Mô t? c?a Outlook 2007 hotfix gói (Outlook-x-none.msp): Tháng tư 24, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598135 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh trong Microsoft Office Outlook 2007 hotfix gói mà là ngày tháng 24, 2012.

Lưu ? Đi?u này là xây d?ng 12.0.6661.5003 c?a gói hotfix.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

  • Khi b?n m? và sau đó đóng m?t t?p tin .eml, m?t t?p tin .tmp m?i đư?c t?o ra trong các m?c tin thư thoại t?m. .Tmp tranh v?n c?n trong các m?c tin thư thoại t?m cho đ?n khi b?n đóng Outlook 2007.
  • Outlook 2007 lo?i b? văn b?n định dạng văn bản thu?n t? m?t email ? đ?nh d?ng MIME. V?n đ? này x?y ra khi thông báo email ch?a c? văn b?n trong các định dạng văn bản đơn gi?n và văn b?n trong các đ?nh d?ng HTML.
  • Khi các SendOne ki?m nh?p đư?c thi?t l?p 0, m?t email v?n c?n trong m?c tin thư thoại h?p thư đi vào Outlook 2007.
  • Sau khi b?n tr? l?i ho?c chuy?n ti?p m?t email trong Outlook 2007, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
    Các tin thư thoại đư?c g?i vư?t quá kích thư?c tin thư thoại.
    Trong t?nh hu?ng này, b?n không th? đóng thông báo email. Ngoài ra, b?n không th? thoát kh?i Outlook 2007.
  • N?u m?t thư thoại tin t?c th?i h? sơ qu?n l? (MRM 1.0) Chính sách duy trì áp d?ng cho m?i c?p trong Outlook 2007, chính sách này không đư?c hi?n th? trong m?t h?p thư th? c?p.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có ?ng d?ng văn ph?ng Microsoft 2007 Service Pack 2 ho?c 2007 Microsoft Office suite Service Pack 3 cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng gói hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho ?ng d?ng văn ph?ng 2007, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949585Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho ?ng d?ng văn ph?ng năm 2007.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

B?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a nh?ng v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u s? d?ng gói hotfix này m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong m?c ngày và gi? trong Panel điều khiển.

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Văn ph?ng-kb2598135-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6661.500312,032,5284-May-1213: 45
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Outlook-x-none.mspkhông áp d?ng11,885,0563-May-1212: 04
Thông tin t?p tin Outlook-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Cnfnot32.exe12.0.6650.5000140,12030-Tháng tám-1117: 46
Contab32.dll12.0.6650.5000128,37630-Tháng tám-1117: 46
Dlgsetp.dll12.0.6658.500088,3687-Feb-1222: 47
Dumpster.dll12.0.6650.500034,20830-Tháng tám-1117: 46
Emablt32.dll12.0.6600.1000115,58426-May-1112:18
Emsmdb32.dll12.0.6661.50001,546,4244-Apr-1215:53
Envelope.dll12.0.6652.5000154,00021-Sep-1113:43
Exsec32.dll12.0.6652.5000392,52821-Sep-1113:43
Impmail.dll12.0.6658.5000138,5367-Feb-1222:47
Mimedir.dll12.0.6658.5000340,7607-Feb-1222:47
Mlcfg32.cpl12.0.6650.500082,31230-Aug-1117:46
Mspst32.dll12.0.6661.50001,127,0804-Apr-1215:53
Olkfstub.dll12.0.6650.5000253,82430-Aug-1117:46
Olmapi32.dll12.0.6661.50033,009,1443-May-128:11
Omsmain.dll12.0.6650.5000661,88830-Aug-1122:08
Omsxp32.dll12.0.6650.5000194,44830-Aug-1122:08
Outlctl.dll12.0.6600.1000136,53626-May-1112:18
Outlmime.dll12.0.6661.5000600,2084-Apr-1215:53
Outlook.exe12.0.6661.500313,006,9523-May-128:11
Outlph.dll12.0.6652.5000177,04021-Sep-1113:43
Outlvba.dll12.0.6600.100052,08826-May-1112:18
Outlvbs.dll12.0.6600.100057,20026-May-1112:18
Pstprx32.dll12.0.6658.5000422,1847-Feb-1222:47
Recall.dll12.0.6658.500038,6967-Feb-1222:47
Rm.dll12.0.6650.500075,62430-Aug-1117:46
Rtfhtml.dll12.0.6658.5000411,4409-Feb-124:30
Scanost.exe12.0.6650.500054,10430-Aug-1117:46
Scanpst.exe12.0.6650.500037,27230-Aug-1117:46
Scnpst32.dll12.0.6650.5000273,83230-Aug-1117:46
Scnpst64.dll12.0.6650.5000282,03230-Aug-1117:46

THAM KH?O

For more information about software update terminology, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
824684 Description of the standard terminology that is used to describe Microsoft software updates

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598135 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbmt KB2598135 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2598135

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com