Article ID: 2600640 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

עדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 זמין. מאמר זה מתאר את התיקונים החמים ואת העדכונים הכלולים באוסף עדכונים זה. אוסף עדכונים זה זמין עבור כל השפות הנתמכות על-ידי Microsoft Dynamics CRM 2011.

מידע נוסף

לבנות מספר ושם קובץ עבור אוסף עדכונים זה

בנה מספר חבילות העדכון עבור הרכיבים הבאים הוא 5.0.9690.1992.
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 שרת
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 עבור Microsoft Office Outlook
 • נתב הדואר האלקטרוני של Microsoft Dynamics CRM 2011
 • סיומת עריכה ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 דוח
 • ערכת שפה 2011 של Microsoft Dynamics CRM
 • הרחבות דיווח של Microsoft Dynamics CRM 2011
שמות הקובץ עבור גירסת 32 סיביות של חבילות אוסף של עדכון הן כדלקמן:
 • CRM2011-לקוח-KB2600640 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-נתב-KB2600640 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-מהמר-KB2600640 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600640 -LangID-i386.exe
שמות הקבצים בגירסאות 64 סיביות של חבילות אוסף של עדכון הן כדלקמן:
 • CRM2011-שרת-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-לקוח-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-נתב-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Srs-KB2600640 -LangID-amd64.3exe

מידע על אוסף העדכונים

אוסף העדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 יהיה המתוקנת עבור לקוחות מקומית ב- 20 בינואר, 2012.

אוסף עדכונים 6 פורסם במקור ב- 12 בינואר, 2012. אם הותקנה הגירסה הקודמת ניתן יהיה להתקין עדכונים זה באמצעות הגירסה הישנה יותר.

אם התקנת החבילות slipstream שהן התקנות מלא כולל עדכונים 6 נא ראה KB זה, כפי שאתה יקבלו הודעת שגיאה בהתקנת עדכונים 6. MSPInstallAction נכשל

עבור לקוחות מקוונים שיפורים תשתית נעשים CRM Online. מסיבה זו, אוספי העדכונים לא יוחלו לשרתי עד להשלמת השיפורים. באמצעות דף הודעות מערכת עבור החלון תחזוקת המערכת, תקבל הודעה של כאשר הארגון שלך יעודכן התשתית החדשה. העדכונים האחרונים יחול במועד זה.

הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורד
הורד את החבילה 2600640 כעת.תאריך שחרור:, 20 בינואר, 2012

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

מידע על ההתקנה

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
הערה חשובה
אין אפשרות לייבא מסד נתונים שנוצר באמצעות Microsoft Dynamics CRM 2011 עדכונים 6 או גירסה מתקדמת יותר לפריסה של Microsoft Dynamics CRM 2011 עדכונים 5 או גירסה מוקדמת יותר. תרחיש זה אינו נתמך.
התקנת העדכון Windows
כדי להתקין באופן אוטומטי עדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011, באפשרותך להשתמש ב- Windows Update. אוסף העדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 יהיו זמינים באתר Windows Update ב- 24 בינואר, 2012.

הערה אין אפשרות להסיר את אוסף העדכונים 6. עדכונים ספציפיים של מסד הנתונים מוחלים לפי עדכונים 6 אשר לא יאפשר לך להסיר את ההתקנה של עדכונים 6. עליך לגבות את מסדי הנתונים שלך לפני התקנת עדכון זה.

באפשרותך גם להגדיר את Windows כדי להתקין באופן אוטומטי עדכונים מומלצים. הגדרה זו ניתן לטפל בבעיות לא קריטיות ולסייע בשיפור חוויית המיחשוב שלך. עדכונים אופציונליים לא יורדו או מותקנים באופן אוטומטי.

כדי ללמוד עוד אודות סוגי העדכונים Microsoft מפרסמת, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
הפעלה או ביטול של העדכון האוטומטי

