Mô t? c?a d? án 2007 hotfix gói (d? án-x-none.msp): Tháng tư 24, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598264 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh trong phiên b?n 2007 c?a Microsoft văn ph?ng d? án hotfix gói mà là ngày tháng 24, 2012.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

  • Khi b?n t?o m?t báo cáo tr?c quan trong năm 2007 d? án, các giá tr? d? li?u th?i gian ng?ng ho?t đ?ng trong báo cáo, ch?ng h?n như nh?ng ngư?i ki?m đư?c các giá tr?, khác v?i các giá tr? trong k? ho?ch d? án.

    Lưu ? V?n đ? này c?ng x?y ra đ?i v?i d? li?u th?i gian ng?ng ho?t đ?ng.
  • Đư?ng cơ s? chi phí cho các ngu?n l?c lo?i chi phí prorated ngay c? khi cácTích lu? lúcl?nh v?c cho các chi phí ngu?n l?c đư?c thi?t l?p đ?K?t thúctrong năm 2007 d? án.
  • D? li?u phân công c?a b?n trong m?t s? các d? án không đư?c hi?n th? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t d? án 2007 Service Pack 3 (SP3).
  • Khi b?n kh?i đ?ng d? án 2007, d? án 1. mpp file đư?c t?o ra t? đ?ng. Tuy nhiên, khi b?n thêm nhi?m v? cho d? án này, cácProjectTaskNews? ki?n không đư?c kích ho?t. V?n đ? này x?y ra sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t d? án 2007 SP3.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a các ch? là các s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có d? án 2007 SP3 ho?c d? án 2007 Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng gói hotfix này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2526091 Mô t? c?a văn ph?ng d? án 2007 SP3 và văn ph?ng d? án csomag 2007 SP3

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfixes trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng cácmúi thời gian tab trong m?c ngày và gi? trong Panel điều khiển.

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Văn ph?ng-kb2598264-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6661.50009,886,7445-Mar-1217: 12

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
D? án-x-none.mspkhông áp d?ng9,442,8164-Mar-1222: 43

Thông tin d? án-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Atlconv.dll12.0.6650.5000882,52026-Tháng tám-1116: 34
Compprj.dll12.0.6600.1000407,40831-Tháng năm-118: 48
Nameext.dll12.0.6600.100070,52831-Tháng năm-118: 17
P12migrationtool.exe12.0.6660.50007,949,32014-Mar-122: 44
Pj11od11.dll12.0.6658.50001,330,0247-Feb-1222: 34
Serconv.dll12.0.6658.5000736,0487-Feb-1222: 34
Winproj.exe12.0.6660.500017,484,59214-Mar-1222: 57

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598264 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Project Professional 2007
  • Microsoft Office Project Standard 2007
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbmt KB2598264 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2598264

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com