M?t s? thư m?c ngư?i s? d?ng không có m?t t? h? sơ ngư?i dùng trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 n?u các thư m?c đư?c lo?i tr? t? h? sơ chuy?n vùng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2600484 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng b?n đang s? d?ng các Lo?i tr? các thư m?c trong h? sơ chuy?n vùng Thi?t đ?t chính sách nhóm đ? lo?i tr? m?t s? thư m?c ngư?i dùng m?c đ?nh như âm nh?c c?a tôi t? h? sơ di đ?ng c?a m?t ngư?i s? d?ng trong m?t môi trư?ng mi?n Active Directory. Ngư?i dùng s? d?ng ?y nhi?m c?a m?nh đ? đăng nh?p vào m?t máy tính d?a trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên khách hàng. Trong t?nh hu?ng này, thư m?c m?c đ?nh đư?c lo?i tr? b?ng cách s? d?ng các thi?t l?p chính sách nhóm có m?t t? h? sơ ngư?i dùng.

Chú ý
 • Thư m?c m?c đ?nh b? lo?i tr? v?n c?n t?n t?i trong h? sơ ngư?i dùng trên máy tính d?a trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên khách hàng đ?u tiên mà ngư?i dùng đăng nh?p vào.
 • V?n đ? này ch? x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Các thư m?c b? lo?i tr? là m?t thư m?c đư?c bi?t đ?n.
  • Các thư m?c b? lo?i tr? đư?c tr?nh bày trong c?u h?nh m?c đ?nh.
  • Các thư m?c b? lo?i tr? là m?t thư m?c theo ngư?i dùng.
  • Các thư m?c b? lo?i tr? là c?p con c?a thư m?c h? sơ.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? h? sơ ngư?i dùng trên m?t máy tính d?a trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên khách hàng đư?c sao chép tr?c ti?p t? cơ s? d? li?u tên mi?n khi m?t chuy?n vùng h? sơ ngư?i dùng t?n t?i trong tên mi?n.