שינוי האופן שבו Windows מתקין או מודיע לך על עדכונים
כדי להתקין עדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 באמצעות Windows Update, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחלולאחר מכן הקלד עדכון בתיבה התחל חיפוש . ברשימת התוצאות, לחץ על Windows Update.
 2. בחלונית הניווט, לחץ על בדוק אם קיימים עדכוניםולאחר מכן המתן בזמן ש- Windows מחפש העדכונים האחרונים עבור המחשב שלך.
 3. אם אתה מקבל הודעה המציינת כי חשוב עדכונים זמינים או שיבקש ממך לסקור עדכונים חשובים, באפשרותך להציג ולבחור את העדכונים החשובים להתקנה.
 4. ברשימה, לחץ על כל עדכון חשוב לקבלת מידע נוסף. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון עבור כל העדכונים שברצונך להתקין ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. לחץ על התקן עדכונים.
 6. לקרוא ולקבל את תנאי רשיון, ולאחר מכן לחץ על סיום (אם העדכון דורש פעולה זו). אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה. אם מוצגת בקשה לקבלת אישור, ספק את האישור.
התקנה ידנית
כדי להתקין באופן ידני עדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בקר באתר האינטרנט הבא של קטלוג Microsoft Update:
  קטלוג Microsoft Update
 2. הקלד 2600640 בתיבה חיפוש ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 3. לחץ על הוספה כדי להוסיף את העדכון לסל.
 4. לחץ על הורד.
 5. לחץ על עיון, ציין את התיקייה שאליה ברצונך להוריד את העדכון ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. לחץ על המשךולאחר מכן לחץ על אני מסכים כדי לקבל את תנאי רשיון התוכנה של Microsoft.
 7. כאשר העדכון שהורדת אל המיקום שציינת, לחץ על סגור.
לקבלת מידע נוסף אודות קטלוג Microsoft Update, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
323166 כיצד להוריד עדכונים הכוללים מנהלי התקנים ותיקונים חמים מקטלוג Windows Update

מידע התקנה נוספים

 • לאחר שתתקין אוסף עדכונים זה, לצאת כל הפעלות קיימות של CRM ולאחר מכן התחל הפעלה חדשה של CRM כדי לשלב את השינויים.
 • כאשר אתה מבטל להקצות ערכת שפה, הגדרות השפה של כל המשתמשים ב- Microsoft Dynamics CRM המשתמשים בשפה זו יחזור על שפת ברירת המחדל. תהליך ההקצאה מחדש אינה מעדכנת את הגדרות השפה של משתמשים. לכן, משתמשים עליך לאפס הגדרות השפה שלהם באזור ' אפשרויות אישיות ' בעת הכניסה ל- Microsoft Dynamics CRM 2011.

תנאים מוקדמים

עליך להיות בעל Microsoft Dynamics CRM 2011 לבנות 5.0.9688.583 החלת אוסף עדכונים זה.

לקבלת מידע נוסף אודות Microsoft Dynamics CRM 2011 לבנות 5.0.9688.583, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
2461082 קיים עדכון עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate

דרישת הפעלה מחדש

אם תתבקש לעשות זאת, הפעל מחדש את המחשב לאחר החלת העדכונים.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לא ניתן להסיר עדכונים 6. עדכונים ספציפיים של מסד הנתונים מוחלים לפי עדכונים 6 אשר לא יאפשר לך להסיר את ההתקנה של עדכונים 6. עליך לגבות את מסדי הנתונים שלך לפני התקנת עדכון זה.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

עדכון שירות של dynamics CRM מאושרות עבור רבעון 4

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אוסף העדכונים 6 מכיל גם את התכונות ובעדכון השירות של Dynamics CRM מאושרות עבור רבעון 4. לקבלת מידע נוסף אודות תכונות Dynamics CRM מאושרות עבור רבעון 4 שירות העדכון, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
Microsoft Dynamics CRM: בדרכים קדימה

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

בעיות הנפתרות בעדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אוסף העדכונים 6 הוא אוסף עדכונים מצטבר הכולל את כל התיקונים לבעיות המתועדים ב אוסף העדכונים 1 עד 5 סיכום עדכון.

לקבלת מידע נוסף אודות אוספי העדכונים הקודמים הם לפתור את הבעיות, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2466084 אוסף עדכונים 1 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 זמינה
2466086 אוסף העדכונים 2 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 זמינה
2547347 אוסף עדכונים 3 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 זמין
2556767 עדכונים 4 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 זמין
2567454 עדכונים 5 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 זמין

עדכונים 6 כולל את התיקונים הבאים נוספים ועדכונים:
 • לאחר יצירת התמונה הניהולית ההתקנה ריפוי עצמי (SHS) באמצעות קובץ ה-. msp הכלול באוסף עדכונים 5 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  CString::LoadString(7407) נכשל.

 • בעת הניסיון לשדרג מ- Microsoft Dynamics CRM 4.0 ל- Microsoft Dynamics CRM 2011, השדרוג נכשל במהלך פעולת ComponentCollector.RetrieveDependencyNodes בבקשה RetrieveMultiple.
 • אתה נתקל בביצועים איטיים במהלך השדרוג ל- Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • בעת גישה לדף URL נייד של Microsoft Dynamics CRM 2011, ולאחר מכן נסה ליצור חשבון, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  אירעה שגיאה בלתי צפויה.

