Informacija apie ?Microsoft? automatines trik?i? diagnostikos tarnybas ir palaikymo diagnostikos platform?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2598970 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje atsakoma ? da?nai u?duodamus klausimus (DUK) apie ?Microsoft? automatines trik?i? diagnostikos tarnybas (MATS) ir palaikymo diagnostikos platform? (SDP). ?Microsoft? palaikymo tarnyba naudoja MATS siekdama rinkti diagnostikos informacij? i? ?Windows? pagrindu veikian?i? kompiuteri?, analizuoti surinktus duomenis nustatant ?inomas pagrindines prie?astis ir nustatyti tinkam? bet koki? aptikt? problem? sprendim?. Surinkta informacija taip pat gali b?ti naudojama siekiant automati?kai atlikti ?prastas trik?i? diagnostikos u?duotis arba automati?kai pa?alinti ?inomas problemas j?s? kompiuteryje. J?s? surinkt? duomen? rezultatus galima nusi?sti ?Microsoft? palaikymo tarnybai.

Jei reikia trik?i? diagnostikos, eikite ? ?io dokumento skyri? Trik?i? diagnostika.

Daugiau informacijos

1 kl. Kaip paleisti diagnostikos paketus?
2 kl. Kaip paleisti SDP diagnostik? kompiuteryje, kuriame n?ra interneto ry?io?
3 kl. Ar MATS / SDP diagnostika gali pakeisti mano sistemos konfig?racij??
4 kl. Kokios operacin?s sistemos gali vykdyti ?Microsoft? palaikymo tarnybos diagnostikos paketus?
5 kl. Ar yra toki? diegimo aplink?, kurios nepalaikomos ir tod?l negali vykdyti diagnostikos paket??
6 kl. Ar yra b?tin? diagnostikos paketui vykdyti komponent??
7 kl. K? daryti, jei kompiuteryje, kuriame bus atliekama diagnostika, negalima ?diegti ?PowerShell??
8 kl. Kokie komponentai ir failai lieka kompiuteryje, kai MATS nusiun?ia failus ?Microsoft??
9 kl. Ar diagnostikos paketai gali pakeisti ?PowerShell? vykdymo strategij??
10 kl. Kaip paleisti diagnostikos paket? ?Windows Server 2008 R2? serverio branduolio ?diegtyje?
11 kl. Kod?l paleidus tam tikrus diagnostikos paketus atsiranda langas ?Naujinama sistemos informacija???
12 kl. Kaip paleisti diagnostik? ?Windows Server? pagrindu veikian?iame kompiuteryje, kuriame ?galinta ?Internet Explorer? patobulintoji saugos konfig?racija (IESC)?
13 kl. Kuriuos URL adresus reikia konfig?ruoti u?kardoje / tarpiniame serveryje norint paleisti diagnostikos paket??
14 kl. Mano aplinka labai sud?tinga. Kaip pasirinkti, kuriuose kompiuteriuose atlikti diagnostik??
15 kl. Kaip ?Microsoft? palaikymo tarnyba naudoja diagnostikos paketo nusi?st? informacij??

1 prob. Kai atliekate diagnostik?, parinktis ??is kompiuteris? tampa nery?ki ir negalima paleisti diagnostikos
2 prob. Kai paleid?iate diagnostikos paket?, pateikiamas klaidos prane?imas ?Nepavyko atsisi?sti reikiam? komponent? i? m?s? serverio. Bandykite dar kart? v?liau.? ir programa u?sidaro
3 prob. Perkeldami failus ? ?Microsoft? palaikymo tarnyb? gaunate klaidos prane?im? ?Programai nepavyko susisiekti su diagnostikos serveriu. ?sitikinkite, kad prisijung?te prie interneto, ir bandykite dar kart?.?
4 prob. Kai paleid?iate perkeliam? diagnostikos paket? (?Portable_Diagnostic.exe?), gaunate klaidos prane?im? ??i programa nepalaikoma ?ioje operacin?je sistemoje? arba ??is diagnostikos ?rankis nepalaiko j?s? kompiuterio konfig?racijos? ir programa u?sidaro
5 prob. Atlikdami diagnostik? gaunate klaidos prane?im? ??i diagnostikos priemon? netinka ?iam kompiuteriui? (klaida 0x80005005) arba ??i diagnostikos priemon? netinka j?s? sistemai? ir programa u?sidaro
6 prob. Atlikdami diagnostik? gaunate klaidos prane?im? ?Atsipra?ome, bet j?s? turimas ?io diagnostikos ?rankio prieigos raktas pasen?s arba nebegalioja? ir negalite atlikti diagnostikos
7 prob. Atlikdami diagnostik? gaunate klaidos prane?im? ?Atsipra?ome, bet bandant susisiekti su serveriu programoje ?vyko klaida. Bandykite dar kart? v?liau. [kodas 80072EE7]?
8 prob. Atlikdami diagnostik? gaunate prane?im? ?Rezultat? failai per dideli si?sti ? ?Microsoft???
9 prob. Atlikdami diagnostik? kompiuteryje su ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003? gaunate klaidos prane?im? ?Nepavyko rasti ?ios programos paleidimo vykdykl?s versijos?
10 prob. Spustel?j? mygtuk? ?Vykdyti? diagnostikai atlikti kompiuteryje su ?Windows Server?, gaunate klaidos prane?im? ?Dabartiniai saugos parametrai neleid?ia atsisi?sti ?io failo? ir diagnostika neatliekama
11 prob. Spustel?jus mygtuk? ?Vykdyti? diagnostikai atlikti kompiuteryje su ?Windows Server?, galimos tik parinktys ??ra?yti? ir ?At?aukti?
12 prob. Spustel?j? mygtuk? ?Vykdyti? diagnostikai atlikti, gaunate klaidos prane?im? ?Atsipra?ome, bet ?vyko klaida: slapukai ne?jungti j?s? nar?ykl?je arba panaikinti?

