SharePoint Server 2010 labojumfailu pakotni (Ppsmawfe-x-none.msp, Ppsmamui xx xx.msp) PerformancePoint pakalpojumu apraksts: February 28, 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2598025
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, jaut?jums, kas ir noteikta Microsoft PerformancePoint Server 2.010 labojumfailu pakotni, kas dat?ts 28 febru?ris 2012.

IEVADS

Jaut?jums, ka ?? labojumfailu pakotne nov?r?


Iedom?jieties ??du situ?ciju:
  • J?iesp?jo PerformancePoint pakalpojumiem SharePoint Server 2010. gad?.
  • J?izveido divi veiktsp?jas pamatr?d?t?jus (KPI), kas ir konfigur?ti izmantot da??diem datu avotiem, kas viet?u kolekcij?.
  • Izv?laties sadal??an?s koku pirm?s KPI un sadal??an?s koks tiek par?d?ts.
  • Otrais KPI, atlasiet sadal??an?s koku.
??d? gad?jum? otrais KPI sadal??an?s koku netiek r?d?ta. Turkl?t, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

Vienlaikus analiz?jot ??nu sadal??anos koku rad?s iz??mums. Skatiet lietojumprogrammas notikumu ?urn?lu inform?ciju.


RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai instal?t ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai PerformancePoint Services instal?ti SharePoint Server 2010.

Restart?jiet pras?ba

Jums nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Re?istra inform?cija

Lai lietotu ?o labojumfailu, jums nav, lai veiktu jebk?das izmai?as re?istr?.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nedr?kst ietvert visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu jaut?jumu, kas ?aj? rakst? ir min?ts.

?? labojumfailu pakotne pasaules versija izmanto Microsoft Windows Installer pakotni labojumfailu pakotnes instal??anai. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC) ?aj? tabul?. Skatot faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks cilni.

Lejupiel?d?t inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Officeserver2010-kb2598025-fullfile-x 64-glb. exe14.0.6117.5000211,264,0889-Feb-1223: 15

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Ppsmamui-Ak-sa.mspNav piem?rojams7,278,5929-Feb-1210: 23
Ppsmamui-bg-bg.mspNav piem?rojams7,322,1129-Feb-1210: 21
Ppsmamui-Padomes dokuments-cz.mspNav piem?rojams7,307,7769-Feb-1210: 23
Ppsmamui da dk.mspNav piem?rojams7,281,1529-Feb-1210: 23
Ppsmamui de de.mspNav piem?rojams7,280,1289-Feb-1210: 21
Ppsmamui-el-gr.mspNav piem?rojams7,327,7449-Feb-1210: 22
Ppsmamui lv us.mspNav piem?rojams7,644,6729-Feb-1210: 21
Ppsmamui es es.mspNav piem?rojams7,276,0329-Feb-1210: 23
Ppsmamui-et-ee.mspNav piem?rojams7,279,6169-Feb-1210: 23
Ppsmamui fi fi.mspNav piem?rojams7,284,2249-Feb-1210: 22
Ppsmamui fr fr.mspNav piem?rojams7,298,5609-Feb-1210: 23
Ppsmamui vi?? il.mspNav piem?rojams7,276,5449-Feb-1210: 22
Ppsmamui-hi-in.mspNav piem?rojams7,315,4569-Feb-1210: 23
Ppsmamui-hr-hr.mspNav piem?rojams8,346,6249-Feb-1210: 22
Ppsmamui hu hu.mspNav piem?rojams7,291,9049-Feb-1210: 23
Ppsmamui it it.mspNav piem?rojams7,272,9609-Feb-1210: 22
Ppsmamui-J?-jp.mspNav piem?rojams7,322,6249-Feb-1210: 23
Ppsmamui kk kz.mspNav piem?rojams7,319,5529-Feb-1210: 22
Ppsmamui ko kr.mspNav piem?rojams7,273,4729-Feb-1210: 23
Ppsmamui-lt-lt.mspNav piem?rojams7,288,8329-Feb-1210: 23
Ppsmamui lv lv.mspNav piem?rojams7,287,8089-Feb-1210: 23
Ppsmamui nb no.mspNav piem?rojams7,279,6169-Feb-1210: 22
Ppsmamui-nl-nl.mspNav piem?rojams7,282,6889-Feb-1210: 23
Ppsmamui-pl-pl.mspNav piem?rojams7,298,0489-Feb-1210: 22
Ppsmamui-pt-br.mspNav piem?rojams7,291,9049-Feb-1210: 22
Ppsmamui-pt-pt.mspNav piem?rojams7,284,7369-Feb-1210: 23
Ppsmamui ro-ro.mspNav piem?rojams7,286,2729-Feb-1210: 22
Ppsmamui-ru-ru.mspNav piem?rojams7,308,8009-Feb-1210: 22
Ppsmamui-sk-sk.mspNav piem?rojams7,293,4409-Feb-1210: 22
Ppsmamui-sl-si.mspNav piem?rojams7,291,3929-Feb-1210: 23
Ppsmamui sr-latn-cs.mspNav piem?rojams7,286,2729-Feb-1210: 22
Ppsmamui-sv-se.mspNav piem?rojams7,281,6649-Feb-1210: 21
Ppsmamui-th-th.mspNav piem?rojams7,303,1689-Feb-1210: 22
Ppsmamui tr tr.mspNav piem?rojams7,282,6889-Feb-1210: 21
Ppsmamui-uk-ua.mspNav piem?rojams7,320,5769-Feb-1210: 22
Ppsmamui zh cn.mspNav piem?rojams7,268,3529-Feb-1210: 23
Ppsmamui zh tw.mspNav piem?rojams7,267,8409-Feb-1210: 22
Ppsmawfe x none.mspNav piem?rojams4,350,9769-Feb-1210: 23

