M?t hotfix có s?n đ? ASP.NET tr?nh duy?t đ?nh ngh?a tác ph?m trong Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2600088 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các m?t hotfix cho ASP.NET tr?nh duy?t t?p tin đ?nh ngh?a đư?c bao g?m trong Microsoft Khuôn kh? .NET 4.0.

Thông tin thêm

Hotfix này gi?i thi?u C?p Nh?t đ?nh ngh?a trong t?p tin đ?nh ngh?a c?a tr?nh duy?t Internet Explorer và Mozilla Firefox. T?p đ?nh ngh?a c?a tr?nh duy?t đư?c lưu tr? trong m?t trong các m?c tin thư thoại sau đây, tùy thu?c vào phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t c?a Microsoft .NET Framework:
 • Đ?i v?i 32-bit phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET 4.0

  %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\CONFIG\Browsers
 • Đ?i v?i phiên b?n 64-bit c?a Khuôn kh? .NET 4.0

  %WinDir%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\CONFIG\Browsers
theo m?c đ?nh, ASP.NET s? d?ng các công ngh? sniffing cho chu?i nhân ngư?i dùng đ? phát hi?n các tr?nh duy?t. Các tr?nh duy?t t?p tin đ?nh ngh?a bao g?m m?t lo?t Phiên b?n tr?nh duy?t. Tuy nhiên, khi s? phiên b?n tăng, ASP.NET có th? không nh?n ra các phiên b?n m?i c?a tr?nh duy?t b?ng cách s? d?ng chu?i nhân ngư?i dùng. Trong trư?ng h?p này, ASP.NET có th? x? l? nh?ng phiên b?n này như là m?t tr?nh duy?t không r?. Ví d?, ASP.NET không th? nh?n ra Windows Internet Explorer 10 có chu?i nhân ngư?i dùng sau:

Mozilla/5.0 (tương thích; MSIE 10,0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có các.NET Framework 4 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u b?t k? t?p nào b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Đ? tránh kh?i đ?ng l?i máy tính, t?t t?t c? các ?ng d?ng Máy ch? Web cho ASP.NET web site trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th?

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET 4.0
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.50432,59222 Tháng tám, 201106: 03x 86
Firefox.Browserkhông áp d?ng3.082 ngư?i21 Tháng tám, 201122: 10không áp d?ng
IE.Browserkhông áp d?ng4,28321 Tháng tám, 201122: 10không áp d?ng
Setup.dll10.0.30319.504295,76022 Tháng tám, 201106: 03x 86
Setupengine.dll10.0.30319.504809,30422 Tháng tám, 201106: 03x 86
Setupui.exe10.0.30319.50478,15222 Tháng tám, 201106: 03x 86
System.web.dll4.0.30319.5045,227,85622 Tháng tám, 201106: 03x 86
System.web.Extensions.dll4.0.30319.5041,862,50422 Tháng tám, 201106: 03x 86
Webengine.dll4.0.30319.50414,16022 Tháng tám, 201106: 03x 86
Webengine4.dll4.0.30319.504495,44022 Tháng tám, 201106: 03x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET 4.0
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.50440,78422 Tháng tám, 201106: 38x 64
Firefox.Browserkhông áp d?ng3.082 ngư?i21 Tháng tám, 201121: 37không áp d?ng
IE.Browserkhông áp d?ng4,28321 Tháng tám, 201121: 37không áp d?ng
Setup.dll10.0.30319.504295,76022 Tháng tám, 201106: 03x 86
Setupengine.dll10.0.30319.504809,30422 Tháng tám, 201106: 03x 86
Setupui.exe10.0.30319.50478,15222 Tháng tám, 201106: 03x 86
System.web.dll4.0.30319.5045,197,13622 Tháng tám, 201106: 38x 64
System.web.Extensions.dll4.0.30319.5041,862,50422 Tháng tám, 201106: 03x 86
Webengine.dll4.0.30319.50415,69622 Tháng tám, 201106: 38x 64
Webengine4.dll4.0.30319.504720,72022 Tháng tám, 201106: 38x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64-d?a trên các phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET 4.0
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aspnet_wp.exe4.0.30319.50480,20822 Tháng tám, 201107: 09IA-64
Firefox.Browserkhông áp d?ng3.082 ngư?i21 Tháng tám, 201122: 12không áp d?ng
IE.Browserkhông áp d?ng4,28321 Tháng tám, 201122: 12không áp d?ng
Setup.dll10.0.30319.504295,76022 Tháng tám, 201106: 03x 86
Setupengine.dll10.0.30319.504809,30422 Tháng tám, 201106: 03x 86
Setupui.exe10.0.30319.50478,15222 Tháng tám, 201106: 03x 86
System.web.dll4.0.30319.5044,816,20822 Tháng tám, 201107: 09IA-64
System.web.Extensions.dll4.0.30319.5041,862,50422 Tháng tám, 201106: 03x 86
Webengine.dll4.0.30319.50425,42422 Tháng tám, 201107: 09IA-64
Webengine4.dll4.0.30319.5041,340,75222 Tháng tám, 201107: 09IA-64
Lưu ? B?i v? t?p tin ph? thu?c, hotfix này c?ng có th? ch?a các t?p tin khác.

Ph? bi?n các v?n đ? x?y ra mà không có các hotfix này

V?n đ? 1

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n s? d?ng Windows Internet Explorer 10 đ? truy c?p vào m?t web site d?a trên ASP.NET.
 • web site B?t đ?u m?t postback.

Trong trư?ng h?p này, postback không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i Script g?p","'__doPostBack' là không xác đ?nh"
Lưu ? web site có th? B?t đ?u m?t postback trong nhi?u cách khác nhau. Ví d?: m?t ki?m soát LinkButton có th? B?t đ?u m?t postback.

V?n đ? 2

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o m?t web site d?a trên ASP.NET có thu?c tính MaintainScrollPositionOnPostBack đư?c đ?t thành True.
 • B?n s? d?ng Mozilla Firefox 4.0 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a Mozilla Firefox đ? m? web site.
 • web site B?t đ?u m?t postback.

Trong trư?ng h?p này, di chuy?n v? trí c?a web site không đư?c duy tr? sau postback.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? các thu?c tính MaintainScrollPositionOnPostBack , ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Thông tin chung v? thu?c tính MaintainScrollPositionOnPostBack
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? t?p tin đ?nh ngh?a c?a tr?nh duy?t, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Thông tin chung v? lư?c đ? t?p tin đ?nh ngh?a c?a tr?nh duy?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chu?i nhân ngư?i dùng Internet Explorer 10, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Thông tin chung v? chu?i nhân ngư?i dùng Internet Explorer 10
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? phát hi?n Internet Explorer m?t cách hi?u qu? hơn, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Làm th? nào đ? phát hi?n Internet Explorer m?t cách hi?u qu? hơn

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2600088 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 4.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2600088 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2600088

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com