1 kl. Kaip paleisti diagnostikos paketus?

 • Kompiuteriuose, kuriuose veikia interneto ry?ys:
  1. Spustel?kite ?Microsoft? jums pateikt? URL adres? arba nukopijuokite ir ?klijuokite j? savo ?iniatinklio nar?ykl?s adreso juostoje.
  2. Kai puslapis bus ?keltas, spustel?kite jame rodom? mygtuk? ?Vykdyti? ir paklausti, ar norite fail? vykdyti, ar j? ?ra?yti, b?tinai pasirinkite dialogo raginim? ?Vykdyti? (arba ?Atidaryti?).
  3. Gali atsidaryti vartotojo abonemento valdymo (UAC) dialogo langas, kuriame klausiama, ar norite, kad MATS atlikt? keitimus j?s? kompiuteryje. Spustel?kite mygtuk? ?Taip?.
  4. Vadovaudamiesi nurodymais paleiskite program?, o tada nusi?skite diagnostikos sukurtus duomenis.
 • Kompiuteriuose, kuriuose n?ra interneto ry?io: ?r. 2 kl. ?iame straipsnyje. 

2 kl. Kaip paleisti SDP diagnostik? kompiuteryje, kuriame n?ra interneto ry?io?

 1. Kompiuteryje, kuriame veikia interneto ry?ys:
  1. Spustel?kite ?Microsoft? jums pateikt? URL adres? arba ?klijuokite j? savo ?iniatinklio nar?ykl?s adreso juostoje.
  2. Kai puslapis bus ?keltas, spustel?kite mygtuk? ?Vykdyti? ir paklausti, ar norite vykdyti fail?, ar j? ?ra?yti, b?tinai pasirinkite dialogo raginim? ?Vykdyti? (arba ?Atidaryti?).
  3. Gali atsidaryti UAC dialogo langas, kuriame klausiama, ar norite, kad MATS atlikt? keitimus j?s? kompiuteryje. Spustel?kite mygtuk? ?Taip?.
  4. Kai MATS bus paleista, spustel?kite mygtuk? ?Priimti?.
  5. Pasirinkite ?Kitas kompiuteris? ir spustel?kite mygtuk? ?Pirmyn?.
   Pastaba: jei paskirties kompiuteryje jau ?diegta ?PowerShell? arba jame veikia ?Windows 7? arba ?Server 2008 R2?, galite rinktis parinkt? ?Kompiuteryje jau ?diegta ?Windows PowerShell? spustel?dami ?ym?s langel?.
  6. Spustel?kite mygtuk? ?Prad?ti?.
  7. ?ra?ykite diagnostikos paket? USB atmintin?je arba bendrai naudojamame tinklo objekte. Generuojamas failas ?Portable_Diagnostic.exe?.
 2. Kompiuteryje, kuriame bus atliekama diagnostika:
  1. Paleiskite fail? ?Portable_Diagnostic.exe? (tai failas, sukurtas kompiuteryje, kuriame veikia interneto ry?ys). Diagnostika prasideda.
  2. Spustel?kite mygtuk? ?Priimti? ir vadovaudamiesi nurodymais atlikite diagnostik?.
  3. Baigus diagnostik?, jus paragins per?i?r?ti ir ?ra?yti siun?iamus rezultatus. ?ra?ykite diagnostikos rezultatus USB atmintin?je arba bendrai naudojamame tinklo objekte. Vietoje, pasirinktoje rezultatams ?ra?yti, bus sukurtas poaplankis, kurio pavadinimas prasid?s ?od?iais ?Upload Results? (siun?iami rezultatai).
 3. Kompiuteryje, kuriame veikia interneto ry?ys:
  1. Raskite ?ra?ytus rezultatus aplanke ?Upload Results? (siun?iami rezultatai) (i? 2c veiksmo pirmiau ?iame straipsnyje) ir paleiskite fail? ?Upload_results.exe?.
  2. Spustel?dami mygtuk? ?Si?sti? nusi?skite rezultatus atgal ?Microsoft? palaikymo tarnybai.

