Mô t? c?a Word 2010 hotfix gói (Word-x-none.msp): Tháng hai 28, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598021 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Word 2010 đư?c c? đ?nh trong gói hotfix là ngày tháng hai 28, 2012.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Cho r?ng b?n s? d?ng k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa đ? m? m?t k?t n?i Remote Desktop Protocol (RDP) có s? d?ng 8-bit màu sâu, và sau đó b?n đ?c m?t email trong ngăn Outlook 2010 đ?c. Trong t?nh hu?ng này, các màu s?c trong n?i dung thư email là đ?o ngư?c, và n?i dung trong thư đi?n t? n?i dung thư không đ?c đư?c.
 • Word 2010 chuy?n sang ch? đ? ch? đ?c khi b?n ti?t ki?m m?t tài li?u.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t tài li?u Word có ch?a ba đo?n, và có kho?ng cách gi?a m?i đo?n.
  • B?n xoá đo?n đ?u tiên cùng v?i các kho?ng cách ? dư?i cùng c?a đo?n văn.
  • B?n xóa ph?n dư?i cùng c?a đo?n th? hai.
  Trong trư?ng h?p này, d?ng đ?u tiên c?a văn b?n trong đo?n th? ba đư?c nhân đôi.
 • D? li?u-ràng bu?c ki?m soát n?i dung hi?n th? không chính xác k?t qu? trong m?t tài li?u khi tính năng theo d?i thay đ?i đư?c b?t trong Word 2010.
 • Sau khi b?n m? r?ng m?t subdocument có ch?a m?t h?nh ?nh trong m?t tài li?u t?ng th?, b?n không th? lưu tài li?u t?ng th?.
 • Khi b?n đ?t m?t đ?nh d?ng đánh s? cho m?t danh sách các m?c trong danh sách đánh s?, đánh s? các đ?nh d?ng cho các danh sách m?c có s?n trư?c khi danh sách các m?c mà b?n đ?nh d?ng không đư?c hi?n th?.

  Lưu ?V?n đ? này x?y ra khi b?n s? d?ng phong cách tách trong tài li?u.
 • Gi? s? r?ng b?n xóa m?t d?ng văn b?n t? m?t h?p văn b?n trong m?t tài li?u có ch?a m?t s? h?p văn b?n trong Word 2010. B?n lưu và đóng các tài li?u, và sau đó b?n m? l?i tài li?u. Trong t?nh hu?ng này, h?p văn b?n trong tài li?u không hi?n th? b?t k? văn b?n.
 • Khi b?n in m?t tài li?u Word 2010 có h?p văn b?n b?ng cách s? d?ng m?t d?u ch?m cao trên m?i inch (dpi) thi?t l?p trên máy in, h?p văn b?n không đư?c in chính xác.
 • H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t tài li?u Word 2010 có ch?a m?t h?nh ? dư?i cùng c?a m?t trang.
  • B?n có quy mô tài li?u đ? in trên m?t kích thư?c gi?y l?n hơn các tài li?u riêng c?a m?nh.
  • B?n in tài li?u.
  Trong trư?ng h?p này, h?nh d?ng không đư?c hi?n th? trong printout.
 • M?t s? đi?u khi?n trong m?t t?p tin HTML không đư?c hi?n th? m?t cách chính xác trong Word 2010.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix gói này, b?n ph?i có Microsoft Office 2010 ho?c Office 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2460049 Mô t? c?a Office 2010 SP1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a nh?ng v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong b?ng đi?u khi?n.

x 86

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Office2010-kb2598021-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6117.500051,528,3609-Feb-1221: 34

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Kb2428677-x-none.mspKhông áp d?ng8,680,9609-Feb-129: 36
Word-x-none.mspKhông áp d?ng71,383,5529-Feb-129: 36

Thông tin t?-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Winword.exe14.0.6117.50001,423,6409-Feb-122: 27
Wordcnv.dll14.0.6117.50005,468,4409-Feb-123: 31
Wordicon.exe14.0.6009.10001,858,4001-Sep-1116: 35
Wwlib.dll14.0.6117.500019,397,4009-Feb-122: 27

x 64

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Office2010-kb2598021-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6117.500052,237,6329-Feb-1219: 18

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Kb2428677-x-none.mspKhông áp d?ng10,637,3129-Feb-129: 29
Word-x-none.mspKhông áp d?ng66,319,8729-Feb-129: 29

Word-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Winword.exe14.0.6117.50001,424,6649-Feb-122: 35
Wordcnv.dll14.0.6117.50006,820,6329-Feb-123: 33
Wordicon.exe14.0.6009.10001,858,4001-Sep-1116: 35
Wwlib.dll14.0.6117.500025,133,3369-Feb-122: 35


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598021 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2598021 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2598021

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com