Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix SharePoint qu? 2010 (Wssmui-xx-xx.msp): Tháng tư 24, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598273 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này li?t kê các v?n đ? Microsoft SharePoint Foundation 2010 đư?c gi?i quy?t trong gói hotfix là ngày tháng 24, 2012.

GI?I THI?U

V?n đ? mà gói hotfix này s?a ch?a

Cho r?ng b?n thêm m?t c?t tra c?u đ?n m?t h?nh th?c trong SharePoint qu? 2010, và sau đó b?n liên k?t các tra c?u c?t vào m?t danh sách ch?a các kho?n m?c trên 20. Trong t?nh hu?ng này, danh sách th? xu?ng trong c?t tra c?u đư?c hi?n th? ? v? trí sai.

Lưu ? V?n đ? này x?y ra khi b?n s? d?ng Windows Internet Explorer 8 ho?c Internet Explorer 9 đ? xem c?t tra c?u.


GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix gói này, b?n ph?i có SharePoint qu? 2010 ho?c SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? SharePoint Foundation 2010 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2460058 Mô t? c?a SharePoint Foundation 2010 SP1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong m?c ngày và gi? trong Panel điều khiển.


T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Sharepointfoundation2010-kb2598273-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6120.5000117,703,4085-Mar-1218: 22

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Wssmui-ar-sa.mspkhông áp d?ng4,687,3605-Mar-126: 27
Wssmui-bg-bg.mspkhông áp d?ng4,711,4245-Mar-126: 28
Wssmui-ca-es.mspkhông áp d?ng4,617,7285-Mar-126: 28
Wssmui-cs-cz.mspkhông áp d?ng4,654,5925-Mar-126: 27
Wssmui-da-dk.mspkhông áp d?ng4,623,3605-Mar-126: 28
Wssmui-de-de.mspkhông áp d?ng4,665,3445-Mar-126: 28
Wssmui-el-gr.mspkhông áp d?ng4,763,6485-Mar-126: 27
Wssmui-en-us.mspkhông áp d?ng3,137,0245-Mar-126: 28
Wssmui-es-es.mspkhông áp d?ng4,634,1125-Mar-126: 26
Wssmui-et-ee.mspkhông áp d?ng4,621,8245-Mar-126: 26
Wssmui-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng4,613,1205-Mar-126: 28
Wssmui-fi-fi.mspkhông áp d?ng4,634,1125-Mar-126: 28
Wssmui-fr-fr.mspkhông áp d?ng4,651,5205-Mar-126: 28
Wssmui-gl-es.mspkhông áp d?ng4,622,3365-Mar-126: 26
Wssmui-ông-il.mspkhông áp d?ng4,636,1605-Mar-126: 28
Wssmui-chào-in.mspkhông áp d?ng4,781,0565-Mar-126: 27
Wssmui-hr-hr.mspkhông áp d?ng5,711,8725-Mar-126: 27
Wssmui-hu-hu.mspkhông áp d?ng4,674,5605-Mar-126: 27
Wssmui-CNTT-it.mspkhông áp d?ng4,620,8005-Mar-126: 27
Wssmui-ja-jp.mspkhông áp d?ng4,645,8885-Mar-126: 27
Wssmui-kk-kz.mspkhông áp d?ng4,702,2085-Mar-126: 26
Wssmui-ko-kr.mspkhông áp d?ng4,613,1205-Mar-126: 26
Wssmui-lt-lt.mspkhông áp d?ng4,645,3765-Mar-126: 28
Wssmui-lv-lv.mspkhông áp d?ng4,641,7925-Mar-126: 27
Wssmui-nb-no.mspkhông áp d?ng4,611,5845-Mar-126: 27
Wssmui-nl-nl.mspkhông áp d?ng4,636,1605-Mar-126: 26
Wssmui-pl-pl.mspkhông áp d?ng4,666,8805-Mar-126: 28
Wssmui-pt-br.mspkhông áp d?ng4,635,6485-Mar-126: 29
Wssmui-pt-pt.mspkhông áp d?ng4,636,1605-Mar-126: 28
Wssmui-ro-ro.mspkhông áp d?ng4,648,9605-Mar-126: 27
Wssmui-ru-ru.mspkhông áp d?ng4,797,4405-Mar-126: 28
Wssmui-sk-sk.mspkhông áp d?ng4,668,4165-Mar-126: 27
Wssmui-sl-si.mspkhông áp d?ng4,637,6965-Mar-126: 28
Wssmui-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng4,645,8885-Mar-126: 27
Wssmui-sv-se.mspkhông áp d?ng4,620,8005-Mar-126: 27
Wssmui-th-th.mspkhông áp d?ng4,697,0885-Mar-126: 27
Wssmui-tr-tr.mspkhông áp d?ng4,630,0165-Mar-126: 28
Wssmui-Vương qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng4,715,5205-Mar-126: 26
Wssmui-zh-cn.mspkhông áp d?ng4,602,8805-Mar-126: 27
Wssmui-zh-tw.mspkhông áp d?ng4,597,7605-Mar-126: 28

Wssmui-en-us.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Addgallery.Globalization.Resources.dll14.0.6015.100034,68820-Tháng mư?i hai-1012: 03
Microsoft.SharePoint.msg.dll14.0.6106.5000256,41612-Jun-110: 38
Microsoft.SharePoint.perfmonmsg.dll14.0.6106.5000114,59212-Jun-110: 38
Wsetupui.dll14.0.6120.500069,2323-Mar-1221: 07


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598273 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2598273 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2598273

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com