Mô t? c?a SharePoint Server 2010 cumulative update C?p Nh?t gói (SharePoint-gói server): Tháng tư 24, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598151 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Gói hotfix này không c?n có s?n do cho m?t v?n đ? k? thu?t.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Cumulative update C?p Nh?t gói cho Microsoft SharePoint Server 2010 ch?a hotfixes cho các v?n đ? SharePoint Server 2010 đ? đư?c c? đ?nh k? t? khi phát hành c?a SharePoint Server 2010.

Lưu ? Đi?u này là xây d?ng 14.0.6120.5000 c?a gói tích l?y.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n phát hành m?i có ch?a t?t c? các hotfix và C?p Nh?t b?o m?t đ? đư?c bao g?m trong trư?c SharePoint Server 2010 C?p Nh?t b?n phát hành gói.

Lưu ? quan tr?ng v? gói tích l?y
 • Microsoft Office 2010 hotfixes hi?n nay đa ngôn ng?. Cumulative update C?p Nh?t gói này ch?a thông tin C?p Nh?t cho t?t c? ngôn ng?.
 • Cumulative update C?p Nh?t gói này bao g?m t?t c? các thành ph?n máy ch? gói. Ngoài ra, đi?u này gói cumulative update C?p Nh?t C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.

Đư?c bi?t đ?n v?n đ? 1

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa h? sơ ngư?i s? d?ng đ? đ?ng b? hóa h? sơ đ? ho?t đ?ng t?t.

Workaround Workaround

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:

 1. Truy c?p vào Trung tâm hành chính.
 2. Nh?p vào Qu?n l? b?n ghi d?ch v? trên các Thi?t đ?t h? th?ng keá tieáp.
 3. T?m b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa thông tin người dùng trong danh sách b?n ghi d?ch v?, và sau đó nh?p vào D?ng N?u t?nh tr?ng c?a nó là B?t đ?u. Nh?p vào B?t đ?u và cung c?p các ch?ng ch? đ? B?t đ?u các b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa thông tin người dùng ngay sau khi t?nh tr?ng c?a nó là t?t máy.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ch?y b?n ghi d?ch v?, xem các Ch?y b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa thông tin người dùng ph?n trên web site c?a Microsoft sau đây:
  http://technet.Microsoft.com/Library/ee721049(Office.14)
Đư?c bi?t đ?n phát hành 2

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói tích l?y, b?n ph?i ch?y SharePoint s?n ph?m và công ngh? thu?t s? c?u h?nh (PSConfigUI.exe). Thu?t s? này nâng c?p và c?p nh?t các trang tr?i v?i phiên b?n m?i nh?t. Bư?c này là c?n thi?t đ? đ?m b?o r?ng b?n có đ?y đ? ch?c năng SharePoint. Các trang tr?i s? ch?y n?u b?n ch?y PSConfigUI.exe. Tuy nhiên, các trang tr?i s? có gi?m ch?c năng. Ví d?, ch?c năng tra c?u s? không th? đ? đánh m?c ch? d?n n?i dung.

GI?I PHÁP

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a


Này gói tích l?y c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài KB sau:

 • 2598323 Mô t? v? các b?n ghi d?ch v? PerformancePoint SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ppsmawfe-x-none.msp): Tháng tư 24, 2012
 • 2598321 Mô t? c?a Qu? SharePoint 2010 tích l?y gói (SharePoint Foundation-gói server): Tháng tư 24, 2012
 • 2598269 Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (Svrproof-es-es.msp): Tháng tư 24, 2012
 • 2598140 Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (Coreserver-x-none.msp): Tháng tư 24, 2012
 • 2598327 Mô t? c?a SharePoint Server 2010 hotfix gói (Acsrvwfe-x-none.msp): Tháng tư 24, 2012
 • 2598141 Mô t? v? b?n ghi d?ch v? Excel trong SharePoint Server 2010 hotfix gói (Xlsrvwfe-x-none.msp): Tháng tư 24, 2012
 • 2598304 Mô t? c?a SharePoint qu? 2010 hotfix gói (Wss-x-none.msp): Tháng tư 24, 2012
 • 2598273 Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix SharePoint qu? 2010 (Wssmui-xx-xx.msp): Tháng tư 24, 2012
Làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y cho SharePoint Server 2010

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

SharePoint Server 2010 hotfixes đư?c bao g?m trong gói tích l?y cho SharePoint Server 2010

Cumulative update C?p Nh?t gói này có t?t c? các t?p tin .msp mà chúng tôi phát hành hotfixes hay C?p Nh?t công c?ng cho SharePoint Server 2010. Gói này c?ng nh?m vào SharePoint qu? 2010. V? v?y, b?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t gói m?t cách riêng bi?t.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1), SharePoint qu? 2010 ho?c SharePoint Foundation 2010 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Cumulative update C?p nh?t thông tin gói

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các hotfixes trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong m?c ngày và gi? trong Panel điều khiển.