 • כאשר אתה משתמש ב- Microsoft Silverlight יחד עם משאבי אינטרנט, טפסים לא יוצגו כצפוי. בעיה זו מתרחשת כאשר לא נבחר בתיבת הסימון הרחב כרטיסיה זו כברירת מחדל בכרטיסיה מאפיינים.
 • נניח כי אתה משתמש בתבנית שם מלא הבאה עבור הארגון שלך:
  • שם משפחה, שם פרטי, התחלתי האמצעית
  כאשר תשתמש רק שם משפחה כדי ליצור איש קשר, פסיק (,) נוספים בלתי מוצגת בסוף השם של איש הקשר.
 • נניח שלחצת על שינוי מאפייני שדה הערה למאמר (מאמר) של ישות מאמר. כאשר תסגור את תיבת הדו-שיח עורך הטפסים , מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  Microsoft Dynamics CRM נתקל בשגיאה.

 • בעת הוספת שדה התיאור תצוגת פעילות עבור פעילויות דואר אלקטרוני, קוד HTML מוצג בעמודה רשת וב טקסט תיאור הכלי.
 • נניח כי הוסף משאב אינטרנט HTML המכיל הפניה לדף "ClientGlobalContext.js.aspx" בחלונית הניווט של טופס. כאשר תפתח שוב את משאב האינטרנט, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  Microsoft Dynamics CRM נתקל בשגיאה.

 • כאשר תפתח את לוח השנה מאזור העבודה שלי , Microsoft Dynamics CRM 2011 אינם נגללים השעה הראשונה של יום העבודה.
 • בהתחשב במקרים הבאים:
  • אתה נמצא בסביבה בעלת האב והצאצא של יחידות עסקיות.
  • יצירת תבנית דואר אלקטרוני ברמת אב.
  • הגדר את תבנית דואר אלקטרוני יהיה גלוי ברמת צאצא.
  • משתמש מנסה ליצור הודעת דוא ל יחידה העסקית ברמת צאצא.
  בתרחיש זה, למשתמש אין אפשרות להשתמש בתבנית דואר אלקטרוני כדי ליצור הודעת דואר אלקטרוני.
 • בעת שימוש בתכונה לוח הזמנים ב- פעילות שירות ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 עם Internet Explorer 9, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  אין אפשרות לבצע קוד מתוך קובץ script שכבר שוחרר.

 • בעת ייצוא פתרון ב- Microsoft Dynamics CRM Online, לא תתבקש לפתוח או לשמור את הקובץ.
 • לאחר ייבוא פתרון המכיל תצוגות מותאמות אישית, התכונה תצוגת ברירת מחדל מוגדר באופן שגוי את התצוגות הקיימות או תצוגות חדשות.
 • בעת ביצוע שינוי התאמה אישית ולאחר מכן לחץ על פרסם את כל ההתאמות האישיות, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  חריג שאינו מטופל.

 • כאשר אתה מפעיל יישום plug-in של PersistMatchCode ב- Microsoft Dynamics CRM Online, אתה מקבל את הודעת השגיאה הבאה:

  שגיאה כללית של SQL.

 • בעת ניסיון לייבא נתוני תיק הלקוח, תקבל את הודעת השגיאה הבאה:

  אירעה שגיאה בשרת SQL. נסה פעולה זו שוב. אם הבעיה ממשיכה, בדוק את Microsoft Dynamics CRM פתרונות בקהילת או פנה שלך ארגונים מנהל המערכת של Microsoft Dynamics CRM. לבסוף, באפשרותך לפנות אל התמיכה של Microsoft.

 • בעת מחיקת רשומה המכילה רשומות הקרן אובייקט Access (POA) ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 ו- Microsoft Dynamics CRM Online, הרשומות לא נמחקים מטבלה POA.
 • כאשר אתה מנסה לבצע תהליך מחיקה בצובר מהמסגרת התצוגות שלי , מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  רשומה אינו זמין. הרשומה המבוקשת לא נמצאה או שאין לך די הרשאות כדי להציג אותו.

