Straipsnio ID: 2600640 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

Yra naujinim? 6 Microsoft Dynamics CRM 2011. ?iame straipsnyje apra?oma apie kar?t?j? patais? ir naujinim?, ?traukt? ? ?? specifini? naujinim?. ?is specifini? naujinim? paketas yra visomis kalbomis, kurios palaiko Microsoft Dynamics CRM 2011.

Daugiau informacijos

Sukurti skai?i? ir fail? pavadinimai, ?is specifini? naujinim? paketas

Statyti ?i? komponent?, naujinimo paketai yra 5.0.9690.1992.
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 serverio
 • "Microsoft Dynamics CRM 2011" Microsoft Office Outlook
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 el. pa?to kelved?
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 ataskaitos k?rimo prat?simas
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 kalbos paketas
 • Microsoft Dynamics CRM 2011 ataskait? pl?tinius
Fail? vardai naujinimo specifini? naujinim? paketai 32 bit? versijoms rengyklìje:
 • CRM2011-Client-KB2600640 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-Router-KB2600640 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-si?lomos kainos-KB2600640 -LangID-i386.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600640 -LangID-i386.exe
Fail? vardai naujinimo specifini? naujinim? paketai 64 bit? versijoms rengyklìje:
 • CRM2011-serveris-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Client-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Mui-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Router-KB2600640 -LangID-amd64.exe
 • CRM2011-Srs-KB2600640 -LangID-amd64.3exe

Update rollup informacija

Naujinim? 6 Microsoft Dynamics CRM 2011 bus pakartotinai i?leisti vietin?s Klientai sausio 20, 2012.

Specifini? naujinim? paketas 6 i? prad?i? buvo i?leista sausio 12, 2012. Jei ankstesn? versija buvo ?diegta gal?site ?diegti ?? naujinim? paket? per senesn?.

Jei ?dieg?te slipstream pakuot?se, kurios yra visi?kai ?renginiai, kuriuose yra Update Rollup 6 Pra?ome ?r. ?is KB, kaip j?s gausite klaida diegiant Update Rollup 6. MSPInstallAction nepavyko

Interneto vartotojams Infrastrukt?ros patobulinim? yra daroma ? "CRM Online". D?l ?ios prie?asties, specifini? naujinim? paketai bus netaikomos serveriai kol patobulinimai yra pilnas. Per lang? sistemos technin?s prie?i?ros sistemos prane?im? puslap?, jums bus prane?ta kai organizacijoje bus atnaujintas ? nauj? infrastrukt?r?. Paskutiniai atnaujinimai bus taikomas tuo metu.

?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 2600640 paket? dabar.I?leidimo data: Sausio 20, 2012

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

Diegimo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Svarbi pastaba
Duomen? baz? sukurta su Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 arba naujesn? versija negali b?ti importuotas ? diegti Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 ar ankstesn? versij?. ?is scenarijus yra ma?ai remiami.
Windows naujinimo diegimas
Nor?dami automati?kai ?diegti Update Rollup 6 Microsoft Dynamics CRM 2011, galite naudoti Windows Update. Naujinim? 6 Microsoft Dynamics CRM 2011 sausio 24, 2012 bus galima rasti "Windows" naujinimu.

Pastaba. Specifini? naujinim? paketas 6 pa?alinti negalima. Update Rollup 6, kad bus neleis jums pa?alinti Update Rollup 6 taikomos konkre?ios duomen? baz?s atnaujinimus. Tur?tum?te sukurti atsargines savo duomen? bazi? prie? diegdami ?? naujinim?.

Galite nustatyti sistem? Windows automati?kai ?diegti rekomenduojamus naujinius. ?is parametras gali i?taisyti nekritines problemas ir pad?ti pagerinti kompiuterio na?um?. Pasirinktiniai naujinimai neatsiun?iami ir nediegiami automati?kai.