3 kl. Ar MATS / SDP diagnostika gali pakeisti mano sistemos konfig?racij??

Taip, MATS / SDP diagnostika gali pakeisti kompiuterio konfig?racij?. Pavyzd?iui, diagnostikos paketas gali ?galinti su derinimu susijus? registravim?, o tada reikalauti, kad atkurtum?te patiriam? problem?. Tokio registravimo dalis gali b?ti ?galinta ir i?laikyta, kol diagnostikos paketas nenusi?s trik?i? diagnostikos informacijos ?Microsoft? palaikymo tarnybai.

Be to, MATS gali ?diegti vykdykl?s paketus, pvz., ?PowerShell?, kad gal?t? vykdyti diagnostikos paketus. Ne visi MATS atlikti konfig?racijos pakeitimai bus panaikinti diagnostikos paketui baigus darb?. Jei ?diegiama ?PowerShell?, ji nebus automati?kai pa?alinta i? kompiuterio.

Be to, tam tikri diagnostikos paketai gali aptikti konkre?ias problemas. Jei diagnostikos paketai gali automati?kai rasti ir pa?alinti problemas, jums bus suteikta galimyb? pritaikyti taisymus. Jei nuspr?site taikyti taisymus, taisymo atlikti pakeitimai liks diagnostikos paketui baigus darb?.

4 K. Kokios operacin?s sistemos gali vykdyti ?Microsoft? palaikymo tarnybos diagnostikos paketus?

 • ?Windows XP? (x86 ir x64)
 • ?Windows Server 2003? (x86 ir x64)
 • ?Windows Vista? (x86 ir x64)
 • ?Windows Server 2008? (x86 ir x64)
 • ?Windows 7? (x86 ir x64)
 • ?Windows Server 2008 R2? (x64)
 • ?Windows 8? (x86 ir x64)
 • ?Windows Server 2012?

5 kl. Ar yra toki? diegimo aplink?, kurios nepalaikomos ir tod?l negali vykdyti diagnostikos paket??

Naujesni diagnostikos paketai negali veikti ?iose sistemose:
 • ?Itanium? (IA-64);
 • ?Windows Server 2008? (ne R2) serverio branduolio ?diegties parinktyje.
Jei paskirties kompiuteryje veikia kuri nors i? ?i? aplink?, jums gali pavykti paleisti senesn? ma?iau funkcij? atliekant? diagnostikos paket?, jei toks yra. Daugiau informacijos ?r. 7 kl.

Jei diagnostikos tinklalapyje ma?iau funkcij? turin?io paketo n?ra, galite kreiptis ? savo palaikymo in?inieri?, kad atsi?st? ma?iau funkcij? turint? diagnostikos paket?, suderinam? su ?Itanium? (IA-64) arba ?Windows Server 2008? serverio branduolio ?diegties parinktimi.

6 kl. Ar yra b?tin? diagnostikos paketui vykdyti komponent??

Diagnostikos paket? vykdymui reikalingi ?vair?s b?tini komponentai, kurie priklauso nuo paskirties kompiuterio operacin?s sistemos. Diagnostikos paketas automati?kai tikrins ?iuos b?tinus komponentus j?s? kompiuteryje ir prad?s veikti, jei jie jau ?diegti, arba paragins juos ?diegti, jei kompiuteryje j? dar n?ra.

Pastaba Tam tikriems diagnostikos paketams taip pat gali reik?ti ?PowerShell? 2.0, kurios MATS nediegia automati?kai. Atsisi?sti ?PowerShell? 2.0 galite naudodamiesi ?iame straipsnyje pateiktais saitais. Diagnostikos paketas gali reikalauti ir kit? su diagnostika susijusi? b?tin? komponent?. Pavyzd?iui, jei diagnostikos paketas skirtas ?Exchange Server? komponent? triktims diagnozuoti, gali b?ti reikalaujama, kad kompiuteryje b?t? ?diegta ?Exchange Server?.

