Làm th? nào đ? s? d?ng Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? ch?n đoán và b? công c? h? tr? kí nh?p (MOSDAL) đ? ch?n đoán v?n đ? đăng nhập đơn (SSO) trong Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598459 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi n?óng cß?Ñp b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft tr?c tuy?n b?n ghi d?ch v? ch?n đoán và b? công c? h? tr? kí nh?p (MOSDAL) ch?a m?t gói thu th?p d? li?u s? giúp b?n phân tích các b?n ghi d?ch v? liên bang Thư mục Họat động (AD FS) cơ s? h? t?ng 2.0, chu?n b? cho tài kho?n ngư?i dùng, và Microsoft Office 365 tín thác Liên bang. B?n có th? s? d?ng phân tích này đ? giúp kh?c ph?c s? Office 365 đơn kí nh?p (SSO) c?. Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? gi?i thích các thông tin ch?n đoán cho AD FS 2.0 xác th?c và cho SSO đư?c cung c?p trong b? công c? h? tr? MOSDAL.

TH? T?C

Lu?ng d? li?u c?a b?t k? giao ti?p văn ph?ng 365 SSO là d? đoán. Đ? xác đ?nh các v?n đ? mà có th? đ? x?y ra trong quá tr?nh SSO, b?n có th? s? d?ng m?t ch?p đ? so sánh các mô h?nh lu?ng d? li?u d? ki?n v?i lưu lư?ng d? li?u x?y ra trong m?t n? l?c b?t thành c?a SSO. Qu?ng cáo tính năng ch?n đoán FS 2.0 xác th?c c?a b? công c? h? tr? MOSDAL cho phép b?n ch?p và so sánh các lo?i d? li?u. B?n có th? s? d?ng thông tin này đ? ch?n đoán v?n đ? liên bang SSO và nh?n d?ng.

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b? công c? h? tr? MOSDAL

Đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b? công c? h? tr? MOSDAL, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=626

Làm th? nào đ? thu th?p thông tin ch?n đoán AD FS 2.0 xác th?c

S? d?ng b? công c? h? tr? MOSDAL đ? thu th?p AD FS 2.0 thông tin ch?n đoán, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u b? công c? h? tr? MOSDAL. Đ? làm đi?u này, b?m vào phím l?i tắt máy tính đ? bàn b? công c? h? tr? MOSDAL. Ho?c, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, nh?p vào B? công c? h? tr? Mosdalvà sau đó nh?p vào B? công c? h? tr? MOSDAL.
 2. Ch?y b? công c? h? tr? MOSDAL, ch?n hộp kiểm đăng nhập đơn v?i b?n ghi d?ch v? Thư mục Họat động liên bang t? danh sách các b?n ghi d?ch v? Office 365, và sau đó nh?p vào ti?p theo.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a chào m?ng đ?n v?i MOSDAL trang
 3. Khi b?n đư?c nh?c nh?p thông tin kí nh?p c?a b?n, nh?p tên người dùng ho?c kí nh?p đ?a ch? c?a b?n, và sau đó nh?p vào ti?p theo. M?t kh?u c?a b?n không đư?c lưu và ch? đư?c s? d?ng đ? mô ph?ng m?t n? l?c xác th?c và đăng k?t qu?.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a trang nh?p thông tin kí nh?p
 4. T?o l?i s? c?, và sau đó nh?p vào ti?p theo.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a trang v?n đ? tái s?n xu?t
 5. Khi các ch?n đoán đư?c hoàn t?t, nh?p vào l?i ra và hi?n th? các t?p tin.
 6. Khi k?t thúc báo cáo, xác đ?nh v? trí các t?p tin MOSDALREPORT.zip trong Thư viện Tài liệu. Trong t?p tin MOSDALReport.zip, m? m?c tin thư thoại DataCollectionADFS, và sau đó, m? t?p tin AdfsDiagnostics.txt.

