Informacije o Microsoft uslugama za automatsko re?avanje problema i dijagnosti?koj platformi za podr?ku

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2598970 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak odgovara na naj?e??a pitanja (FAQ) o Microsoft uslugama za automatsko re?avanje problema (MATS) i dijagnosti?koj platformi za podr?ku (SDP). Microsoft podr?ka koristi MATS za prikupljanje informacija o dijagnostici sa ra?unara koji koristi Windows, za analiziranje podataka koji su prikupljeni iz poznatih osnovnih uzroka i za odre?ivanje ispravnog re?enja za prona?ene probleme. Prikupljene informacije mogu da se koriste i za automatsko obavljanje uobi?ajenih zadataka re?avanja problema ili za automatsko re?avanje poznatih problema na ra?unaru. Rezultate podataka koje prikupite mogu?e je otpremiti na Microsoft podr?ku.

Za re?avanje problema idite u odeljak re?avanje problema u ovom dokumentu.

Dodatne informacije

P1: Kako da pokrenem pakete za dijagnostiku?
P2: Kako da pokrenem SDP dijagnostiku na ra?unaru koji nema Internet vezu?
P3: Da li MATS/SDP dijagnostika mo?e da promeni konfiguraciju mog sistema?
P4: Koji operativni sistemi mogu da pokrenu pakete za dijagnostiku Microsoft podr?ke?
P5: Da li postoje neka instalaciona okru?enja koja nisu podr?ana zbog ?ega ne mogu da pokrenu pakete za dijagnostiku?
P6: Da li postoje preduslovi za pokretanje paketa za dijagnostiku?
P7: ?ta da radim ako nije mogu?e instalirati PowerShell na ra?unar koji je potrebno dijagnostikovati?
P8: Koje komponente i datoteke ostaju na ra?unaru nakon ?to MATS otpremi datoteke korporaciji Microsoft?
P9: Da li mogu paketi za dijagnostiku da promene PowerShell smernice izvr?avanja?
P10: Kako se pokre?e paket za dijagnostiku na instalaciji jezgra servera operativnog sistema Windows Server 2008 R2?
P11: Za?to se pojavljuje prozor ?Osve?avanje sistemskih informacija?? kada pokrenete odre?ene pakete za dijagnostiku?
P12: Kako da pokrenem dijagnostiku na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Server na kome je omogu?ena konfiguracija pobolj?ane bezbednosti programa Internet Explorer (IESC)?
P13: Koje URL adrese moraju da budu konfigurisane na za?titnom zidu/proxy serveru da bi se pokrenuo paket za dijagnostiku?
P14: Moje okru?enje je zaista kompleksno. Kako da odaberem na kojim ra?unarima da pokrenem pakete za dijagnostiku?
P15: Kako Microsoft podr?ka koristi informacije otpremljene paketom za dijagnostiku?

R1: Kada pokrenete dijagnostiku, opcija ?Ovaj ra?unar? je nedostupna, a dijagnostiku nije mogu?e pokrenuti
R2: Kada pokrenete paket za dijagnostiku, dobijate poruku o gre?ci ?Ne mo?emo da preuzmemo neophodne komponente sa na?eg servera. Poku?ajte ponovo kasnije?, a aplikacija se zatvara
R3: Kada prenosite datoteke na Microsoft podr?ku, dobijate poruku o gre?ci ?Aplikacija nije mogla da stupi u kontakt sa serverom za dijagnostiku. Proverite da li ste povezani na Internet, a zatim poku?ajte ponovo?
R4: Kada pokrenete prenosni paket za dijagnostiku (?Portable_Diagnostic.exe?), dobijate poruku o gre?ci ?Ova aplikacija nije podr?ana u ovom operativnom sistemu? ili ?Ova alatka za dijagnostiku ne podr?ava konfiguraciju ra?unara?, a aplikacija se zatvara
R5: Kada pokrenete dijagnostiku, dobijate poruku o gre?ci ?Alatka za re?avanje problema ne primenjuje se na ovaj ra?unar? (gre?ka 0x80005005) ili ?Alatka za re?avanje problema ne primenjuje se na va? sistem?, a aplikacija se zatvara
R6: Kada pokrenete dijagnostiku, dobijate poruku o gre?ci ??ao nam je, klju? za prolaz za ovu alatku za dijagnostiku je zastareo ili je istekao? i ne mo?ete da pokrenete dijagnostiku
R7: Kada pokrenete dijagnostiku, dobijate poruku o gre?ci ??ao nam je, program je nai?ao na gre?ku prilikom poku?aja da stupi u kontakt sa serverom. Poku?ajte ponovo kasnije. [Kôd 80072EE7]?
R8: Kada pokrenete dijagnostiku, dobijate poruku o gre?ci ?Datoteke rezultata su previ?e velike da bi bile poslate korporaciji Microsoft...?
R9: Kada pokrenete dijagnostiku na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP ili Windows Server 2003, dobijate poruku o gre?ci ?Nije mogu?e prona?i verziju za izvr?avanje za pokretanje ove aplikacije?
R10: Nakon ?to kliknete na dugme ?Pokreni? da biste pokrenuli dijagnostiku na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Server, dobijate poruku o gre?ci ?Trenutne postavke bezbednosti ne dozvoljavaju preuzimanje ove datoteke?, a dijagnostika se ne pokre?e
R11: Kada kliknete na dugme ?Pokreni? da biste pokrenuli dijagnostiku na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Server, dostupne su samo opcije ?Sa?uvaj? i ?Otka?i?
R12: Kada kliknete na dugme ?Pokreni? da biste pokrenuli dijagnostiku, dobijate poruku o gre?ci ??ao nam je, do?lo je do gre?ke: Kola?i?i nisu omogu?eni u pregleda?u ili su izbrisani?