B?tini komponentai norint atlikti diagnostik? i?vardytose operacin?se sistemose

?Windows XP? arba ?Windows Server 2003?
 • ?Windows XP? (32 bit?) reikia 3 ar naujesnio pakeitim? paketo
 • 64 bit? ?Windows XP? ir ?Windows Server 2003? reikia 2 arba naujesnio pakeitim? paketo
 • ?Microsoft Core XML Services (MSXML)? 6.0
 • ?.NET Framework? versija 2.0, 3.0 arba 3.5 (?diegus ?.NET Framework 4.0? arba naujesn? versij? ne?diegiama reikalinga ?i? ?Windows? versij? konfig?racija)
 • ?Windows PowerShell? 1.0 arba 2.0 (?Windows PowerShell? 2.0 yra ?Windows Management Framework? dalis)

  Pastaba. Diagnostikos paketas automati?kai ?diegs ?PowerShell 1.0?. Bet jei reikia 2.0 versijos, j? tur?site ?diegti patys.
?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?
 • ?Windows PowerShell? 1.0 arba 2.0 (?Windows PowerShell? 2.0 yra ?Windows Management Framework? dalis)

  Pastaba. Diagnostikos paketas automati?kai ?diegs ?PowerShell 1.0?. Bet jei reikia 2.0 versijos, j? tur?site ?diegti patys.
?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?
 • Visi b?tinieji reikalavimai vykdomi.
?Windows 8? arba ?Windows Server 2012?
 • Vykdomi visi minimal?s reikalavimai.

  Pastaba. Sistemoje ?Windows 8? naudojant kai kuriuos diagnostikos paketus gali prireikti ?diegti ?.NET Framework 3.5.1?. Pirm?j? kart? paleidus diagnostikos paket? ?i programa bus prad?ta ?diegti automati?kai.

B?tin? komponent? atsisiuntimo vietos

 • ?.NET Framework? (pasirinkite versij? diegimui kompiuteryje, kuriame bus atliekama diagnostika, jei ji dar ne?diegta):
  • 2.0 - 64 bit? (x64)
  • 3.5 ? 32 ir 64 bit?
 • ?Microsoft Core XML Services (MSXML)? 6.0
 • ?Windows PowerShell? 1.0 (gali b?ti angl? k.) (jei jos dar n?ra kompiuteryje, kuriame bus vykdomas diagnostikos paketas, jis automati?kai j? ?diegs)
 • ?Windows PowerShell? 2.0 (?Windows PowerShell? 2.0 yra ?Windows Management Framework? dalis)

Reikalavimai paleisti i? naujo

Diegiant b?tinus komponentus reikalavim? paleisti i? naujo paprastai n?ra. Bet tam tikrose situacijose paleidimas i? naujo yra b?tinas. Pavyzd?iui, j?s? kompiuteryje ?diegta ?PowerShell? 1.0 ir j?s atnaujinote versij? ? ?PowerShell? 2.0 arba kompiuteryje neseniai buvo ?diegtas naujinimas ir laukiama paleidimo i? naujo.

7 K. K? daryti, jei kompiuteryje, kuriame bus atliekama diagnostika, negalima ?diegti ?PowerShell??

Jei paskirties kompiuteryje naudojama ?Windows XP?, ?Windows Server 2003?, ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008? ir negalite ?diegti ?PowerShell?, galb?t gal?site paleisti ma?iau funkcij? turin?i? diagnostikos paketo versij?. Bet ?ma?iau funkcij? turintis? paketas gali b?ti si?lomas ne kiekvienai diagnostikai. Be to, ma?iau funkcij? turintys paketai gali surinkti ne vis? duomen? rinkin?, kur? surenka standartinis paketas (jam gali pavykti gauti tik duomen? pogrup?).

Nor?dami su?inoti, ar galite paleisti ma?iau funkcij? turint? paket?, kur? naudojant nereikia diegti 6 kl. i?vardyt? b?tin? komponent?, atidarykite ?Microsoft? el. lai?ke pateikt? URL ir i?pl?skite skyri? ?Papildomi b?dai ?iam diagnostikos paketui vykdyti?. Jei matote tekst?, pa?ym?t? ?Su ?Windows XP?, ?Windows Server 2003?, ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?, tai rei?kia, kad kompiuteryje galite paleisti ma?iau funkcij? turin?i? paketo versij?. Tokiu atveju galite i?pl?sti ?i? dal? ir spustel?ti sait? ?Atlikti diagnostik??. Toliau nurodytame straipsnyje pateikta daugiau informacijos apie ma?iau funkcij? turin?i? paket? vykdym?:
Da?nai u?duodami klausimai apie ?Microsoft? palaikymo diagnostikos ?rank? (MSDT) (gali b?ti angl? k.)

8 K. Kokie komponentai ir failai lieka kompiuteryje, kai MATS nusiun?ia failus ?Microsoft??

Kaip apra?yta 3 kl., tam tikri parametrai arba vykdykl?s komponentai gali likti kompiuteryje. Pvz., jei vykdant diagnostikos paket? buvo ?diegta ?PowerShell?, ji liks kompiuteryje.

