Mô t? nhanh chóng tra c?u Server 2010 SharePoint hotfix gói (Fsserver-x-none.msp): Tháng tư 24, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598329 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh trong Microsoft FAST Search Server 2010 SharePoint hotfix gói đó là ngày tháng 24, 2012.

GI?I THI?U

 • Gói hotfix này thêm kh? năng đ? ghi đè lên các ngôn ng? t? đ?ng đư?c phát hi?n trong nhanh chóng tra c?u Server 2010 cho SharePoint.
 • Gói hotfix này c?i thi?n ngôn ng? t? đ?ng phát hi?n trong nhanh chóng tra c?u Server 2010 cho SharePoint. Trư?c khi b?n áp d?ng hotfix gói, b?n không th? thi?t l?p các tính năng như ngôn ng? đư?c bi?t đ?n c?a b?n khi b?n thu th?p d? li?u tài li?u trong m?t b? sưu t?p trang web:
  • M?t tính ch?t c?a m?t tài li?u
  • M?t giá tr? c? đ?nh t?t c? các tài li?u mà đang đư?c thu th?p thông tin
  • Ngôn ng? d? ph?ng cho các tài li?u khi ngôn ng? hi?n th?i không đư?c phát hi?n thành công
 • Gói hotfix này s?a ch?a các v?n đ? t?i k? h?p nhà phân ph?i n?i dung.
 • Gói hotfix này gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
  2712702 C?i ti?n cho các k?t n?i Documentum trong nhanh chóng tra c?u Server 2010 cho SharePoint có s?n

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

A hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đây hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong này bài vi?t. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho t?i C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u trang này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí thông thư?ng h? tr? s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các web site Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho các hotfix là có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u cho vi?c áp d?ng hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng m?t c?a hotfixes trong gói này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? ki?m nh?p.

Bi?t thêm thông tin

Đ? đ?m b?o r?ng t?t c? các t?p nh? phân và c?u h?nh đư?c c?p nh?t m?t cách chính xác, b?n ph?i ch?y m?t k?ch b?n PSConfig sau khi b?n áp d?ng hotfix gói trên t?t c? các nút ch?n m?t Tìm kiếm Nhanh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? k?ch b?n PSConfig này và làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên nhanh chóng tra c?u Server 2010 cho SharePoint, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin này đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các múi thời gian tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Fastsearchserver2010-kb2598329-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6120.500042,662,1605-Mar-1220: 19
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Fsserver-x-none.mspkhông áp d?ng42,570,7525-Mar-127: 45
Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a t?p tin thu?c tính, đư?c li?t kê trong b?ng sau:

Fsserver-x-none.msp thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
Bliss.exe14.0.334.01,049,6241-Mar-1123: 23
Configserver.exe14.0.334.111,053,02416-Nov-1114: 49
Contentdistributor.exe14.0.334.132,482,4723-Mar-1218: 13
Crawler.exe14.0.325.01,704,86420-Tháng Mư?i-104: 54
Crawleradmin.exe14.0.325.01,413,53620-Tháng Mư?i-104: 54
Dbutil.dll14.0.334.1118,27216-Nov-1114: 49
Fdispatch.exe14.0.334.1210,134,8807-Feb-1218: 35
Fdmworker.exe14.0.324.01,057,31220-Tháng Mư?i-104: 54
Fixcftester.exe14.0.324.02,058,27220-Tháng Mư?i-104: 54
Fixmlindex.exe14.0.334.123,345,8887-Feb-1218: 35
Fsearch.exe14.0.326.014,952,35220-Tháng mư?i hai-1010: 59
Fsearchctrl.exe14.0.324.02,604,44820-Tháng Mư?i-104: 54
Ibjpg2.FLT8.3.2.552170,97624-Tháng Chín-106: 33
Ifilter2html.exe14.0.326.0306,59220-Tháng Mư?i-104: 54
Imcd32.FLT8.3.2.5511117,56824-Tháng Chín-106: 33
Imcd42.FLT8.3.2.5511136,51224-Tháng Chín-106: 33
Imcd52.FLT8.3.2.5511138,04824-Tháng Chín-106: 33
Imcd62.FLT8.3.2.5511155,96824-Tháng Chín-106: 33
Imcd72.FLT8.3.2.5511273,72824-Tháng Chín-106: 33
Imcd82.FLT8.3.2.5511273,72824-Tháng Chín-106: 33
Imcdr2.FLT8.3.2.551130,01624-Tháng Chín-106: 33
Imigs2.FLT8.3.2.5511117,05624-Tháng Chín-106: 33
Impsi2.FLT8.3.2.5521658,24024-Tháng Chín-106: 33
Indexer.exe14.0.334.125,095,2647-Feb-1218: 35
Indexeradmin.exe14.0.324.01,192,86420-Tháng Mư?i-104: 54
Indexerinfo.exe14.0.324.01,148,32020-Tháng Mư?i-104: 54
Indexingdispatcher.exe14.0.324.02,274,35220-Tháng Mư?i-104: 54
InfoTool.exe14.0.324.01,265,69620-Tháng Mư?i-104: 54
Isgdi32.dll8.3.2.55111,376,56824-Tháng Chín-106: 33
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.dll14.0.334.11326,49616-Nov-1114: 49
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration.Keywords.queryprocessor.dll14.0.334.263,9048-Jun-113: 45
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Administration-services.dll14.0.334.11447,84016-Nov-1114: 49
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.browserengine.browsercontroller.dll14.0.325.070,04820-Tháng Mư?i-104: 52
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.dictionaries.dll14.0.325.052,12820-Tháng Mư?i-104: 52
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.installer.mahasen.Cmdlets.dll14.0.334.053,1521-Mar-1123: 23
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.installer.mahasen.common.dll14.0.334.0158,6241-Mar-1123: 23
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.installer.mahasen.validationframework.dll14.0.334.061,3441-Mar-1123: 23
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Models.rtsearch.dll14.0.324.0124,83220-Tháng Mư?i-104: 52
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Security.adminlibrary.dll14.0.334.11134,49616-Nov-1114: 49
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Security.adminservice.exe14.0.334.1119.808 ngư?i16-Nov-1114: 49
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Security.Base.dll14.0.334.11131,93616-Nov-1114: 49
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Security.dll14.0.334.11142,17616-Nov-1114: 49
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Security.Monitors.user.claims.dll14.0.334.1354,4243-Mar-1218: 13
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Security.workerlibrary.dll14.0.334.11202,08016-Nov-1114: 49
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.Security.workerservice.exe14.0.334.1121.34416-Nov-1114: 49
Microsoft.SharePoint.Search.Extended.utils.dll14.0.334.1126.97616-Nov-1114: 49
Monitoringservice.exe14.0.334.11197,47216-Nov-1114: 49
Monitoringserviceconfig.exe14.0.334.11200,03216-Nov-1114: 49
Nameserver.exe14.0.324.0993,69620-Tháng Mư?i-104: 54
Nctrl.exe14.0.324.01,193,49620-Tháng Mư?i-104: 54
Pylangid.pyd14.0.334.13299,6723-Mar-1218: 13
Qrproxyservice.exe14.0.334.1129,53616-Nov-1114: 49
Qrserver.exe14.0.334.1211,598,6887-Feb-1218: 35
Qt_keyword.dll14.0.324.0119,71220-Tháng Mư?i-104: 54
Qt_lemmatizer.dll14.0.324.02,035,10420-Tháng Mư?i-104: 54
Resourcestoreinstaller.exe14.0.324.033,69620-Tháng Mư?i-104: 52
Sccda.dll8.3.2.5511115.00024-Tháng Chín-106: 33
Sccdu.dll8.3.2.5543380,72824-Tháng Chín-106: 33
Sccfa.dll8.3.2.540284,25627-Tháng mư?i m?t-093: 32
Sccfi.dll8.3.2.5511155,96024-Tháng Chín-106: 33
Searchinfo.exe14.0.324.0927,64820-Tháng Mư?i-104: 54
Sprel.exe14.0.326.01,346,97620-Tháng Mư?i-104: 54
Vscgm.dll8.3.2.551170,45624-Tháng Chín-106: 33
Vsflw.dll8.3.2.5547215,86424-Tháng Chín-106: 33
Vshwp.dll8.3.2.5556132,92024-Tháng Chín-106: 33
Vshwp2.dll8.3.2.5536213,81624-Tháng Chín-106: 33
Vsich.dll8.3.2.5511207,67224-Tháng Chín-106: 33
Vslwp7.dll8.3.2.5555466,74424-Tháng Chín-106: 33
Vslzh.dll8.3.2.551146,90424-Tháng Chín-106: 33
Vsmime.dll8.3.2.5511137,52824-Tháng Chín-106: 33
Vsmpp.dll8.3.2.5511286,52024-Tháng Chín-106: 33
Vsmsg.dll8.3.2.551172,50424-Tháng Chín-106: 33
Vsmwkd.dll8.3.2.555528,98424-Tháng Chín-106: 33
Vspdf.dll8.3.2.5511254,77624-Tháng Chín-106: 33
Vspp2.dll8.3.2.551188,37624-Tháng Chín-106: 33
Vsqp6.dll8.3.2.551175,57624-Tháng Chín-106: 33
Vsqp9.dll8.3.2.5511116,02424-Tháng Chín-106: 33
Vsrft.dll8.3.2.551139,73624-Tháng Chín-106: 33
Vsrtf.dll8.3.2.5555165,68824-Tháng Chín-106: 33
Vssoc6.dll8.3.2.5511199,48024-Tháng Chín-106: 33
Vssoi6.dll8.3.2.5536224,56824-Tháng Chín-106: 33
Vsswf.dll8.3.2.551142,80824-Tháng Chín-106: 33
Vstif6.dll8.3.2.5511115.00024-Tháng Chín-106: 33
Vsviso.dll8.3.2.5511268,60024-Tháng Chín-106: 33
Vsw12.dll8.3.2.5547189,75224-Tháng Chín-106: 33
Vsw97.dll8.3.2.5511212,28024-Tháng Chín-106: 33
Vswk4.dll8.3.2.5547176,44024-Tháng Chín-106: 33
Vswp6.dll8.3.2.5558111,92824-Tháng Chín-106: 33
Vswpg2.dll8.3.2.551164,82424-Tháng Chín-106: 33
Vsxl12.dll8.3.2.5511207,16024-Tháng Chín-106: 33
Vszip.dll8.3.2.551171,99224-Tháng Chín-106: 33
Webanalyzer.exe14.0.324.01,433,50420-Tháng Mư?i-104: 54

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598329 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2598329 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2598329

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com