 • ניתן להשתמש בכלי OrgDBOrgSettings עם ארגון בעל שם ידידותי משוכפל ב- Microsoft Dynamics CRM Online.
 • בעת ייבוא פתרונות Microsoft Dynamics CRM, פונקציות מדורגים SQL לא ייבנה מחדש.
 • בעת הפעלת תצוגות מסוננות עבור פעילויות דוחות או יישומי ISV, תצוגות מסוננות אינן מוצגות רשומות משותפות.
 • אינדקסים כפולים נוצרות עבור ה-OrderClose, סגירת ההזדמנות, אות ופעילויות בטבלה ActivityPointerBase.
 • מספר מאמר Knowledge Base (KB) נוצר באופן אוטומטי מכיל סיומת באופן בלתי צפוי ב- Microsoft Dynamics CRM 2011.
  הערהכאשר אתה מתקין עדכונים 6, ההגדרה SkipSuffixOnKBArticles מועבר אל הטבלה Orgdborgsettings. כדי להסיר את הסיומת מספר מאמר KB, הפעל את ההגדרה באמצעות הכלי Orgdborgsettings.
 • בנאים BusinessEntityMoniker, EntityExpression ו- BusinessEntity מסוימים אינם משתמשים ההקשר הארגון הקיים.
 • נניח שיצרת של הדוח באמצעות האשף הדוח ב- Microsoft Dynamics CRM 2011. כאשר אתה מנסה להוסיף pivot table המיוצאים מ- הדוח לתוך גליון עבודה של Excel, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  שם השדה PivotTable אינו חוקי. כדי ליצור את הדוח של PivotTable, עליך להשתמש בנתונים המאורגנים כרשימה עם תוויות בעמודות. אם אתה משנה השם של שדה PivotTable, עליך להקליד שם חדש עבור השדה.

 • נניח כי אתה משתמש בשרתים החזיתיים Microsoft Dynamics CRM בסביבת איזון עומס. כאשר צומת בפריסה נכשלת או הופך נגיש, לא ניתן להפעיל על הדוח FetchXML.
 • רמת הרישום עבור שירות האינטרנט של Exchange (EWS) המעקבים מוגדר כברירת מחדל במקום Verbose.
 • אין באפשרותך לפרוס כללים לתיבות דואר של משתמשים בסביבות Microsoft Exchange 2010 כאשר שרת Exchange ברשויות ותפקידי תיבת הדואר של Exchange לא באותו שרת.
 • נניח כי אתה מוחק את ההרשאות עבור מסמכים ואת גישה לאתרי אינטרנט של SharePoint עבור תפקיד אבטחה של Microsoft Dynamics CRM. כאשר תיכנס בתור משתמש בעל תפקיד האבטחה, המקטע "מסמכים" עדיין מוצג בסרגל הניווט. בנוסף, בעת לחיצה על מקטע "מסמכים", מתקבלת הודעת שגיאה של הרשאות.
 • בעת ניסיון לשנות את הערך כמות על-ידי הוספת קובץ script באירוע OnLoad טופס מוצר ההזדמנות, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  הערך בתיבה ' כמות ' השתנה מ- "1.0000000000" ל- "1.00000" עקב עדכון הספרות העשרוניות הנתמכות במוצר.

 • לאחר שקבעת את התצורה של כלל תביעות לא לכלול כלל עבור התביעה שם ב- Microsoft Dynamics CRM תביעות וכיוונון IFD, הדף OrganizationData.svc אינו פועל.
 • כאשר אתה מנסה להגדיר שם תווים של שני בתים עבור רשימת הנחות, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  רשומה כפולה: רשומה עם ערכים אלה כבר קיים. אין אפשרות ליצור רשומה כפולה. בחר ערך ייחודי אחד או יותר ולאחר מכן נסה שוב.

 • בעת יצירת רשימת שיווק דינאמית באמצעות מסנן, המסנן כולל שדה בדיקת מידע אשר מייצג קשר מסוג N:N עם ישות מותאמת אישית, המסנן אינו משנה את רשימת השיווק שאתה יוצר.
 • שאילתות שמורות לא להחזיר נתונים לרשימות שיווק דינאמית.
 • כאשר תא סוג partylist ייצוא לגליון עבודה של Excel, בנקודה-פסיק (;) בסוג partylist תא יוצר קו באופן בלתי צפוי.
 • כאשר אתה מבצע שמירה פעולה טופס עבור פעם נוספת, שלך לקבל את הודעת השגיאה הבאה:

  Access נדחתה.

 • ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook, מרווחי התשאול הבא מעודכנים כדי לשפר את הביצועים:
  • מנהל מצב (15 דקות)
  • מנהל ההודעות (30 דקות)
  • סינכרון MAPI ? Non-ABP (60 דקות)
  • סינכרון MAPI ? ABP (4 שעות)
  • סינכרון MAPI ? מפת אתר (4 שעות)
  • סינכרון MAPI ? מטה-נתונים (4 שעות)
 • כאשר תעבור לתצוגת פעילות המכילה את עמודה סוג פעילות בהגדרת התצוגה, קורס הלקוח Microsoft Office Outlook.
 • Expect100Continue יש להשבית את ההגדרה .NET כאשר שיטת האימות אינו Active Directory.
 • אמור להיות מראש הדף Edit.aspx כדי לשפר את זמני הטעינה של הטופס.
 • בהתחשב במקרים הבאים:
  • פתח טופס.
  • שנה את גודל הטופס כך שימלא את המסך.
  • אתה פותח וסוגר את הטופס מספר פעמים.
  בתרחיש זה, הטופס גדל עד שהוא מרחיב מחוץ למטה ובצדדים של המסך.
 • אם במחשב מותקנת חבילת Microsoft Visual C++ הפצה מחדש או גירסה מתקדמת יותר, התקנת הלקוח Microsoft Dynamics CRM נכשל.
 • תיאור הכלי עבור פגישה או פעילות שירות בלוח השנה של שירות מציג זמן שגוי. השעה המוצגת הוא מספר שעות לפני או אחרי הזמן הממשי של הפעילות לבין תלוי בהגדרות אזור הזמן ב- Microsoft Dynamics CRM ואת אזור הזמן של השרת שבו מותקן Microsoft Dynamics CRM.
 • ב- Internet Explorer 8 או גירסה מתקדמת יותר, רצועות הכלים אינם מוצגים באופן מיידי בעת פתיחת טופס ב- Microsoft Dynamics CRM.
 • כאשר אתה מנסה לקבל הזמנה ל- Microsoft Dynamics CRM Online, אתה מקבל את הודעת השגיאה הבאה:

  Windows Live ID, xxxx.xxxx@healthiergeneration.org, אין הזמנה Microsoft Dynamics CRM Online הפעיל. כדי לצאת זה מזהה Windows Live והיכנס שוב עם הנכון מזהה Windows Live עבור ההזמנה, לחץ על התנתק.

 • כאשר יש לך מסננים מרובים של Outlook, לחצן עקוב ב- CRM אינו מוצג ברשימת אנשי הקשר של Outlook או בסוגים אחרים של הישות המסונכרנת. בעיה זו מתרחשת כאשר אחד ממסנני אינה זמינה.
 • לאחר ביטול ההצמדה של תצוגה ב- Microsoft Office Outlook לקוח, לא מוחזרות רשומות כדי תצוגה בקובץ ההחלפה.
 • הודעות דואר אלקטרוני אינן נשלחות מ- Outlook כאשר תערוך את הודעות דואר אלקטרוני בתיבת הדואר היוצא. בעיה זו מתרחשת כאשר הלקוח Microsoft Dynamics CRM 2011 מוגדר. לאחר קביעת התצורה של Microsoft Dynamics CRM מוסר, ניתן לערוך ושלח את הודעות דואר אלקטרוני מתיבת הדואר היוצא.
 • בהתחשב במקרים הבאים:
  • פתח את Microsoft Dynamics CRM 2011 של לקוח Outlook.
  • לחץ על מקום העבודה, הרחב את העבודה שלי ולאחר מכן לחץ על ייבוא.
  • הייבוא שהושלם פתח ולאחר מכן לחץ על כדי להציג את הרשומות יובא במלואו, יובא באופן חלקי או נכשל.
  • סגור את תיבת הדו-שיח.
  בתרחיש זה, אתה מקבל את הודעת השגיאה הבאה:

  Microsoft Dynamics CRM נתקל בשגיאה.

 • בעת מעקב אחר הודעת דואר אלקטרוני ב- Outlook ולאחר מכן להמיר אותו הודעת דוא ל אירוע או הזדמנות ב- Outlook, פעילות דואר אלקטרוני ב- Microsoft Dynamics CRM אינו מקושר לאירוע חדשים שאתה יוצר.
 • לחץ על קבע ' לגבי ' ב- Microsoft CRM דינאמי של לקוח Outlook, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  שגיאה: אירעה שגיאה.

