Thông tin: K? thu?t đ? g? l?i các v?n đ? k?t n?i đ?n m?t máy ch? Oracle s? d?ng các tr?nh đi?u khi?n ODBC và OLE DB nhà cung c?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 259959 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Các s?n ph?m c?a bên th? ba s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

C? Microsoft ODBC cho Oracle driver (Msorcl32.dll) và các Microsoft OLE DB Provider for Oracle (Msdaora.dll) s? d?ng SQL * khách hàng Net (hay Net8 client cho Oracle 8 x) và thư vi?n Oracle Call Interface (OCI), và c?ng là các thành ph?n khách hàng Oracle, đ? k?t n?i v?i cơ s? d? li?u Oracle và truy xu?t d? li?u. Oracle khách hàng các thành ph?n r?t quan tr?ng, và ph?i đư?c c?u h?nh đúng đ? thành công k?t n?i cơ s? d? li?u Oracle b?ng cách s? d?ng tr?nh đi?u khi?n và các nhà cung c?p.

THÔNG TIN THÊM

Đ? g? l?i các v?n đ? k?t n?i Oracle v?i m?t trong hai tr?nh đi?u khi?n Microsoft ODBC cho Oracle ho?c các Microsoft OLE DB Provider cho Oracle, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng ti?n ích c?ng Oracle SQL v?i (m?t ti?n ích d?ng l?nh d?a trên truy v?n) đ? xác minh r?ng b?n có th? k?t n?i vào Oracle và truy xu?t d? li?u.

  LƯU ?: N?u b?n không th? k?t n?i vào Oracle và truy xu?t d? li?u, b?n ho?c là có m?t x?u cài đ?t ho?c c?u h?nh các c?u ph?n Oracle khách hàng ho?c b?n đ? không chính xác t?o m?t minh b?ch m?ng ch?t n?n (TNS) d?ch v? bí danh cho máy ch? Oracle khi b?n s? d?ng SQL * Net c?u h?nh d? dàng ho?c Oracle Net8 d? dàng c?u h?nh ti?n ích. Liên h? v?i Oracle cơ s? d? li?u qu?n (DBA) đ? xác minh r?ng Oracle thành ph?n mà b?n ph?i có đư?c m?t cách chính xác đư?c cài đ?t và c?u h?nh.
 2. Xác minh Phiên b?n c?a Oracle khách hàng (SQL * Net Phiên b?n) đư?c cài đ?t trên máy tính. Trên m?t máy tính ch?y Windows NT, s? d?ng NT.RGS t?p tin n?m trong thư m?c Oracle_Root\Orainst đ? xác minh các phiên b?n. Trên m?t khách hàng không-Windows NT, s? d?ng các t?p tin Win95.rgs trong thư m?c Oracle_Root\Orainst đ? xác minh các phiên b?n. C? hai tr?nh đi?u khi?n Microsoft ODBC cho Oracle và các Microsoft OLE DB Provider for Oracle c?n cài đ?t SQL * Net Phiên b?n 2,3 ho?c máy tính khách hàng.

  Các k?t n?i t? SQL Plus (Oracle khách hàng truy v?n c?) có th? xu?t hi?n đ? ch?c năng, nhưng b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n cho các k?t n?i ODBC/OLE DB ho?t đ?ng chính xác.

  LƯU ?: Khi b?n s? d?ng Oracle 8i, các t?p tin .rgs là s?n ph?m nào.
 3. N?u khách hàng Oracle đư?c cài đ?t, và b?n nh?n đư?c m?t l?i ch? ra r?ng các thành ph?n khách hàng Oracle 7,3 tr? lên ph?i đư?c cài đ?t trên máy tính, sau đó ki?m ch?ng r?ng các bi?n môi trư?ng con đư?ng trên máy khách ch?a c?p trong đó khách hàng Oracle đ? đư?c cài đ?t như, Oracle_Root\Bin. N?u b?n không th? t?m th?y c?p này, sau đó thêm c?p đ? bi?n con đư?ng đ? gi?i quy?t các l?i.
 4. Ki?m ch?ng r?ng t?p Ociw32.dll trong c?p Oracle_Root\bin. .Dll tranh không t?n t?i b?t k? đi?m nào khác trên máy khách. Đ?m b?o r?ng các Oracle khách hàng thành ph?n DLLs (ví d?, t?p Core40.dll và t?p Ora*.dll) t?n t?i bên ngoài Oracle_Root thư m?c ho?c thư m?c con.
 5. Xác minh r?ng m?t phiên b?n c?a Oracle khách hàng duy nh?t đư?c cài đ?t trên máy tính. Nhi?u phiên b?n c?a SQL * Net không th? t?n t?i trên cùng m?t máy tính khách hàng v?i can thi?p và các ho?t đ?ng quan tr?ng (ví d?, TNS và bí danh tra c?u).
 6. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n có m?t đ?a phương c?a khách hàng Oracle cài đ?t và không làm đi?u này b?ng cách l?p b?n đ? m?t khách hàng Oracle t? xa trên máy tính c?a b?n và sau đó cho nó vào đư?ng d?n h? th?ng đ? k?t n?i vào Oracle qua ODBC/OLE DB. Nhưng các nhà cung c?p và tr?nh đi?u khi?n đư?c ki?m tra v?i m?t khách hàng Oracle đ? cài đ?t t?i đ?a phương và không ph?i trên m?t chia s? m?ng.
 7. Ki?m ch?ng r?ng Oracle Oracle Web server không đư?c cài đ?t trên cùng m?t máy tính. N?u đây là trư?ng h?p, liên h? v?i Oracle đ? s?a ch?a nóng v? nâng c?p s?n ph?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 259959 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Data Access Components 2.1
 • Microsoft Data Access Components 2.5
 • Microsoft Data Access Components 2.6
 • Microsoft Data Access Components 2.7
T? khóa: 
kbinfo kboracle kbmt KB259959 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:259959

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com