Renkant duomenis, MATS diagnostikos informacija laikinai saugoma aplanke %WINDIR%\TEMP\SDIAG_{GUID} (kur GUID yra atsitiktiniu b?du sukurtas GUID, atitinkantis unikal? diagnostikos vykdymo egzempliori?), %TEMP%\msdtadmin ir (arba) %APPDATA%\..\Local\ElevatedDiagnostics\{Aplankas}. Diagnostikos paketui baigus darb?, ?ie aplankai panaikinami.

9 K. Ar diagnostikos paketai gali pakeisti ?PowerShell? vykdymo strategij??

Daugelis diagnostikos paket? neatlieka joki? ?PowerShell? vykdymo strategijos keitim?. Bet tam tikri diagnostikos paketai, renkantys informacij? i? nuotolini? kompiuteri?, gali laikinai pakeisti ?PowerShell? vykdymo strategij? ? ?RemoteSigned?.

Baig?s rinkti informacij?, diagnostikos paketas atkurs buvusi? strategij? konfig?racijoje. Atminkite, kad strategija gali likti ?RemoteSigned?, jei at?auksite diagnostik? prie? paketui baigiant darb?.

10 K. Kaip paleisti diagnostikos paket? ?Windows Server 2008 R2? serverio branduolio ?diegtyje?

?Windows Server 2008 R2? serverio branduolys nepalaiko diagnostikos paket? vykdymo tiesiogiai kompiuteryje. Nor?dami atlikti diagnostik? ?Windows Server 2008 R2? serverio branduolio kompiuteryje, tur?site kreiptis ? savo palaikymo in?inieri? ir pra?yti prieigos rakto, leid?ian?io vykdyti konkret? diagnostikos paket?, kur? naudojant galima rinkti informacij? i? ?Server Core R2? kompiuterio naudojant nuotolin? kompiuter?.

11 K. Kod?l paleidus tam tikrus diagnostikos paketus atsiranda langas ?Naujinama sistemos informacija???

?? prane?im? generuoja ?Sistemos informacijos? paslaug? programa (MSInfo32), kai renkama informacija apie kompiuter?. Diagnostikos paketas paprastai vykdo msinfo32 paslaug? program? foniniu re?imu, kai aktyviuoju re?imu vykdomos kitos diagnostikos u?duotys, kad paspartint? duomen? rinkimo proces?. ?is procesas tik renka informacij? apie sistem? ir nenaujina joki? kompiuterio parametr?.

12 K. Kaip paleisti diagnostik? ?Windows Server? pagrindu veikian?iame kompiuteryje, kuriame ?galinta ?Internet Explorer? patobulintoji saugos konfig?racija (IESC)?

Turite dvi galimybes:
 1. Generuokite perkeliam? vykdom?j? fail? serveryje, kuriame i?jungta ?Internet Explorer? patobulintoji saugos konfig?racija, arba kompiuteryje, kuriame veikia kliento operacin? sistema, pavyzd?iui, ?Windows Vista? arba ?Windows 7?. Tada vykdykite perkeliam? vykdom?j? fail? paskirties kompiuteryje. Jei reikia daugiau informacijos, kaip generuoti perkeliam? vykdom?j? fail?, ?r. 2 kl.
 2. ?traukite ?ias svetaines ? patikim? svetaini? s?ra??:
  • https://support.microsoft.com
  • ttps://diagnostics.support.microsoft.com

13 kl. Kuriuos URL adresus reikia konfig?ruoti u?kardoje / tarpiniame serveryje norint paleisti diagnostikos paket??

Paleidus diagnostikos paket?, pasiekiami ?ie URL adresai:
 • http://support.microsoft.com
 • https://support.microsoft.com
 • https://dcupload.microsoft.com
 • https://diagnostics.support.microsoft.com
 • https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com
 • http://microsoft.com
 • https://microsoft.com

14 kl. Mano aplinka labai sud?tinga. Kaip pasirinkti, kuriuose kompiuteriuose atlikti diagnostik??

Jei abejojate, kuriuose kompiuteriuose paleisti diagnostikos paketus, aptarkite tai su ?Microsoft? palaikymo in?inieriumi.

15 kl.. Kaip ?Microsoft? palaikymo tarnyba naudoja diagnostikos paketo nusi?st? informacij??

Diagnostikos paketo nusi?sti duomenys naudojami trik?i? diagnostikai. Negav? j?s? leidimo, mes neatskleisime jokios ? rezultatus ?trauktos informacijos u? ?Microsoft?, jos kontroliuojam? padalini? ir susijusi? ?moni? rib?.