P1: Kako da pokrenem pakete za dijagnostiku?

 • Na ra?unarima koji imaju Internet vezu:
  1. Kliknite na URL adresu koju vam je omogu?ila korporacija Microsoft ili kopirajte URL adresu, a zatim je nalepite u traku adresa Veb pregleda?a.
  2. Kada se stranica u?ita, kliknite na veliko dugme ?Pokreni? koje je prikazano na stranici, a zatim u dijalogu za potvrdu obavezno izaberite ?Pokreni? (ili ?Otvori?) kada budete upitani da li ?elite da pokrenete ili sa?uvate datoteku.
  3. Mo?da ?e se u dijalogu Kontrola korisni?kog naloga (UAC) od vas zatra?iti da li ?elite da MATS promeni ra?unar. Kliknite na dugme ?Da?.
  4. Sledite uputstvo za pokretanje, a zatim otpremite podatke koje je generisala dijagnostika.
 • Na ra?unarima koji nemaju Internet vezu: pogledajte P2 u ovom ?lanku. 

P2: Kako da pokrenem SDP dijagnostiku na ra?unaru koji nema Internet vezu?

 1. Na ra?unaru koji ima Internet vezu:
  1. Kliknite na URL adresu koju vam je omogu?ila korporacija Microsoft ili nalepite URL adresu u traku adresa Veb pregleda?a.
  2. Kada se stranica u?ita, kliknite na veliko dugme ?Pokreni?, a zatim u dijalogu za potvrdu obavezno izaberite ?Pokreni? (ili ?Otvori?) kada budete upitani da li ?elite da pokrenete ili sa?uvate datoteku.
  3. Mo?da ?e se u UAC dijalogu od vas zatra?iti da li ?elite da MATS promeni ra?unar. Kliknite na dugme ?Da?.
  4. Nakon ?to se MATS pokrene, kliknite na dugme ?Prihvati?.
  5. Izaberite ?Drugi ra?unar?, a zatim kliknite na dugme ?Dalje?.
   Napomena: Ako je na odredi?nom ra?unaru ve? instaliran PowerShell ili ako ra?unar radi pod operativnim sistemom Windows 7 ili Server 2008 R2, mo?ete da izaberete opciju ?Na ra?unaru je ve? instaliran Windows PowerShell? tako ?to ?ete da kliknete na polje za potvrdu.
  6. Kliknite na dugme ?Po?ni?.
  7. Sa?uvajte dijagnostiku na USB disku ili deljenom mre?nom resursu. Bi?e generisana datoteka pod nazivom ?Portable_Diagnostic.exe?.
 2. Na ra?unaru koji je potrebno dijagnostikovati:
  1. Pokrenite datoteku ?Portable_Diagnostic.exe? (ovo je datoteka koja je generisana na ra?unaru koji ima Internet vezu). Pokrenu?e se dijagnostika.
  2. Kliknite na dugme ?Prihvati?, a zatim sledite uputstvo za pokretanje dijagnostike.
  3. Kada se dijagnostika zavr?i, bi?ete upitani da pregledate i sa?uvate rezultate otpremanja. Sa?uvajte rezultate dijagnostike na USB disku ili deljenom mre?nom resursu. Potfascikla koja po?inje re?ima ?Upload Results? (Rezultati otpremanja) bi?e kreirana na lokaciji koju ste izabrali za ?uvanje rezultata.
 3. Na ra?unaru koji ima Internet vezu:
  1. Prona?ite sa?uvane rezultate u fascikli Upload Results (od koraka ?2c? ranije u ovom ?lanku), a zatim pokrenite datoteku ?Upload_results.exe?.
  2. Kliknite na dugme ?Po?alji? da biste otpremili rezultate nazad u Microsoft podr?ku.