T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
office2010-kb2598151-fullfile-x 64-glbkhông áp d?ng1,244,364,8005-Mar-125: 26Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Acsrvmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng3,994,6245-Mar-125: 26
Acsrvmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng4,091,3925-Mar-125: 26
Acsrvmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng4,018,1765-Mar-125: 26
Acsrvmui-da-dk.mspkhông áp d?ng4,018,6885-Mar-125: 26
Acsrvmui-de-de.mspkhông áp d?ng3,981,8245-Mar-125: 26
Acsrvmui-el-gr.mspkhông áp d?ng4,075,5205-Mar-125: 26
Acsrvmui-en-us.mspkhông áp d?ng4,246,0165-Mar-125: 26
Acsrvmui-es-es.mspkhông áp d?ng4,006,9125-Mar-125: 26
Acsrvmui-et-ee.mspkhông áp d?ng3,978,2405-Mar-125: 26
Acsrvmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng4,030,4645-Mar-125: 26
Acsrvmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng3,977,2165-Mar-125: 27
Acsrvmui-ông-il.mspkhông áp d?ng4,029,4405-Mar-125: 27
Acsrvmui-chào-in.mspkhông áp d?ng4,246,0165-Mar-125: 27
Acsrvmui-hr-hr.mspkhông áp d?ng5,041,6645-Mar-125: 27
Acsrvmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng4,053,5045-Mar-125: 27
Acsrvmui-CNTT-it.mspkhông áp d?ng3,983,8725-Mar-125: 27
Acsrvmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng2,133,5045-Mar-125: 27
Acsrvmui-kk-kz.mspkhông áp d?ng3,991,5525-Mar-125: 27
Acsrvmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng3,885,0565-Mar-125: 27
Acsrvmui-lt-lt.mspkhông áp d?ng4,035,5845-Mar-125: 27
Acsrvmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng4,030,4645-Mar-125: 27
Acsrvmui-nb-no.mspkhông áp d?ng4,017,1525-Mar-125: 27
Acsrvmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng3,983,8725-Mar-125: 27
Acsrvmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng4,020,2245-Mar-125: 27
Acsrvmui-pt-br.mspkhông áp d?ng4,005,3765-Mar-125: 27
Acsrvmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng4,065,2805-Mar-125: 27
Acsrvmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng3,966,9765-Mar-125: 28
Acsrvmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng4,056,5765-Mar-125: 28
Acsrvmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng3,923,9685-Mar-125: 28
Acsrvmui-sl-si.mspkhông áp d?ng4,005,8885-Mar-125: 28
Acsrvmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng3,932,1605-Mar-125: 28
Acsrvmui-sv-se.mspkhông áp d?ng3,962,8805-Mar-125: 28
Acsrvmui-th-th.mspkhông áp d?ng4,068,3525-Mar-125: 28
Acsrvmui-tr-tr.mspkhông áp d?ng3,985,4085-Mar-125: 28
Acsrvmui-Vương qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng4,008,4485-Mar-125: 28
Acsrvmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng3,899,3925-Mar-125: 28
Acsrvmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng3,946,4965-Mar-125: 28
Acsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng3,274,2405-Mar-125: 28
Coreserver-x-none.mspkhông áp d?ng186,106,3685-Mar-125: 31
Coreservermui-ar-sa.mspkhông áp d?ng10,535,9365-Mar-125: 28
Coreservermui-bg-bg.mspkhông áp d?ng10,576,3845-Mar-125: 28
Coreservermui-ca-es.mspkhông áp d?ng10,442,7525-Mar-125: 28
Coreservermui-cs-cz.mspkhông áp d?ng10,529,7925-Mar-125: 29
Coreservermui-da-dk.mspkhông áp d?ng10,506,7525-Mar-125: 29
Coreservermui-de-de.mspkhông áp d?ng10,484,7365-Mar-125: 29
Coreservermui-el-gr.mspkhông áp d?ng10,625,0245-Mar-125: 29
Coreservermui-en-us.mspkhông áp d?ng6,763,5205-Mar-125: 29
Coreservermui-es-es.mspkhông áp d?ng10,460,1605-Mar-125: 29
Coreservermui-et-ee.mspkhông áp d?ng10,500,0965-Mar-125: 29
Coreservermui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng10,431,4885-Mar-125: 29
Coreservermui-fi-fi.mspkhông áp d?ng10,524,6725-Mar-125: 29
Coreservermui-fr-fr.mspkhông áp d?ng10,470,9125-Mar-125: 29
Coreservermui-gl-es.mspkhông áp d?ng10,449,9205-Mar-125: 29
Coreservermui-ông-il.mspkhông áp d?ng10,511,3605-Mar-125: 29
Coreservermui-chào-in.mspkhông áp d?ng10,576,3845-Mar-125: 29
Coreservermui-hr-hr.mspkhông áp d?ng13,702,1445-Mar-125: 29
Coreservermui-hu-hu.mspkhông áp d?ng10,545,1525-Mar-125: 30
Coreservermui-CNTT-it.mspkhông áp d?ng10,451,4565-Mar-125: 30
Coreservermui-ja-jp.mspkhông áp d?ng10,643,9685-Mar-125: 30
Coreservermui-kk-kz.mspkhông áp d?ng10,559,4885-Mar-125: 30
Coreservermui-ko-kr.mspkhông áp d?ng10,563,5845-Mar-125: 30
Coreservermui-lt-lt.mspkhông áp d?ng10,539,5205-Mar-125: 30
Coreservermui-lv-lv.mspkhông áp d?ng10,520,5765-Mar-125: 30
Coreservermui-nb-no.mspkhông áp d?ng10,502,6565-Mar-125: 30
Coreservermui-nl-nl.mspkhông áp d?ng10,533,3765-Mar-125: 30
Coreservermui-pl-pl.mspkhông áp d?ng10,569,2165-Mar-125: 30
Coreservermui-pt-br.mspkhông áp d?ng10,469,3765-Mar-125: 30
Coreservermui-pt-pt.mspkhông áp d?ng10,520,5765-Mar-125: 30
Coreservermui-ro-ro.mspkhông áp d?ng10,525,1845-Mar-125: 30
Coreservermui-ru-ru.mspkhông áp d?ng10,553,8565-Mar-125: 31
Coreservermui-sk-sk.mspkhông áp d?ng10,549,7605-Mar-125: 31
Coreservermui-sl-si.mspkhông áp d?ng10,530,8165-Mar-125: 31
Coreservermui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng10,522,1125-Mar-125: 31
Coreservermui-sv-se.mspkhông áp d?ng10,522,1125-Mar-125: 31
Coreservermui-th-th.mspkhông áp d?ng10,562,0485-Mar-125: 31
Coreservermui-tr-tr.mspkhông áp d?ng10,509,8245-Mar-125: 31
Coreservermui-Vương qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng10,574,8485-Mar-125: 31
Coreservermui-zh-cn.mspkhông áp d?ng10,558,9765-Mar-125: 31
Coreservermui-zh-tw.mspkhông áp d?ng10,568,1925-Mar-125: 32
Ifsmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng3,223,5525-Mar-125: 32
Ifsmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng3,302,9125-Mar-125: 32
Ifsmui-ca-es.mspkhông áp d?ng2,237,4405-Mar-125: 32
Ifsmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng3,298,3045-Mar-125: 32
Ifsmui-da-dk.mspkhông áp d?ng3,221,5045-Mar-125: 32
Ifsmui-de-de.mspkhông áp d?ng3,223,5525-Mar-125: 32
Ifsmui-el-gr.mspkhông áp d?ng3,304,9605-Mar-125: 32
Ifsmui-en-us.mspkhông áp d?ng2,165,7605-Mar-125: 32
Ifsmui-es-es.mspkhông áp d?ng3,220,9925-Mar-125: 32
Ifsmui-et-ee.mspkhông áp d?ng3,294,2085-Mar-125: 32
Ifsmui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng2,236,4165-Mar-125: 32
Ifsmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng3,296,7685-Mar-125: 32
Ifsmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng3,221,5045-Mar-125: 32
Ifsmui-gl-es.mspkhông áp d?ng2,236,4165-Mar-125: 32
Ifsmui-ông-il.mspkhông áp d?ng3,222,5285-Mar-125: 33
Ifsmui-chào-in.mspkhông áp d?ng3,226,6245-Mar-125: 33
Ifsmui-hr-hr.mspkhông áp d?ng4,350,4645-Mar-125: 33
Ifsmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng3,298,3045-Mar-125: 33
Ifsmui-CNTT-it.mspkhông áp d?ng3,220,9925-Mar-125: 33
Ifsmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng3,221,5045-Mar-125: 33
Ifsmui-kk-kz.mspkhông áp d?ng2,241,0245-Mar-125: 33
Ifsmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng3,219,4565-Mar-125: 33
Ifsmui-lt-lt.mspkhông áp d?ng3,296,2565-Mar-125: 33
Ifsmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng3,296,2565-Mar-125: 33
Ifsmui-nb-no.mspkhông áp d?ng3,294,7205-Mar-125: 33
Ifsmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng3,222,5285-Mar-125: 33
Ifsmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng3,223,0405-Mar-125: 33
Ifsmui-pt-br.mspkhông áp d?ng3,222,5285-Mar-125: 33
Ifsmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng3,296,2565-Mar-125: 33
Ifsmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng3,298,3045-Mar-125: 34
Ifsmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng3,226,6245-Mar-125: 34
Ifsmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng3,297,7925-Mar-125: 34
Ifsmui-sl-si.mspkhông áp d?ng3,297,2805-Mar-125: 34
Ifsmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng3,298,8165-Mar-125: 34
Ifsmui-sv-se.mspkhông áp d?ng3,220,9925-Mar-125: 34
Ifsmui-th-th.mspkhông áp d?ng3,226,1125-Mar-125: 34
Ifsmui-tr-tr.mspkhông áp d?ng3,295,2325-Mar-125: 34
Ifsmui-Vương qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng3,301,8885-Mar-125: 34
Ifsmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng3,218,4325-Mar-125: 34
Ifsmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng3,218,9445-Mar-125: 34
Ifswfe-x-none.mspkhông áp d?ng4,583,9365-Mar-125: 34
Lpsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng2,158,0805-Mar-125: 34
Ppsmamui-ar-sa.mspkhông áp d?ng7,278,5925-Mar-125: 34
Ppsmamui-bg-bg.mspkhông áp d?ng7,322,1125-Mar-125: 35
Ppsmamui-cs-cz.mspkhông áp d?ng7,307,7765-Mar-125: 35
Ppsmamui-da-dk.mspkhông áp d?ng7,281,1525-Mar-125: 35
Ppsmamui-de-de.mspkhông áp d?ng7,280,1285-Mar-125: 35
Ppsmamui-el-gr.mspkhông áp d?ng7,327,7445-Mar-125: 35
Ppsmamui-en-us.mspkhông áp d?ng7,644,6725-Mar-125: 35
Ppsmamui-es-es.mspkhông áp d?ng7,276,0325-Mar-125: 35
Ppsmamui-et-ee.mspkhông áp d?ng7,279,6165-Mar-125: 35
Ppsmamui-fi-fi.mspkhông áp d?ng7,284,2245-Mar-125: 35
Ppsmamui-fr-fr.mspkhông áp d?ng7,298,5605-Mar-125: 35
Ppsmamui-ông-il.mspkhông áp d?ng7,276,5445-Mar-125: 35
Ppsmamui-chào-in.mspkhông áp d?ng7,315,4565-Mar-125: 35
Ppsmamui-hr-hr.mspkhông áp d?ng8,346,6245-Mar-125: 35
Ppsmamui-hu-hu.mspkhông áp d?ng7,291,9045-Mar-125: 36
Ppsmamui-CNTT-it.mspkhông áp d?ng7,272,9605-Mar-125: 36
Ppsmamui-ja-jp.mspkhông áp d?ng7,322,6245-Mar-125: 36
Ppsmamui-kk-kz.mspkhông áp d?ng7,319,5525-Mar-125: 36
Ppsmamui-ko-kr.mspkhông áp d?ng7,273,4725-Mar-125: 36
Ppsmamui-lt-lt.mspkhông áp d?ng7,288,8325-Mar-125: 36
Ppsmamui-lv-lv.mspkhông áp d?ng7,287,8085-Mar-125: 36
Ppsmamui-nb-no.mspkhông áp d?ng7,279,6165-Mar-125: 36
Ppsmamui-nl-nl.mspkhông áp d?ng7,282,6885-Mar-125: 36
Ppsmamui-pl-pl.mspkhông áp d?ng7,298,0485-Mar-125: 36
Ppsmamui-pt-br.mspkhông áp d?ng7,291,9045-Mar-125: 36
Ppsmamui-pt-pt.mspkhông áp d?ng7,284,7365-Mar-125: 36
Ppsmamui-ro-ro.mspkhông áp d?ng7,286,2725-Mar-125: 36
Ppsmamui-ru-ru.mspkhông áp d?ng7,308,8005-Mar-125: 37
Ppsmamui-sk-sk.mspkhông áp d?ng7,293,4405-Mar-125: 37
Ppsmamui-sl-si.mspkhông áp d?ng7,291,3925-Mar-125: 37
Ppsmamui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng7,286,2725-Mar-125: 37
Ppsmamui-sv-se.mspkhông áp d?ng7,281,6645-Mar-125: 37
Ppsmamui-th-th.mspkhông áp d?ng7,303,1685-Mar-125: 37
Ppsmamui-tr-tr.mspkhông áp d?ng7,282,6885-Mar-125: 37
Ppsmamui-Vương qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng7,320,5765-Mar-125: 37
Ppsmamui-zh-cn.mspkhông áp d?ng7,268,3525-Mar-125: 37
Ppsmamui-zh-tw.mspkhông áp d?ng7,267,8405-Mar-125: 37
Ppsmawfe-x-none.mspkhông áp d?ng4,357,1205-Mar-125: 37
Spsmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng3,638,7845-Mar-125: 37
Spsmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng2,555,3925-Mar-125: 37
Spsmui-ca-es.mspkhông áp d?ng2,525,1845-Mar-125: 38
Spsmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng2,531,3285-Mar-125: 38
Spsmui-da-dk.mspkhông áp d?ng2,519,0405-Mar-125: 38
Spsmui-de-de.mspkhông áp d?ng2,534,9125-Mar-125: 38
Spsmui-el-gr.mspkhông áp d?ng2,575,3605-Mar-125: 38
Spsmui-en-us.mspkhông áp d?ng2,202,1125-Mar-125: 38
Spsmui-es-es.mspkhông áp d?ng2,523,6485-Mar-125: 38
Spsmui-et-ee.mspkhông áp d?ng2,516,9925-Mar-125: 38
Spsmui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng2,518,5285-Mar-125: 38
Spsmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng2,522,6245-Mar-125: 38
Spsmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng2,531,3285-Mar-125: 38
Spsmui-gl-es.mspkhông áp d?ng2,520,5765-Mar-125: 38
Spsmui-ông-il.mspkhông áp d?ng2,523,6485-Mar-125: 38
Spsmui-chào-in.mspkhông áp d?ng2,559,4885-Mar-125: 39
Spsmui-hr-hr.mspkhông áp d?ng3,582,4645-Mar-125: 39
Spsmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng2,537,4725-Mar-125: 39
Spsmui-CNTT-it.mspkhông áp d?ng2,520,5765-Mar-125: 39
Spsmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng2,522,6245-Mar-125: 39
Spsmui-kk-kz.mspkhông áp d?ng2,548,7365-Mar-125: 39
Spsmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng2,508,8005-Mar-125: 39
Spsmui-lt-lt.mspkhông áp d?ng2,543,6165-Mar-125: 39
Spsmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng2,526,2085-Mar-125: 39
Spsmui-nb-no.mspkhông áp d?ng2,515,9685-Mar-125: 39
Spsmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng2,540,0325-Mar-125: 39
Spsmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng2,551,2965-Mar-125: 39
Spsmui-pt-br.mspkhông áp d?ng2,526,7205-Mar-125: 39
Spsmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng2,526,2085-Mar-125: 40
Spsmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng2,529,7925-Mar-125: 40
Spsmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng2,558,4645-Mar-125: 40
Spsmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng2,533,8885-Mar-125: 40
Spsmui-sl-si.mspkhông áp d?ng2,523,1365-Mar-125: 40
Spsmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng2,528,7685-Mar-125: 40
Spsmui-sv-se.mspkhông áp d?ng2,541,5685-Mar-125: 40
Spsmui-th-th.mspkhông áp d?ng2,547,7125-Mar-125: 40
Spsmui-tr-tr.mspkhông áp d?ng2,522,1125-Mar-125: 40
Spsmui-Vương qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng2,553,8565-Mar-125: 40
Spsmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng2,502,6565-Mar-125: 40
Spsmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng2,503,1685-Mar-125: 40
Svrproof-ar-sa.mspkhông áp d?ng7,991,8085-Mar-125: 41
Svrproof-ca-es.mspkhông áp d?ng4,639,2325-Mar-125: 41
Svrproof-cs-cz.mspkhông áp d?ng5,434,3685-Mar-125: 41
Svrproof-da-dk.mspkhông áp d?ng3,861,5045-Mar-125: 41
Svrproof-de-de.mspkhông áp d?ng5,737,4725-Mar-125: 41
Svrproof-en-us.mspkhông áp d?ng3,764,7365-Mar-125: 41
Svrproof-es-es.mspkhông áp d?ng4,818,9445-Mar-125: 41
Svrproof-fr-fr.mspkhông áp d?ng4,019,2005-Mar-125: 41
Svrproof-gu-in.mspkhông áp d?ng3,102,7205-Mar-125: 41
Svrproof-ông-il.mspkhông áp d?ng6,333,4405-Mar-125: 41
Svrproof-chào-in.mspkhông áp d?ng3,129,8565-Mar-125: 41
Svrproof-CNTT-it.mspkhông áp d?ng5,121,0245-Mar-125: 41
Svrproof knots, in.mspkhông áp d?ng3,347,9685-Mar-125: 41
Svrproof-ông-in.mspkhông áp d?ng3,226,6245-Mar-125: 42
Svrproof-nb-no.mspkhông áp d?ng4,357,6325-Mar-125: 42
Svrproof-nl-nl.mspkhông áp d?ng4,941,8245-Mar-125: 42
Svrproof-nn-no.mspkhông áp d?ng3,763,2005-Mar-125: 42
Svrproof-pa-in.mspkhông áp d?ng3,053,5685-Mar-125: 42
Svrproof-pl-pl.mspkhông áp d?ng4,743,6805-Mar-125: 42
Svrproof-pt-br.mspkhông áp d?ng4,439,0405-Mar-125: 42
Svrproof-pt-pt.mspkhông áp d?ng3,966,4645-Mar-125: 42
Svrproof-ru-ru.mspkhông áp d?ng4,275,7125-Mar-125: 42
Svrproof-sv-se.mspkhông áp d?ng4,738,0485-Mar-125: 42
Svrproof-ta-in.mspkhông áp d?ng3,118,0805-Mar-125: 42
Svrproof-te-in.mspkhông áp d?ng3,414,5285-Mar-125: 42
Svrproof-tr-tr.mspkhông áp d?ng3,392,5125-Mar-125: 43
Svrproof-ur-pk.mspkhông áp d?ng3,061,2485-Mar-125: 43
Ulscommoncore-en-us.mspkhông áp d?ng175,1045-Mar-125: 43
Vsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng2,713,0885-Mar-125: 43
Wasrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng2,386,4325-Mar-125: 43
Wdsrv-x-none.mspkhông áp d?ng48,833,5365-Mar-125: 44
Wdsrvmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng2,546,1765-Mar-125: 43
Wdsrvmui-da-dk.mspkhông áp d?ng3,137,0245-Mar-125: 43
Wdsrvmui-en-us.mspkhông áp d?ng2,503,1685-Mar-125: 43
Wdsrvmui-es-es.mspkhông áp d?ng2,529,2805-Mar-125: 43
Wdsrvmui-CNTT-it.mspkhông áp d?ng2,526,7205-Mar-125: 43
Wdsrvmui-nb-no.mspkhông áp d?ng2,516,9925-Mar-125: 43
Wdsrvmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng2,531,8405-Mar-125: 43
Wdsrvmui-pt-br.mspkhông áp d?ng2,535,4245-Mar-125: 43
Wdsrvmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng2,536,9605-Mar-125: 44
Wdsrvmui-sv-se.mspkhông áp d?ng2,519,5525-Mar-125: 44
Wdsrvmui-tr-tr.mspkhông áp d?ng2,532,3525-Mar-125: 44
Wosrv-x-none.mspkhông áp d?ng8,199,6805-Mar-125: 47
Wosrvmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng2,358,7845-Mar-125: 44
Wosrvmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng2,370,0485-Mar-125: 44
Wosrvmui-ca-es.mspkhông áp d?ng2,359,2965-Mar-125: 44
Wosrvmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng2,362,8805-Mar-125: 44
Wosrvmui-da-dk.mspkhông áp d?ng2,359,2965-Mar-125: 44
Wosrvmui-de-de.mspkhông áp d?ng2,363,3925-Mar-125: 44