Ppsmamui lv us.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Dashboarddesigner.exe.Deploy14.0.6009.1000776,08829-Aug-1113: 52
Dashboarddesigner.Resources.dll.Deploy14.0.6009.1000366,43229-Aug-1113: 52
Microsoft.PerformancePoint.Common.calculation.dll.Deploy14.0.6107.5000116,62429-Aug-1113: 52
Microsoft.PerformancePoint.Common.calculation.Resources.dll.Deploy14.0.6009.100030,56029-Aug-1113: 52
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.adminui.Intl.Resources.dll14.0.6009.100051,04029-Aug-1113: 36
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.Client.dll.Deploy14.0.6114.50002,108,21628-Nov-118: 37
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.Client.Resources.dll.Deploy14.0.6109.50001,288,03229-Aug-1113: 52
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.Common.dll.Deploy14.0.6107.500055,22429-Aug-1113: 52
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.Common.Resources.dll.Deploy14.0.6009.100012,12829-Aug-1113: 52
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.Designer.Framework.dll.Deploy14.0.6009.1000911,20029-Aug-1113: 52
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.Designer.Framework.Resources.dll.Deploy14.0.6009.1000345,95229-Aug-1113: 52
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.designerplugins.dll.Deploy14.0.6113.50005,958,43228-Nov-118: 37
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.designerplugins.Resources.dll.Deploy14.0.6016.10003,749,72829-Aug-1113: 52
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.designerworkspace.dll.Deploy14.0.6009.1000378,72029-Aug-1113: 52
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.designerworkspace.Resources.dll.Deploy14.0.6009.100011,10429-Aug-1113: 52
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.script.Resources.dll14.0.6117.50001,628,9607-Feb-1222: 19
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.wizardframework.dll.Deploy14.0.6009.1000124,76829-Aug-1113: 52
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.wizardframework.Resources.dll.Deploy14.0.6009.100055,13629-Aug-1113: 52
Microsoft.SharePoint.Client.dll.Deploy14.0.6108.5000288,62429-Aug-1113: 52
Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll.Deploy14.0.4762.1000149,3765-Apr-1118: 15
Ppsmawfe x none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Microsoft.PerformancePoint.Common.calculation.dll14.0.6107.5000116,62429-Aug-1113: 36
Microsoft.PerformancePoint.importutility.dll14.0.6107.5000165,76029-Aug-1113: 35
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.adminui.dll14.0.6009.100096,09629-Aug-1113: 35
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.adminui.Intl.dll14.0.6009.100051,04029-Aug-1113: 35
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.bimonitoringservice.dll14.0.6009.1000120,70429-Aug-1113: 36
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.Client.dll14.0.6114.50002,108,21628-Nov-118: 42
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.Common.dll14.0.6107.500055,22429-Aug-1113: 36
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.datasourceproviders.Standard.dll14.0.6114.5000187,28028-Nov-118: 42
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.script.dll14.0.6117.50001,633,0567-Feb-1222: 19
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.Server.dll14.0.6107.5000231,29629-Aug-1113: 36
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.servercommon.dll14.0.6112.5000333,6965-Oct-1115: 27
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.serverrendering.dll14.0.6117.5000547,6167-Feb-1222: 19
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.Store.dll14.0.6009.100092,04829-Aug-1113: 36
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.Upgrade.dll14.0.6107.500059,28829-Aug-1113: 36
Microsoft.PerformancePoint.scorecards.WebControls.dll14.0.6116.5000277,28019-Jan-120: 56

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2598025 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2598025 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2598025

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com