Nor?dami su?inoti daugiau apie Microsoft publikuojam? naujinim? r??i?, aplankykite ?ias Microsoft svetaines:
?jungti automatin? naujinim? arba i?jungti

Keisti Windows diegia arba prane?a apie naujinimus
Nor?dami ?diegti Update Rollup 6 Microsoft Dynamics CRM 2011 naudojant Windows naujinim?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, ir tada ?veskite naujinim? ? lauk? Prad?ti ie?k? . Rezultat? s?ra?e spustel?kite Windows naujinimas.
 2. Nar?ymo srityje spustel?kite tikrinti, ar yra naujinim?, ir tada Palaukite, kol sistema Windows ie?kos naujausi? kompiuterio naujinim?.
 3. Jei gaunate prane?im?, kad svarb?s atnaujinimai yra prieinami, raginant? per?i?r?ti svarbius naujinius, galite per?i?r?ti ir pasirinkti, kuriuos svarbius naujinimus ?diegti.
 4. S?ra?e spustel?kite bet svarbus naujinimas daugiau informacijos. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel?, kur? norite ?diegti naujini?, ir tada spustel?kite gerai.
 5. Spustel?kite diegti naujinimus.
 6. Skaityti ir sutikite su licencijos s?lygomis, ir spustel?kite baigti (jei naujinimas to reikalauja ?is veiksmas). Jei paraginama ?vesti administratoriaus slapta?od?, ?veskite slapta?od?. Jei esate paraginamas patvirtinimo, patvirtinkite.
Rankinis diegimas
Jei norite rankiniu b?du ?diegti Update Rollup 6 Microsoft Dynamics CRM 2011, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Apsilankykite ?ioje "Microsoft Update" katalogas svetain?je:
  Microsoft Update katalogo
 2. ?veskite 2600640 ? lauk? ie?ka , ir tada spustel?kite Ie?koti.
 3. Spustel?kite prid?ti prid?ti naujinim? ? krep?el?.
 4. Spustel?kite atsisi?sti.
 5. Spustel?kite Nar?yti, nurodykite aplank?, ? kur? norite atsisi?sti naujinim? ir spustel?kite gerai.
 6. Spustel?kite t?stiir tada spustel?kite sutinku priimti Microsoft programin?s ?rangos licencijos s?lygos.
 7. Kai naujinimas yra atsiun?iami ? j?s? nurodyt? viet?, spustel?kite u?daryti.
Daugiau informacijos apie Microsoft Update katalogo, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
323166 Kaip atsisi?sti naujinimus su tvarkykl?mis ir kar?tosiomis pataisomis i? Windows Update katalogo

Papildoma diegimo informacija

 • Kai ?diegiate ?? specifin? naujin?, i?eiti i? esamos CRM sesijas, ir tada prad?ti nauj? CRM seans? keitimus.
 • De-konfig?ruodami kalbos paket?, kalbos parametrai vis? "Microsoft Dynamics CRM" vartotoj?, kurie naudojasi ?ia kalba gr?? ? numatyt?j? kalb?. I? naujo parengimo procesas n?ra atnaujinti kalbos parametrai vartotoj?. Tod?l vartotojams i? naujo j? kalbos parametrai sekcijoje asmenines parinktis kai nori ?eiti ? Microsoft Dynamics CRM 2011.

B?tinosios s?lygos

Turite tur?ti Microsoft Dynamics CRM 2011 statyti 5.0.9688.583 norint taikyti ?? specifin? naujin?.

Daugiau informacijos apie Microsoft Dynamics CRM 2011 statyti 5.0.9688.583, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2461082 Galimas naujinys d?l Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate

Sistemos paleidimas i? naujo

Jei esate paraginamas, perkraukite kompiuter? Kai pritaikote naujinim?.

?alinimo informacij?