Wosrvmui-el-gr.mspkhông áp d?ng2,376,7045-Mar-125: 44
Wosrvmui-en-us.mspkhông áp d?ng2,289,6645-Mar-125: 45
Wosrvmui-es-es.mspkhông áp d?ng2,361,3445-Mar-125: 45
Wosrvmui-et-ee.mspkhông áp d?ng2,355,7125-Mar-125: 45
Wosrvmui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng2,358,2725-Mar-125: 45
Wosrvmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng2,359,2965-Mar-125: 45
Wosrvmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng2,362,3685-Mar-125: 45
Wosrvmui-gl-es.mspkhông áp d?ng2,357,7605-Mar-125: 45
Wosrvmui-ông-il.mspkhông áp d?ng2,355,7125-Mar-125: 45
Wosrvmui-chào-in.mspkhông áp d?ng2,366,9765-Mar-125: 45
Wosrvmui-hr-hr.mspkhông áp d?ng3,416,5765-Mar-125: 45
Wosrvmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng2,365,9525-Mar-125: 45
Wosrvmui-CNTT-it.mspkhông áp d?ng2,357,7605-Mar-125: 45
Wosrvmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng2,352,6405-Mar-125: 45
Wosrvmui-kk-kz.mspkhông áp d?ng2,365,4405-Mar-125: 46
Wosrvmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng2,348,5445-Mar-125: 46
Wosrvmui-lt-lt.mspkhông áp d?ng2,361,8565-Mar-125: 46
Wosrvmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng2,359,8085-Mar-125: 46
Wosrvmui-nb-no.mspkhông áp d?ng2,356,7365-Mar-125: 46
Wosrvmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng2,361,3445-Mar-125: 46
Wosrvmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng2,364,4165-Mar-125: 46
Wosrvmui-pt-br.mspkhông áp d?ng2,361,3445-Mar-125: 46
Wosrvmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng2,361,3445-Mar-125: 46
Wosrvmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng2,362,3685-Mar-125: 46
Wosrvmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng2,370,5605-Mar-125: 46
Wosrvmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng2,364,4165-Mar-125: 46
Wosrvmui-sl-si.mspkhông áp d?ng2,362,3685-Mar-125: 47
Wosrvmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng2,361,8565-Mar-125: 47
Wosrvmui-sv-se.mspkhông áp d?ng2,357,7605-Mar-125: 47
Wosrvmui-th-th.mspkhông áp d?ng2,361,3445-Mar-125: 47
Wosrvmui-tr-tr.mspkhông áp d?ng2,358,2725-Mar-125: 47
Wosrvmui-Vương qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng2,367,4885-Mar-125: 47
Wosrvmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng2,345,4725-Mar-125: 47
Wosrvmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng2,346,4965-Mar-125: 47
WSS-x-none.mspkhông áp d?ng36,164,0965-Mar-125: 40
Wssmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng4,686,8485-Mar-125: 47
Wssmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng4,711,4245-Mar-125: 47
Wssmui-ca-es.mspkhông áp d?ng4,617,7285-Mar-125: 48
Wssmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng4,654,5925-Mar-125: 48
Wssmui-da-dk.mspkhông áp d?ng4,623,3605-Mar-125: 48
Wssmui-de-de.mspkhông áp d?ng4,665,3445-Mar-125: 48
Wssmui-el-gr.mspkhông áp d?ng4,763,6485-Mar-125: 48
Wssmui-en-us.mspkhông áp d?ng3,137,0245-Mar-125: 48
Wssmui-es-es.mspkhông áp d?ng4,634,1125-Mar-125: 48
Wssmui-et-ee.mspkhông áp d?ng4,621,8245-Mar-125: 48
Wssmui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng4,613,1205-Mar-125: 48
Wssmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng4,634,1125-Mar-125: 48
Wssmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng4,651,5205-Mar-125: 48
Wssmui-gl-es.mspkhông áp d?ng4,622,3365-Mar-125: 49
Wssmui-ông-il.mspkhông áp d?ng4,636,1605-Mar-125: 49
Wssmui-chào-in.mspkhông áp d?ng4,781,0565-Mar-125: 49
Wssmui-hr-hr.mspkhông áp d?ng5,711,8725-Mar-125: 49
Wssmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng4,674,5605-Mar-125: 49
Wssmui-CNTT-it.mspkhông áp d?ng4,620,8005-Mar-125: 49
Wssmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng4,645,8885-Mar-125: 49
Wssmui-kk-kz.mspkhông áp d?ng4,702,2085-Mar-125: 49
Wssmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng4,613,1205-Mar-125: 49
Wssmui-lt-lt.mspkhông áp d?ng4,645,3765-Mar-125: 49
Wssmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng4,641,7925-Mar-125: 49
Wssmui-nb-no.mspkhông áp d?ng4,611,5845-Mar-125: 49
Wssmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng4,636,1605-Mar-125: 50
Wssmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng4,666,8805-Mar-125: 50
Wssmui-pt-br.mspkhông áp d?ng4,635,6485-Mar-125: 50
Wssmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng4,636,1605-Mar-125: 50
Wssmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng4,648,9605-Mar-125: 50
Wssmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng4,796,9285-Mar-125: 50
Wssmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng4,668,4165-Mar-125: 50
Wssmui-sl-si.mspkhông áp d?ng4,637,6965-Mar-125: 50
Wssmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng4,645,8885-Mar-125: 50
Wssmui-sv-se.mspkhông áp d?ng4,620,2885-Mar-125: 50
Wssmui-th-th.mspkhông áp d?ng4,697,0885-Mar-125: 50
Wssmui-tr-tr.mspkhông áp d?ng4,630,0165-Mar-125: 51
Wssmui-Vương qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng4,715,5205-Mar-125: 51
Wssmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng4,602,3685-Mar-125: 51
Wssmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng4,597,7605-Mar-125: 51
Xlsrvmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng2,353,1525-Mar-125: 51
Xlsrvmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng2,356,2245-Mar-125: 51
Xlsrvmui-ca-es.mspkhông áp d?ng2,351,6165-Mar-125: 51
Xlsrvmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng2,391,0405-Mar-125: 51
Xlsrvmui-da-dk.mspkhông áp d?ng2,386,4325-Mar-125: 51
Xlsrvmui-de-de.mspkhông áp d?ng2,354,6885-Mar-125: 51
Xlsrvmui-el-gr.mspkhông áp d?ng2,359,2965-Mar-125: 51
Xlsrvmui-en-us.mspkhông áp d?ng2,339,3285-Mar-125: 52
Xlsrvmui-es-es.mspkhông áp d?ng2,389,5045-Mar-125: 52
Xlsrvmui-et-ee.mspkhông áp d?ng2,350,5925-Mar-125: 52
Xlsrvmui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng2,350,5925-Mar-125: 52
Xlsrvmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng2,351,1045-Mar-125: 52
Xlsrvmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng2,352,1285-Mar-125: 52
Xlsrvmui-gl-es.mspkhông áp d?ng2,350,5925-Mar-125: 52
Xlsrvmui-ông-il.mspkhông áp d?ng2,351,1045-Mar-125: 52
Xlsrvmui-chào-in.mspkhông áp d?ng2,358,2725-Mar-125: 52
Xlsrvmui-hr-hr.mspkhông áp d?ng3,406,8485-Mar-125: 52
Xlsrvmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng2,352,6405-Mar-125: 52
Xlsrvmui-CNTT-it.mspkhông áp d?ng2,387,4565-Mar-125: 53
Xlsrvmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng2,350,0805-Mar-125: 53
Xlsrvmui-kk-kz.mspkhông áp d?ng2,356,2245-Mar-125: 53
Xlsrvmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng2,349,0565-Mar-125: 53
Xlsrvmui-lt-lt.mspkhông áp d?ng2,351,6165-Mar-125: 53
Xlsrvmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng2,351,6165-Mar-125: 53
Xlsrvmui-nb-no.mspkhông áp d?ng2,385,4085-Mar-125: 53
Xlsrvmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng2,389,5045-Mar-125: 53
Xlsrvmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng2,354,6885-Mar-125: 53
Xlsrvmui-pt-br.mspkhông áp d?ng2,390,0165-Mar-125: 53
Xlsrvmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng2,388,4805-Mar-125: 53
Xlsrvmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng2,352,1285-Mar-125: 54
Xlsrvmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng2,356,2245-Mar-125: 54
Xlsrvmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng2,352,6405-Mar-125: 54
Xlsrvmui-sl-si.mspkhông áp d?ng2,352,6405-Mar-125: 54
Xlsrvmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng2,352,1285-Mar-125: 54
Xlsrvmui-sv-se.mspkhông áp d?ng2,385,9205-Mar-125: 54
Xlsrvmui-th-th.mspkhông áp d?ng2,356,2245-Mar-125: 54
Xlsrvmui-tr-tr.mspkhông áp d?ng2,387,9685-Mar-125: 54
Xlsrvmui-Vương qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng2,355,7125-Mar-125: 54
Xlsrvmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng2,348,5445-Mar-125: 54
Xlsrvmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng2,349,0565-Mar-125: 55
Xlsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng12,216,3205-Mar-125: 55


Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây:

Acsrvmui-en-us.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.access.Server.Resources.dll14.0.6019.100075,6328-Feb-1115: 14

Acsrvwfe-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Ascalc.dll14.0.6108.5000979,82420-Tháng b?y-1113: 59
Microsoft.Office.access.Server.Application.dll14.0.6120.5000543,3363-Mar-1222: 21
Microsoft.Office.access.Server.dataserver.dll14.0.6116.5000109,36018-Jan-120: 32
Microsoft.Office.access.Server.dll14.0.6110.50001,087,34430-Tháng tám-1121: 34
Microsoft.Office.access.Server.UI.dll14.0.6019.1000145,2648-Feb-1115: 14

coreservermui-en-us.msp.information

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Mssp7en.dll14.0.6016.10002,024,3207-Jan-119: 04
Mssp7en.Lex14.0.6016.10001,334,7847-Jan-118: 12
coreserver-x-none.msp.information

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Accountjoiner.dll4.0.2450.47198,49616-Dec-1123: 03
Admapropertypages.dll4.0.2450.47223,08016-Dec-1123: 03
Antixsslibrary.dll2.0.0.033,80816-Mar-1119: 16
Atl90.dll9.0.21022.8179,70416-Mar-1119: 18
Bdcsearchprotocolhandler.dll14.0.6108.5000220.032 ngư?i20-Tháng b?y-1114: 14
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75216-Mar-1119: 23
Configdb.dll4.0.2450.471,657,68016-Dec-1123: 03
Connectorph.dll14.0.6107.5000283,5041-Tháng b?y-1117: 26
Containerpicker.dll4.0.2450.4751,04016-Dec-1123: 03
Csexport.exe4.0.2450.4742,83216-Dec-1123: 03
Cssearch.dll4.0.2450.47128,84816-Dec-1123: 03
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.47243,56016-Dec-1123: 03
Docxpageconverter.exe14.0.6120.50001,221,7443-Mar-1219: 15
Edirectoryma.dll4.0.2450.4771,51216-Dec-1123: 03
Exch2007extension.dll4.0.2450.4714,69616-Dec-1123: 03
Exchangema.dll4.0.2450.47108,37616-Dec-1123: 03
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.47182,12016-Dec-1123: 03
Functionlibrary.dll4.0.2450.4746,94416-Dec-1122: 47
Functionlibrary.dll4.0.2450.4746,94416-Dec-1123: 03
GALSync.dll4.0.2450.4763,31216-Dec-1123: 03
Globaloptions.dll4.0.2450.47280,41616-Dec-1123: 03
Grouplistview.dll4.0.2450.47128,86416-Dec-1123: 03
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.4792,00816-Dec-1123: 03
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.47124,78416-Dec-1123: 03
Logging.dll4.0.2450.4717,74416-Dec-1123: 03
Maexecution.dll4.0.2450.47239,44816-Dec-1123: 03
Maexport.exe4.0.2450.4722,86416-Dec-1123: 03
Mahostm.dll4.0.2450.47325,96816-Dec-1123: 03
Mahostn.dll4.0.2450.4797,10416-Dec-1123: 03
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85616-Mar-1119: 23
Mapackager.exe4.0.2450.4742,84016-Dec-1123: 03
Mapropertypages.dll4.0.2450.47350,04816-Dec-1123: 03
Mcrypt.dll4.0.2450.472,860,36816-Dec-1123: 03
Microsoft.businessdata.dll14.0.6009.1000116,63220-Tháng Mư?i-105: 14
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.4715,25616-Dec-1122: 47
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4751,08016-Dec-1122: 47
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4751,08016-Dec-1123: 03
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4779,76016-Dec-1122: 47
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4779,76016-Dec-1122: 47
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.4738,78416-Dec-1122: 47
Microsoft.MetadirectoryServices.dll4.0.2450.4713,69616-Dec-1123: 03
Microsoft.MetadirectoryServices.impl.dll4.0.2450.4783,84816-Dec-1123: 03
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27216-Dec-1122: 47
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27216-Dec-1123: 03
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.autogen.dll14.0.6108.500051,07220-Tháng b?y-1113: 35
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.dll14.0.6009.1000427,90420-Tháng Mư?i-108: 31
Microsoft.Office.businessapplications.Tools.INTL.dll14.0.6009.1000169,85620-Tháng Mư?i-108: 31
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6119.5000375,61613-Mar-1222: 28
Microsoft.Office.documentmanagement.dll14.0.6119.5000375,61613-Mar-1222: 28
Microsoft.Office.documentmanagement.pages.dll14.0.6108.5000120,71220-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.Policy.adminpages.dll14.0.6108.500038,78420-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6119.5000879,40013-Mar-1222: 28
Microsoft.Office.Policy.dll14.0.6119.5000879,40013-Mar-1222: 28
Microsoft.Office.Policy.pages.dll14.0.6113.5000211,7602-Tháng mư?i m?t-110: 21
Microsoft.Office.securestoreservice.dll14.0.6114.5000297,80016-Nov-1116: 16
Microsoft.Office.Server.Chart.dll14.0.6108.5000608,12820-Tháng b?y-1113: 43
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6114.50001,870,63216-Nov-1116: 07
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6114.50001,870,63216-Nov-1116: 07
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76820-Tháng b?y-1113: 21
Microsoft.Office.Server.INTL.dll14.0.6009.1000235,40820-Tháng Mư?i-106: 10
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6108.5000667,52020-Tháng b?y-1113: 21
Microsoft.Office.Server.OpenXML.dll14.0.6019.10001,250,6807-Tháng hai-117: 26
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6119.50001,096,49613-Mar-1222: 11
Microsoft.Office.Server.Search.Connector.dll14.0.6119.50001,096,49613-Mar-1222: 11
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6120.500013,284,4643-Mar-1219: 40
Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6120.500013,284,4643-Mar-1219: 40
Microsoft.Office.Server.Search.INTL.dll14.0.6009.1000612,23220-Tháng Mư?i-104: 31
Microsoft.Office.Server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll14.0.6111.500019,38413-Tháng chín-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll13.9.6009.100038,81620-Tháng Mư?i-104: 37
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.0.6120.50002,755,1923-Mar-1219: 02
Microsoft.Office.Server.userprofiles.dll14.0.6120.50002,755,1923-Mar-1219: 02
Microsoft.Office.Server.userprofiles.ldapmaextension.dll14.0.6111.500017,82413-Tháng chín-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.ManagementAgent.dll14.0.6111.500067,48813-Tháng chín-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.metaverseextension.dll14.0.6111.500019,36813-Tháng chín-112: 36
Microsoft.Office.Server.userprofiles.Synchronization.dll14.0.6117.5000260,9607-Feb-1219: 35
Microsoft.Office.SharePoint.clientextensions.dll14.0.6117.5000277,3287-Feb-1222: 14
Microsoft.Office.Workflow.actions.dll14.0.6120.5000154,2403-Mar-1219: 31
Microsoft.Office.Workflow.feature.dll14.0.6105.500038,77618 Tháng 1117: 00
Microsoft.Office.Workflow.pages.dll14.0.6113.500088,9122-Tháng mư?i m?t-110: 21
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll14.0.6108.5000132,98420-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08820-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.Workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08820-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.Office.workflowsoap.dll14.0.6108.500063,35220-Tháng b?y-1113: 55
Microsoft.resourcemanagement.Automation.dll4.0.2450.4779,76016-Dec-1122: 47
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.47759,6726-Feb-1217: 27
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.47759,67216-Dec-1122: 47
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.47989,06416-Dec-1122: 47
Microsoft.resourcemanagement.Service.exe4.0.2450.47989,06416-Dec-1123: 03
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.4715.312 ngư?i16-Dec-1122: 47
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.Utility.exe4.0.2450.4751,12816-Dec-1122: 47
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6118.50005,004,10421-Feb-1218: 26
Microsoft.SharePoint.Portal.dll14.0.6118.50005,004,10421-Feb-1218: 26
Microsoft.SharePoint.Portal.INTL.dll14.0.6009.10001,197,96820-Tháng Mư?i-1010: 22
Microsoft.SharePoint.Portal.upgrade.dll14.0.6108.5000165,76820-Tháng b?y-1114: 06
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6119.50003,173,17613-Mar-1221: 49
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll14.0.6119.50003,173,17613-Mar-1221: 49
Microsoft.SharePoint.Publishing.INTL.dll14.0.6009.1000214,90420-Tháng Mư?i-106: 23
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.334.11326,49616-Nov-1114: 49
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.334.11326,49616-Nov-1114: 49
Microsoft.SharePoint.taxonomy.dll14.0.6118.50001,051,44021-Feb-1216: 06
Microsoft.SharePoint.taxonomy.dll14.0.6118.50001,051,44021-Feb-1216: 06
Miisactivate.exe4.0.2450.4722,87216-Dec-1123: 03
Miisclient.exe4.0.2450.47829,27216-Dec-1123: 03
Miiserver.exe4.0.2450.472,903,38416-Dec-1123: 03
Miiskmu.exe4.0.2450.47374,60816-Dec-1123: 03
Miisrcw.dll4.0.2450.4738,73616-Dec-1122: 47
Miisrcw.dll4.0.2450.4738,73616-Dec-1123: 03
Mmscntrl.dll4.0.2450.47299,34416-Dec-1123: 03
Mmsevent.dll4.0.2450.478,01616-Dec-1123: 03
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47100,18417-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47102,23217-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.47104,79217-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4742,84017-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4745,91217-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4753,08017-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4759,22417-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4772,02417-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,16817-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4778,68017-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4783,80017-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4784,82417-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785,33617-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4785.848 ngư?i17-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,36017-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4786,87217-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,38417-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4787,89617-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4789,43217-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,45617-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4790,96817-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4791,99217-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4794,04017-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,06417-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4795,57617-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,08817-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4796,60017-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4797,11217-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4798,64817-Dec-112: 42
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.4799,16017-Dec-112: 42
Mmsmaad.dll4.0.2450.47582,99216-Dec-1123: 03
Mmsmads.dll4.0.2450.47522,57616-Dec-1123: 03
Mmsmaed.dll4.0.2450.47494,92816-Dec-1123: 03
Mmsmaext.dll4.0.2450.47472,91216-Dec-1123: 03
