E-pasta zi?ojuma pamatteksta da?? satur tekstu, ko pievieno no iepriek? atv?rto e-pasta zi?ojumiem, kad piek??stat pastkastei, izmantojot IMAP4 klients Outlook 2010

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2597991 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • Piek??stat pastkastei, izmantojot Microsoft Outlook 2010 IMAP4.
  • Ar IMAP serveri, sinhroniz?jiet vair?kas e-pasta zi?ojumus.
??d? gad?jum? var rasties ??das probl?mas:
  • Vienu e-pasta zi?ojuma pamattekst? tiek r?d?ta citu e-pasta zi?ojuma pamattekst?.
  • Tekstu no viena e-pasta zi?ojuma pielikumu, tiek r?d?ta k? atkritumu tekstu cit? zi?ojum?.
  • K?du saturu e-pasta zi?ojum? netiek r?d?ta.
  • E-pasta zi?ojuma pamattekst? tiek r?d?ta k? nekonvert?jam?s MIME teksta.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o jaut?jumu, piem?ro ??dus atjaunin?jumus:
2597137 Outlook 2010 labojumfailu pakotni (x 86 Outlook-x-none.msp, x 64 Outlook x none.msp) apraksts: February 28, 2012

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

  • ?o probl?mu izrais?ja t?kla sazi?as probl?mas e-pasta zi?ojum? sinhroniz?cijas laik?. P?c ?? labojumfaila, Outlook not?ra iek??j? atmi?a, kas tiek izmantots e-pasta zi?ojumu ?erme?a p?rv?r?anas laik?, t?kla komunik?cijas probl?mas. T?p?c katru jaunu e-pasta zi?ojumu strukt?ra ir tuk?s un nevar ietekm?t iepriek??jo e-pasta zi?ojumu saturu.
  • Labot eso?os e-pasta zi?ojumu, dz?st un p?c tam v?lreiz j?pievieno lietot?ja profilu vai izveidojiet jaunu profilu pa?reiz?jam lietot?jam.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2597991 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Outlook 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbhotfixallversions kbmt KB2597991 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2597991

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com