Thng tin v Dich vu Trung tm khc phuc s c T ng cua Microsoft va Nn tang Chn oan H tr

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2598970 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bai vit nay tra li cac cu hoi thng gp (FAQ) v Dich vu Khc phuc s c T ng cua Microsoft (MATS) va Nn tang Chn oan H tr (SDP). B phn h tr cua Microsoft s dung MATS thu thp thng tin chn oan t may tinh chay Windows phn tich d liu c thu thp cho nguyn nhn ct loi a bit va xac inh giai phap chinh xac cho bt ky s c nao c phat hin. Thng tin thu thp c cung co th c s dung t ng thc hin tac vu khc phuc s c thng gp hoc t ng khc phuc s c a bit trn may tinh cua ban. Kt qua cua d liu ma ban thu thp co th c tai ln b phn h tr cua Microsoft.

khc phuc s c, vui long truy cp phn khc phuc s c trong tai liu nay.

Thng tin thm

Cu hoi 1: Lam cach nao chay goi chn oan?
Cu hoi 2: Lam cach nao chay chn oan SDP trn may tinh khng co kt ni Internet?
Cu hoi 3: Chn oan MATS/SDP co th thay i cu hinh h thng cua ti khng?
Cu hoi 4: H iu hanh nao co th chay goi chn oan cua b phn H tr cua Microsoft?
Cu hoi 5: Co bt ky mi trng cai t nao khng c h tr va do o khng th chay goi chn oan khng?
Cu hoi 6: Co bt ky iu kin tin quyt nao chay goi chn oan khng?
Cu hoi 7: Ti nn lam gi nu khng th cai t PowerShell trn may tinh cn c chn oan?
Cu hoi 8: Nhng cu phn va tp nao con trn may tinh sau khi MATS tai tp ln Microsoft?
Cu hoi 9: Goi chn oan co th thay i chinh sach thc thi PowerShell khng?
Cu hoi 10: Ban bt u goi chn oan khi cai t Server Core cua Windows Server 2008 R2 nh th nao?
Cu hoi 11: Tai sao ca s "Lam ti Thng tin H thng" xut hin khi ban chay cac goi chn oan nht inh?
Cu hoi 12: Lam cach nao chay chn oan trn may tinh chay Windows Server bt Cu hinh Bao mt Nng cao cua Internet Explorer (IESC)?
Cu hoi 13: URL nao phai c cu hinh trn tng la/ proxy chay goi chn oan?
Cu hoi 14: Mi trng cua ti thc s phc tap. Lam cach nao chon may tinh chay chn oan?
Cu hoi 15: Lam cach nao b phn H tr cua Microsoft s dung thng tin do goi chn oan tai ln?

T1: Khi ban chay chn oan, tuy chon "May tinh nay" bi m i va chn oan khng chay c
T2: Khi ban chay goi chn oan, ban nhn c thng bao li "Chung ti khng th tai xung cac cu phn cn thit t may chu. Vui long th lai sau" va ng dung ong lai
T3: Khi truyn tp ti b phn H tr cua Microsoft, ban nhn c thng bao li "ng dung khng th lin lac vi may chu chn oan. Vui long am bao rng ban a kt ni Internet, sau o th lai"
T4: Khi ban chay goi chn oan di ng ("Portable_Diagnostic.exe"), ban nhn c thng bao li "ng dung nay khng c h tr trn H iu hanh nay" hoc "Cng cu chn oan nay khng h tr cu hinh may tinh cua ban" va ng dung ong lai
T5: Khi ban chay chn oan, ban nhn c thng bao li "Trinh khc phuc s c nay khng ap dung cho may tinh nay" (li 0x80005005) hoc "Trinh khc phuc s c nay khng ap dung cho h thng cua ban" va ng dung ong lai
T6: Khi ban chay chn oan, ban nhn c thng bao li "Chung ti xin li, cum mt khu cua ban cho cng cu chn oan nay a li thi hoc ht han" va ban khng th chay chn oan
T7: Khi ban chay chn oan, ban nhn c thng bao li "Chung ti xin li, chng trinh gp phai li khi c gng lin lac vi may chu. Vui l?ng th? l?i sau. Thng bao li [Code 80072EE7]"
T8: Khi ban chay chn oan, ban nhn c thng bao li "Tp kt qua qua ln nn khng th gi cho Microsoft"
T9: Khi ban chay chn oan trn may tinh chay Windows XP hoc Windows Server 2003, ban nhn c thng bao li "Khng th tim thy phin ban thi gian chay chay ng dung nay"
T10: Sau khi ban bm vao nut "Chay" chay chn oan trn may tinh Windows Server, ban nhn c thng bao li "Thit t bao mt hin tai cua ban khng cho phep tai xung tp nay" va chn oan khng chay
T11: Khi ban bm vao nut "Chay" chay chn oan trn may tinh chay Windows Server, chi tuy chon "Lu" va "Huy" kha dung
T12: Khi ban bm vao nut "Chay" chay chn oan, ban nhn c thng bao li "Chung ti xin li, a xay ra li: Cookie cha c bt trong trinh duyt cua ban hoc a bi xoa"