P3: Da li MATS/SDP dijagnostika mo?e da promeni konfiguraciju mog sistema?

Da, MATS/SDP dijagnostika mo?e da promeni konfiguraciju ra?unara. Na primer, dijagnostika mo?e da omogu?i vo?enje evidencije vezano za otklanjanje gre?aka, a zatim da zahteva da reprodukuje problem do koga dolazi. Neke od ovih evidencija mogu da budu omogu?ene i odr?avane dok paket za dijagnostiku otprema informacije o re?avanju problema Microsoft podr?ci.

MATS mo?e i da instalira pakete za izvr?avanje programa, kao ?to je PowerShell, kako bi pokrenuo pakete za dijagnostiku. Ne?e biti sve promene konfiguracije koje unese MATS biti vra?ene nakon ?to paket za dijagnostiku zavr?i. Naime, ako je PowerShell instaliran, on ne?e biti automatski uklonjen sa ra?unara.

Pored toga, neke dijagnostike mogu da otkriju odre?ene probleme. Ako dijagnostika mo?e automatski da prona?e i re?i probleme, bi?e vam data opcija da primenite popravke. Ako odlu?ite da primenite popravke, promene koje su unete tom popravkom zadr?a?e se nakon ?to se dijagnostika zavr?i.

P4: Koji operativni sistemi mogu da pokrenu pakete za dijagnostiku Microsoft podr?ke?

 • Windows XP (x86 i x64)
 • Windows Server 2003 (x86 i x64)
 • Windows Vista (x86 i x64)
 • Windows Server 2008 (x86 i x64)
 • Windows 7 (x86 i x64)
 • Windows Server 2008 R2 (x64)
 • Windows 8 (x86 i x64)
 • Windows Server 2012

P5: Da li postoje neka instalaciona okru?enja koja nisu podr?ana zbog ?ega ne mogu da pokrenu pakete za dijagnostiku?

Noviji paketi za dijagnostiku ne mogu da rade na slede?em:
 • Itanium (IA-64)
 • Opcija instalacije jezgra servera operativnog sistema Windows Server 2008 (koji nije R2)
Ako odredi?ni ra?unar radi u bilo kom od ovih okru?enja, mo?da ?ete mo?i da pokrenete stariji paket za dijagnostiku sa smanjenom funkcionalno??u, ako je dostupan. Pogledajte P7 za dodatne detalje.

Ako paket sa smanjenom funkcionalno??u nije dostupan na Veb stranici dijagnostike, mo?ete da pitate in?enjera podr?ke da vam po?alje paket za dijagnostiku sa smanjenom funkcionalno??u koji je kompatibilan sa procesorom Itanium (IA-64) ili opcijom instalacije jezgra servera operativnog sistema Windows Server 2008.

P6: Da li postoje preduslovi za pokretanje paketa za dijagnostiku?

Postoje razli?iti preduslovi za pokretanje paketa za dijagnostiku, u zavisnosti od operativnog sistema odredi?nog ra?unara. Dijagnostika ?e automatski proveriti da li ra?unar ispunjava ove preduslove, a zatim ?e po?eti sa izvr?avanjem ako su ve? instalirani ili ?e vas upitati da ih instalirate ako ve? nisu dostupni na ra?unaru.

Napomena Odre?eni paketi za dijagnostiku mogu da zahtevaju i PowerShell 2.0 koji MATS ne instalira automatski. PowerShell 2.0 mo?ete da preuzmete pomo?u veza omogu?enih u ovom ?lanku. Tako?e, paket za dijagnostiku mo?e da ima druge preduslove specifi?ne za re?avanje problema. Na primer, dijagnosti?ki paket koji je namenjen za re?avanje problema sa komponentama Exchange servera mo?e da zahteva da Exchange server bude instaliran na ra?unaru.

