Project Server 2010 labojumfailu pakotni (Pjsrvwfe x none.msp) apraksts: 9 marts 2012

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2598251 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts Microsoft Project Server 2010 jaut?jums, kas ir noteikta Project Server 2010 labojumfailu pakotni, kas dat?ts 9 marts 2012.

IEVADS

Jaut?jums, ka ?? labojumfailu pakotne nov?r?

Kad j?s m??in?t piek??t projektu centrs lapai programm? Project Web Apps (PWA), lapu nevar iel?d?t, un sa?emat k??das zi?ojumu "Nezin?ma k??da".

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radu??s probl?mas, kas aprakst?tas ?aj? rakst?. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Instal?t ?o labojumfailu pakotni, jums j?b?t Project Server 2010 vai Project Server 2010 Service Pack 1 uzst?d?ta.

Restart?jiet pras?ba

Jums nav p?c ?? labojumfaila instal??anas dators j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Re?istra inform?cija

Lai izmantotu k?du no labojumfailus ?o pakotni, jums nav j?veic nek?das izmai?as, lai re?istra.

Inform?ciju par failu

?is labojumfails nedr?kst ietvert visus failus, kas nepiecie?ami, lai piln?b? atjaunin?tu produktu uz jaun?ko b?v?jumu. ?is labojumfails ir tikai tie faili, kas nepiecie?ami, lai atrisin?tu probl?mas, kas uzskait?tas ?aj? pant?.

Uz ?? labojumfailu pakotne pasaules versija izmanto Microsoft Windows Installer pakotni, lai instal?tu labojumfailu pakotni. ?o failu datumi un laiki tabul? nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Kad j?s apskat?tu faila inform?ciju, datumu tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai atrastu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilne Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks.

Lejupiel?d?t inform?ciju
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Projectserver2010-kb2598251-fullfile-x 64-glb. exe14.0.6117.500211,110,5767-Mar-129: 15

Microsoft Windows Installer papla?in?jumu. MSP failu inform?ciju
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Pjsrvwfe x none.mspNav piem?rojams11,213,3127-Mar-1216: 12

P?c tam, kad ir instal?ts labojumfails, glob?lo versiju ?is labojumfails ir faila atrib?ti vai jaun?kas versijas faila atrib?ti, kas nor?d?tas ?aj? tabul?.