Cu hoi 1: Lam cach nao chay goi chn oan?

 • Trn may tinh co kt ni Internet:
  1. Bm vao URL ma Microsoft a cung cp cho ban hoc sao chep va dan URL vao thanh ia chi cua trinh duyt web cua ban.
  2. Khi trang tai, bm vao nut "Chay" c hin thi trn trang va am bao rng ban chon li nhc thoai "Chay" (hoc "M") khi ban c hoi xem mun chay hoc lu tp.
  3. Ban co th c nhc bng hp thoai Kim soat Tai khoan Ngi dung (UAC), hp thoai nay hoi xem ban co mun MATS thay i may tinh cua ban khng. Bm vao nut "Co".
  4. Thc hin theo hng dn chay ri tai ln d liu c tao ra trong qua trinh chn oan.
 • Trn may tinh khng co kt ni Internet: h?y xem Q2trong bi vi?t ny.

Cu hoi 2: Lam cach nao chay chn oan SDP trn may tinh khng co kt ni Internet?

 1. Trn may tinh co kt ni Internet:
  1. Bm vao URL ma Microsoft a cung cp cho ban hoc dan URL vao thanh ia chi cua trinh duyt web cua ban.
  2. Khi trang tai, bm vao nut "Chay" ln va am bao rng ban chon li nhc thoai "Chay" (hoc "M") khi ban c hoi xem mun chay hoc lu tp.
  3. Ban co th c nhc bng hp thoai UAC, hp thoai nay hoi xem ban co mun MATS thay i may tinh cua ban khng. Bm vao nut "Co".
  4. Sau khi MATS khi ng, bm vao nut "Chp nhn".
  5. Chon "May tinh khac" ri bm vao nut "Tip theo".
   Chu y: Nu may tinh ich a cai t PowerShell hoc la may tinh co Windows 7 hoc Server 2008 R2, ban co th chon tuy chon "May tinh a cai t Windows PowerShell" bng cach bm vao hp kim.
  6. Bm vao nut "Bt u".
  7. Lu chn oan trn USB hoc chia se qua mang. Tp co tn "Portable_Diagnostic.exe" c tao ra.
 2. Trn may tinh cn c chn oan:
  1. Chay tp "Portable_Diagnostic.exe" (y la tp c tao ra trn may tinh co kt ni Internet). Chn oan bt u.
  2. Bm vao nut "Chp nhn" va thc hin theo hng dn chay chn oan.
  3. Sau khi chn oan kt thuc, ban c nhc xem lai va lu kt qua tai ln. Lu kt qua chn oan trn USB hoc chia se qua mang. Th muc con bt u bng cac t "Kt qua Tai ln" c tao vi tri ban a chon lu kt qua.
 3. Trn may tinh co kt ni Internet:
  1. Tim kt qua a lu trong th muc Kt qua Tai ln (t bc "2c" trc o trong bai vit nay) va chay tp "Upload_results.exe".
  2. Bm vao nut "Gi" tai lai kt qua ln b phn H tr cua Microsoft.