Minimalni zahtevi za pokretanje dijagnostike na slede?im operativnim sistemima

Windows XP ili Windows Server 2003
 • Windows XP (32-bitni) servisni paket 3 ili novija verzija
 • Windows XP 64-bitni i Windows Server 2003 zahtevaju servisni paket 2 ili noviju verziju
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • .NET Framework 2.0, 3.0 ili 3.5 (instaliranjem verzije .NET Framework 4.0 ili novije ne?ete instalirati neophodnu konfiguraciju za ove verzije operativnog sistema Windows)
 • Windows PowerShell 1.0 ili 2.0 (Windows PowerShell 2.0 je deo Windows okvira za upravljanje)

  Napomena: Dijagnostika ?e automatski instalirati PowerShell 1.0 umesto vas. Me?utim, ako je potrebna verzija 2.0, morate sami ru?no da je instalirate.
Windows Vista ili Windows Server 2008
 • Windows PowerShell 1.0 ili 2.0 (Windows PowerShell 2.0 je deo Windows okvira za upravljanje)

  Napomena: dijagnostika ?e automatski instalirati PowerShell 1.0 umesto vas. Me?utim, ako je potrebna verzija 2.0, morate sami ru?no da je instalirate.
Windows 7 ili Windows Server 2008 R2
 • Svi minimalni zahtevi su ispunjeni.
Windows 8 ili Windows Server 2012
 • Svi minimalni zahtevi su ispunjeni.

  Napomena: Neki dijagnosti?ki paketi u OS Windows 8 mogu zahtevati instalaciju radnog okvira .NET Framework 3.5.1 pri ?emu ?e instalacija biti pokrenuta automatski prilikom prvog pokretanja dijagnosti?kog paketa.

Lokacije za preuzimanje za minimalne zahteve

 • .NET Framework (izaberite da instalirate ne?to od slede?eg ako nije ve? na ra?unaru na kome ?elite da pokrenete paket za dijagnostiku):
  • 2.0 - 64-bitni (x64)
  • 3.5 ? 32-bitni i 64-bitni
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • Windows PowerShell 1.0 (ako nije ve? na ra?unaru na kome ?elite da pokrenete paket za dijagnostiku, dijagnostika ?e automatski instalirati ovo umesto vas)
 • Windows PowerShell 2.0 (Windows PowerShell 2.0 je deo Windows okvira za upravljanje)

Zahtevi za ponovno pokretanje

Obi?no ne postoje zahtevi za ponovno pokretanje za instaliranje minimalnih preduslova. Me?utim, postoja?e situacije u kojima ?e ponovno pokretanje biti neophodno. Na primer, na ra?unaru je instaliran PowerShell 1.0, a vi ste nadogradili na verziju PowerShell 2.0 ili na ra?unaru je nedavno instalirana ispravka, a ponovno pokretanje je na ?ekanju.

P7: ?ta da radim ako nije mogu?e instalirati PowerShell na ra?unar koji je potrebno dijagnostikovati?

Ako odredi?ni ra?unar radi pod operativnim sistemom Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista ili Windows Server 2008, a ne mo?ete da instalirate PowerShell, mo?da ?ete mo?i da pokrenete verziju paketa za dijagnostiku sa smanjenom funkcionalno??u. Me?utim, mo?da paket ekvivalentan ?smanjenoj funkcionalnosti? nije dostupan za svaku dijagnostiku. Pored toga, paketi sa smanjenom funkcionalno??u mo?da ne mogu da prikupljaju potpuni skup podataka koje prikuplja standardni paket (mo?da mo?e da prikuplja samo podskup).

Da biste odredili da li mo?ete da pokrenete paket sa smanjenom funkcionalno??u koji ne zahteva instalaciju minimalnih zahteva navedenih u P6, otvorite URL adresu koju je omogu?ila korporacija Microsoft u e-poruci, a zatim pro?irite odeljak ?Dodatne metode za pokretanje ovog paketa za dijagnostiku?. Ako vidite tekst ozna?en kao ?U operativnom sistemu Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista ili Windows Server 2008?, to zna?i da je mogu?e pokrenuti verziju paketa sa smanjenom funkcionalno??u na ra?unaru. U ovom slu?aju, mo?ete da pro?irite odeljak, a zatim da kliknete na vezu ?Pokreni dijagnostiku?. Slede?i ?lanak sadr?i vi?e informacija o pokretanju paketa sa smanjenom funkcionalno??u:

P8: Koje komponente i datoteke ostaju na ra?unaru nakon ?to MATS otpremi datoteke korporaciji Microsoft?

Kao ?to je opisano u P3, neke postavke ili komponente za izvr?avanje programa mogu da ostanu na ra?unaru. Na primer, ako je PowerShell bio instaliran tokom izvr?avanja paketa za dijagnostiku, PowerShell ?e ostati na ra?unaru. 