Mmsmafim.dll4.0.2450.4783,79216-Dec-1123: 03
Mmsmaip.dll4.0.2450.47529,23216-Dec-1123: 03
Mmsmaxml.dll4.0.2450.47427,34416-Dec-1123: 03
Mmsperf.dll4.0.2450.4722,86416-Dec-1123: 03
Mmsps.dll4.0.2450.47177,48816-Dec-1123: 03
Mmsscpth.dll4.0.2450.473,053,90416-Dec-1123: 03
Mmsscrpt.exe4.0.2450.47164,17616-Dec-1123: 03
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.4738,74416-Dec-1123: 03
Mmsuihlp.dll4.0.2450.47952,65616-Dec-1123: 03
Mmsuishell.dll4.0.2450.47198,48816-Dec-1123: 03
Mmsutils.dll4.0.2450.47229,71216-Dec-1123: 03
Mmswmi.dll4.0.2450.47149,84016-Dec-1123: 03
Msdym7.dll14.0.6016.10002,592,6087-Jan-119: 04
Msdym7.Lex14.0.6015.1000415,74420-Tháng mư?i hai-1020: 17
Msscpi.dll14.0.6119.50002,143,53613-Mar-1221: 58
Mssdmn.exe14.0.6119.5000791,34413-Mar-1221: 58
Mssearch.exe14.0.6116.5000525,10417-Jan-1219: 26
Msslad.dll14.0.6116.5000432,43217-Jan-1219: 26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,54417-Jan-1219: 26
Mssrch.dll14.0.6119.50004,988,72013-Mar-1221: 58
Mstr4tsc.dll14.0.6015.1000106,86420-Tháng mư?i hai-1022: 12
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,24816-Mar-1119: 18
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,45616-Mar-1119: 18
Msvcr90.dll9.0.21022.8627,20016-Mar-1119: 18
Mswb7.dll14.0.6015.1000331,67220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mswb70011.dll14.0.6015.10001,089,43220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mswb7001e.dll14.0.6015.10001,089,43220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mswb70404.dll14.0.6015.10001,089,43220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mswb70804.dll14.0.6015.10001,089,43220-Tháng mư?i hai-1021: 58
Mvdesigner.dll4.0.2450.47165,72016-Dec-1123: 03
Mvviewer.dll4.0.2450.47100,17616-Dec-1123: 03
Naturallanguage6.dll14.0.6015.10001,494,41620-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nl7data0011.dll14.0.6015.10007,851,44020-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nl7data001e.dll14.0.6015.10001,039,27220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nl7data0404.dll14.0.6015.10002,586,05620-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nl7data0804.dll14.0.6015.10003,680,71220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nl7lexicons0011.dll14.0.6015.10002,460,59220-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nl7lexicons001e.dll14.0.6015.1000207,27220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nl7lexicons0404.dll14.0.6015.1000367,56020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nl7lexicons0804.dll14.0.6015.1000415,68820-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nl7models0011.dll14.0.6015.10006,630,32020-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nl7models001e.dll14.0.6015.10001,124,26420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nl7models0404.dll14.0.6015.10009,726,92020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nl7models0804.dll14.0.6015.10002,970,56820-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0000.dll14.0.6015.10002,022,83220-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlsdata0002.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0003.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0009.dll14.0.6015.100022,939,56827-Dec-1016: 57
Nlsdata000a.dll14.0.6015.100011,365,80820-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata000c.dll14.0.6015.10003,400,11220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata000d.dll14.0.6015.10002,967,98420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata000f.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0010.dll14.0.6015.10005,577,13620-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlsdata0018.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata001a.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata001b.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata001d.dll14.0.6015.10005,577,13620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0020.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0021.dll14.0.6015.10002,147,76020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0022.dll14.0.6015.10002,147,76020-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlsdata0024.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0026.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0027.dll14.0.6015.10002,360,75220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata002a.dll14.0.6015.10002,147,76020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0039.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata003e.dll14.0.6015.10002,147,76020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0045.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0046.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0047.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0049.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlsdata004a.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata004b.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata004c.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlsdata004e.dll14.0.6015.10004,419,50420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsdata0414.dll14.0.6015.10005,577,13620-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlsdata0416.dll14.0.6015.10005,577,13620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata0816.dll14.0.6015.10005,577,13620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlsdata081a.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlsdata0c1a.dll14.0.6015.10002,359,21620-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlsgrammars0009.dll14.0.6015.1000463,28020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0002.dll14.0.6015.10004,171,18420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0003.dll14.0.6015.10001,459,12020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0009.dll14.0.6015.10002,651,56820-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons000a.dll14.0.6015.10009,997,74420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons000c.dll14.0.6015.10006,246,32020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons000d.dll14.0.6015.10001,729,45620-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons000f.dll14.0.6015.10005,661,61620-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0010.dll14.0.6015.10004,182,96020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0018.dll14.0.6015.10003,338,16020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons001a.dll14.0.6015.10006,022,06420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons001b.dll14.0.6015.10006,592,43220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons001d.dll14.0.6015.10006,353,32820-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0020.dll14.0.6015.10001,243,56820-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0021.dll14.0.6015.10002,143,15220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0022.dll14.0.6015.10005,506,99220-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0024.dll14.0.6015.10007,971,76020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0026.dll14.0.6015.10005,798,32020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0027.dll14.0.6015.10006,231,98420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons002a.dll14.0.6015.100010,67220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0039.dll14.0.6015.10001,789,36020-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons003e.dll14.0.6015.10004,052,40020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0045.dll14.0.6015.10001,800,62420-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlslexicons0046.dll14.0.6015.10001,815,98420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0047.dll14.0.6015.10001,417,64820-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlslexicons0049.dll14.0.6015.10001,565,10420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons004a.dll14.0.6015.10003,426,22420-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlslexicons004b.dll14.0.6015.10001,710,00020-Tháng mư?i hai-1022: 00
Nlslexicons004c.dll14.0.6015.10004,100,01620-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlslexicons004e.dll14.0.6015.10001,979,82420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Nlslexicons0414.dll14.0.6015.10004,623,28020-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0416.dll14.0.6015.10005,097,39220-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons0816.dll14.0.6015.10005,039,02420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Nlslexicons081a.dll14.0.6015.10007,049,64820-Tháng mư?i hai-1021: 58
Nlslexicons0c1a.dll14.0.6015.10006,924,20820-Tháng mư?i hai-1021: 51
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.47120,68016-Dec-1123: 03
Noteswebservice.dll14.0.6113.5000973,1041-Nov-1122: 51
Ntma.dll4.0.2450.4755,11216-Dec-1123: 03
Objectlauncher.dll4.0.2450.4712,12816-Dec-1123: 03
Objectviewers.dll4.0.2450.47206,68816-Dec-1123: 03
Office.ODF14.0.6106.50004,297,5688-Jun-112: 41
Offxml.dll14.0.6019.1000515,4484-Tháng hai-1115: 38
Operations.dll4.0.2450.4775,60816-Dec-1123: 03
Osafehtm.dll14.0.6120.5000156,2643-Mar-1217: 54
Pkmexsph.dll14.0.6116.5000574,25617-Jan-1219: 26
Policy.12.0.Microsoft.Office.Server.Search.dll14.0.6107.500011,1761-Tháng b?y-1117: 26
Preview.dll4.0.2450.47317,26416-Dec-1123: 03
Prm0001.bin14.0.6015.100016,736,25620-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0005.bin14.0.6015.10006,472,70420-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0006.bin14.0.6015.10007,046,14420-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0007.bin14.0.6015.100011,602,94420-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0008.bin14.0.6015.10008,230,40020-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0009.bin14.0.6015.10005,739,00820-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm000b.bin14.0.6015.10008,071,68020-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm000e.bin14.0.6015.100010,403,32820-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0013.bin14.0.6015.10009,482,24020-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0015.bin14.0.6015.10007,850,49620-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm0019.bin14.0.6015.10008,629,24820-Tháng mư?i hai-1020: 21
Prm001f.bin14.0.6015.100014,329,85620-Tháng mư?i hai-1020: 21
Propertysheetbase.dll4.0.2450.47415,59216-Dec-1123: 03
Query.dll14.0.6108.5000371,56820-Tháng b?y-1113: 40
Rulerctrl.dll4.0.2450.4746,93616-Dec-1123: 03
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10421-Feb-1216: 58
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,69617-Mar-1113: 01
Svrexport.exe4.0.2450.4734,64816-Dec-1123: 03
Svrsetup.dll14.0.6120.50007,314,0163-Mar-1221: 07
Syncsetuputl.dll4.0.2450.47232,28016-Dec-1123: 03
Tquery.dll14.0.6118.50005,647,66421-Feb-1216: 20
Uiutils.dll4.0.2450.47378,70416-Dec-1123: 03
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.47382,82416-Dec-1123: 03