?Microsoft? ?sipareigoja saugoti asmenin? j?s? informacij?. Mes naudojame daug ?vairi? apsaugos technologij? ir proced?r?, kurios padeda apsaugoti asmenin? j?s? informacij? nuo neleistinos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Pavyzd?iui, surinkt? asmenin? informacij? mes laikome ribotos prieigos kompiuteri? sistemose, kurios yra kontroliuojamose patalpose. Si?sdami labai konfidenciali? informacij? internetu saugome j? naudodami ?ifravim?, pavyzd?iui, saugaus sujungimo sluoksnio (SSL) protokol?.

Perskaitykite ?Microsoft? privatumo patvirtinim? tinkle, kur rasite daugiau informacijos apie ?Microsoft? ?sipareigojim? saugoti j?s? privatum?:
http://www.microsoft.com/privacy

TRIK?I? DIAGNOSTIKA

Trik?i? diagnostika?iame skyriuje aptartos da?niausios problemos, galin?ios ?vykti vykdant diagnostikos paketus kompiuteryje.

T1: Kai atliekate diagnostik?, parinktis ??is kompiuteris? tampa nery?kia ir negalima paleisti diagnostikos

Taip gali ?vykti d?l to, kad diagnostikos paketas, kur? bandote paleisti, nesuderinamas su paskirties kompiuterio operacine sistema. Pavyzd?iui, j?s naudojate ?Windows XP?, bet ?Microsoft? palaikymo tarnybos jums atsi?stas diagnostikos paketas suderinamas tik su ?Windows 7?. Tokiu atveju kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo tarnybos specialist? ir pra?ykite diagnostikos paketo, suderinamo su paskirties kompiuterio operacine sistema.

T2: Kai paleid?iate diagnostikos paket?, pateikiamas klaidos prane?imas ?Nepavyko atsisi?sti reikiam? komponent? i? m?s? serverio. Bandykite dar kart? v?liau? ir programa u?daroma

Pataisyti u? mane

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Nor?dami patikrinti, ar yra ry?ys su URL, naudojamais SDP tarnyboje, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it . Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vediklyje Fix it nurodytus veiksmus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Pastabos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • ?Fix it? paketas suderinamas tik su ?Windows 7? ir naujesn?mis versijomis. Greitai paketas bus atnaujintas, kad palaikyt? ankstesnes ?Windows? versijas.
 • ?is vediklis gali b?ti pateikiamas tik angl? kalba. Ta?iau automatinis problemos sprendimas veikia ir kit? kalb? ?Windows? versijose.
 • Jei naudojate ne t? kompiuter?, kuriame kilo problema, ?ra?ykite ?Fix it? sprendim? ? ?flash? atmintin? arba CD, tada paleiskite j? kompiuteryje, kuriame yra problema.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Leiskite taisyti pa?iam

Taip paprastai nutinka, jei kompiuteris negali susisiekti su ?Microsoft? serveriais ir atsisi?sti kliento komponent? arba diagnostikos paketo. Patikrinkite, ar j?s? nar?ykl? gali pasiekti anks?iau aptartame 13 kl. nurodytas svetaines. Atminkite, kad nu?jus ? https://diagnostics.support.microsoft.com turi b?ti rodomas tinklalapis Prieiga u?drausta. Nu?jus ? https://dcupload.microsoft.com ir https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com turi b?ti rodomas paprastas tekstinis prane?imas ?Sveiki??.

Kaip laikin? priemon? galite naudoti kit? prie interneto prijungt? kompiuter? perkeliamam diagnostikos paketui sukurti, kaip apra?yta 2 kl., arba kreiptis ? ?Microsoft? palaikymo in?inieri?, kad sukurt? perkeliam? vykdom?j? fail? ir atsi?st? j? jums, jog gal?tum?te paleisti paskirties kompiuteryje.

3 prob. Perkeldami failus ? ?Microsoft? palaikymo tarnyb? gaunate klaidos prane?im? ?Programai nepavyko susisiekti su diagnostikos serveriu. ?sitikinkite, kad prisijung?te prie interneto, ir bandykite dar kart?.?