Tokom prikupljanja podataka, MATS dijagnosti?ke informacije se ?uvaju privremeno u fascikli %WINDIR%\TEMP\SDIAG_{GUID} (gde je GUID nasumi?no generisani GUID koji predstavlja jedinstvenu instancu izvr?avanja dijagnostike), %TEMP%\msdtadmin i/ili %APPDATA%\..\Local\ElevatedDiagnostics\{Folder}. Ove fascikle se bri?u nakon ?to paket za dijagnostiku zavr?i sa radom.

P9: Da li mogu paketi za dijagnostiku da promene PowerShell smernice izvr?avanja?

Ve?ina paketa za dijagnostiku ne unose nikakve promene u PowerShell smernice izvr?avanja. Me?utim, neki paketi za dijagnostiku koji prikupljaju informacije sa udaljenih ra?unara mogu da privremeno izmene PowerShell smernice izvr?avanja na ?RemoteSigned?.

Paket za dijagnostiku vrati?e konfiguraciju na originalne smernice pre nego ?to zavr?i sa prikupljanjem informacija. Imajte na umu da smernice mogu da ostanu ?RemoteSigned? ako otka?ete dijagnostiku pre nego ?to zavr?i sa radom.

P10: Kako se pokre?e paket za dijagnostiku na instalaciji jezgra servera operativnog sistema Windows Server 2008 R2?

Jezgro servera operativnog sistema Windows Server 2008 R2 ne podr?ava pokretanje paketa za dijagnostiku direktno na ra?unaru. Da bi bio dijagnostikovan ra?unar sa jezgrom servera operativnog sistema Windows Server 2008 R2, mora?ete da se obratite in?enjeru podr?ke i da zatra?ite klju? za prolaz da biste pokrenuli odre?eni paket za dijagnostiku koji mo?e da se koristi za prikupljanje informacija sa ra?unara sa jezgrom servera R2 pomo?u udaljenog ra?unara.

P11: Za?to se pojavljuje prozor ?Osve?avanje sistemskih informacija?? kada pokrenete odre?ene pakete za dijagnostiku?

Ovu poruku generi?e uslu?ni program ?Informacije o sistemu? (MSInfo32) dok prikuplja informacije o ra?unaru. Paket za dijagnostiku obi?no pokre?e uslu?ni program msinfo32 u pozadini dok u prednjem planu izvr?ava druge dijagnosti?ke zadatke kako bi ubrzao proces prikupljanja podataka. Ovaj proces prikuplja samo informacije o sistemu i ne a?urira postavke na ra?unaru.

P12: Kako da pokrenem dijagnostiku na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Server na kome je omogu?ena konfiguracija pobolj?ane bezbednosti programa Internet Explorer (IESC)?

Postoje dve opcije:
 1. Generi?ite prenosnu izvr?nu datoteku na serveru na kome je onemogu?eno ?Konfiguracija pobolj?ane bezbednosti programa Internet Explorer? ili na ra?unaru na kome je pokrenut operativni sistem klijenta kao ?to je Windows Vista ili Windows 7. Zatim pokrenite prenosnu izvr?nu datoteku na ciljnom ra?unaru. Pogledajte P2 da biste dobili vi?e informacija o generisanju prenosne izvr?ne datoteke.
 2. Dodajte slede?e lokacije na listu pouzdanih lokacija:
  • https://support.microsoft.com
  • ttps://diagnostics.support.microsoft.com

P13: Koje URL adrese moraju da budu konfigurisane na za?titnom zidu/proxy serveru da bi se pokrenuo paket za dijagnostiku?

Slede?im URL adresama se pristupa kada pokrenete paket za dijagnostiku:
 • http://support.microsoft.com
 • https://support.microsoft.com
 • https://dcupload.microsoft.com
 • https://diagnostics.support.microsoft.com
 • https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com
 • http://microsoft.com
 • https://microsoft.com

P14: Moje okru?enje je zaista kompleksno. Kako da odaberem na kojim ra?unarima da pokrenem pakete za dijagnostiku?

Ako niste sigurni na kojim ra?unarima da pokrenete pakete za dijagnostiku, razgovarajte detaljnije o tom problemu sa in?enjerom podr?ke korporacije Microsoft.

P15: Kako Microsoft podr?ka koristi informacije otpremljene paketom za dijagnostiku?

Podaci koje otpremi paket za dijagnostiku koriste se za re?avanje problema. Ne?emo otkriti informacije koje su sadr?ane u rezultatima izvan korporacije Microsoft, njenih kontrolisanih podru?nica niti filijala bez va?eg odobrenja.