Ifsmui-en-us.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.InfoPath.Server.INTL.Resources.dll14.0.6108.5000198,51220-Tháng b?y-1113: 33

Ifswfe-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Htmlchkr.dll14.0.6120.50001,197,6963-Mar-1218: 10
Microsoft.Office.InfoPath.Server.Administration.commandline.dll14.0.6108.500012,14420-Tháng b?y-1113: 33
Microsoft.Office.InfoPath.Server.dll14.0.6117.50002,972,4567-Feb-1220: 03
Microsoft.Office.InfoPath.Server.host.dll14.0.6108.500014,70420-Tháng b?y-1113: 33
Microsoft.Office.InfoPath.Server.INTL.dll14.0.6108.5000198,51220-Tháng b?y-1113: 33
Microsoft.Office.InfoPath.Server.pages.dll14.0.6108.500046,96020-Tháng b?y-1113: 33


Lpsrvwfe-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.slidelibrary.dll14.0.6019.100018,8247-Tháng hai-117: 56

ppsmamui-en-us.msp.information


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Dashboarddesigner.exe.deploy14.0.6009.1000776,08829-Tháng tám-1113: 52
Dashboarddesigner.Resources.dll.deploy14.0.6009.1000366,43229-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.common.Calculation.dll.deploy14.0.6107.5000116,62429-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.common.Calculation.Resources.dll.deploy14.0.6009.100030,56029-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.INTL.Resources.dll14.0.6009.100051,04029-Tháng tám-1113: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy14.0.6114.50002,108,21628-Tháng mư?i m?t-118: 37
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.Resources.dll.deploy14.0.6109.50001,288,03229-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy14.0.6107.500055,22429-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.Resources.dll.deploy14.0.6009.100012,12829-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.Designer.Framework.dll.deploy14.0.6009.1000911,20029-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.Designer.Framework.Resources.dll.deploy14.0.6009.1000345,95229-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy14.0.6113.50005,958,43228-Tháng mư?i m?t-118: 37
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.Resources.dll.deploy14.0.6016.10003,749,72829-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy14.0.6009.1000378,72029-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.Resources.dll.deploy14.0.6009.100011,10429-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.script.Resources.dll14.0.6117.50001,628,9607-Feb-1222: 19
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy14.0.6009.1000124,76829-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.Resources.dll.deploy14.0.6009.100055,13629-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.SharePoint.client.dll.deploy14.0.6108.5000288,62429-Tháng tám-1113: 52
Microsoft.SharePoint.client.Runtime.dll.deploy14.0.4762.1000149,3765-Mar-1118: 15
ppsmawfe-x-none.msp.information
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft.performancepoint.common.Calculation.dll14.0.6107.5000116,6241-Tháng b?y-1118: 10
Microsoft.performancepoint.importutility.dll14.0.6107.5000165,7601-Tháng b?y-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.dll14.0.6009.100096,09620-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.INTL.dll14.0.6009.100051,04020-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.bimonitoringservice.dll14.0.6009.1000120,70420-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll14.0.6114.50002,108,21616-Nov-1122: 16
Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll14.0.6107.500055,2241-Tháng b?y-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.datasourceproviders.Standard.dll14.0.6114.5000187,28016-Nov-1122: 16
Microsoft.performancepoint.scorecards.script.dll14.0.6117.50001,633,0567-Feb-1222: 19
Microsoft.performancepoint.scorecards.Server.dll14.0.6107.5000231,2961-Tháng b?y-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.servercommon.dll14.0.6112.5000333,6965-Oct-1115: 27
Microsoft.performancepoint.scorecards.serverrendering.dll14.0.6120.5000547,4163-Mar-1222: 36
Microsoft.performancepoint.scorecards.Store.dll14.0.6009.100092,04820-Tháng Mư?i-1010: 33
Microsoft.performancepoint.scorecards.upgrade.dll14.0.6107.500059,2881-Tháng b?y-1118: 10
Microsoft.performancepoint.scorecards.WebControls.dll14.0.6116.5000277,28019-Jan-120: 56

svrproof-en-us.msp.information
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Mssp3en.lex_103314.0.6016.10001,334,7847-Jan-118: 12
Mssp7.dub_1033không áp d?ng9416-Nov-1116: 26
Msspell3.dll_103314.0.6016.10002,024,3207-Jan-119: 04
vsrvwfe-x-none.msp.information

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.Visio.Server.dll14.0.6112.5000862,0805-Oct-1114: 58
Microsoft.Office.Visio.Server.graphicsserver.dll14.0.6009.1000288,64020-Tháng Mư?i-1010: 19
Microsoft.Office.Visio.Server.INTL.dll14.0.6009.1000104,32020-Tháng Mư?i-1010: 19
Microsoft.Office.Visio.Server.rasterizer.dll14.0.6009.1000148,32820-Tháng Mư?i-1010: 19

wasrvwfe-x-none.msp.information


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.Server.webanalytics.dll14.0.6105.5000403,32818 Tháng 1117: 27
Microsoft.Office.Server.webanalytics.UI.dll14.0.6107.5000354,1761-Tháng b?y-1118: 01
wdsrvmui-en-us.msp.information

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Wwintl.dll14.0.6009.1000901,46429-Tháng tám-1114: 03
Xlsrvintl.dll14.0.6115.5000106,29612-Dec-1118: 18
wdsrv-x-none.msp.information