Cu hoi 3: Chn oan MATS/SDP co th thay i cu hinh h thng cua ti khng?

Co, chn oan MATS/SDP co th thay i cu hinh cua may tinh. Vi du: chn oan co th bt tinh nng ghi nht ky lin quan n g li ri yu cu ban tai tao s c ma ban ang gp phai. Mt s thng tin nht ky nay co th c bt va duy tri cho ti khi goi chn oan tai thng tin khc phuc s c ln b phn H tr cua Microsoft.

MATS cung co th cai t cac goi thi gian chay nh PowerShell chay goi chn oan. Khng phai moi thay i cu hinh do MATS thc hin u c hoan nguyn sau khi goi chn oan kt thuc. Cu th la nu PowerShell c cai t, PowerShell se khng t ng bi xoa khoi may tinh.

Ngoai ra, mt s chn oan cung co th phat hin cac s c cu th. Nu chn oan co th t ng tim va khc phuc s c, ban se c cung cp tuy chon ap dung ban va. Nu ban quyt inh ap dung ban va, thay i do ban va o thc hin se vn con sau khi chn oan kt thuc.

Cu hoi 4: H iu hanh nao co th chay goi chn oan cua b phn H tr cua Microsoft?

 • Windows XP (x86 va x64)
 • Windows Server 2003 (x86 va x64)
 • Windows Vista (x86 va x64)
 • Windows Server 2008 (x86 va x64)
 • Windows 7 (x86 va x64)
 • Windows Server 2008 R2 (x64)
 • Windows 8 (x86 va x64)
 • Windows Server 2012

Cu hoi 5: Co bt ky mi trng cai t nao khng c h tr va do o khng th chay goi chn oan khng?

Goi chn oan mi hn khng th chay trn:
 • Itanium (IA-64)
 • Tuy chon cai t Server Core cua Windows Server 2008 (khng phai R2)
Nu may tinh ich chay mt trong cac mi trng sau, ban co th chay goi chn oan chc nng bi giam cu hn nu co. Vui long xem Cu hoi 7 bit thm chi tit.

Nu khng co goi chc nng bi giam trn trang web chn oan, ban co th yu cu ky s h tr gi cho ban goi chn oan chc nng bi giam tng thich vi Itanium (IA-64) hoc tuy chon cai t Server Core cua Windows Server 2008.

Cu hoi 6: Co bt ky iu kin tin quyt nao chay goi chn oan khng?

Co cac iu kin tin quyt khac nhau chay goi chn oan tuy vao h iu hanh cua may tinh ich. Chn oan se t ng kim tra may tinh cua ban xem co cac iu kin tin quyt nay cha va bt u thc thi nu chung a c cai t hoc nhc ban cai t chung nu cha co trn may tinh.

Chu y Cac goi chn oan nht inh cung co th yu cu PowerShell 2.0, phn mm nay khng c MATS t ng cai t. Ban co th tai xung PowerShell 2.0 bng cach s dung lin kt c cung cp trong bai vit nay. Ngoai ra, goi chn oan co th co cac iu kin tin quyt cu th danh cho khc phuc s c khac. Vi du: goi chn oan c thit k khc phuc s c cac cu phn Exchange Server co th yu cu cai t Exchange Server trn may tinh.

Cac yu cu ti thiu chay chn oan trn cac h iu hanh sau

Windows XP hoc Windows Server 2003
 • Windows XP (32 bit) yu cu Goi Dich vu 3 hoc phin ban mi hn
 • Windows XP 64 bit va Windows Server 2003 u yu cu Goi Dich vu 2 hoc phin ban mi hn
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • Phin b?n .NET Framework 2.0, 3.0 ho?c 3.5 (Vi?c ci ?t .NET Framework 4.0 ho?c phin b?n m?i hn khng ci ?t ?c c?u h?nh c?n cho cc phin b?n Windows ny)
 • Windows PowerShell 1.0 hoc 2.0 (Windows PowerShell 2.0 la mt phn cua Khung lam vic Quan ly Windows)

