MS12-060: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office 2010: ngày 14 tháng 9 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597986

Áp d?ng cho

Bài vi?t này áp d?ng cho nh?ng đi?u sau đây:
 • Microsoft Office 2010 gói b?n ghi d?ch v? 1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS12-060. B?n có th? xem các b?n tin an ninh đ?y đ? b?ng cách đi đ?n m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i: Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Windows d?a trên ph? bi?n đi?u khi?n nhúng ActiveX ki?m soát có th? th?t b?i đ? t?i trong v?ng pre-existing tài li?u văn ph?ng, bên trong bên th? ba add-in, và khi b?n n?p đi?u khi?n m?i trong ch? đ? phát tri?n.

Đ? phân gi?i đư?c đ? ngh?

M?t s?a ch?a is now available for t?i v? cài đ?t chuyên bi?t b? đi?u khi?n và c?ng s?a ch?a ki?m nh?p ki?m soát. Chúng tôi khuyên r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n vá này gi?i quy?t s? c?. B?n có th? t?i v? s?a ch?a ? đây.

Lưu ? B?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t 2597986 trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n vá này đ? gi?i quy?t v?n đ?.

Lưu ? N?u b?n không cài đ?t chuyên bi?t s?a ch?a và ch?n đ? phân gi?i khác, b?n có th? tr?i nghi?m cùng m?t v?n đ? khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t cho các văn ph?ng đó đư?c phát hành sau khi MS12-060.

Đ? phân gi?i b? sung

N?u b?n thích, b?n có th? s? d?ng s?a ch?a nó gi?i pháp đ? có chúng tôi s?a ch?a v?n đ? này cho b?n. Đ? làm đi?u này, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n.

Workaround

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n có th? s? d?ng Registry Editor đ? xóa các m?c ki?m nh?p có liên quan. Sau đó, s? d?ng l?nh Regsvr32 đ? tệp thuê bao Mscomctl.ocx. B?n c?ng có th? t?o m?t t?p tin th?c thi đ? t? đ?ng hoá này.

Xoá th? công các m?c ki?m nh?p liên quan

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


Đ? xoá m?c nh?p ki?m nh?p này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó b?m vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khoá con sau trong registry:
  HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}\2.0
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Xóa, và sau đó nh?p vào .
 4. Thoát kh?i Registry Editor, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.
T? tệp thuê bao Mscomctl.ocx

Lưu ? B?n ph?i ch?y các l?nh t? l?nh m?t d?u ki?m nh?c l?nh cao v?i quy?n truy c?p qu?n tr? viên. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, lo?i CMD.
 2. B?m chu?t ph?i vào các CMD bi?u tư?ng, và sau đó b?m vào Ch?y như qu?n tr? viên.
 3. Tùy thu?c vào hệ điều hành c?a b?n, nh?p m?t trong các l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
  • Đ?i v?i hệ điều hành 64-bit, g? như sau:
   Regsvr32 "C:\Windows\SysWOW64\MSCOMCTL.OCX"
  • Đ?i v?i hệ điều hành 32-bit, g? như sau:
   Regsvr32 "C:\Windows\System32\MSCOMCTL.OCX"
T?o m?t t?p tin th?c thi đ? xóa các m?c liên quan đ?n ki?m nh?p và tệp thuê bao Mscomctl.ocx

B?n có th? t?o m?t t?p tin th?c thi đ? xóa các m?c ki?m nh?p và tệp thuê bao Mscomctl.ocx. Đ? t?o t?p tin th?c thi, sao chép các văn b?n sau vào m?t t?p tin văn b?n, và sau đó lưu các t?p tin văn b?n b?ng cách s? d?ng m?t ph?n m? r?ng t?p đ? đ?t tên tin ".bat". (Ví d? sau phát hi?n cho dù hệ điều hành là 32-bit ho?c 64-bit, và sau đó nó ch?y l?nh thích h?p.)
reg delete hkcr\typelib\{831FDD16-0C5C-11D2-A9FC-0000F8754DA1}\2.0 /f
if exist %systemroot%\SysWOW64\cscript.exe goto 64
%systemroot%\system32\regsvr32 /u mscomctl.ocx
%systemroot%\system32\regsvr32 mscomctl.ocx
exit

