2007 Office sist?mas labojumfailu pakotni (Mso-x-none.msp) apraksts: February 28, 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2598030 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir aprakst?ts, ir noteikta labojumfailu pakotni, kas dat?ts 2012 febru?ris 28, 2007 Microsoft Office sist?mas jaut?jums.

IEVADS

?? labojumfailu pakotne nov?r? jaut?jumiem

P?c piel?gotas ?ifr??anas pakalpojumu nodro?in?t?js (CSP) instal??anas dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP, nevar atv?rt Office XML (OOXML) failu ?ifr??anai vai atv?rt ?ifr?tos failus, kas OOXML sist?m? Microsoft Office 2007. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2597997 Nevar ?ifr?t OOXML failus vai atv?rt ?ifr?tos failus, kas OOXML Office 2007. gada sist?masRISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

A atbalst?ts labojumfails ir pieejams no Microsoft. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts lai atrisin?tu tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas. Lietot ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma, kas aprakst?tas ?aj? pants. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?p?c, ja esat nav nopietni sk?rusi ?? probl?ma, m?s iesak?m, pagaidiet n?kamo programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?d?t, ir "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" sada?? aug?pus?, tas Zin??anu b?zes raksts. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft Klientu apkalpo?anu un atbalstu, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai jebkuru probl?mu nov?r?anu ir nepiecie?ama, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas attieksies uz jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un Atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu pakotni, dator? j?b?t instal?tai Microsoft Office 2007 komplekta 2. servisa pakotne ir instal?ta.

Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
949585 K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni Office 2007 komplektu

Restart?jiet pras?ba

Jums nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nav iesp?jams satur visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu jaun?k?s b?v?t. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu jaut?jums, kas uzskait?ti ?aj? rakst?.

Uz ?? labojumfailu pakotne pasaules versija izmanto Microsoft Windows Installer pakotni, lai instal?tu labojumfailu pakotni. ?o failu datumi un laiki tabul? nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Kad j?s apskat?tu faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai atrastu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilne Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks.

Lejupiel?d?t inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Office kb2598030-fullfile-x 86-glb. exe12.0.6658.50008,332,01610-Feb-129: 55

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Mso-x-none.mspNav piem?rojams10,941,9529-Feb-1220: 18

P?c tam, kad ir instal?ts labojumfails, glob?lo versiju ?is labojumfails ir faila atrib?ti vai jaun?kas versijas faila atrib?ti, kas nor?d?tas ?aj? tabul?:

Mso-x-none.msp inform?cija

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Mso12.0.6658.500017,325,8809-Feb-124: 27

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numuru skat?t Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2598030 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 28. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office Basic 2007
  • Microsoft Office Home and Student 2007
  • Microsoft Office Enterprise 2007
  • Microsoft Office Professional 2007
  • Microsoft Office Small Business 2007
  • Microsoft Office Standard 2007
  • Microsoft Office Ultimate 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2598030 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2598030

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com