Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2007 Junk Email Filter: Tháng hai 14, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2597998 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này cung c?p các đ?nh ngh?a hi?n t?i hơn Junk Email Filter trong Microsoft Office Outlook 2007. Các đ?nh ngh?a này đánh giá xem thư chưa đ?c email ph?i đư?c coi là m?t thông đi?p thư t?p. B?n c?p nh?t này đư?c phát hành vào tháng hai 14, 2012.

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này s? thay th? C?p Nh?t trư?c đây phát hành sau đây:
2596686 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2007 Junk Email Filter: tháng m?t 10, 2012


Chi ti?t vi?c cài đ?t chuyên bi?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.


Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên máy ch? b?o m?t nâng cao có th? giúp ngăn ng?a m?i thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin có phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Outlfltr.dat12.0.10814.4903,610,43227-Jan-201203: 09

Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a các t?p tin đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính, làm theo các bư?c này, n?u thích h?p cho hệ điều hành b?n đang ch?y.

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Thông tin cho qu?n tr? viên v? t?p tin .msp

B?n c?p nh?t này bao g?m m?t t?p tin Microsoft Windows cài đ?t chuyên bi?t đ?y đ? t?p tin (.msp file). Các t?p tin .msp đ? đư?c đóng gói trong m?t t?p tin th?c thi self-extracting. T?p .msp sau đư?c phân ph?i trong b?n c?p nh?t này:
Outlfltr.MSP

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a các b?n c?p nh?t m?i nh?t hành chính và tri?n khai chi?n lư?c tài nguyên cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
NÓ h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2597998 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2597998 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2597998

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com