PowerPoint 2007 labojumfailu pakotni (Powerpoint-x-none.msp, Mso-x-none.msp) apraksts: February 28, 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2598029 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, Microsoft Office PowerPoint 2007 jaut?jums, kas ir noteikta labojumfailu pakotni, kas dat?ts 28 febru?ris 2012.

IEVADS

Jaut?jums, ka ?? labojumfailu pakotne nov?r?

Paroli, kas ??va. pptx failu atverot programm? PowerPoint 2007, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

PowerPoint nevar?ja par?d?t da?us no teksta, att?liem vai objektiem slaidos failu"Faila nosaukums", jo tie ir boj?ti. Ietekm?to slaidi ir aizst?jis tuk?us slaidus prezent?cijas un nav iesp?jams piedz?t inform?cijas zuduma. Lai nodro?in?tu to, ka failu var atv?rt iepriek??j?s PowerPoint versij?s, izmantojiet komandu Saglab?t k? (izv?lne Fails) un saglab?jiet ?o failu ar t?du pa?u vai jaunu v?rdu.

Turkl?t da?iem slaidiem, prezent?ciju var atk?rtot vai netiek r?d?ts.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

A atbalst?ts labojumfails ir pieejams no Microsoft. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietot ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma, kas aprakst?tas ?aj? pants. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?p?c, ja esat nav nopietni sk?rusi ?? probl?ma, m?s iesak?m, pagaidiet n?kamo programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?d?t, ir "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" sada?? aug?pus?, tas Zin??anu b?zes raksts. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft Klientu apkalpo?anu un atbalstu, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai jebkuru probl?mu nov?r?anu ir nepiecie?ama, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas attieksies uz jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un Atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

J?b?t Microsoft Office 2007 programmat?ras komplekta 2. servisa pakotni vai Microsoft Office suite 2007 Service Pack 3, lai lietotu ?o labojumfailu pakotni instal?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
949585K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni Office 2007 lietojumprogrammu komplekts

Restart?jiet pras?ba

Jums nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nedr?kst ietvert visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu probl?mu, kas uzskait?ti ?aj? pant?.

Uz ?? labojumfailu pakotne pasaules versija izmanto Microsoft Windows Installer pakotni, lai instal?tu labojumfailu pakotni. ?o failu datumi un laiki tabul? nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Kad j?s apskat?tu faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai atrastu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilne Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks.

Lejupiel?d?t inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Office kb2598029-fullfile-x 86-glb. exe12.0.6658.500012,442,88810-Feb-129: 55

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Mso-x-none.mspNav piem?rojams10,941,9529-Feb-1220: 17
PowerPoint-x-none.mspNav piem?rojams4,245,5049-Feb-1220: 17

Kad ir instal?ts labojumfails, glob?lo versiju ?is labojumfails ir faila atrib?ti vai jaun?kas versijas faila atrib?ti kas nor?d?ti ?aj? tabul?:

Inform?ciju par failu PowerPoint-x-none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Mso12.0.6658.500017,325,8809-Feb-124: 27

Inform?ciju par failu Mso-x-none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Msppt.olb12.0.6600.1000369,04026 Maijs 1113: 13
POWERPNT. exe12.0.6600.1000521,08031 Maijs 117: 58
Ppcore.dll12.0.6658.50008,496,4329-Feb-124: 21
Pptpia.dll12.0.6600.1000350,08031 Maijs 117: 58

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numuru skat?t Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2598029 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 28. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office PowerPoint 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2598029 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2598029

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com