Tên mi?n ngư?i dùng không th? nh?n đư?c b?c e-mail thông qua b?o v? tr?c tuy?n hàng đ?u cho vi?c trao đ?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2598485 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Tên mi?n ngư?i dùng không th? nh?n đư?c b?c e-mail thông qua Microsoft Forefront Online Protection for Exchange (FOPE).

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n ghi MX không tr? t?i b?n ghi d?ch v? FOPE.
 • C?u h?nh Trung tâm qu?n tr? FOPE là không h?p l? cho tên mi?n.
 • C?u h?nh tư?ng l?a là không chính xác.
 • Các v?n đ? khác đang x?y ra.

Gi?i pháp

N?u b?n ghi MX không tr? t?i b?n ghi d?ch v? FOPE, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ? l?p k? l?c FOPE đ? ưu tiên th?p nh?t.
 2. Ki?m tra b?n ghi MX công c?ng.

  Lưu ? B?n ghi DNS công c?ng có th? yêu c?u 72 gi? đ? truy?n bá. N?u b?n ghi MX c?a b?n g?n đây đ? đư?c di chuy?n đ? nó tr? t?i b?n ghi d?ch v? FOPE, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n đ? l?i k?t n?i tư?ng l?a c?a b?n m? cho đ?n 72 gi?. B?n có th? s? d?ng m?t công c? tra c?u DNS đ? xác minh mà ngư?i g?i bên ngoài đang c? g?ng đ? g?i b?c e-mail. Ví d?, b?n có th? s? d?ng công c? NSLookup đ? xác minh thông tin này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng công c? NsLookup đ? ki?m ch?ng c?u h?nh b?n ghi MX, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft TechNet:
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/aa998082 (EXCHG.65).aspx
f b?n nh?n đư?c l?i t? công c? tra c?u DNS khi b?n ki?m tra các b?n ghi MX, b?n có th? có m?t s? v?n đ? DNS. Trong trư?ng h?p này, ki?m tra chính t? c?a tên mi?n, và sau đó ch?y các bài ki?m tra m?t l?n n?a. N?u b?n v?n nh?n đư?c l?i t? công c? tra c?u DNS, b?n nên liên h? v?i nhà cung c?p DNS c?a b?n đ? kh?c ph?c s? c?.

N?u c?u h?nh Trung tâm qu?n tr? FOPE là không h?p l? cho mi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào Trung tâm qu?n tr? FOPE. Đ? làm đi?u này, b?n ph?i có quy?n qu?n tr? viên tên mi?n mà b?n mu?n xem.
 2. Nh?p vào qu?n tr?, b?m vào tên mi?n, và sau đóch?n tên mi?n không th? nh?n đư?c b?c e-mail.
 3. H?y ch?c ch?n r?ng tên mi?n đư?c kích ho?t. M?t tên mi?n Khuy?t t?t Hi?n th? No trong các đ? b?t h?p.
 4. Đ?m b?o r?ng IP đ?a ch? đó đư?c li?t kê trong các máy ch? thư đ?n h?p đư?c chính xác.
 5. H?y ch?c ch?n r?ng b?n xác minh các đ?a ch? IP và ưu tiên MX liên quan.
 6. H?y ch?c ch?n r?ng tên mi?n c?a b?n không đư?c li?t kê như là m?t tên mi?n ?o.

  Lưu ? b?c e-mail đư?c g?i đ?n m?t tên mi?n ?o không th? đư?c chuy?n ti?p. Tên mi?n ?o t?n t?i ch? trong h? th?ng c?a chúng tôi. Các tên mi?n ?o đư?c s? d?ng cho các m?c đích đ?nh tuy?n thông minh.
N?u b?n có m?t l?i c?u tư?ng l?a, b?n nên đ?m b?o r?ng t?t c? Trung tâm d? li?u IP đ?a ch? đư?c cho phép thông qua tư?ng l?a c?a b?n. N?u không, các trung tâm d? li?u không th? chuy?n ti?p thư t?i máy ch? thư c?a b?n. Hành vi này có th? d?n đ?n m?t deferral lên đ?n 5 ngày trong Trung tâm d? li?u c?a chúng tôi. Đ? t?m danh sách g?n đây nh?t c?a đ?a ch? IP, h?y xem cácc?u h?nh ph?n dư?i các thông tin tab trong Trung tâm qu?n tr? FOPE.

Khách hàng s? d?ng các phiên b?n trư?c c?a Cisco tư?ng l?a c?ng nên tham kh?o b?c e-mail đư?c ho?n trong Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) khi chúng đư?c g?i t?i m?t máy ch? thư đư?c b? trí phía sau tư?ng l?a Cisco PIX.

Các bư?c đ? considerto gi?i quy?t v?n đ? này là như sau:
 1. Xác đ?nh cho dù ngư?i g?i nh?n đư?c m?t thư b? tr? v?. N?u h? arereceiving thư b? tr? v?, tra c?u l?i, và sau đó c? g?ng kh?c ph?c s? c?.
 2. Kh?i đ?ng l?i tư?ng l?a và máy ch? thư.
 3. Đ?m b?o r?ng các ISP c?a b?n không ch?n lưu lư?ng truy c?p trên c?ng 25.
 4. N?u b?n s? d?ng b?n ghi d?ch v? Backscatterer.org, xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

  2590562 Ngư?i s? d?ng trong m?t môi trư?ng FOPE nh?n NDRs khi h? g?i thư cho m?t môi trư?ng ngư?i nh?n s? d?ng các b?n ghi d?ch v? Backscatterer.org
Lưu ?H?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? kí nh?p đư?c kích ho?t trên máy ch? thư c?a b?n và trên tư?ng l?a c?a b?n. Thông tin này là quan tr?ng cho quá bộ x? l? văn b?n s? c?.

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2598485 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Forefront Online Protection for Exchange
T? khóa: 
vkbportal225 kbmt KB2598485 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2598485

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com