  Chu y: Tnh nng ch?n on s? t? ?ng ci ?t PowerShell 1.0 cho b?n. Tuy nhin, nu cn cai t PowerShell 2.0, ban phai t cai t phn mm nay theo cach thu cng.
Windows Vista hoc Windows Server 2008
 • Windows PowerShell 1.0 hoc 2.0 (Windows PowerShell 2.0 la mt phn cua Khung lam vic Quan ly Windows)

  Ch ?: Tnh nng ch?n on s? t? ?ng ci ?t PowerShell 1.0 cho b?n. Tuy nhin, nu cn cai t PowerShell 2.0, ban phai t cai t phn mm nay theo cach thu cng.
Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2
 • Moi yu cu ti thiu u c ap ng.
Windows 8 ho?c Windows Server 2012
 • Moi yu cu ti thiu u c ap ng.

  Ch ?:M?t s? gi ch?n on trn Windows 8 c th? yu c?u ci ?t .NET Framework 3.5.1 - ci ?t s? ?c t? ?ng kh?i ?ng l?n ?u tin khi gi ch?n on ch?y.

Vi tri tai xung cho yu cu ti thiu

 • .NET Framework (chon cai t mt trong cac phn mm di y nu cha co trn may tinh ma ban mun chay goi chn oan):
  • 2.0 - 64 bit (x64)
  • 3.5 32 va 64 bit
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • Windows PowerShell 1.0 (nu phn mm nay cha co trn may tinh ma ban mun chay goi chn oan, chn oan se t ng cai t cho ban)
 • Windows PowerShell 2.0 (Windows PowerShell 2.0 la mt phn cua Khung lam vic Quan ly Windows)

Yu cu khi ng lai

Thng thng, khng co yu cu khi ng lai nao i vi cai t iu kin tin quyt ti thiu. Tuy nhin, trong mt s trng hp cn phai khi ng lai. Vi du: may tinh cua ban a cai t PowerShell 1.0 va ban nng cp ln PowerShell to 2.0 hoc may tinh cua ban a cai t ban cp nht gn y va ang ch khi ng lai.

Q7: Ti nn lam gi nu khng th cai t PowerShell trn may tinh cn c chn oan?

Nu may tinh ich ang chay Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista hoc Windows Server 2008 va ban khng th cai t PowerShell, ban co th chay phin ban chc nng giam cua goi chn oan. Tuy nhin, co th khng co goi "Chc nng giam" tng ng cho mi goi chn oan. Ngoai ra, goi chc nng giam co th khng thu thp c tp d liu y u c thu thp bi goi chun (goi chi co th thu thp c tp con).

? xc ?nh xem b?n c th? ch?y gi ch?c nng b? gi?m m khng yu c?u ci ?t i?u ki?n tin quy?t t?i thi?u ?c li?t k trong Q6, h?y m? URL ?c Microsoft cung c?p trong th email v bung r?ng ph?n "Phng php b? sung ? ch?y gi ch?n on ny". Nu ban thy vn ban co ghi "Trn Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista hoc Windows Server 2008, iu nay nghia la phin ban chc nng giam cua goi co th chay c trn may tinh. Trong trng hp nay, ban co th m rng phn ri bm vao lin kt "Chay goi chn oan". Bai vit sau cha thng tin khac v cach chay goi chc nng giam:
Cu hoi thng gp v Cng cu Chn oan H tr cua Microsoft (MSDT)

Cu hoi 8: Cc c?u ph?n v t?p no v?n c?n trn my tnh sau khi MATS t?i cc t?p ln Microsoft?

Nh ?c m t? trong Q3, m?t s? thi?t ?t ho?c c?u ph?n th?i gian ch?y v?n c?n trn my tnh. V d?: n?u PowerShell ?c ci ?t trong qu tr?nh th?c thi gi ch?n on, PowerShell s? v?n c?n trn my tnh.

Trong khi thu thp d liu, thng tin chn oan MATS c lu tr tam thi trong th muc %WINDIR%\TEMP\SDIAG_{GUID} (trong o GUID la GUID c tao ngu nhin th hin mt ln thc hin chn oan duy nht), %TEMP%\msdtadmin va/hoc %APPDATA%\..\Local\ElevatedDiagnostics\{Folder}. Nhng th muc nay c xoa sau khi goi chn oan a chay xong.