Làm th? nào đ? đ?c qu?ng cáo báo cáo FS 2.0 ch?n đoán xác th?c

Qu?ng cáo báo cáo FS 2.0 xác th?c ch?n đoán bao g?m b?n ph?n sau. Chúng tôi đ? ngh? b?n đ?c báo cáo t? trên xu?ng. Có ngh?a là, B?t đ?u đ?c báo cáo ? ph?n đ?u tiên và sau đó ti?p t?c t?i ph?n ti?p theo. N?u nguyên nhân đư?c li?t kê trong m?t ph?n không cung c?p đ? thông tin đ? ch?n đoán s? c?, đi?u tra tích ph?n ti?p theo đ? xem thông tin chi ti?t hơn, có liên quan.
 • m?c l?c

  Ti?t đo?n này ch?a m?t phân tích at-a-glance c?a k?t qu? ki?m tra. Nó s? li?t kê sau đây:
  • C?p cao các xét nghi?m đ? là ch?y và k?t qu? chung c?a h? (thông qua ho?c th?t b?i)
  • Đ?i v?i m?i bài ki?m tra không thành công, các v?n đ? có th? gây ra s? th?t b?i
  • Cho dù khách hàng truy c?p AD FS 2.0 t? bên trong ho?c t? bên ngoài m?ng công ty
  • t?p đ? đ?t tên tin đính kèm đư?c thu th?p
 • Đ?u ra giao di?n đi?u khi?n

  Ti?t đo?n này ch?a m?t phân tích k? lư?ng hơn v? các bài ki?m tra đ? đư?c đi?u hành. N?u các d? li?u trong ph?n l?c không cung c?p đ? chi ti?t, xem ph?n đ?u ra giao di?n đi?u khi?n đ? xem thông tin chi ti?t hơn v? nh?ng đi?u sau đây:
  • M?t phân tích v? các bư?c cá nhân mà đ? đư?c th?c hi?n trong m?i bài ki?m tra đư?c li?t kê trong ph?n l?c
  • Ki?m tra các k?t qu? c? th? c?a m?i bư?c (Pass ho?c th?t b?i)
  • Đ?i v?i m?i bư?c không thành công, các v?n đ? có th? gây ra s? th?t b?i
 • Ki?m tra d?u ki?m v?t

  Ti?t đo?n này ch?a d?u ki?m v?t m?c đ? chi ti?t c?a các cu?c th? nghi?m đ? đư?c đi?u hành. N?u các d? li?u trong đ?u ra giao di?n đi?u khi?n không cung c?p đ? chi ti?t, ki?m tra ph?n ki?m tra d?u ki?m v?t đ? xem thông tin chi ti?t hơn n?a.
 • T?p tin đính kèm

  Ti?t đo?n này ch?a có giá tr? môi trư?ng nhà nư?c và thi?t l?p d? li?u đ? giúp b?n phân tích và xác đ?nh các nguyên nhân có th? khác nhau k? th?t b?i. Ph? bi?n các d? li?u đư?c thu th?p bao g?m:
  • Môi trư?ng ngư?i dùng d? li?u đư?c thu th?p t? các khách hàng
  • Ch?ng ch? đư?c s? d?ng cho k? thi
  • T? ch?c không gian tên ki?m nh?p d? li?u đư?c thu th?p t? các tài li?u văn ph?ng 365 siêu d? li?u Exchange (MEX) (kéo t? AD FS 2.0 b?n ghi d?ch v? đi?m cu?i)
  • AD FS 2.0 HTTP ph?n ?ng
  • AD FS 2.0 an ninh Token ph?n ?ng (bao g?m c? thông tin yêu c?u b?i thư?ng b?o m?t kh?ng đ?nh đánh d?u ki?m ngôn ng? [SAML])
  • Windows Azure Thư mục Họat động (Windows Azure qu?ng cáo) b?o m?t m? thông báo ph?n ?ng

Làm th? nào đ? theo d?i trên nguyên nhân đ? xu?t

B?ng dư?i đây danh sách ph? bi?n nh?t gây ra đó đ? ngh? trong đ?u ra c?a AD FS 2.0 ch?n đoán xác th?c báo cáo cho th? nghi?m và bư?c không thành công.