  בעיה זו מתרחשת כאשר אין לך גישה לחשבונות.
 • בהתחשב במקרים הבאים:
  • הפעל את Outlook.
  • פתח את תיקיית אנשי הקשר.
  • פתח את תיבת הדואר הנכנס ולאחר מכן פתח שוב את תיקיית אנשי הקשר.
  בתרחיש זה, אורכת זמן רב יותר כדי לפתוח את תיקיית אנשי הקשר בפעם הראשונה.
 • אין אפשרות לשמור את הערך בתיבת סימון ב פגישה ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook.
 • כאשר תנסה להשתמש בתצוגת "שלי קיבל דוא עם שולחים לא פתורים" ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook, Outlook קורס.
 • שאילתת SQL עבור ייצוא נתונים לגליונות עבודה של Excel צריך יהיה זמין ב- Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • הצג היסטוריית ביקורת מציגה נתונים שגויים לאחר עדכון שדה אחד בכל פעם.
 • מקום חניה Internet Information Services (IIS) למשך כמה שניות בשעות השיא.
 • בעת ניסיון למחוק משימת ייבוא גדול, תהליך המחיקה הזמן שהוקצב.
 • אתה נתקל בביצועים איטיים בתצוגת ברירת המחדל של הרשת לאחר ייבוא רשומות רבות בתצוגת קשר.
 • ההגדרה SkipGettingRecordCountForPaging מתווסף הכלי Orgdborgsettings. כאשר ההגדרה מוגדר כ- true, "בחר COUNT(*) כ- [#TotalRecordCount]" שאילתה המערכת מדלגת על ומוחזרת ספירת הרשומות הכוללת לא בתצוגה.
 • אינה מוצגת הודעת שגיאה מותאמת אישית כאשר יישומי plug-in להיכשל במהלך תהליך הקצאת הודעה.
 • פרטי אזור זמן מעודכנים עבור החורף צפונית 2011/2012.
 • כאשר אתה לוחץ על הצג יחסי תלות הישות המשתמש ברשת רכיבי פתרון ב- Microsoft Dynamics CRM 2011, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

  שגיאה: התריעה על חריג מסוג 'System.Web.HttpUnhandledException'.
  מספר שגיאה: 0x80040216
  הודעת שגיאה: אמור להיות DependencyNode אחד עבור ObjectId.

 • בהתחשב במקרים הבאים:
  • יצירת ישות מותאמת אישית.
  • אל תיצור קשרי גומלין בין ישויות ופעילויות. במקום זאת, תיצור קשר שבו הוא סוג פעילות האב של הישות המותאמת אישית.
  • יצירת קשר בו הישות המותאמת אישית הוא האב של סוג פעילות.
  בתרחיש זה, קיים מבנה קשר מעגלי. פעולה זו גורמת Microsoft Dynamics CRM 2011 לקרוס.
 • אם שתי ישויות מערכת קשורות באמצעות קשר גומלין מותאמים אישית, אין באפשרותך לייבא פתרון מנוהל כולל גומלין מותאמים אישית בין ישויות מערכת שני זהה.
 • נניח שיש לך ארגון עם ערכת רב-לשונית משתמש ממשק (MUI) מותקן, ואת ה-MUI pack מוגדר לכלהשפות. בעת ניסיון לייבא את הדוח של הארגון, תקבל הודעת שגיאה. בנוסף, הדוח אינו מעודכן.
 • נניח שיש לך של Microsoft Dynamics CRM 4.0 יישום plug-in. כשאתה לרשום את התוסף על ההודעה GrantAccess במצב אסינכרוני עבור ישות, ולאחר מכן לשתף רשומה, מתרחשת שגיאה חריגה. כאשר התוסף מנסה לבצע באופן אסינכרוני, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:
  חריג: System.Runtime.Serialization.SerializationException: שגיאה במיקום שורה 1 916. רכיב 'http://xxxx'מכיל נתונים מסוג הממפה השם'http://xxxx'. בסידרה יש ידע מכל סוג אשר ממפה שם זה. עליך לשקול את השימוש של DataContractResolver או להוסיף את הסוג המתאים 'PrincipalAccess' אל רשימת הסוגים הידועים - לדוגמה, באמצעות התכונה KnownTypeAttribute או על-ידי הוספתו לרשימת הסוגים הידועים שהועבר DataContractSerializer.
 • לוח מחוונים של התמיכה אינם מציגים תוצאות ב- Microsoft Dynamics CRM Online. בנוסף, אין באפשרותך לשלוח הזמנות המשתמש.
 • אין באפשרותך לשמור כתובת דואר אלקטרוני המכיל הסימן at (@) או גרשיים ("") בחלק המקומי.
 • דוחות מציגים חותמת זמן שגוי.
 • אין אפשרות להיכנס ל ארגון לאחר ייבוא התאמות אישיות. בעיה זו מתרחשת כאשר מכילים ההתאמות האישיות של מפת אתר לא חוקי. יש לעדכן את קובץ מפת אתר XSD כדי לאמת תכונת ישות יש מחרוזת שאינה ריקה.
 • משימת הקצאת המשאבים של השפה נכשלת, ולאחר מכן אתה מקבל את הודעת השגיאה הבאה:

  תהליך: CrmAsyncService - חריגה Crm: הודעה: LocalizedLabel את הישות או רכיב ניסה המעבר ממצב לא חוקי.