Cu hoi 9: Goi chn oan co th thay i chinh sach thc thi PowerShell khng?

Hu ht cac goi chn oan khng thc hin bt ky thay i nao i vi chinh sach thc thi PowerShell. Tuy nhin, mt s goi chn oan thu thp thng tin t may tinh t xa co th tam thi thay th chinh sach thc thi PowerShell thanh "RemoteSigned".

Goi chn oan se thay i cu hinh v chinh sach ban u trc khi no thu thp xong thng tin. Hay nh rng chinh sach co th vn la "RemoteSigned" nu ban huy goi chn oan trc khi goi chay xong.

Cu hoi 10: Lam cach nao bt u goi chn oan khi cai t Server Core cua Windows Server 2008 R2?

Server Core cua Windows Server 2008 R2 khng h tr chay goi chn oan trc tip trn may tinh. chn oan may tinh chay Server Core cua Windows Server 2008 R2, ban phai lin h vi ky s h tr va yu cu cum mt khu chay goi chn oan cu th. Goi nay co th c dung thu thp thng tin t may tinh Server Core R2 bng may tinh t xa.

Q11: Tai sao ca s "Lam ti Thng tin H thng" xut hin khi ban chay goi chn oan nht inh?

Thng bao nay do tin ich "Thng tin H thng" (MSInfo32) tao ra khi thu thp thng tin v may tinh. Goi chn oan thng chay tin ich msinfo32 di nn trong khi thc hin cac tac vu chn oan khac trn nn tng tc qua trinh thu thp d liu. Qua trinh nay chi thu thp thng tin v h thng va khng cp nht bt ky thit t nao trn may tinh.

Cu hoi 12: Lam cach nao chay chn oan trn may tinh chay Windows Server bt Cu hinh Bao mt Nng cao cua Internet Explorer (IESC)?

Ban co hai tuy chon:
 1. Tao tp Thc thi Di ng trn may chu a tt "Cu hinh Bao mt Nng cao cua Internet Explorer" hoc trn may tinh ang chay h iu hanh may khach nh Windows Vista hoc Windows 7. Sau o, chay tp thc thi di ng trn may tinh ich. H?y xem Q2 ? bi?t thm thng tin v? cch t?o tp thc thi di ng.
 2. Thm trang web sau vao danh sach trang web ang tin cy:
  • https://support.microsoft.com
  • ttps://diagnostics.support.microsoft.com

Cu hoi 13: URL nao phai c cu hinh trn tng la/ proxy chay goi chn oan?

Cac URL sau c truy cp khi ban chay goi chn oan:
 • http://support.microsoft.com
 • https://support.microsoft.com
 • https://dcupload.microsoft.com
 • https://diagnostics.support.microsoft.com
 • https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com
 • http://microsoft.com
 • https://microsoft.com

Cu hoi 14: Mi trng cua ti thc s phc tap. Lam cach nao chon c may tinh chay chn oan?

Nu ban khng chc chn i vi may tinh chay goi chn oan, vui long thao lun thm vn vi ky s h tr cua Microsoft.

Cu hoi 15: Lam cach nao b phn H tr cua Microsoft s dung thng tin do goi chn oan tai ln?

D liu do goi chn oan tai ln c s dung khc phuc s c. Chung ti se khng tit l ra bn ngoai Microsoft, cac chi nhanh c kim soat va cac cng ty lin kt cua Microsoft bt ky thng tin nao c bao gm trong kt qua ma khng co s ng y cua ban.

Microsoft cam kt bao v bao mt cua thng tin ca nhn cua ban. Chung ti s dung nhiu cng ngh bao mt va quy trinh khac nhau nhm giup bao v thng tin ca nhn cua ban khng bi truy cp, s dung hoc tit l trai phep. Vi du: chung ti lu tr thng tin ca nhn ma chung ti thu thp c trn h thng may tinh co quyn truy cp gii han. H thng nay c t nhng ni c kim soat. Khi chung ti truyn thng tin co tinh mt cao qua Internet, chung ti bao v thng tin o bng cach ma hoa nh giao thc Secure Socket Layer (SSL).