J?s negalite pa?alinti naujinimo apibendrinimo 6. Update Rollup 6, kad bus neleis jums pa?alinti Update Rollup 6 taikomos konkre?ios duomen? baz?s atnaujinimus. Tur?tum?te sukurti atsargines savo duomen? bazi? prie? diegdami ?? naujinim?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Dynamics CRM Q4 paslauga atnaujinti

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Specifini? naujinim? paketas 6 taip pat yra Dynamics CRM Q4 paslaug? naujinimo funkcijos. Daugiau informacijos apie Dynamics CRM Q4 paslaug? naujinim?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
Microsoft Dynamics CRM: b?simi darbai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Klausimus, kurie sprend?iami Update Rollup 6 Microsoft Dynamics CRM 2011

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Specifini? naujinim? paketas 6 yra yra kaupiamasis specifini? naujinim?, kuriame yra visos senesniuose u? problemas, kurios yra dokumentuotos Update Rollup 1 per Update Rollup 5.

Daugiau informacijos apie ankstesni? naujinim? ir klausimus, kurie jie i?spr?sti, spustel?kite ?iuos numerius per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
2466084 Specifini? naujinim? paketas 1 Microsoft Dynamics CRM 2011 m. yra
2466086 2 specifini? naujinim? Microsoft Dynamics CRM 2011 m. yra
2547347 Specifini? naujinim? paketas 3 Microsoft Dynamics CRM 2011 m. yra
2556767 Naujinim? 4 Microsoft Dynamics CRM 2011 m. yra
2567454 Naujinim? 5 Microsoft Dynamics CRM 2011 m. yra

Specifini? naujinim? paketas 6 yra ?i? papildom? patais? ir atnaujinimus:
 • Suk?r? Self-Healing nustatymas (SHS) administracin?s vaizdas naudojant .msp failas, ? kur? b?t? ?traukta ? Update Rollup 5 ? Microsoft Dynamics CRM 2011, gaunate ?? klaidos prane?im?:

  CString::LoadString(7407) nepavyko.

 • Kai bandote atnaujinti Microsoft Dynamics CRM 4.0 ? Microsoft Dynamics CRM 2011, atnaujinti nepavyksta per ComponentCollector.RetrieveDependencyNodes metodas RetrieveMultiple pra?ymu.
 • Jau?iate l?to veikimo atnaujinant ? Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Prieig? prie Microsoft Dynamics CRM 2011 Mobilus URL, ir bandykite sukurti paskyr?, galite gauti tok? klaidos prane?im?:

  ?vyko netik?ta klaida.

 • Naudodami Microsoft Silverlight su interneto resursais, form? nerodomi, kaip tik?tasi. ?i problema kyla kai ne pa?ym?tas ?ym?s langelis i?pl?sti ?? skirtuk? pagal numatytuosius nustatymus skirtuko nuosavyb?s.
 • Manoma, kad naudoti piln? vard? formatu j?s? organizacija:
  • Paskutinis pavadinimas, vardas, antras vardas
  Naudojant tik pavard? sukurti kontakt?, papildom? kablel? (,) rodomas kontakto vardo.
 • Tarkime, kad j?s spustel?kite Keisti ypatybes ? lauk? Straipsnio komentar? (straipsnio) straipsnio subjekto. U?dar? dialogo lang? Forma doroklis , galite gauti tok? klaidos prane?im?:

  "Microsoft Dynamics CRM" ?vyko klaida.

 • Kai lauk? Apra?as papildomas aktyvumas Rodyti u? elektroninio pa?to veikl?, HTML kodas rodomas tinklelio stulpelyje ir tooltip tekst?.
 • Tarkime, kad prid?ti HTML ?iniatinklio i?tekli?, kuriame yra nuoroda ? "ClientGlobalContext.js.aspx" puslap? nar?ymo forma. Atidarius ?iniatinklio i?tekli? dar kart?, galite gauti tok? klaidos prane?im?:

  "Microsoft Dynamics CRM" ?vyko klaida.