 • דליפת זיכרון מתרחשת בעת טעינה מחדש של משאבי אינטרנט מתוך הניווט הצדדי. בנוסף, דליפת זיכרון מתרחשת בעת טעינת הדפים הבאים:
  • לוח שנה
  • הכרזות
  • Dynamics Marketplace
  • מרכז המשאבים

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

תיקונים חמים ועדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
אוסף עדכונים 6 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 מכיל את התיקונים החמים הבאים והעדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני. כדי לאפשר או כדי לקבוע תצורה אלה תיקונים חמים או עדכונים אלה בשרת שבו פועל Microsoft Dynamics CRM 2011, בצע את ההוראות במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base. המאמר מכיל פעולות שניתן לבצע לפני התקנת אוסף העדכונים 2 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אם ברצונך לשמור את הפונקציונליות של גירסת ההפצה של Microsoft Dynamics CRM 2011:
2664150 שלבים כדי לנקות את הטבלה ' PrincipalObjectAccess ' ב- Microsoft Dynamics CRM 2011 לאחר החלת עדכונים 6


2741514 להאט את הביצועים בעת הצמדת תצוגות ב- Microsoft Dynamics CRM


אוסף עדכונים 5 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אינו מכיל כל תיקונים חמים או עדכונים כלשהם, עליך לקבוע את תצורתם באופן ידני.

אוסף עדכונים 4 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אינו מכיל כל תיקונים חמים או עדכונים כלשהם, עליך לקבוע את תצורתם באופן ידני.

אוסף עדכונים 3 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אינו מכיל כל תיקונים חמים או עדכונים כלשהם, עליך לקבוע את תצורתם באופן ידני.

עדכן את אוסף העדכונים 2 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 מכיל את התיקונים החמים הבאים והעדכונים עליך להפעיל או קבע תצורה באופן ידני. כדי לאפשר או כדי לקבוע תצורה אלה תיקונים חמים או עדכונים אלה בשרת שבו פועל Microsoft Dynamics CRM 2011, בצע את ההוראות במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base. המאמר מכיל פעולות שניתן לבצע לפני התקנת אוסף העדכונים 2 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אם ברצונך לשמור את הפונקציונליות של גירסת ההפצה של Microsoft Dynamics CRM 2011:
2535245 אתה נתקל בביצועים איטיים בעת ביצוע שאילתות RetrieveMultiple על ערכות נתונים גדולים ב- Microsoft Dynamics CRM 2011
אוסף עדכונים 1 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 אינו מכיל כל תיקונים חמים או עדכונים כלשהם, עליך לקבוע את תצורתם באופן ידני.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

תיקונים חמים ועדכונים שפורסמו כ תיקונים בודדים

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
הבאגים הבאים היו קבוע ונמסרות כקריטית לפי דרישה שמתקן (COD):
 • כאשר אתה ניגש ל- Microsoft Dynamics CRM עם תביעות זמין דרך פריסה הפונה לאינטרנט (IFD), דפי שגיאה 404 נוצרות באופן אקראי.
 • בעת הוספת שדה בדיקת מידע מותאם אישית להפעלה המהירה למצוא רשימת שדות בתצוגת החיפוש המהיר ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook, שדה בדיקת מידע מותאם אישית מציג רשומות.
 • בעת הקצאת רשומות ממשתמש אחד למשתמש אחר ב- Microsoft Dynamics CRM 2011, אתה נתקל בביצועים איטיים. בנוסף, תהליך ההקצאה עשויה לחרוג מהזמן הקצוב.
 • כאשר תעבור במהירות בין מספר רשומות תיק לקוח של Microsoft Dynamics CRM, קורס Microsoft Office Outlook.
 • בעת שמירת פעילויות ב- Outlook, אתה נתקל בביצועים איטיים.
 • נניח לסגור הזדמנויות באמצעות ערכת פיתוח תוכנה של Microsoft CRM (SDK) בלקוח Microsoft CRM for Outlook במצב לא מקוון. כאשר אתה מנסה לשנות את הלקוח בחזרה למצב מקוון, מתרחשת שגיאת הפעלה.
 • כאשר אתה מנסה להגדיר את יישום הלקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook הכוללת אוסף העדכונים 5 עבור Microsoft Dynamics CRM 2011 מותקן, תקבל את הודעת השגיאה הבאה:

  שרת LDAP אינו זמין.