Vui long oc thng tin b sung v iu khoan v Quyn ring t Trc tuyn cua Microsoft trn cam kt bao v s ring t cua ban cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/privacy

G RI

Khc phuc s cPhn nay thao lun cac s c ph bin nht co th xay ra khi ban chay goi chn oan trn may tinh.

T1: Khi ban chay goi chn oan, tuy chon "May tinh nay" bi m va chn oan khng chay c

iu nay co th xay ra vi goi chn oan ma ban ang c chay khng tng thich vi h iu hanh cua may tinh ich. Vi du: ban co th ang chay Windows XP nhng goi chn oan ma b phn H tr cua Microsoft gi cho ban chi tng thich vi Windows 7. Trong trng hp nay, vui long lin h vi chuyn gia H tr cua Microsoft hoi v goi chn oan tng thich vi h iu hanh cua may tinh ich.

T2: Khi ban chay goi chn oan, ban nhn c thng bao li "Chung ti khng th tai xung cac cu phn cn thit t may chu. Vui l?ng th? l?i sau" v ?ng d?ng ng

Kh?c ph?c s? c? cho ti

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start expanded
? ki?m tra k?t n?i t?i cc URL ?c s? d?ng trong D?ch v? SDP, b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c phuc s c?. Sau o bm vao Chay trong hp thoai Tai Tp xung va thc hin theo cac bc trong tr?nh h?ng d?nKhc phuc s c.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit2

Chu y
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 • Gi Kh?c ph?c s? c? ch? tng thch v?i Windows 7 v cc phin b?n m?i hn. Gi ny s? ?c c?p nh?t ? nhanh chng h? tr? cc phin b?n tr?c c?a Windows.
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c gi v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c cho ti" hoc gi email cho chung ti.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end

ti t khc phuc s c

i?u ny th?ng x?y ra khi my tnh khng th? lin h? v?i my ch? Microsoft ? t?i xu?ng cc c?u ph?n trn my khch ho?c gi ch?n on. H?y ki?m tra xem tr?nh duy?t c?a b?n c th? truy nh?p cc trang ?c li?t k trong Q13?c ? c?p ? ph?n trn khng. Xin lu ? r?ng duy?t https://diagnostics.support.microsoft.com s? hi?n th? trang web Bi t chi Truy nhp. Duy?t https://dcupload.microsoft.com v https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com s? hi?n th? thng bo vn b?n n gi?n "Hello from".

? gi?i quy?t s? c? ny, b?n c th? s? d?ng my tnh c k?t n?i Internet khc ? t?o gi ch?n on di ?ng nh ?c m t? trong Q2 ho?c yu c?u k? s h? tr? c?a Microsoft t?o t?p th?c thi di ?ng v g?i t?p cho b?n ? ch?y trn my tnh ch.

T3: Khi truyn tp ti b phn H tr cua Microsoft, ban nhn c thng bao li "ng dung khng th lin lac vi may chu chn oan. Vui long am bao rng may tinh cua ban kt ni Internet, sau o th lai"

Li nay xay ra khi may tinh c s dung truyn kt qua ti b phn H tr cua Microsoft khng th lin lac vi may chu Microsoft hoc nu lin lac vi may chu bi gian oan hoc ht gi. Nu vn vn con sau khi ban bm vao nut "Th lai", ban co th khc phuc s c thm s c nay bng cach thc hin theo cac bc sau:
 1. H?y ch?y cc b?c ?c m t? trong T2 ? kh?c ph?c s? c? ny
 2. Ki?m tra xem tr?nh duy?t c?a b?n c th? truy nh?p cc trang ?c li?t k trong Q13 khng
 3. N?u b?n v?n khng th? t?i ln k?t qu? cho B? ph?n H? tr? c?a Microsoft sau khi b?n lm theo cc b?c tr?c v b?n ? lu b?n sao t?p CAB g?m cc k?t qu? , h?y lin h? v?i B? ph?n H? tr? c?a Microsoft ? s?p x?p vi?c chuy?n t?p CAB.
 4. Nu ban cha lu ban sao kt qua ban bt u truyn tp, ban co th nhn ban sao nu chn oan vn ang chay. Tp se c lu trong th muc "%TEMP%\msdtadmin\_{GUID}_" hoc "\Windows\Temp\SDIAG_{GUID}" (trong o GUID la ma inh danh c tao ra ngu nhin th hin mt ln thc hin chn oan).

