Apraksts par Excel 2007 labojumfailu pakotni (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp, Xlconv x none.msp): 7 marts 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2598032 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, jaut?jums, kas ir fiks?tas programm? Microsoft Office Excel 2007 labojumfailu pakotni, kas dat?ts 7 marts 2012.

IEVADS

Jaut?jums, ka ?? labojumfailu pakotne nov?r?

Pie?emsim, ka jums ir darbgr?mata, kas satur saiti, kas atsaucas uz ?r?jo darbgr?matu, kas atrodas kart?t? disk?. Izmantojot Universal Naming Convention (UNC) ce?u programm? Excel 2007 atverot darbgr?matu, saite nor?da uz nepareizu adresi. Turkl?t, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:

?aj? darbgr?mat? ir viena vai vair?kas saites, kuras nevar atjaunin?t.

Piez?meP?rliecinieties, ka j?s atjaunin?t Excel 2007 visas iek?rtas, kas ar labojumfailu pakotni 2598032 un visas iek?rtas, kas Excel 2010 ar labojumfailu pakotni 2597940 pirms m??in?t koplietot failus, kas satur saites uz UNC ce?us starp datoriem. Ja saglab?jat darbgr?matu, kura satur saiti uz UNC ce?u Excel atjaunin?to versiju un p?c tam atverat darbgr?matu programm? Excel, kas netiek atjaunin?ta versija, saite nor?da uz nepareizu adresi. T?, piem?ram, ja saglab?jat darbgr?matu, kura satur saiti \\server\share\main\Book1.xlsx atjaunin?tus Excel versij? un p?c tam atverat darbgr?matu programm? Excel, kas netiek atjaunin?ta versija, saite attiecas uz adresi \\server\main\Book1.xlsx.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

A atbalst?ts labojumfails ir pieejams no Microsoft. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietot ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma, kas aprakst?tas ?aj? pants. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?p?c, ja esat nav nopietni sk?rusi ?? probl?ma, m?s iesak?m, pagaidiet n?kamo programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?d?t, ir "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" sada?? aug?pus?, tas Zin??anu b?zes raksts. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft Klientu apkalpo?anu un atbalstu, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai jebkuru probl?mu nov?r?anu ir nepiecie?ama, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas attieksies uz jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un Atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?b?t instal?tai 2007 Microsoft Office komplekta 2. servisa pakotne (SP2), kas uzst?d?ta.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
949585 K? ieg?t jaun?ko servisa pakotni Office 2007 komplektu

Restart?jiet pras?ba

Jums ir p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nav iesp?jams satur visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu jaun?k?s b?v?t. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu jaut?jums, kas uzskait?ti ?aj? rakst?.

?? labojumfailu pakotne pasaules versija izmanto Microsoft Windows Installer pakotni labojumfailu pakotnes instal??anai. ?o failu datumi un laiki nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC) ?aj? tabul?. Skatot faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks cilni.

Lejupiel?d?t inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Office kb2598032-fullfile-x 86-glb. exe12.0.6658.500228,262,7681-Mar-1222: 45

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Excel-x-none.mspNav piem?rojams9,102,8481-Mar-120: 02
Graph-x-none.mspNav piem?rojams1,795,5841-Mar-120: 02
OART-x-none.mspNav piem?rojams7,697,9201-Mar-120: 02
OARTCONV-x-none.mspNav piem?rojams4,283,3921-Mar-120: 02
Xlconv x none.mspNav piem?rojams8,466,4321-Mar-120: 02

Inform?ciju par failu Excel-x-none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Excel. exe12.0.6658.500218,369,83229-Feb-1221: 12

Graph-x-none.msp faila inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Graph.exe12.0.6658.50002,534,2008-Feb-1212: 59

OART x none.msp faila inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
OART.dll12.0.6658.500016,151,8409-Feb-1213: 06

OARTCONV x none.msp faila inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
OARTCONV.dll12.0.6658.50008,581,4328-Feb-1213: 25

Xlconv x none.msp faila inform?ciju

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Excelcnv.exe12.0.6658.500015,148,3288-Feb-1213: 39

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numuru skat?t Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2598032 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 7. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office Excel 2007
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2598032 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2598032

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com