DNS yêu c?u prisoner.iana.org

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 259922 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong m?t d?u v?t Netmon (ho?c có th? trong s? ki?n Nh?t k?) b?n có th? th?y các d?ch v? tên mi?n (DNS) truy v?n và l?i thư liên quan đ?n blackhole.isi.edu. Ví d?, các s? ki?n c?nh báo sau đây có th? đư?c đăng:

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: LSASRV
Th? lo?i s? ki?n: SPNEGO (đàm phán)
T? ch?c s? ki?n ID: 40961
Ngày: Ngày
Thời gian: Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: Máy tính
Mô t?:
H? th?ng an ninh không th? thi?t l?p m?t k?t n?i an toàn v?i h? ph?c v? DNS/prisoner.iana.org. Không có giao th?c xác th?c là có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và trung tâm h? tr? t?i http://support.microsoft.com.

D? li?u: 0000: 8b 01 00 c0?...À

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra khi Windows 2000 c? g?ng đ? đăng k? h? sơ (đ?o ngư?c-tra c?u) DNS PTR cho m?t đ?a ch? m?ng riêng. Ví d?, n?u máy ch? c?a b?n có m?t 10.0.0.x Giao th?c Internet (IP) đ?a ch?, các máy ch? DNS chính cho 10.in-addr.arpa (đó là khu v?c đ?o ngư?c tra c?u cho 10.x Đ?a ch? ph?m vi) hi?n nay là blackhole.isi.edu. B?n s? nh?n đư?c k?t qu? tương t? cho các 192.168.x.x và ph?m vi đ?a ch? 172.16.0.0-172.31.255.255 là t?t.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong các tùy ch?n sau.

L?a ch?n 1

C?u h?nh máy ch? DNS đ?a phương c?a b?n đ? có khu v?c đ?o ngư?c tra c?u mà Windows 2000 d?a trên các máy tính có th? s? d?ng đ? đăng k?. Ví d?, n?u máy tính c?a b?n đang s? d?ng m?t 10.0.0.x IP đ?a ch?, t?o ra m?t khu v?c đ?o ngư?c tra c?u c?a 10.in-addr.arpa trên h? ph?c v? DNS đ?a phương ? mà Windows 2000 d?a trên các máy tính đang c? g?ng đ? đăng k?.

Tùy ch?n 2

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Vô hi?u hoá Windows 2000 t? đăng k? h? sơ PTR, b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Định vị khóa đăng kí sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: DisableReverseAddressRegistrations
  Data Type: REG_DWORD
  Giá tr?: 1
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
Tùy ch?n này vô hi?u hóa đăng k? C?p Nh?t đ?ng DNS h? sơ PTR b?i đi?u này khách hàng DNS. PTR h? sơ k?t h?p đ?a ch? IP v?i tên máy tính. M?c nh?p này đư?c thi?t k? cho các doanh nghi?p mà trong đó các máy ch? DNS chính là có th?m quy?n cho khu v?c đ?o ngư?c tra c?u không th? ho?c đư?c c?u h?nh không đ? th?c hi?n C?p Nh?t năng đ?ng. Nó làm gi?m lưu lư?ng m?ng không c?n thi?t và lo?i b? s? ki?n s? ghi l?i h? sơ không thành công c? g?ng đ? đăng k? h? sơ PTR.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? s? d?ng các nslookup l?nh t? m?t d?u nh?c l?nh đ? th? và xác minh các thông tin. Ví d? sau tr? v? máy ch? chính tên = prisoner.iana.org:
c: >nslookup<cr></cr>
>đ?t lo?i = SOA<cr></cr>
>10.in-addr.arpa<cr></cr>
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
142863IP h?p l? đ?a ch? cho m?t tư nhân m?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 259922 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbnetwork kbprb kbmt KB259922 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:259922

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com