?i klaida ?vyksta, jei kompiuteris, naudojamas perduoti rezultatams ? ?Microsoft? palaikymo tarnyb?, negali pasiekti ?Microsoft? serveri? arba pertraukiamas ry?ys su serveriais ar baigiasi jo skirtasis laikas. Jei ?i problema nei?nyksta spustel?jus mygtuk? ?Kartoti?, galite spr?sti ?i? problem? atlikdami ?iuos veiksmus:
 1. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? vykdykite 2 prob. apra?ytus veiksmus
 2. ?sitikinkite, kad j?s? nar?ykl? gali pasiekti 13 kl. i?vardytas svetaines.
 3. Jei atlik? ankstesnius veiksmus vis tiek negalite nusi?sti rezultat? ?Microsoft? palaikymo tarnybai ir ?ra??te rezultat? CAB failo kopij?, kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo tarnyb?, kad pasir?pint? CAB failo perdavimu.
 4. Jei nei?saugojote rezultat? kopijos, galite gauti fail?, jei diagnostika vis dar atliekama. Failas saugomas aplanke ?%TEMP%\msdtadmin\_{GUID}_? arba ?\Windows\Temp\SDIAG_{GUID}? (kur GUID yra atsitiktiniu b?du sukurtas identifikatorius, atitinkantis diagnostikos vykdymo egzempliori?).

4 prob. Kai paleid?iate perkeliam? diagnostikos paket? (?Portable_Diagnostic.exe?), gaunate klaidos prane?im? ??i programa nepalaikoma ?ioje operacin?je sistemoje? arba ??is diagnostikos ?rankis nepalaiko j?s? kompiuterio konfig?racijos? ir programa u?sidaro

Taip gali ?vykti d?l to, kad perkeliamas diagnostikos paketas, kur? bandote paleisti, nesuderinamas su paskirties kompiuterio operacine sistema. Pavyzd?iui, j?s naudojate ?Windows XP?, bet ?Microsoft? palaikymo tarnybos jums atsi?stas diagnostikos paketas suderinamas tik su ?Windows 7?. Tokiu atveju kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo tarnybos specialist? ir pra?ykite diagnostikos paketo, suderinamo su paskirties kompiuterio operacine sistema.

T5: Kai atliekate diagnostik?, gaunate klaidos prane?im? ??i diagnostikos priemon? netinka ?iam kompiuteriui? (klaida 0x80005005) arba ??i diagnostikos priemon? netinka j?s? sistemai? ir programa u?sidaro

Taip gali ?vykti d?l to, kad diagnostikos paketas, kur? bandote paleisti, nesuderinamas su paskirties kompiuterio operacine sistema. Pavyzd?iui, j?s naudojate ?Windows XP?, bet ?Microsoft? palaikymo tarnybos jums atsi?stas diagnostikos paketas suderinamas tik su ?Windows 7?. Tokiu atveju kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo tarnybos specialist? ir pra?ykite diagnostikos paketo, suderinamo su paskirties kompiuterio operacine sistema.

T6: Kai atliekate diagnostik?, gaunate klaidos prane?im? ?Atsipra?ome, bet j?s? prieigos raktas ?iam diagnostikos ?rankiui pasen?s arba nebegalioja? ir negalite atlikti diagnostikos

?i klaida gali ?vykti d?l to, kad ?Microsoft? atsi?stas URL adresas nebegalioja arba pasiek?te did?iausi? nusiuntim? skai?i?, leid?iam? diagnostikos vykdymo. Tokiu atveju kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo tarnyb? ir pra?ykite prat?sti galiojimo dat? arba nurodyti nauj? URL.

T7: Atlikdami diagnostik? gaunate klaidos prane?im? ?Atsipra?ome, bet bandant susisiekti su serveriu programoje ?vyko klaida. Bandykite dar kart? v?liau. [kodas 80072EE7]?

Taip paprastai nutinka, jei kompiuteris negali susisiekti su ?Microsoft? serveriais ir atsisi?sti kliento komponent? arba diagnostikos paketo. Paleiskite 2 prob. pateikt? ?Fix It? trik?i? diagnostikos priemon? arba patikrinkite, ar j?s? nar?ykl? gali pasiekti 13 kl. i?vardytas svetaines. Atminkite, kad nu?jus ? https://diagnostics.support.microsoft.com turi b?ti rodomas tinklalapis Prieiga u?drausta. Nar?ant ? https://dcupload.microsoft.com ir https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com tur?t? b?ti rodomas paprastas tekstinis prane?imas ?Hello from??.

Kaip laikin? priemon? galite naudoti kit? prie interneto prijungt? kompiuter? perkeliamam diagnostikos paketui sukurti kaip apra?yta 2 K. Arba kreipkit?s ? ?Microsoft? palaikymo in?inieri?, kad sukurt? perkeliam? vykdom?j? fail? ir atsi?st? jums paleidimui paskirties kompiuteryje.

T8: Atlikdami diagnostik?, gaunate prane?im? ?Rezultat? failai per dideli siuntimui ? ?Microsoft???

?i klaida ?vyksta, jei diagnostikos paketo surinkti duomenys sudaro didesn? nei 2 GB suglaudint? fail?. Diagnostikos rezultat? CAB fail? galima sukurti ir automati?kai nusi?sti tik jei jis ma?esnis nei 2 GB.