Pjsrvwfe x none.msp

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiks
Addmodifyanalysis.aspx14.0.601562,76029-Aug-1113: 43
Addmodifycategory.aspx14.0.601541,28729-Aug-1113: 41
Addmodifydelegation.aspx14.0.601518,67529-Aug-1113: 43
Addmodifydependency.aspx14.0.601519,73729-Aug-1113: 43
Addmodifydriver.aspx14.0.601516,97629-Aug-1113: 43
Addmodifygroup.aspx14.0.601535,86629-Aug-1113: 41
Addmodifyprioritization.aspx14.0.601525,46229-Aug-1113: 43
Addmodifytemplate.aspx14.0.601522,27229-Aug-1113: 41
Addmodifyuser.aspx14.0.6015145,82429-Aug-1113: 41
Addtask.aspx14.0.601514,94029-Aug-1113: 43
Adfindgroup.aspx14.0.60154,03629-Aug-1113: 41
Admin.aspx14.0.60152,22829-Aug-1113: 41
Admtime.aspx14.0.60158,73129-Aug-1113: 41
Adsyncerp.aspx14.0.601512,77029-Aug-1113: 41
Adsyncpsgroups.aspx14.0.60153,35229-Aug-1113: 41
Analyses.aspx14.0.60158,80129-Aug-1113: 43
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.60156,68329-Aug-1113: 43
Approvalcommentdlg.aspx14.0.61104,89330-Aug-1122: 05
Approvals.aspx14.0.60156,37829-Aug-1113: 43
Approvaltask.aspx14.0.60155,99629-Aug-1113: 43
Backup.aspx14.0.60156,38329-Aug-1113: 41
Backupsched.aspx14.0.601514,26029-Aug-1113: 41
Buildresplanteam.aspx14.0.60155,99129-Aug-1113: 43
Buildteam.aspx14.0.60157,97229-Aug-1113: 43
Calendarsmain.aspx14.0.601512,80229-Aug-1113: 41
Changeskipworkflow.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113: 41
Changeworkflow.aspx14.0.60155,29029-Aug-1113: 43
Closepdpdialog.aspx14.0.601513,43129-Aug-1113: 43
Commentdlg.aspx14.0.60151,09329-Aug-1113: 43
Comparedrivers.aspx14.0.601519,87329-Aug-1113: 43
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.60154,52029-Aug-1113: 43
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.60156,33729-Aug-1113: 43
Copycalendardlg.aspx14.0.60151,77229-Aug-1113: 41
Costconstraintanalysis.aspx14.0.601574,39729-Aug-1113: 43
Cpycfdlg.aspx14.0.60151,52129-Aug-1113: 41
Cpyltdlg.aspx14.0.60151,50929-Aug-1113: 41
Cpyvwdlg.aspx14.0.60151,72629-Aug-1113: 41
Createfy.aspx14.0.601511,22929-Aug-1113: 41
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.60158,53729-Aug-1113: 41
Createpwa.aspx14.0.601518,93829-Aug-1113: 41
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113: 42
Cubefieldselect.aspx14.0.601546,83729-Aug-1113: 42
Cubegenadmin.aspx14.0.601544,57629-Aug-1113: 42
Cubestatusdlg.aspx14.0.60156,19629-Aug-1113: 42
Customfilterdlg.aspx14.0.60151,43329-Aug-1113: 42
Customizefields.aspx14.0.601523,61129-Aug-1113: 41
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581029-Aug-1113: 43
Dataedit.dll14.0.6116.5000445,23218-Jan-124: 02
Datepickerdlg.aspx14.0.601511,03329-Aug-1113: 42
Dbcleanup.aspx14.0.601528,35629-Aug-1113: 41
Ar default. aspx14.0.60157,36429-Aug-1113: 43
Delegate.aspx14.0.601513,16329-Aug-1113: 43
Details.aspx14.0.601530,68729-Aug-1113: 43
Driverpriorities.aspx14.0.601520,37229-Aug-1113: 43
Drivers.aspx14.0.60156,46329-Aug-1113: 43
Editcustomfield.aspx14.0.60153,09629-Aug-1113: 43
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46329-Aug-1113: 41
Editglobal.aspx14.0.60154,77229-Aug-1113: 41
Editlookuptable.aspx14.0.601564,66629-Aug-1113: 41
Editprojectpermissions.aspx14.0.601510,50929-Aug-1113: 43
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.601519,12729-Aug-1113: 43
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.60158,82629-Aug-1113: 41
Edittaskcf.aspx14.0.60154,12229-Aug-1113: 42
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.601536,33829-Aug-1113: 41
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.60154,76329-Aug-1113: 41
Events.aspx14.0.60158,41129-Aug-1113: 41
Eventsaddmod.aspx14.0.601516,70529-Aug-1113: 41
Exportgridexcel.aspx14.0.601568629-Aug-1113: 43
Exporthtmlword.aspx14.0.601568529-Aug-1113: 43
Fieldpickerdlg.aspx14.0.60202,80429-Aug-1113: 42
Fiscalperiod.aspx14.0.601510,39129-Aug-1113: 41
Forcecheckin.aspx14.0.60153,82629-Aug-1113: 41
Ganttsettings.aspx14.0.601519,65829-Aug-1113: 41
Groupbydlg.aspx14.0.60153,87829-Aug-1113: 42
Groupsettings.aspx14.0.601519,04329-Aug-1113: 41
Import.aspx14.0.60156,95329-Aug-1113: 43