 • בהתחשב במקרים הבאים:
  • שינוי מסנן קבוצה של נתונים באזור משימות שלי כדי לכלול סינון נוספות בתאריך היעד הוא שדה תאריך.
  • יצירת משימה ביישום ממלא את מסנן הפעילויות שלי וכוללת את היעד תאריך קריטריונים.
  • סינכרון פעילות זו עם הלקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook.
  • מחק את הפעילות מתוך היישום.
  • סינכרון המשימה עם הלקוח Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook שוב.
  בתרחיש זה, אתה מקבל את הודעת השגיאה הבאה:

  אירעה שגיאה. נסה פעולה זו שוב. אם הבעיה ממשיכה לבדוק את Microsoft Dynamics CRM הקהילה.

 • הנח כי שתי רשומות משתמשים כתובת דואר אלקטרוני כפולים. יש לך גישה רק אחד מבין שתי הרשומות עקב התצורה של הרשאות אבטחה. במצב זה, כאשר אתה מנסה לשלוח הודעת דואר אלקטרוני אל הרשומה שאליו יש לך גישה, הודעת הדואר האלקטרוני לא נשלחת. בנוסף, תקבל הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:

  חריגה Crm: הודעת: SecLib::AccessCheckEx נכשל. Hr מוחזר =-2147187962, ObjectID: ed22c90f-269 c-e011-98b4-00155d516fbe, מזהה בעלים: 3618883d-509 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerIdType: 8 ו- CallingUser: ebc6a2c7-259 c-e011-98b4-00155d516fbe. ObjectTypeCode: 2, objectBusinessUnitId: 4a9246dd-7285-e011-ab97-00155d52100d, AccessRights: גישת קריאה, קוד שגיאה:-2147187962.

 • נניח כי הלקוח Microsoft Dynamics CRM for Outlook נקבעה באמצעות כתובת ה-URL של IFD. במצב זה, לא תתבקש לספק אישורים אם אישורים מאוחסנים שיש לך אינם תקפים עוד.
 • אין באפשרותך להפעיל דוחות ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook בעת אימות דרישות מופעלת.
 • בעת עיון בלקוח אינטרנט של Microsoft Dynamics CRM באמצעות Internet Explorer 9, Internet Explorer צורכת זיכרון רב מדי. לכן, אתה נתקל בביצועים איטיים.
 • תצוגות רשת משנה לא טוענים רשומות.
 • כאשר תשנה את התור לאחר ביצוע חיפוש מהיר על תורים, מתרחשת שגיאת script.
 • לאחר הצמדת בתצוגה ביישום הלקוח של Microsoft Dynamics CRM עבור Outlook, הכרטיסיה עבור תצוגת הוא בהפעלות ושעוזרים הנתונים עבור התצוגה מאוחסן במטמון באופן מקומי.
 • בעת סינכרון פעילות חוזרת הכוללת פגישה שבוטלה, הפגישה בוטלה לא מוסרת מלוח השנה, Outlook קורס.
 • נניח שיש לך של תוסף אסינכרוני או זרימת עבודה הרשום על העדכון של פריט התור. כאשר פריט התור מנותבת באמצעות Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK הקצה בקשה נתיב ב- Microsoft Dynamics CRM 2011, ניתוב הבקשה נכשל.
 • אין אפשרות להציג את דוחות עבור משתמשים ביחידה העסקית ברמה העליונה לאחר הערך של ערך הרישום DWORD EnableRetrieveMultipleOptimization מוגדר כ- 2.
 • שדות טקסט מרובת שורות הכלולים ב'תבנית דואר אלקטרוני ב- Microsoft Dynamics CRM 2011, מעברי השורה בטקסט מרובת שדות מעוצבים באופן שגוי.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

עדכון מידע קובץ 6 סיכום

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
לחץ כאן כדי להוריד חבילות מידע קובץ עדכונים 6
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsedמאפיינים

Article ID: 2600640 - Last Review: יום חמישי 15 מאי 2014 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
מילות מפתח 
kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2600640 KbMthe
תרגום מכונה
חשוב: מאמר זה תורגם באמצעות תוכנת תרגום מכונה של Microsoft וייתכן שנערך לאחר מכן על-ידי קהילת Microsoftבאמצעות טכנולוגייתCommunity Translation Framework (CTF) או באמצעות תרגום אנושי. Microsoft מציעה לך גם מאמרים בתרגום אנושי, מאמרים בתרגום מכונה ומאמרים שנערכו על ידי הקהילה כדי לאפשר גישה למאמרים הקיימים במאגר הידע (Knowledge Base) שלMicrosoft בשפות שונות. מאמרים מתורגמים יכולים להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק. Microsoft אינה אחראית לחוסר דיוק, שגיאות או נזקים שייגרמו כתוצאה מטעויות בתכנים או משימוש בתכנים על ידי לקוחותיה.
כותרת מאמר זה באנגלית: 2600640

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com