Theo m?c đ?nh, không có h? sơ di đ?ng c?a ngư?i dùng t?n t?i khi ngư?i dùng đăng vào tên mi?n t? m?t máy tính d?a trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên khách hàng đ?u tiên. V? v?y, h? sơ ngư?i dùng đư?c t?o ra t? h? sơ ngư?i dùng đ?a phương m?c đ?nh có ch?a t?t c? các thư m?c m?c đ?nh. Tuy nhiên, các thư m?c b? lo?i tr? không t?i lên h? sơ di đ?ng khi ngư?i dùng đăng nh?p. Thay vào đó, các thư m?c này đư?c lưu tr? t?i đ?a phương.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SP»n), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". Các tệp MUM và MANIFEST cũng như các tệp danh mục phân loại bảo mật liên quan (.cat) đều đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được cập nhật. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Profsvc.dll6.1.7600.21031165,37618-Tháng tám-201104: 28x86
Profsvc.dll6.1.7601.21793165,37618-Tháng tám-201105: 26x86
Userenv.dll6.1.7600.2103182,94418-Tháng tám-201104: 28x86
Userenv.dll6.1.7601.2179383,96818-Tháng tám-201105: 27x86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Profsvc.dll6.1.7600.21031210,94418-Tháng tám-201105: 50x64
Profsvc.dll6.1.7601.21793210,94418-Tháng tám-201105: 56x64
Userenv.dll6.1.7600.21031111,61618-Tháng tám-201105: 51x64
Userenv.dll6.1.7601.21793111,61618-Tháng tám-201105: 58x64
Userenv.dll6.1.7600.2103182,94418-Tháng tám-201104: 28x86
Userenv.dll6.1.7601.2179383,96818-Tháng tám-201105: 27x86
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Profsvc.dll6.1.7600.21031452,09618-Tháng tám-201104: 29IA-64
Profsvc.dll6.1.7601.21793452,09618-Tháng tám-201104: 28IA-64
Userenv.dll6.1.7600.21031222,20818-Tháng tám-201104: 31IA-64
Userenv.dll6.1.7601.21793222,20818-Tháng tám-201104: 29IA-64
Userenv.dll6.1.7600.2103182,94418-Tháng tám-201104: 28x86
Userenv.dll6.1.7601.2179383,96818-Tháng tám-201105: 27x86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? các Lo?i tr? các thư m?c trong h? sơ chuy?n vùng Nhóm thi?t l?p chính sách, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpX86_0c220be067eb5efa59f25b927d68ac77_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21793_none_8daadbfe3730530f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpX86_1f089ccb0cdf5308c533d692b2ef8688_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21031_none_b3beefc9b8fd506d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpX86_5439d75b6b89b9f729bbe6611391550a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21031_none_4a376f85ce9c34a4.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpX86_c465baa216ce8378a2a774298061b77b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21793_none_53d6df6cc708373f.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpX86_d7299d7200ae8cdc7b91827240ee3680_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21793_none_9535484e8495776b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpX86_dbe12cd60b84e575e2cf98edbfe7d126_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21031_none_2d2a7600ca60688b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp695
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21031_none_fc433a6facf974d8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp39,922
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
Tên tệpX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21793_none_fdeae05faa4e87d6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp39,922
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 45
Tên tệpX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21031_none_90d24d75c58f42d1.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,305
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)04: 54
Tên tệpX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21793_none_9279f365c2e455cf.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,305
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 06
Tên tệpX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21031_none_8242c9bb5075eba0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,011
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)04: 53
Tên tệpX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21793_none_83ea6fab4dcafe9e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,011
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)05: 59
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_0012b7bd07f3fa444675e79c085a7ad1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21793_none_649f555622a0f50a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpAmd64_1a5383da8aeca78952a325e64ad1eeee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21031_none_637822903e7ad46d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpAmd64_206e3b93c0ee9490493add6c5ebb1bb8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21031_none_eae8d20d5489b41a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpAmd64_48a9cddcb793a888cd388ce09b67c93c_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21031_none_91b2569fec102c97.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpAmd64_78274e647eb271b1a2ba200106d4f9e4_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21793_none_065c5cf34a079264.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpAmd64_95a4948440baca38246c1af29f6e3f4f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21793_none_622368233cf5dac4.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp699
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpAmd64_bf8a1fbcccc7c12ba7ed8913e883c776_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21031_none_c8f66fde2d12c976.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpAmd64_e4d3d0100196c7b0d8d0823a26cb1445_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21793_none_d509058ecf173ab0.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1.038 ngư?i
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21031_none_5861d5f36556e60e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp39,926
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 48
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21793_none_5a097be362abf90c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp39,926
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 48
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21031_none_ecf0e8f97decb407.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,309
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 22
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21793_none_ee988ee97b41c705.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,309
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 47
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21031_none_de61653f08d35cd6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,015
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 19
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21793_none_e0090b2f06286fd4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,015
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 40
Tên tệpX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21031_none_90d24d75c58f42d1.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,305
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)04: 54
Tên tệpX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21793_none_9279f365c2e455cf.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,305
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 06
Tên tệpX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21031_none_8242c9bb5075eba0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,011
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)04: 53
Tên tệpX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_7.1.7601.21793_none_83ea6fab4dcafe9e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,011
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)05: 59
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_34bba6aef18b3ddeb2f77c3102112b5f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21793_none_82b3c799f28b0c11.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpIa64_640081c047fa6debf5407860f612f368_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21031_none_d3ebd5201d80f209.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,036
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpIa64_78bc54698a0c1d7465fe93e69d0e4bb0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21031_none_21aad92c3bc9439b.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp697
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpIa64_f1b78dc7be5d176fcae44a513a6568dc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21793_none_058446c5594fde80.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp1,036
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 41
Tên tệpIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21031_none_fc44de65acf77dd4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp39,924
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 42
Tên tệpIa64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21793_none_fdec8455aa4c90d2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp39,924
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)08: 42
Tên tệpIa64_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21031_none_90d3f16bc58d4bcd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,307
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)05: 57
Tên tệpIa64_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21793_none_927b975bc2e25ecb.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,307
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 41
Tên tệpX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21031_none_90d24d75c58f42d1.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,305
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)04: 54
Tên tệpX86_microsoft-windows-userenv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21793_none_9279f365c2e455cf.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp10,305
Ngày (UTC)18-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 06

Thu?c tính

ID c?a bài: 2600484 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2600484 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2600484

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com