Lưu ? Đây là nh?ng ch? đ? xu?t. B?n nên đi?u tra và xác minh nguyên nhân c?a v?n đ? trư?c khi b?n xác đ?nh m?t k? ho?ch hành đ?ng đ? gi?i quy?t s? c?.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Th? nghi?m-002: Xác minh Microsoft Office 365 xác th?c h? th?ng t? ch?c không gian tên ki?m nh?p
Đăng d? li?u: các nguyên nhân ph? bi?n c?a s? th?t b?i ngu?nNguyên nhân / mô t?Bài vi?t tham kh?o
Office 365 xác th?c h? th?ng kí nh?p URL không th? đư?c truy c?p.H? th?ng xác th?c Windows Azure qu?ng cáo là không th? ti?p c?n.2707380
Microsoftonline.com không th? đư?c truy c?p.Windows Azure qu?ng cáo xác th?c không đư?c gi?i quy?t trong DNS.2707331
Có là không có đi?m cu?i xác th?c tên ngư?i dùng/m?t kh?u đư?c ki?m nh?p b?ng cách s? d?ng h? th?ng xác th?c Office 365.H? th?ng xác th?c Windows Azure qu?ng cáo không ph?n ánh AD FS 2.0 ki?m nh?p c?a đi?m cu?i tên người dùng ho?c m?t kh?u.2707359
Có là không có siêu d? li?u Exchange (MEX) URL h?p l? đư?c ki?m nh?p b?ng cách s? d?ng h? th?ng xác th?c Office 365.H? th?ng xác th?c Windows Azure qu?ng cáo không ph?n ánh AD FS 2.0 ki?m nh?p c?a MEX endpoint.2707365
Có là không có web ?ng d?ng kí nh?p URL đó đư?c ki?m nh?p b?ng cách s? d?ng h? th?ng xác th?c Office 365.H? th?ng xác th?c Windows Azure qu?ng cáo không ph?n ánh AD FS 2.0 ki?m nh?p c?a đi?m cu?i c?a ls/adfs /.2707358
Tên mi?n {giá tr?} không ph?i là m?t tên mi?n đ? liên k?t.Tên mi?n không ph?i là ki?m nh?p như liên k?t v?i h? th?ng xác th?c Windows Azure qu?ng cáo.2707357
Ngư?i s? d?ng {giá tr?} đ? không đư?c công nh?n b?i h? th?ng xác th?c Office 365.Tên user không ph?i là m?t danh tính h?p l? trong h? th?ng xác th?c Windows Azure qu?ng cáo.2707367
Ch?ng ch? AD FS Token-k? không h?p l?.Qu?ng cáo FS 2.0 ki?m nh?p v?i ch?ng Windows Azure qu?ng cáo xác th?c h? th?ng cho th?y qu?ng cáo FS 2.0 m? thông báo vi?c ki?m nh?p ch? là không h?p l?.2707368
T? ch?c không gian tên ki?m nh?p thông tin không th? đư?c l?y t? h? th?ng xác th?c Office 365.Tên mi?n không ph?i là ki?m nh?p v?i h? th?ng xác th?c Windows Azure qu?ng cáo.2707333