Jei ?vyko ?i klaida, galite gauti i?pl?st? rezultat? versij? ir si?sti j? rankiniu b?du ?Microsoft? palaikymo in?inieriui. Nor?dami tai padaryti, prie? spustel?dami ?U?daryti? diagnostikos ekrane atidarykite aplank? %windir%\temp\SDIAG_{GUID}\Result (kur GUID yra atsitiktinis identifikatorius, atitinkantis unikal? diagnostikos vykdymo egzempliori?), nukopijuokite rezultatus ir suglauskite juos ? kit? aplank?. Nukopijav? aplanko turin?, gr??kite ? diagnostik? ir spustel?dami ?U?daryti? i?valykite laikin? aplank?. Galiausiai kreipkit?s ? palaikymo specialist?, kad pasir?pint? fail? perdavimu ?Microsoft?.

T9: Atlikdami diagnostik? kompiuteryje su ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003? gaunate klaidos prane?im? ?Nepavyko rasti ?ios programos paleidimo vykdykl?s versijos?

?i klaida gali ?vykti, jei kompiuteryje ?diegta ?.NET Framework? 4.0, bet ne?diegta ?.NET Framework? 2.0 arba ?.NET Framework? 3.5. Nor?dami pa?alinti ?i? problem?, ?diekite kompiuteryje ?.NET Framework? 2.0 arba ?.NET Framework? 3.5. ?.NET Framework? diegimo saitus rasite 6 K.

T10: Spustel?j? mygtuk? ?Vykdyti? diagnostikai atlikti kompiuteryje su ?Windows Server?, gaunate klaidos prane?im? ?Dabartiniai saugos parametrai neleid?ia atsisi?sti ?io failo? ir diagnostika neatliekama

?i klaida gali ?vykti, jei kompiuteryje ?galinta ?Internet Explorer? patobulintoji saugos konfig?racija. Nor?dami atlikti diagnostik? kompiuteryje, kuriame ?galinta ?Internet Explorer? patobulintoji saugos konfig?racija, vadovaukit?s 12 K. pateiktais nurodymais.

T11: Spustel?jus mygtuk? ?Vykdyti? diagnostikai atlikti kompiuteryje su ?Windows Server?, galimos tik parinktys ??ra?yti? ir ?At?aukti?

?i problema gali ?vykti, jei interneto parinktyse nustatyta parinktis ??ifruot? puslapi? ne?ra?yti ? disk??. Jei ?galinta ?Internet Explorer? patobulintoji saugos konfig?racija? ?Windows Server? pagrindo kompiuteryje, ?i parinktis nustatoma automati?kai.

Nor?dami atlikti diagnostik? kompiuteryje, kuriame ?galinta ?i parinktis, ?ra?ykite fail? ir tada atlikite diagnostik? i? atsisiuntimo aplanko. Nor?dami i?jungti ?i? parinkt?, atidarykite ?Interneto parametrai?, pasirinkite skirtuk? ?I?pl?stiniai? ir at?ym?kite ?ym?s langel? ??ifruot? puslapi? ne?ra?yti ? disk?? dalyje ?Sauga?.

T12: Spustel?j? mygtuk? ?Vykdyti? diagnostikai atlikti, gaunate klaidos prane?im? ?Atsipra?ome, bet ?vyko klaida: slapukai ne?jungti j?s? nar?ykl?je arba panaikinti?

?i problema gali ?vykti, jei nar?ykl?je i?jungti slapukai. Nor?dami pa?alinti ?i? problem?, nar?ykl?je ?junkite slapukus ir atnaujinkite puslap?. Nor?dami ?jungti slapukus programoje ?Internet Explorer?, atidarykite ?Interneto parinktys?, pasirinkite skirtuk? ?Privatumas? ir tada pasirinkite ?Numatytieji? dalyje ?Parametrai?, taip perkeldami slankikl? prie nustatymo ?Vidutinis?.

Kita ?ios klaidos prie?astis gali b?ti patobulintos saugos konfig?racijos ?jungimas ?Windows Server? pagrindo kompiuteryje ? saugos svetaini? s?ra?? ?traukiant ne visas 12 kl. i?vardytas svetaines. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? vykdykite 12 kl. pateiktas instrukcijas. Be to, galite paleisti 2 prob. pateikt? ?Fix It? trik?i? diagnostikos priemon?, kuri greitai nustatys patobulintos saugos konfig?racijos problemas.


Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2598970 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. gegu??s 29 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition KN
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition KN
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions
 • Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic Beta
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium Beta
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Professional N
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Surface Pro
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Enterprise N
 • Windows 8 N
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Professional N
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Release Candidate
 • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme KB2598970

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com