2007 Office sist?mas labojumfailu pakotni (Stslist x none.msp) apraksts: February 28, 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2598031 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir aprakst?ts, ir noteikta labojumfailu pakotni, kas dat?ts 2012 febru?ris 28, 2007 Microsoft Office sist?mas jaut?jums.

IEVADS

?? labojumfailu pakotne nov?r? jaut?jumiem

Iedom?jieties ??du situ?ciju:
 • Izveidojiet piel?gotu sarakstu, kas satur da?as v?rt?bas SharePoint vietn?.
 • Uzmekl??anas kolonnas pievieno?ana sarakstam, kas ?auj lietot?jiem atlas?t vair?kas v?rt?bas no piel?gota saraksta vai atlas?t vair?kas v?rt?bas, kas ir citu sarakstu kolonn?.
 • Izveidotu jaunu vienumu un p?c tam pievienot jaunu elementu standarta skat? uzmekl??anas kolonnas v?rt?bas. Pievieno?anas darb?bu sec?ba at??iras no pa?reiz?j?s elementu sec?bu.
 • P?rsl?dzieties uz datu lapas skatu un p?c tam atveriet uzmekl??anas kolonnas jauno vienumu nolai?amaj? sarakst?.
??d? gad?jum? ir atz?m?tas visas izv?les r?ti?as v?rt?b?m.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

A atbalst?ts labojumfails ir pieejams no Microsoft. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts lai atrisin?tu tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas. Lietot ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma, kas aprakst?tas ?aj? pants. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?p?c, ja esat nav nopietni sk?rusi ?? probl?ma, m?s iesak?m, pagaidiet n?kamo programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?d?t, ir "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" sada?? aug?pus?, tas Zin??anu b?zes raksts. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft Klientu apkalpo?anu un atbalstu, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai jebkuru probl?mu nov?r?anu ir nepiecie?ama, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas attieksies uz jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un Atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Dator? j?b?t instal?tai Microsoft Office 2007 programmat?ras komplekta 2. servisa pakotni instal?t, lai lietotu ?o labojumfailu pakotni.

Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
949585 K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni Office 2007 komplektu

Restart?jiet pras?ba

Jums ir p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Re?istra inform?cija

Lai izmantotu k?du no labojumfailus ?o pakotni, jums nav j?veic nek?das izmai?as, lai re?istra.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nav iesp?jams satur visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu jaun?k?s b?v?t. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu jaut?jums, kas uzskait?ti ?aj? rakst?.

Uz ?? labojumfailu pakotne pasaules versija izmanto Microsoft Windows Installer pakotni, lai instal?tu labojumfailu pakotni. ?o failu datumi un laiki tabul? nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Kad j?s apskat?tu faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai atrastu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilne Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks.

Lejupiel?d?t inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Office kb2598031-fullfile-x 86-glb. exe12.0.6658.50001,568,18410-Feb-129: 55

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Stslist x none.mspNav piem?rojams1,764,3529-Feb-1220: 18

Stslist x none.msp faila inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Stslist.dll12.0.6658.50002,337,6329-Feb-124: 17

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numuru skat?t Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2598031 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 28. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2598031 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2598031

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com