T4: Khi ban chay goi chn oan di ng ("Portable_Diagnostic.exe"), ban nhn c thng bao li "ng dung nay khng c h tr trn H iu hanh nay" hoc "Cng cu chn oan nay khng h tr cu hinh may tinh cua ban" va ng dung ong lai

iu nay co th xay ra vi goi chn oan di ng ma ban ang c chay khng tng thich vi h iu hanh cua may tinh ich. Vi du: ban co th ang chay Windows XP nhng goi chn oan ma b phn H tr cua Microsoft gi cho ban chi tng thich vi Windows 7. Trong trng hp nay, vui long lin h vi chuyn gia H tr cua Microsoft hoi v goi chn oan tng thich vi h iu hanh cua may tinh ich.

T5: Ban chay goi chn oan, ban nhn c thng bao li "Trinh khc phuc s c nay khng ap dung cho may tinh nay" (li 0x80005005) hoc "Trinh khc phuc s c nay khng ap dung cho h thng cua ban" va ng dung ong lai

iu nay co th xay ra vi goi chn oan ma ban ang c chay khng tng thich vi h iu hanh cua may tinh ich. Vi du: ban co th ang chay Windows XP nhng goi chn oan ma b phn H tr cua Microsoft gi cho ban chi tng thich vi Windows 7. Trong trng hp nay, vui long lin h vi chuyn gia H tr cua Microsoft hoi v goi chn oan tng thich vi h iu hanh cua may tinh ich.

T6: Khi ban chay chn oan, ban nhn c thng bao li "Chung ti xin li, cum mt khu cua ban cho cng cu chn oan nay a li thi hoc ht han" va ban khng th chay chn oan

Li nay co th xay ra vi URL do Microsoft gi a ht han hoc ban a at s tp tai ln ti a c cho phep trong ln thc hin chn oan. Trong trng hp nay, ban phai lin h vi b phn H tr cua Microsoft yu cu gia han ngay ht han hoc co URL mi.

T7: Khi ban chay chn oan, ban nhn c thng bao li "Chung ti xin li, chng trinh gp phai li khi c gng lin lac vi may chu. Vui l?ng th? l?i sau. [Ma 80072EE7]"

iu nay thng xay ra khi may tinh khng th lin lac vi may chu Microsoft tai xung cu phn may khach hoc goi chn oan. H?y ch?y Tr?nh kh?c phuc s c? trong T2 ho?c ki?m tra xem tr?nh duy?t c?a b?n c th? truy nh?p cc trang ?c li?t k trong Q13 khng. Xin lu ? r?ng duy?t https://diagnostics.support.microsoft.com s? hi?n th? trang web Bi t chi Truy nhp. Duyt https://dcupload.microsoft.com va https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com se hin thi thng bao vn ban n gian "Xin chao t̅".

Hoc ban co th s dung may tinh c kt ni Internet khac tao goi chn oan di ng nh c m ta trong Cu hoi 2. Hoc yu cu ky s h tr Microsoft tao tp thc thi di ng va gi no cho ban chay trn may tinh ich.

T8: Khi ban chay chn oan, ban nhn c thng bao li "Tp kt qua qua ln nn khng th gi cho Microsoft"

Li nay xay ra khi d liu ma chn oan thu thp kt qua trong tp nn ln hn 2Gb. Tp CAB kt qua chn oan chi co th c tao ra va cp nht t ng nu dung lng nho hn 2Gb.

