/te#st".

  Piez?me ?is labojumfails neatrisina probl?mu, ja numura z?me (#) ir p?d?jo rakstz?mi hipersaites adresi. T?, piem?ram, ?is labojumfails neatrisina probl?mu, ja hipersaites adrese ir "file://server/public/share/test#".
 • Pie?emsim, ka jums ir labojumfailu 2544404 instal?ta dator?. Start?sit programmu Outlook 2007 un p?c tam palaist skriptu, kas saturGetExplorer metodes vai_ar ? Explorers.ADDmetodi. ??d? gad?jum? papildus maksim?las Windows Internet Explorer logs tiek par?d?ts.
 • Pie?emsim, ka jums ir veidlapas re?ionu sada?a, kas defin?ti e-pasta vienumiem, programm? Outlook 2007, un p?rsl?gties starp e-pasta zi?ojumus map? Ies?tne. ?aj? gad?jum? Outlook 2007 av?rijas.

PAPILDINDORM?CIJA

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radu??s probl?mas, kas aprakst?tas ?aj? rakst?. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

J?b?t Microsoft Office 2007 programmat?ras komplekta 2. servisa pakotni vai Microsoft Office 2007 programmat?ras komplekta Service Pack 3, lai lietotu ?o labojumfailu pakotni instal?t.Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
949585K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni Office 2007 komplektu.

Restart?jiet pras?ba

Jums nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Re?istra inform?cija

Jums nav j?veic nek?das izmai?as re?istra, lai lietotu ?o atjaunin?jumu.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nedr?kst ietvert visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu probl?mas, kas uzskait?tas ?aj? pant?.
Pasaules labojumfailu pakotnes izmanto Microsoft Windows Installer versija pakotni, instal?jiet labojumfailu pakotni. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC) ?aj? tabul?. Skatot faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks cilni.

Lejupiel?d?t inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Office kb2597964-fullfile-x 86-glb. exe12.0.6658.500211,989,6161-Mar-1222: 45

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Outlook-x-none.mspNav piem?rojams11,842,04829-Feb-1223: 46

Inform?ciju par Outlook x none.msp failu

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Cnfnot32.exe12.0.6650.5000140,12030-Aug-1117: 46
Contab32.dll12.0.6650.5000128,37630-Aug-1117: 46
Dlgsetp.dll12.0.6658.500088,3687-Feb-1222: 47
Dumpster.dll12.0.6650.500034,20830-Aug-1117: 46
Emablt32.dll12.0.6600.1000115,58426 Maijs 1112: 18
Emsmdb32.dll12.0.6658.50011,544,56818-Feb-1210: 43
Envelope.dll12.0.6652.5000154,00021-Sep-1113: 43
Exsec32.dll12.0.6652.5000392,52821-Sep-1113: 43
Impmail. dll12.0.6658.5000138,5367-Feb-1222: 47
Mimedir12.0.6658.5000340,7607-Feb-1222: 47
Mlcfg32.cpl12.0.6650.500082,31230-Aug-1117: 46
Mspst32.dll12.0.6658.50001,094,5129-Feb-124: 30
Olkfstub.dll12.0.6650.5000253,82430-Aug-1117: 46
Olmapi32.dll12.0.6658.50013,009,84818-Feb-1210: 43
Omsmain.dll12.0.6650.5000661,88830-Aug-1122: 08
Omsxp32.dll12.0.6650.5000194,44830-Aug-1122: 08
Outlctl.dll12.0.6600.1000136,53626 Maijs 1112: 18
Outlmime.dll12.0.6658.5000599,8969-Feb-124: 30
Outlook. exe12.0.6658.500213,011,24829-Feb-1221: 13
Outlph.dll12.0.6652.5000177,04021-Sep-1113: 43
Outlvba.dll12.0.6600.100052,08826 Maijs 1112: 18
Outlvbs.dll12.0.6600.100057,20026 Maijs 1112: 18
Pstprx32.dll12.0.6658.5000422,1847-Feb-1222: 47
Recall.dll12.0.6658.500038,6967-Feb-1222: 47
RM.dll12.0.6650.500075,62430-Aug-1117: 46
Rtfhtml.dll12.0.6658.5000411,4409-Feb-124: 30
Scanost. exe12.0.6650.500054,10430-Aug-1117: 46
Scanpst. exe12.0.6650.500037,27230-Aug-1117: 46
Scnpst32.dll12.0.6650.5000273,83230-Aug-1117: 46
Scnpst64.dll12.0.6650.5000282,03230-Aug-1117: 46

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2597964 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 7. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Outlook 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbexpertiseinter kbmt KB2597964 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2597964

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com