Importwsslistdlg.aspx14.0.601562,27429-Aug-1113: 43
Issuesandrisks.aspx14.0.60156,46229-Aug-1113: 43
License.aspx14.0.60153,56729-Aug-1113: 41
Lineclass.aspx14.0.60158,71029-Aug-1113: 42
Linkitemsdlg.aspx14.0.60153,77029-Aug-1113: 44
Linkitemspage.aspx14.0.60155,60429-Aug-1113: 44
Loadnote.aspx14.0.601535229-Aug-1113: 43
Locktask.aspx14.0.60158,53629-Aug-1113: 43
Managecategories.aspx14.0.61027,26329-Aug-1113: 42
Managedelegations.aspx14.0.601522,11429-Aug-1113: 43
Managegroups.aspx14.0.61027,06329-Aug-1113: 42
Managepsiserviceapp.aspx14.0.60155,03329-Aug-1113: 41
Managepwa.aspx14.0.60157,80029-Aug-1113: 41
Managetemplates.aspx14.0.61027,33229-Aug-1113: 42
Manageusers.aspx14.0.610211,56529-Aug-1113: 42
Managewss.aspx14.0.601512,69729-Aug-1113: 42
Mgr_notification.aspx14.0.601512,19929-Aug-1113: 43
Microsoft.Office.Project.PI.dll14.0.6015.100087,92029-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.Reporting.dll14.0.6015.100042,86429-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.schema.dll14.0.6015.10005,314,41629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.applicationpages.dll14.0.6015.100067,44029-Aug-1113: 41
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll14.0.6022.1000288,62429-Aug-1113: 41
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.Intl.dll14.0.6015.100020,34429-Aug-1113: 41
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll14.0.6117.5000285,4887-Feb-1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll14.0.6117.5000498,4807-Feb-1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.dll14.0.6117.50027,256,88029-Feb-122: 35
Microsoft.Office.Project.Server.Eventing.exe14.0.6015.100017,81629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Events.Receivers.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Events.Remote.dll14.0.6015.100059,24829-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll14.0.6015.10002,148,20829-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.Server.native.dll14.0.6015.1000482,67229-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.Server.Optimizer.dll14.0.6015.1000321,90429-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll14.0.6117.50001,047,3927-Feb-1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll14.0.6117.50002,067,2967-Feb-1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.Queuing.exe14.0.6015.100034,69629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.100038,76829-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.1000169,84029-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.Intl.dll14.0.6015.100059,25629-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll14.0.6117.50025,942,06429-Feb-122: 35
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll14.0.6117.5000494,3847-Feb-1220: 38
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.100079,72829-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.dll14.0.6015.1000333,68029-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.Intl.dll14.0.6015.100042,87229-Aug-1113: 40
Microsoft.Office.Project.Shared.dll14.0.6015.1000132,97629-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.Shared.Intl.dll14.0.6015.1000219.00029-Aug-1113: 35
Microsoft.Office.Project.webproj.dll14.0.6116.5000789,29617-Jan-1219: 11
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.60152,29629-Aug-1113: 43
Myjobs.aspx14.0.60156,29029-Aug-1113: 43
Mytssummary.aspx14.0.601512,38129-Aug-1113: 43
Mywork.aspx14.0.60154,82829-Aug-1113: 43
Notification.aspx14.0.601518,61429-Aug-1113: 42
Orgpermissions.aspx14.0.60155,85629-Aug-1113: 42
Password.aspx14.0.60156,75329-Aug-1113: 42
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.60153,02329-Aug-1113: 42
Personalsettings.aspx14.0.60153,79529-Aug-1113: 42
Personaltaskdlg.aspx14.0.60153,16929-Aug-1113: 43
Pjpromptdlg.aspx14.0.60151,81929-Aug-1113: 42
Policy.12.0.Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll14.0.6015.100011,70429-Aug-1113: 41
Postimplementationreview.aspx14.0.60153,70829-Aug-1113: 43
Prioritizations.aspx14.0.601510,91729-Aug-1113: 43
Projectdependencies.aspx14.0.60156,90529-Aug-1113: 43