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Exp_pdf_server.dll14.0.6118.5000131,88821-Feb-1215: 53
Exp_xps_server.dll14.0.6118.500073,00821-Feb-1215: 53
Gfxserver.dll14.0.6119.50002,529,58413-Mar-1221: 44
Gkword.dll14.0.6106.50003,278,20812-Jun-112: 28
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6108.5000667,52020-Tháng b?y-1113: 21
Microsoft.Office.Word.Server.common.dll14.0.6015.10001,140,60820-Tháng mư?i hai-1020: 44
Microsoft.Office.Word.Server.conversion.Framework.dll14.0.6019.1000132,9927-Tháng hai-1123: 31
Microsoft.Office.Word.Server.conversion.Storage.dll14.0.6015.100083,84021-Dec-1010: 17
Microsoft.Office.Word.Server.conversion.viewerinterface.dll14.0.6015.100026,49620-Tháng mư?i hai-1010: 30
Microsoft.Office.Word.Server.dll14.0.6112.5000358,2724-Oct-1115: 14
Microsoft.Office.Word.Server.sandbox.dll14.0.6009.1000122,24820-Tháng Mư?i-104: 31
Mshy7ct.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7ct.Lex14.0.6015.1000363,00820-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7cz.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7cz.Lex14.0.6015.1000292,35220-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7da.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7da.Lex14.0.6015.10001,554,94420-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7en.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7en.Lex14.0.6116.5000475,64817-Jan-1220: 26
Mshy7es.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7es.Lex14.0.6015.1000145,40820-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7fr.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7fr.Lex14.0.6015.1000278,01620-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7ge.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Mshy7ge.Lex14.0.6015.10001,558,01620-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7it.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1022: 00
Mshy7it.Lex14.0.6015.1000275,45620-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7nb.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7nb.Lex14.0.6015.10002,655,74420-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7nl.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1022: 00
Mshy7nl.Lex14.0.6015.10001,476,09620-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7no.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Mshy7no.Lex14.0.6015.10001,645,05620-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7pb.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Mshy7pb.Lex14.0.6015.1000635,90420-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7pl.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Mshy7pl.Lex14.0.6015.1000374,78420-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7pt.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7pt.Lex14.0.6015.1000836,60820-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7ru.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 51
Mshy7ru.Lex14.0.6015.1000374,78420-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7sw.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Mshy7sw.Lex14.0.6015.10002,588,67220-Tháng mư?i hai-1020: 16
Mshy7tr.dll14.0.6015.1000223,62420-Tháng mư?i hai-1021: 59
Mshy7tr.Lex14.0.6015.1000391,16820-Tháng mư?i hai-1020: 16
Msores.dll14.0.6116.500072,524,60017-Jan-1219: 46
Msoserver.dll14.0.6119.500021,325,11213-Mar-1221: 54
Msptls.dll14.0.6112.50001,198,4644-Oct-113: 40
Oartserver.dll14.0.6119.500029,829,93616-Mar-120: 27
Office.ODF14.0.6106.50004,297,5688-Jun-112: 41
Ogl.dll14.0.6118.50002,100,00823-Feb-1211: 24
Riched20.dll14.0.6015.10001,870,69627-Dec-1016: 49
Sword.dll14.0.6119.50007,541,54413-Mar-1223: 13
Usp10.dll1.626.7600.20796813,82421-Tháng Chín-1011: 39
Wdsrvworker.dll14.0.6112.500060,2885-Oct-1114: 14
Wordwacflthost.dll14.0.6107.500088,93630-Jun-112: 57

Wosrvmui-en-us.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.Server.msg.dll14.0.6108.5000338,84820-Tháng b?y-1113: 22
Microsoft.Office.Server.perfmonmsg.dll14.0.6108.5000158,62420-Tháng b?y-1113: 21


Wosrv-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6114.50001,870,63216-Nov-1116: 07
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6114.50001,870,63216-Nov-1116: 07
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76820-Tháng b?y-1113: 21
Microsoft.Office.Server.INTL.dll14.0.6009.1000235,40820-Tháng Mư?i-106: 10
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6108.5000667,52020-Tháng b?y-1113: 21
Microsoft.Office.Server.OpenXML.dll14.0.6019.10001,250,6807-Tháng hai-117: 26
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.47759,6726-Feb-1217: 27
Office.ODF14.0.6106.50004,297,5688-Jun-112: 41
Offxml.dll14.0.6019.1000515,4484-Tháng hai-1115: 38
Osafehtm.dll14.0.6120.5000156,2643-Mar-1217: 54
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10421-Feb-1216: 58
Svrsetup.dll14.0.6120.50007,314,0163-Mar-1221: 07


Wssmui-en-us.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6114.50001,870,63216-Nov-1116: 07
Microsoft.Office.Server.dll14.0.6114.50001,870,63216-Nov-1116: 07
Microsoft.Office.Server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76820-Tháng b?y-1113: 21
Microsoft.Office.Server.INTL.dll14.0.6009.1000235,40820-Tháng Mư?i-106: 10
Microsoft.Office.Server.Native.dll14.0.6108.5000667,52020-Tháng b?y-1113: 21
Microsoft.Office.Server.OpenXML.dll14.0.6019.10001,250,6807-Tháng hai-117: 26
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.47759,6726-Feb-1217: 27
Office.ODF14.0.6106.50004,297,5688-Jun-112: 41
Offxml.dll14.0.6019.1000515,4484-Tháng hai-1115: 38
Osafehtm.dll14.0.6120.5000156,2643-Mar-1217: 54
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10421-Feb-1216: 58
Svrsetup.dll14.0.6120.50007,314,0163-Mar-1221: 07

WSS-x-none.msp.information

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Csisrv.dll14.0.6112.50003,369,39216-Oct-1111: 39
Dwdcw20.dll14.0.6116.5000637,72817-Jan-1219: 47
Microsoft.SharePoint.client.dll14.0.6108.5000288,62421-Tháng b?y-1113: 11
Microsoft.SharePoint.client.dll14.0.6108.5000288,62421-Tháng b?y-1113: 11
Microsoft.SharePoint.client.serverruntime.dll14.0.6108.5000186,27221-Tháng b?y-1113: 11
Microsoft.SharePoint.client.Silverlight.dll14.0.6108.5000272,26421-Tháng b?y-1113: 11
Microsoft.SharePoint.client.Silverlight.Runtime.dll14.0.6009.1000145,30420-Tháng Mư?i-106: 07
Microsoft.SharePoint.health.dll14.0.6017.100096,17619-Jan-114: 40
Microsoft.SharePoint.identitymodel.dll14.0.6120.5000109,1763-Mar-1218: 49
Microsoft.SharePoint.PowerShell.INTL.dll14.0.6108.500067,45621-Tháng b?y-1113: 11
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.query.dll14.0.6108.5000371,05620-Tháng b?y-1113: 40
Microsoft.web.commandui.dll14.0.6016.1000137,0647-Jan-112: 38
Microsoft.web.commandui.dll14.0.6016.1000137,0647-Jan-112: 38
Mssdmn.exe14.0.6119.5000790,85613-Mar-1221: 58
Mssearch.exe14.0.6116.5000524,61617-Jan-1219: 26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,05617-Jan-1219: 26
Mssrch.dll14.0.6119.50004,988,23213-Mar-1221: 58
Oisimg.dll14.0.6120.5000195,7043-Mar-1218: 50
Onetnative.dll14.0.6106.5000584,07212-Jun-111: 24
Onetutil.dll14.0.6120.50002,987,1284-Mar-1218: 34
Onfda.dll14.0.6106.50002,782,60012-Jun-112: 21
Psconfig.exe14.0.6009.1000567,19220-Tháng Mư?i-106: 07
Psconfigui.exe14.0.6009.1000825,24020-Tháng Mư?i-106: 07
Setup.exe14.0.6118.50001,378,10421-Feb-1216: 58
Spmetal.exe14.0.6107.5000149,4321-Tháng b?y-1116: 46
Stsadm.exe14.0.6119.5000346,98413-Mar-1221: 31
Stssoap.dll14.0.6120.5000473,7203-Mar-1218: 49
Stswel.dll14.0.6120.50003,260,0243-Mar-1218: 50
Tquery.dll14.0.6118.50005,647,17621-Feb-1216: 20
Wsssetup.dll14.0.6120.50007,595,6163-Mar-1221: 07

Xlsrvmui-en-us.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Microsoft.Office.Excel.Server.Resources.dll14.0.6015.1000247,68821-Dec-1010: 50

Xlsrvwfe-x-none.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Acewdat.dll14.0.6009.10003,050,91222-Tháng Mư?i-1010: 56
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.dll14.0.6112.5000636,78412-Tháng mư?i-118: 50
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.interop.dll14.0.6015.1000230,25621-Dec-1010: 50
Microsoft.Office.Excel.Server.calculationserver.proxy.dll14.0.6015.1000186,22421-Dec-1010: 50
Microsoft.Office.Excel.Server.dll14.0.6021.1000964,46424-Tháng hai-1112: 23
Microsoft.Office.Excel.Server.mosshost.dll14.0.6021.1000259,95224-Tháng hai-1112: 23
Microsoft.Office.Excel.Server.Webservices.dll14.0.6015.100051,04021-Dec-1010: 33
Microsoft.Office.Excel.WebUI.dll14.0.6015.100092,03221-Dec-1010: 33
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Internal.dll14.0.6112.5000640,8965-Oct-1114: 55
Microsoft.Office.Excel.WebUI.Mobile.dll14.0.6015.1000112,48821-Dec-1010: 33
Xlsrv.dll14.0.6118.500014,641,45623-Feb-1211: 29
Xlsrvintl.dll14.0.6117.5000106,2967-Feb-1218: 22


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598151 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2598151 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2598151

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com