Mô t? gói b?n vá nóng Outlook 2007 (Outlook-x-none.msp): tháng 8 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597964 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Microsoft Office Outlook 2007 các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày 7 tháng 3 năm 2012.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a


 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • Các tính năng kho lưu tr? tr?c tuy?n đư?c kích ho?t trong m?t h?p thư trên m?t máy ch? Exchange.
  • B?n m? h?p thư và b?t ngăn đ?c trong Outlook 2007.
  • B?n ch?n m?t m?c mà s? đư?c hi?n th? trong ngăn đ?c và sau đó kéo m?c đó vào m?c tin thư thoại kho?n m?c đ? xóa.
  Trong trư?ng h?p này, m?c đư?c chuy?n t?i m?c tin thư thoại kho?n m?c đ? xóa trong h?p thư thay v? vào m?c tin thư thoại kho?n m?c đ? xóa, h?p thư kho lưu tr? tr?c tuy?n tương ?ng.
 • Không có k?t qu? tra c?u đư?c tr? v? khi b?n th?c hi?n m?t tra c?u trong m?t m?c tin thư thoại trong Outlook 2007. V?n đ? này x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
  • B?n không có Windows Desktop Search đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c đư?c kích ho?t trên máy tính.
  • C?p trong đó b?n th?c hi?n tra c?u có ch?a thư thoại.
 • Gi? s? r?ng b?n t?o ra m?t yêu c?u g?p m?t trong Outlook 2007, b?n thêm m?t ngư?i nh?n bên ngoài trong l?nh v?c đ? , và sau đó b?n chuy?n sang h? tr? l?ch tr?nh. Trong t?nh hu?ng này, Outlook 2007 d?ng đáp ?ng.
 • Outlook 2007 d?ng đáp ?ng khi b?n t?i xu?ng thư l?n b?c e-mail t? máy ch? IMAP, khi b?n chuy?n đ?i gi?a các m?c tin thư thoại, và khi b?n chuy?n đ?i gi?a b?c e-mail đư?c đánh d?u ki?m là đ?c trong m?c tin thư thoại h?p thư đ?n.
 • Gi? đ?nh r?ng m?t ngư?i dùng di đ?ng ti?t ki?m m?t m?t kh?u cho h?p thư b? sung, ch?ng h?n như h?p thư Office 365, trên m?t máy tính khách hàng. Khi ngư?i dùng kí nh?p m?t khách hàng máy tính và c? g?ng đ? kh?i đ?ng Outlook 2007, ngư?i dùng đư?c nh?c b?t ng? đ? nh?p l?i m?t kh?u.
 • B?n không th? m? m?t siêu liên k?t trong thư email khi đ?a ch? liên k?t bao g?m "file://" và các d?u ki?m thăng (#) trong Outlook 2007. Ví d?, b?n không th? m? m?t siêu liên k?t, n?u liên k?t đ?a ch? là "file://server/public/share/te#st".

  Lưu ? Hotfix này không gi?i quy?t v?n đ? n?u các d?u ki?m thăng (#) là nhân v?t cu?i cùng trong đ?a ch? liên k?t. Ví d?, hotfix này không gi?i quy?t v?n đ? n?u đ?a ch? liên k?t là "file://server/public/share/test#."
 • Gi? s? r?ng b?n có hotfix 2544404 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính. B?n kh?i đ?ng Outlook 2007, và sau đó b?n ch?y m?t k?ch b?n có ch?a các GetExplorer phương pháp ho?c các Explorers.Add phương pháp. Trong t?nh hu?ng này, m?t c?a s? Windows Internet Explorer maximized b? sung xu?t hi?n.
 • Gi? s? r?ng b?n có m?t ph?n vùng bi?u m?u xác đ?nh cho các m?c email trong Outlook 2007 và b?n chuy?n đ?i gi?a b?c e-mail trong m?c tin thư thoại h?p thư đ?n. Trong t?nh hu?ng này, Outlook 2007 tai n?n.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có gói Microsoft Office 2007 Service Pack 2 ho?c gói Microsoft Office 2007 Service Pack 3 cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng gói hotfix này.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949585 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho b? ?ng d?ng Office 2007.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

B?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.
Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Văn ph?ng-kb2597964-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6658.500211,989,6161-Mar-1222:45

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspkhông áp d?ng11,842,04829-Tháng 2-1223:46

Thông tin t?p tin Outlook-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe12.0.6650.5000140,12011 Tháng tám 3017:46
Contab32.dll12.0.6650.5000128,37611 Tháng tám 3017:46
Dlgsetp.dll12.0.6658.500088,3687-Tháng 2-1222:47
Dumpster.dll12.0.6650.500034,20811 Tháng tám 3017:46
Emablt32.dll12.0.6600.1000115,58426 Tháng 1112:18
Emsmdb32.dll12.0.6658.50011,544,56818-Feb-1210:43
Envelope.dll12.0.6652.5000154,00021-Tháng chín-1113:43
Exsec32.dll12.0.6652.5000392,52821-Tháng chín-1113:43
Impmail.dll12.0.6658.5000138,5367-Tháng 2-1222:47
Mimedir.dll12.0.6658.5000340,7607-Tháng 2-1222:47
Mlcfg32.cpl12.0.6650.500082,31211 Tháng tám 3017:46
Mspst32.dll12.0.6658.50001,094,5129-Tháng 2-124:30
Olkfstub.dll12.0.6650.5000253,82411 Tháng tám 3017:46
Olmapi32.dll12.0.6658.50013,009,84818-Feb-1210:43
Omsmain.dll12.0.6650.5000661,88811 Tháng tám 3022:08
Omsxp32.dll12.0.6650.5000194,44811 Tháng tám 3022:08
Outlctl.dll12.0.6600.1000136,53626 Tháng 1112:18
Outlmime.dll12.0.6658.5000599,8969-Tháng 2-124:30
Outlook.exe12.0.6658.500213,011,24829-Tháng 2-1221:13
Outlph.dll12.0.6652.5000177,04021-Tháng chín-1113:43
Outlvba.dll12.0.6600.100052,08826 Tháng 1112:18
Outlvbs.dll12.0.6600.100057,20026 Tháng 1112:18
Pstprx32.dll12.0.6658.5000422,1847-Tháng 2-1222:47
Recall.dll12.0.6658.500038,6967-Tháng 2-1222:47
RM.dll12.0.6650.500075,62411 Tháng tám 3017:46
Rtfhtml.dll12.0.6658.5000411,4409-Tháng 2-124:30
Scanost.exe12.0.6650.500054,10411 Tháng tám 3017:46
Scanpst.exe12.0.6650.500037,27211 Tháng tám 3017:46
Scnpst32.dll12.0.6650.5000273,83211 Tháng tám 3017:46
Scnpst64.dll12.0.6650.5000282,03211 Tháng tám 3017:46

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2597964 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbHotfixServer kbhotfixrollup kbautohotfix kbexpertiseinter kbmt KB2597964 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2597964

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com