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Th? nghi?m-003: Xác minh r?ng các tài li?u siêu d? li?u Exchange (MEX) có th? đư?c l?y t? máy ch? Liên bang
Đăng d? li?u: các nguyên nhân ph? bi?n c?a s? th?t b?i ngu?nNguyên nhân / mô t?Bài vi?t tham kh?o
Không có b?n ghi d?ch v? không có trong tài li?u qu?ng cáo FS MEX.AD FS 2.0 MEX d? li?u không ph?i là b?t k? b?n ghi d?ch v? qu?ng cáo.2707344
Tài li?u qu?ng cáo FS MEX không ch?a ph?n SecurityTokenService.AD FS 2.0 MEX d? li?u b? h?ng.2707345
Có là không có mô t? m? thông báo b?n ghi d?ch v? b?o m?t trong tài li?u qu?ng cáo FS MEX.AD FS 2.0 MEX d? li?u b? h?ng.2707346
Đi?m cu?i xác th?c tích h?p Windows là m?t tích t? tài li?u MEX đư?c xu?t b?n b?i máy ch? Liên bang.AD FS 2.0 Xác thực tích h?p Windows đi?m cu?i ng?ng ho?t đ?ng.2707356
Không có đi?m cu?i WS-Trust Windows đư?c xu?t b?n trong tài li?u MEX.AD FS 2.0 WS-Trust đi?m cu?i ng?ng ho?t đ?ng.2707339
Đi?m cu?i xác th?c tên ngư?i dùng/m?t kh?u là m?t tích t? tài li?u MEX đư?c xu?t b?n b?i các liên đoàn hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền.AD FS 2.0 Username đi?m cu?i ho?c AD FS 2.0 m?t kh?u endpoint ng?ng ho?t đ?ng.2707355
Không có không có hai đi?m cu?i trong tài li?u qu?ng cáo FS MEX.AD FS 2.0 MEX d? li?u không ph?i là qu?ng cáo b?t k? hai đi?m cu?i c?a b?n ghi d?ch v?.2707344
Đi?m cu?i WS-Trust cho xác th?c tích h?p Windows trong tài li?u qu?ng cáo FS MEX không phù h?p v?i đi?m cu?i ki?m nh?p b?ng cách s? d?ng h? th?ng xác th?c Office 365.AD FS 2.0 IWA b?n ghi d?ch v? đi?m cu?i đ? đư?c thay đ?i, nhưng ki?m nh?p v?i h? th?ng xác th?c Windows Azure qu?ng cáo đ? không đư?c C?p Nh?t.2707379

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Th? nghi?m-004: Xác minh r?ng liên bang siêu d? li?u có th? đư?c l?y t? máy ch? Liên bang
Đăng d? li?u: các nguyên nhân ph? bi?n c?a s? th?t b?i ngu?nNguyên nhân / mô t?Bài vi?t tham kh?o
Tài li?u siêu d? li?u liên bang không th? đư?c l?y t? AD FS.AD FS 2.0 liên đoàn siêu đi?m d? li?u cu?i không s?n dùng ho?c không th? đư?c liên l?c.2707335
Tài li?u siêu d? li?u Exchange (MEX) nh?n đư?c t? AD FS ch?a phiên b?n WS-Trust không r?.Phiên b?n WS-Trust là không chính xác cho Microsoft Online đăng nhập đơn (SSO).2707348

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Th? nghi?m-005: Xác minh kí nh?p ứng dụng web đ? AD FS b?ng cách s? d?ng xác th?c tích h?p Windows (IWA cho th? đ?ng)
Th? nghi?m-006: Xác minh kí nh?p ứng dụng web đ? AD FS b?ng cách s? d?ng xác th?c tên ngư?i dùng/m?t kh?u (FBA cho th? đ?ng)
Th? nghi?m-007: Xác minh kí nh?p ?ng d?ng phong phú khách hàng b?ng cách s? d?ng xác th?c tên ngư?i dùng/m?t kh?u (cơ b?n cho Rich)
Th? nghi?m-008: Xác minh kí nh?p ?ng d?ng khách hàng phong phú do xác b?ng cách s? d?ng Windows tích h?p th?c (IWA cho giàu)
Đăng d? li?u: các nguyên nhân ph? bi?n c?a s? th?t b?i ngu?nNguyên nhân / mô t?Bài vi?t tham kh?o
Đ? có l?i ngo?i l? trong m?t n? l?c kí nh?p.M?t s? th?t b?i là g?p ph?i trong AD FS 2.0 xác th?c.2707338
Không có m? thông báo nh?n đư?c t? AD FS.Sau khi xác th?c, AD FS 2.0 đ? không phát hành m?t m? thông báo SAML.2707340
K? ni?m AD FS nh?n đư?c không ph?i là t có hi?u l?c đ?n {0}.M?t m? thông báo SAML xu?t hi?n sau ngày khi nó đư?c so sánh v?i đ?ng h? máy tính c?c b? nh?n đư?c t? AD FS 2.0.2707376
K? ni?m AD FS đ? h?t h?n theo đ?ng h? c?a máy tính này.K? ni?m SAML xu?t hi?n h?t h?n khi nó đư?c so sánh v?i đ?ng h? máy tính c?c b? nh?n đư?c t? AD FS 2.0.2707377
Th?i h?n hi?u l?c token AD FS là quá ng?n.AD FS 2.0 token Thôøi hieäu đư?c đ?t ít hơn năm phút.2707378
Trong m?t n? l?c đ? xác minh kí nh?p ứng dụng web đ? AD FS, công c? b?t ng? nh?n đư?c m?t trang tên kí nh?p đăng nh?p/m?t kh?u t? h? ph?c v? liên bang.M?t trang xác th?c FBA g?p ph?i khi b?n k?t n?i v?i AD FS 2.0 liên đoàn b?n ghi d?ch v?, và kinh nghi?m IWA đ? đư?c d? ki?n.2707342