:64
%systemroot%\sysWOW64\regsvr32 /u mscomctl.ocx
%systemroot%\sysWOW64\regsvr32 mscomctl.ocx
exit
Đ? ch?y l?nh regsvr32 âm th?m, thêm m?t chuy?n đ?i /s m?i l?nh regsvr32 trong ví d? trư?c. Ví d?:
%systemroot%\system32\regsvr32 /u mscomctl.ocx /s

Lưu ? B?n ph?i ch?y t?p tin th?c thi như ngư?i qu?n tr?:
 • Đ? làm đi?u này trong Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, B?m chu?t ph?i vào t?p tin th?c thi, và sau đó nh?p vào Ch?y như qu?n tr? viên.
 • Đ? làm đi?u này trong Windows XP ho?c Windows Server 2003, nhấn và giữ phím SHIFT, b?m chu?t ph?i vào t?p tin th?c thi, và sau đó nh?p vào Ch?y như qu?n tr? viên.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? B?t đ?u m?t chương tr?nh như là m?t qu?n tr? viên, h?y vào web site Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/Resources/Documentation/Windows/XP/all/proddocs/en-US/windows_security_runas.mspx?MFR=True

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ki?m nh?p m?t đi?u khi?n ActiveX, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2746232 Làm th? nào đ? ki?m nh?p m?t đi?u khi?n ActiveX theo cách th? công (.ocx)

S?a ch?a nó cho tôi

Gi?i pháp fixit đư?c mô t? trong ph?n này không ph?i là d? đ?nh là m?t thay th? cho b?t k? C?p Nh?t b?o m?t. Chúng tôi khuyên b?n luôn luôn cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t b?o m?t m?i nh?t. Tuy nhiên, chúng tôi cung c?p gi?i pháp fixit này như là m?t l?a ch?n gi?i pháp cho m?t s? k?ch b?n.

Đ? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa gi?i pháp fixit này, b?m vào các S?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c liên k?t theo các Kích ho?t Nhóm. B?m chu?t Ch?y trong các T?i t?p xu?ng hộp thoại h?p, và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Kích ho?t
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix it 50930
Ghi chú
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính x?y ra s? c?, b?n có th? lưu kh?c ph?c s? c? t? đ?ng vào m?t ổ đĩa flash ho?c CD, và sau đó b?n có th? ch?y nó trên máy tính x?y ra s? c?.

Bi?t thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Đi?u ki?n tiên quy?t đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t b?o m?t này, b?n ph?i có Service Pack 1 cho Microsoft Office 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2460049 Mô t? c?a Office 2010 SP1

Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho b?n c?p nh?t này

Đ? bi?t thông tin v? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh khác nhau đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262841 Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này.

Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n c?p nh?t này không yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u các t?p tin yêu c?u đang đư?c s? d?ng, b?n c?p nh?t này s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i. N?u hành vi này x?y ra, m?t tin thư thoại đư?c hi?n th? mà tư v?n cho b?n đ? kh?i đ?ng l?i máy tính.

Đ? giúp làm gi?m kh? năng kh?i đ?ng l?i s? đư?c yêu c?u, ngăn ch?n Tất cả các dịch vụ b? ?nh hư?ng và đóng t?t c? các ?ng d?ng có th? s? d?ng các t?p tin b? ?nh hư?ng trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? do t?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
887012 T?i sao b?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?o m?t trên m?t máy tính d?a trên Windows

Lo?i b? thông tin

B?n c?p nh?t này không th? đư?c g? b?.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2598039 MS12-027: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office 2010: ngày 10 tháng 8 năm 2011

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Office 2010

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Mscomctl.ocx6.01.98341,070,15206 Tháng 6 năm 201203:49


Thu?c tính

ID c?a bài: 2597986 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 4.0
T? khóa: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2597986 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2597986

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com