Projectdetails.aspx14.0.60153,64529-Aug-1113: 43
Projectdrilldown.aspx14.0.60156,58229-Aug-1113: 44
Projectinformation.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113: 44
Projectpermissions.aspx14.0.60156,03229-Aug-1113: 43
Projectpriorities.aspx14.0.60156,40929-Aug-1113: 43
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.60151,69429-Aug-1113: 43
Projects.aspx14.0.60156,36129-Aug-1113: 44
Projectstrategicimpact.aspx14.0.601520,21829-Aug-1113: 43
Proposaldetails.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113: 44
Proposalschedule.aspx14.0.6015370029-Aug-1113: 44
Proposalstagestatus.aspx14.0.60153,70329-Aug-1113: 44
Proposalsummary.aspx14.0.60153,69929-Aug-1113: 44
Qstatuschecker.aspx14.0.601510,62929-Aug-1113: 42
Queue.aspx14.0.601516,31929-Aug-1113: 42
Queueerrortext.aspx14.0.60151,53129-Aug-1113: 42
Queuesettings.aspx14.0.601527,24829-Aug-1113: 42
Reportcenterhome.aspx14.0.60151,24729-Aug-1113: 43
Resavailability.aspx14.0.601510,28329-Aug-1113: 43
Resourceassignments.aspx14.0.60154,99129-Aug-1113: 44
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.601566,43729-Aug-1113: 43
Resourceconstraintreport.aspx14.0.601531,19429-Aug-1113: 43
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.60157,23129-Aug-1113: 43
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.601540,36929-Aug-1113: 43
Resources.aspx14.0.60156,33429-Aug-1113: 44
Respicker.aspx14.0.60204,60229-Aug-1113: 42
Resplans.aspx14.0.601527,95329-Aug-1113: 43
Restore.aspx14.0.60157,98229-Aug-1113: 42
Reviewtsdetail.aspx14.0.60156,26729-Aug-1113: 44
Rules.aspx14.0.60155,75129-Aug-1113: 43
Rulesaddmod.aspx14.0.601542,89429-Aug-1113: 43
Savesolutiondlg.aspx14.0.60151.85429-Aug-1113: 43
Schedule.aspx14.0.60153,79429-Aug-1113: 44
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.60151,62629-Aug-1113: 43
Selecttaskdlg.aspx14.0.60158,76229-Aug-1113: 43
Self_notification.aspx14.0.601511,55029-Aug-1113: 43
Serverconfig.aspx14.0.601526,45929-Aug-1113: 42
Sitemap.aspx14.0.601511,73829-Aug-1113: 42
Sitemapaddmod.aspx14.0.60158,74329-Aug-1113: 42
Srarchive.aspx14.0.60154,98529-Aug-1113: 43
Srhome.aspx14.0.601510,27629-Aug-1113: 43
Srmisc.aspx14.0.60153,16029-Aug-1113: 43
Srrequest.aspx14.0.601533,63929-Aug-1113: 43
Srresponseedit.aspx14.0.601522,02029-Aug-1113: 43
Srresponseview.aspx14.0.60153,63129-Aug-1113: 43
Srteam.aspx14.0.601517,38929-Aug-1113: 43
Statusapprovalshistory.aspx14.0.60153.32329-Aug-1113: 43
Statusapprovalspreview.aspx14.0.60155,19429-Aug-1113: 44
Statusing.aspx14.0.60158,97629-Aug-1113: 42
Strategicimpact.aspx14.0.60153,65229-Aug-1113: 44
Submittsdlg.aspx14.0.60154,42829-Aug-1113: 43
Taskdetailsdialog.aspx14.0.60151,06929-Aug-1113: 43
Tasks.aspx14.0.60156,30629-Aug-1113: 44
Teamassignments.aspx14.0.60156,33929-Aug-1113: 44
Timeoffdlg.aspx14.0.60154,70229-Aug-1113: 43
Timeperiod.aspx14.0.601521,10729-Aug-1113: 42
Timephasedgrid.aspx14.0.60151,77929-Aug-1113: 43
Timesheet.aspx14.0.60156,32429-Aug-1113: 44
Timesheethistory.aspx14.0.60154,42429-Aug-1113: 43
Treepicker.aspx14.0.60152,65729-Aug-1113: 42
Tssettings.aspx14.0.601520,25829-Aug-1113: 42
Updatesites.aspx14.0.601512,46229-Aug-1113: 42
Viewsaddmod.aspx14.0.601554,31529-Aug-1113: 42
Viewsmain.aspx14.0.60156,68929-Aug-1113: 42
Webprojsupport.dll14.0.6015.100071,53629-Aug-1113: 35
Workflowphasedetails.aspx14.0.601513,55029-Aug-1113: 42
Workflowphases.aspx14.0.60157,69629-Aug-1113: 42
Workflowsettings.aspx14.0.60157,76729-Aug-1113: 42
Workflowstagedetails.aspx14.0.601536,91029-Aug-1113: 42
Workflowstages.aspx14.0.60157,22129-Aug-1113: 42
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.601516,83229-Aug-1113: 42
Wssnav.aspx14.0.60153,05329-Aug-1113: 42

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numuru skat?t Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2598251 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 21. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Project Server 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2598251 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2598251

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com