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Th? nghi?m-009: Xác minh kí nh?p ?ng d?ng khách hàng giàu vào Office 365 b?ng cách s? d?ng m?t m? thông báo đ? đư?c ban hành b?i AD FS
Th? nghi?m-010: Xác minh kí nh?p ứng dụng web Office 365 b?ng cách s? d?ng m?t m? thông báo đ? đư?c ban hành b?i AD FS
Đăng d? li?u: các nguyên nhân ph? bi?n c?a s? th?t b?i ngu?nNguyên nhân / mô t?Bài vi?t tham kh?o
Không có m? thông báo nh?n đư?c t? h? th?ng xác th?c Office 365.H? th?ng xác th?c Windows Azure qu?ng cáo không th? x? l? k? ni?m AD FS 2.0 SAML và không th? phát hành m?t ph?n ?ng nh?n d?ng d?a trên đám mây.2707341

Nh?ng g? nó có ngh?a là khi MOSDAL cho th?y không có l?i nhưng SSO v?n đ? v?n t?n t?i

Các khía c?nh nh?t đ?nh c?a văn ph?ng 365 khách hàng máy tính chu?n b? đư?c mô ph?ng b?i nh?ng thói quen ch?n đoán. B?i v? h? đư?c mô ph?ng b?i các th? nghi?m, đ?u ra s? không th?t b?i trong khu v?c nơi mà các khía c?nh là nguyên nhân c?a v?n đ? SSO. V? v?y, trong khu v?c nơi AD FS 2.0 ch?n đoán thành công hoàn toàn và nơi v?n đ? SSO v?n, v?n đ? có l? liên quan đ?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Qu?ng cáo tên FS 2.0 liên đoàn b?n ghi d?ch v? có th? không đư?c thêm vào vùng intranet C?c b? b?o m?t trong Internet Explorer.
 • N?u m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền đư?c tri?n khai, qu?ng cáo tên FS 2.0 liên đoàn b?n ghi d?ch v? có th? không đư?c thêm vào danh sách b? qua proxy.
 • b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n Microsoft Sign-in Assistant có th? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên thi?t b? c?a khách hàng.
 • M?t s? ?ng d?ng bên th? ba yêu c?u b?o v? m? r?ng cho xác th?c đ? đư?c vô hi?u hóa trên qu?ng cáo FS 2.0 liên đoàn b?n ghi d?ch v?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c nh?ng v?n đ? này, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2530713Xác đơn kí nh?p th?c vào Office 365 không ho?t đ?ng t? m?t thi?t b? c? th?, nhưng các công tr?nh t? các thi?t b? khác

Ngoài ra, v?n đ? có th? đư?c liên quan đ?n m?t v?n đ? mà trong đó khách hàng không có t?t c? các b?n C?p Nh?t yêu c?u cho khách hàng phong phú đúng ch?c năng. Đ?m b?o r?ng t?t c? văn ph?ng 365 khách hàng đi?u ki?n tiên quy?t đư?c đáp ?ng. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2637629 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? máy tính v?n đ? đó xác th?c khách hàng phong phú gi?i h?n Office 365

BI?T THÊM THÔNG TIN

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598459 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 11.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
T? khóa: 
o365 mosdal4.5 o365a o365e kbgraphxlink o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 after upgrade kbgraphic kbmt KB2598459 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2598459

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com