Microsoft je posve?en za?titi bezbednosti va?ih li?nih informacija. Koristimo mnogo razli?itih bezbednosnih tehnologija i procedura kako bismo za?titili va?e li?ne informacije od neovla??enog pristupa, upotrebe ili otkrivanja. Na primer, ?uvamo li?ne informacije koje prikupimo na ra?unarskim sistemima sa ograni?enim pristupom, koji se nalaze u kontrolisanim prostorijama. Kada prenosimo izuzetno poverljive informacije preko Interneta, ?titimo ih tako ?to koristimo ?ifrovanje poput protokola Secure Socket Layer (SSL).

Pro?itajte dodatne informacije Microsoft izjave o privatnosti na mre?i o posve?enosti korporacije Microsoft za?titi va?e privatnosti:
http://www.microsoft.com/privacy

RE?AVANJE PROBLEMA

Re?avanje problemaU ovom odeljku govori se o naj?e??im problemima do kojih mo?e da do?e kada pokrenete pakete za dijagnostiku na ra?unaru.

R1: Kada pokrenete dijagnostiku, opcija ?Ovaj ra?unar? je nedostupna, a dijagnostiku nije mogu?e pokrenuti

Do ovoga mo?e da do?e jer paket za dijagnostiku koji poku?avate da pokrenete nije kompatibilan sa operativnim sistemom odredi?nog ra?unara. Na primer, mo?da koristite Windows XP, ali je paket za dijagnostiku koji vam je poslala Microsoft podr?ka kompatibilan samo sa operativnim sistemom Windows 7. U tom slu?aju, obratite se stru?nom licu Microsoft podr?ke kako biste tra?ili dijagnostiku koja je kompatibilna sa operativnom sistemu odredi?nog ra?unara.

R2: Kada pokrenete paket za dijagnostiku, dobijate poruku o gre?ci ?Ne mo?emo da preuzmemo neophodne komponente sa na?eg servera. Poku?ajte ponovo kasnije?, a aplikacija se zatvara

Popravi umesto mene

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start expanded
Da biste proverili veze sa URL adresama koje koristi SDP usluga, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2

Napomene
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
 • Paket ?Fix it? je kompatibilan samo sa operativnim sistemom Windows 7 i novijim verzijama. Ovaj paket ?e uskoro biti a?uriran kako bi podr?ava o starije verzije operativnog sistema Windows.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end

Popravi?u sâm

Do ovoga obi?no dolazi kada ra?unar ne mo?e da stupi u kontakt sa Microsoft serverima kako bi preuzeo komponente klijenta ili paket za dijagnostiku. Proverite da li pregleda? mo?e da pristupi lokacijama koje su navedene u P13 o ?emu je bilo re?i ranije. Imajte u vidu da bi pretra?ivanje stranice https://diagnostics.support.microsoft.com trebalo da prika?e veb-stranicu sa porukom ?Pristup je odbijen?. Pretra?ivanje stranice https://dcupload.microsoft.com i https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com trebalo bi da prika?e jednostavnu tekstualnu poruku ?Zdravo iz...?.

Kao re?enje, mo?ete da koristite drugi ra?unar povezan na Internet da biste generisali prenosni paket za dijagnostiku kao ?to je opisano u P2 ili pitajte in?enjera Microsoft podr?ke da generi?e prenosnu izvr?nu datoteku i po?alje vam je kako biste je pokrenuli na ciljnom ra?unaru.

R3: Kada prenosite datoteke na Microsoft podr?ku, dobijate poruku o gre?ci ?Aplikacija nije mogla da stupi u kontakt sa serverom za dijagnostiku. Proverite da li ste povezani na Internet, a zatim poku?ajte ponovo?

Do ove gre?ke dolazi kada ra?unar koji se koristi za prenos rezultata Microsoft podr?ci ne mo?e da stupi u kontakt sa Microsoft serverima ili ako je komunikacija sa serverima prekinuta ili istekla. Ako problem nastavi da se javlja i nakon ?to kliknete na dugme ?Poku?aj ponovo?, mo?ete detaljnije da re?ite ovaj problem tako ?to ?ete da sledite ove korake:
 1. Preduzmite korake opisane u R2 da biste re?ili ovaj problem
 2. Proverite da li pregleda? mo?e da pristupi lokacijama koje su navedene u P13
 3. Ako i dalje ne mo?ete da otpremite rezultate na Microsoft podr?ku nakon ?to obavite prethodne korake, a sa?uvali ste kopiju CAB datoteke rezultata, obratite se Microsoft podr?ci kako bi vam omogu?ila prenos CAB datoteke.
 4. Ako niste sa?uvali kopiju rezultata za koje ste pokrenuli prenos datoteke, mo?da ?ete mo?i da je dobijete ako je dijagnostika i dalje pokrenuta. Datoteka ?e biti sa?uvana u fascikli ?%TEMP%\msdtadmin\_{GUID}_? ili ?\Windows\Temp\SDIAG_{GUID}? (gde je GUID nasumi?no generisani identifikator koji predstavlja instancu izvr?avanja dijagnostike).