Khi li nay xay ra, ban co th nhn phin ban m rng cua kt qua va gi chung cho ky s h tr Microsoft theo cach thu cng. thc hin vic nay, trc khi ban bm vao "ong" trn man hinh chn oan, m th muc %windir%\temp\SDIAG_{GUID}\Result (trong o GUID la ma inh danh ngu nhin th hin ln thc hin chn oan duy nht), sau o sao chep va nen kt qua vao th muc khac. Sau khi ban sao chep ni dung th muc, quay lai chn oan ri bm vao "ong" xoa th muc tam thi. Cui cung, lin h vi chuyn gia h tr cua ban sp xp truyn tp cho Microsoft.

T9: Khi ban chay chn oan trn may tinh chay Windows XP hoc Windows Server 2003, ban nhn c thng bao li "Khng th tim thy phin ban cua thi gian chay chay ng dung nay"

Li nay co th xay ra nu may tinh a cai t .NET Framework 4.0 nh cha cai t .NET Framework 2.0 hoc .NET Framework 3.5. khc phuc s c, vui long cai t .NET Framework 2.0 hoc .NET Framework 3.5 trn may tinh. Ban co th tim thy lin kt cai t cho .NET Framework trong Cu hoi 6.

T10: Sau khi ban bm vao nut "Chay" chay chn oan trn may tinh Windows Server, ban nhn c thng bao li "Thit t bao mt hin tai cua ban khng cho phep tai xung tp nay" va chn oan khng chay

Li nay co th xay ra nu may tinh a bt Cu hinh Bao mt Nng cao cua Internet Explorer. Vui long thc hin theo hng dn trong Cu hoi 12 chay chn oan trn may tinh a bt Cu hinh Bao mt Nng cao cua Internet Explorer.

T11: Khi ban bm vao nut "Chay" chay chn oan trn may tinh chay Windows Server, chi tuy chon "Lu" va "Huy" kha dung

S c nay co th xay ra nu tuy chon "Khng lu trang c ma hoa vao ia" c t trong Tuy chon Internet. Khi "Cu hinh Bao mt Nng cao cua Internet Explorer" c bt trn may tinh chay Windows Server, tuy chon nay c t t ng.

chay chn oan trn may tinh bt tuy chon nay, lu tp ri chay chn oan t th muc tai xung. v hiu hoa tuy chon, m "Thit t Internet", chon tab "Nng cao" ri xoa hp kim "Khng lu trang c ma hoa vao ia" trong "Bao mt."

T12: Khi ban bm vao nut "Chay" chay chn oan, ban nhn c thng bao li "Chung ti xin li, a xay ra li: Cookie cha c bt trong trinh duyt cua ban hoc a bi xoa"

S c nay co th xay ra nu cookie a bi v hiu hoa trong trinh duyt. giai quyt vn nay, vui long bt cookie trong trinh duyt cua ban va lam ti trang. bt cookie trong Internet Explorer, i ti "Tuy chon Internet", chon tab "Bao mt" ri chon "Mc inh" trong "Thit t" chuyn thanh trt sang thit t "Trung binh".

M?t l? do khc c th? d?n ?n l?i ny l "C?u h?nh B?o m?t Nng cao" ?c b?t trn my tnh ch?y Windows Server nhng khng ph?i t?t c? cc trang web ?c li?t k trong Q12 ?u ?c thm vo danh sch cc trang b?o m?t. ? gi?i quy?t s? c? ny, h?y lm theo h?ng d?n trong Q12. Ngoi ra, b?n c?ng c th? ch?y Tr?nh kh?c ph?c s? c? trong T2 ? nhanh chng xc ?nh cc s? c? v? "Cu hinh Bao mt Nng cao".


Thu?c tnh

ID c?a bi: 2598970 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition KN
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition KN
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions
 • Windows Server 2008 for Windows Essential Server Solutions without Hyper-V
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic Beta
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium Beta
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows XP Professional N
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Surface Pro
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Enterprise N
 • Windows 8 N
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Professional N
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Release Candidate
 • Windows Server 2012 Standard
T? kha:
kbfixme kbmsifixme KB2598970

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com