R4: Kada pokrenete prenosni paket za dijagnostiku (?Portable_Diagnostic.exe?), dobijate poruku o gre?ci ?Ova aplikacija nije podr?ana u ovom operativnom sistemu? ili ?Ova alatka za dijagnostiku ne podr?ava konfiguraciju ra?unara?, a aplikacija se zatvara

Do ovoga mo?e da do?e jer prenosni paket za dijagnostiku koji poku?avate da pokrenete nije kompatibilan sa operativnim sistemom odredi?nog ra?unara. Na primer, mo?da koristite Windows XP, ali je paket za dijagnostiku koji vam je poslala Microsoft podr?ka kompatibilan samo sa operativnim sistemom Windows 7. U tom slu?aju, obratite se stru?nom licu Microsoft podr?ke kako biste tra?ili dijagnostiku koja je kompatibilna sa operativnom sistemu odredi?nog ra?unara.

R5: Kada pokrenete dijagnostiku, dobijate poruku o gre?ci ?Alatka za re?avanje problema ne primenjuje se na ovaj ra?unar? (gre?ka 0x80005005) ili ?Alatka za re?avanje problema ne primenjuje se na va? sistem?, a aplikacija se zatvara

Do ovoga mo?e da do?e jer paket za dijagnostiku koji poku?avate da pokrenete nije kompatibilan sa operativnim sistemom odredi?nog ra?unara. Na primer, mo?da koristite Windows XP, ali je paket za dijagnostiku koji vam je poslala Microsoft podr?ka kompatibilan samo sa operativnim sistemom Windows 7. U tom slu?aju, obratite se stru?nom licu Microsoft podr?ke kako biste tra?ili dijagnostiku koja je kompatibilna sa operativnom sistemu odredi?nog ra?unara.

R6: Kada pokrenete dijagnostiku, dobijate poruku o gre?ci ??ao nam je, klju? za prolaz za ovu alatku za dijagnostiku je zastareo ili je istekao? i ne mo?ete da pokrenete dijagnostiku

Do ovoga mo?e da do?e zato ?to je URL adresa koju je poslala korporacija Microsoft istekla ili ste dostigli maksimalan broj otpremanja koji izvr?avanje dijagnostike dozvoljava. U tom slu?aju morate da se obratite Microsoft podr?ci da biste ih pitali da produ?e datum isteka ili novu URL adresu.

R7: Kada pokrenete dijagnostiku, dobijate poruku o gre?ci ??ao nam je, program je nai?ao na gre?ku prilikom poku?aja da stupi u kontakt sa serverom. Poku?ajte ponovo kasnije. [Kôd 80072EE7]?

Do ovoga obi?no dolazi kada ra?unar ne mo?e da stupi u kontakt sa Microsoft serverima kako bi preuzeo komponente klijenta ili paket za dijagnostiku. Pokrenite alatku za re?avanje problema ?Fix It? koja je dostupna u R2, ili proverite da li va? pregleda? podr?ava lokacije koje su navedene uP13. Imajte u vidu da bi pretra?ivanje stranice https://diagnostics.support.microsoft.com trebalo da prika?e veb-stranicu sa porukom ?Pristup je odbijen?. Pretra?ivanje stranice https://dcupload.microsoft.com i https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com trebalo bi da prika?e jednostavnu tekstualnu poruku ?Zdravo iz...?.

Kao re?enje Kao re?enje, mo?ete da koristite drugi ra?unar povezan na Internet da biste generisali prenosni paket za dijagnostiku kao ?to je opisano u P2. Ili pitajte in?enjera Microsoft podr?ke da generi?e prenosnu izvr?nu datoteku i po?alje vam je kako biste je pokrenuli na ciljnom ra?unaru.

R8: Kada pokrenete dijagnostiku, dobijate poruku o gre?ci ?Datoteke rezultata su previ?e velike da bi bile poslate korporaciji Microsoft...?

Do ove gre?ke dolazi kada podaci koju dijagnostika prikuplja kao rezultat daju komprimovanu datoteku koja je ve?a od 2 GB. CAB datoteka rezultata dijagnostike mo?e da bude automatski generisana i otpremljena samo ako je manja od 2 GB.

Kada do ove gre?ke do?e, mo?ete da dobijete pro?irenu verziju rezultata, a zatim ru?no da ih po?aljete in?enjeru Microsoft podr?ke. Da biste ovo uradili, pre nego ?to kliknete na dugme ?Zatvori? na ekranu dijagnostike, otvorite fasciklu %windir%\temp\SDIAG_{GUID}\Result (gde je GUID nasumi?ni identifikator koji predstavlja jedinstvenu instancu izvr?avanja dijagnostike), a zatim kopirajte i komprimujte rezultate u drugu fasciklu. Nakon ?to kopirate sadr?aj fascikle, vratite se u dijagnostiku, a zatim kliknite na dugme ?Zatvori? da biste o?istili privremenu fasciklu. Kona?no, obratite se stru?nom licu podr?ke kako bi vam omogu?ilo prenos datoteka korporaciji Microsoft.

R9: Kada pokrenete dijagnostiku na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP ili Windows Server 2003, dobijate poruku o gre?ci ?Nije mogu?e prona?i verziju za izvr?avanje za pokretanje ove aplikacije?

Do ove gre?ke mo?e da do?e ako je na ra?unaru instaliran .NET Framework 4.0, ali .NET Framework 2.0 ili .NET Framework 3.5 nije instaliran. Da biste re?ili problem, instalirajte na ra?unar .NET Framework 2.0 ili .NET Framework 3.5. Veze za instalaciju za .NET Framework mo?ete da na?ete u P6.

R10: Nakon ?to kliknete na dugme ?Pokreni? da biste pokrenuli dijagnostiku na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Server, dobijate poruku o gre?ci ?Trenutne postavke bezbednosti ne dozvoljavaju preuzimanje ove datoteke?, a dijagnostika se ne pokre?e

Do ove gre?ke mo?e da do?e ako je na ra?unaru omogu?ena konfiguracija pobolj?ane bezbednosti programa Internet Explorer. Sledite uputstvo u P12 da biste pokrenuli dijagnostiku na ra?unaru na kome je omogu?ena konfiguracija pobolj?ane bezbednosti programa Internet Explorer (IESC).

R11: Kada kliknete na dugme ?Pokreni? da biste pokrenuli dijagnostiku na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Server, dostupne su samo opcije ?Sa?uvaj? i ?Otka?i?

Do ovog problema mo?e da do?e ako je u Internet opcijama pode?ena opcija ?Nemoj da ?uva? ?ifrovane stranice na disku?. Kada je omogu?ena ? Konfiguracija pobolj?ane bezbednosti programa Internet Explorer? na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows, opcija se automatski postavlja.

Da biste pokrenuli dijagnostiku na ra?unaru na kome je ova opcija omogu?ena, sa?uvajte datoteku, a zatim pokrenite dijagnostiku iz fascikle za preuzimanje. Da biste onemogu?ili opciju, otvorite ?Internet postavke?, zatim izaberite karticu ?Vi?e opcija?, a potom u odeljku ?Bezbednost? opozovite izbor u polju za potvrdu ?Nemoj da ?uva? ?ifrovane stranice na disku?.

R12: Kada kliknete na dugme ?Pokreni? da biste pokrenuli dijagnostiku, dobijate poruku o gre?ci ??ao nam je, do?lo je do gre?ke: Kola?i?i nisu omogu?eni u pregleda?u ili su izbrisani?

Do ove gre?ke mo?e da do?e ako su kola?i?i onemogu?eni u pregleda?u. Da biste re?ili problem, omogu?ite kola?i?e u pregleda?u, a zatim osve?ite stranicu. Da biste omogu?ili kola?i?e u programu Internet Explorer, idite u ?Internet opcije?, zatim izaberite karticu ?Privatnost?, a potom u odeljku ?Postavke? izaberite ?Podrazumevano? da biste pomerili kliza? na postavku ?Srednje?.

Drugi mogu?i uzrok ove gre?ke je to ?to je ?Konfiguracija pobolj?ane bezbednosti? omogu?ena na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows, ali ?to nisu sve lokacije koje su navedene u P12 dodate u listu bezbednosnih lokacija. Da biste re?ili ovaj problem, sledite uputstvo u P12. Druga mogu?nost je da pokrenete alatku za re?avanje problema ?Fix It? koja je dostupna u R2 da biste brzo prepoznali probleme vezane za ?Konfiguraciju pobolj?ane bezbednosti?


Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2598970 - Poslednji pregled: 29. maj 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition KN
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition KN
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions
 • Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic Beta
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium Beta
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Microsoft Windows XP Professional N
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Surface Pro
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Enterprise N
 • Windows 8 N
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Pro N
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Release Candidate
 • Windows Server 2012 Standard
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme KB2598970

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com