 • Atidarius kalendori? i? Mano darbo srityje, Microsoft Dynamics CRM 2011 ne slinkti ? darb? dienos pirmosios valandos.
 • ?sivaizduokite toki? situacij?:
  • J?s esate tokioje aplinkoje, kurioje yra t?v? ir vaik? verslo vienet?.
  • Galite sukurti el. lai?ko ?ablono pirminio lygio.
  • Galite nustatyti el. pa?to ?ablonas b?t? galima per?i?r?ti vaiko lygmeniu.
  • Vartotojas bando sukurti el. pa?tu vaik? lygio verslo vienete.
  Tokiu atveju vartotojas negali naudoti elektroninio pa?to ?ablon? sukurti el. lai?ko.
 • Kai naudojate funkcij? grafik? paslaug? paskyrimo ? Microsoft Dynamics CRM 2011 "Internet Explorer 9", galite gauti tok? klaidos prane?im?:

  Negali vykdyti kod? i? Frida scenarij?.

 • Kai eksportuojate sprendim? Microsoft Dynamics "CRM Online", jus paragins ne atidaryti arba ?ra?yti fail?.
 • Importav? sprendimo, kuris yra pritinkintus rodinius, numatytasis rodinys atributas neteisingai nustatytos esam? nuomon? arba naujus rodinius.
 • Kad pakeisti d?l tinkinimo, ir tada spustel?kite Publikuoti visus tinkinimus, gaunate ?? klaidos prane?im?:

  Neapdorota i?imtis.

 • Paleidus PersistMatchCode ?jungti Microsoft Dynamics "CRM Online", galite gauti tok? klaidos prane?im?:

  Bendrinis SQL klaida.

 • Kai bandote importuoti s?skaitos duomenis, galite gauti tok? klaidos prane?im?:

  SQL serverio klaida. Pabandykite ?? veiksm? dar kart?. Jei problema kartojasi, patikrinkite Microsoft Dynamics CRM Bendrijos sprendim? arba susisiekite su j?s? organizacijos Microsoft Dynamics CRM administratorius. Galiausiai, j?s galite susisiekti su Microsoft Support.

 • Panaikinus ?ra?as, kuris yra pagrindinis objektas prieigos (POA) ?ra?? Microsoft Dynamics CRM 2011 ir Microsoft Dynamics "CRM Online", ?ra?us i? lentel?s POA nepanaikinami.
 • Kai bandote atlikti masinio naikinimo procesas nuo Mano nuomon? r?mo, gaunate ?? klaidos prane?im?:

  ?ra?as yra neprieinamas. Nepavyko rasti pageidauto ?ra?o arba neturite pakankam? teisi? jam per?i?r?ti.

 • J?s negalite naudoti ?rank? "OrgDbOrgSettings" su organizacija, turinti besidubliuojan?i? patog? pavadinim? Microsoft Dynamics "CRM Online".
 • Kai importuojate Microsoft Dynamics CRM sprendimai, SQL pakopini? funkcijos yra ne atstatytas.
 • Paleidus filtruotas vaizdas veiklos ataskaitas arba LPD parai?kas, filtruotas vaizdas nerodo bendros ?ra?us.
 • Pasikartojan?i? indeksai yra sukurti atstovaujan?io, atstovaujan?io ir ra?tu veikla ActivityPointerBase lentel?je.
 • Automati?kai sugeneruotas ?ini? baz?s (KB) straipsnio numeris yra pried?liu, kuris netik?tai ? Microsoft Dynamics CRM 2011.
  PastabaKai ?diegiate Update Rollup 6, parametr? SkipSuffixOnKBArticles perkeliamas ? lentel? "OrgDbOrgSettings". Priesaga pa?alinti KB straipsnio numer?, kad nustatymas naudojant ?rank? "OrgDbOrgSettings".
 • Kai kurie BusinessEntityMoniker, EntityExpression ir BusinessEntity konstruktori? negalima naudoti esam? organizacijos kontekste.
 • Tarkime, kad kuriate ataskait? naudojant ataskait? vedl? Microsoft Dynamics CRM 2011. Kai bandote ?terpti suvestin?s lentel?s, eksportuojamai i? ataskaitos ? programos Excel darbalap?, galite gauti tok? klaidos prane?im?:

  Suvestin?s lentel?s PivotTable lauko pavadinimas yra neleistinas. Nor?dami sukurti PivotTable ataskait?, turite naudoti duomenis, kurie yra organizuotas kaip s?ra?as su pa?ym?ti stulpeliai. Jei kei?iate suvestin?s lentel?s lauko pavadinim?, galite ?vesti nauj? pavadinim? lauke.

 • Tarkime, kad naudotum?te "Microsoft Dynamics CRM" serveriams apkrovos subalansuota aplinka. Kai diegimo mazg? nepateikia arba tampa nepasiekiamas, negalima paleisti "FetchXML" ataskait?.
 • ?urnalo lygis Exchange ?iniatinklio tarnybos (EWS) p?dsak? nustatytas kaip Numatytasis vietoj Verbose.
 • Negalite visuotinai pritaikyti taisykles ? vartotojo pa?to d??ut?s Microsoft Exchange 2010 aplinkoje kai Exchange CAS serverio ir Exchange Mailbox vaidmenys yra ne tame pa?iame serveryje.
 • Manyti, kad panaikinsite teises ? dokumentus ir SharePoint svetain?s prieigos Microsoft Dynamics CRM saugos vaidmuo. Kai j?s prisijungti kaip vartotojas, kuris turi saugumo vaidmen?, skyriuje "dokumentai" vis dar rodomas nar?ymo juost?. Be to, kai paspausite skyriuje "dokumentai", galite gauti teis?s klaidos prane?im?.
 • Kai bandote pakeisti kiekio vert?s pridedant scenarij? ? ?vyk? OnLoad galimyb?s produkto forma , galite gauti tok? klaidos prane?im?:

  Vert? laukelyje kiekis pasikeit? i? "1.0000000000" ? "1.00000" d?l d?l produkte palaikom? de?imtaini? trupmen? atnaujinimo.

 • Konfig?ruoti reikalavim? taisykl?s ir pa?alinti pavadinimas ie?kinys "Microsoft Dynamics CRM" reikalavim? ir IPS nustatymo taisykl?, OrganizationData.svc puslapis neveikia.
 • Bandant konfig?ruoti dvigubai bait? simboli? pavadinim? nuolaid? s?ra??, galite gauti tok? klaidos prane?im?:

  Pasikartojan?io ?ra?o: ?ios vert?s ?ra?as jau yra. Negalima sukurti dubliuoto ?ra?o. Pasirinkite vien? ar daugiau unikali? reik?mi? ir bandykite dar kart?.

 • Kai sukuriate dinaminiame rinkodaros tiksliniame s?ra?e naudojant filtr?, o filtras yra per?valgos laukas, kuriame yra n: n santyk? su pasirinktinio, filtro atnaujinimas rinkodaros tikslin? s?ra??, kur? suk?r?te.
 • ?ra?yt? u?klaus? negr??ta duomenis ? dinami?k? rinkodaros tiksliniai s?ra?ai.
 • Kada partylist tipo l?steli? yra eksportuojama ? programos Excel darbalap?, kabliata?k? (;) ? partylist tipo l?steli? sukuria eilut? netik?tai.
 • Kai ie?kote i?saugoti veiklos forma antr? kart?, j?s? gauti tok? klaidos prane?im?:

  Prieiga u?drausta.

 • "Microsoft Dynamics CRM" kliente Outlook, ?i? rinkim? intervalai yra atnaujinami, gerinti:
  • Valstyb?s vadovas (15 minu?i?)
  • Persp?jim? vadov? (30 minu?i?)
  • MAPI Sync-Non-ABP (60 minu?i?)
  • MAPI Sync-ABP (4 valandas)
  • MAPI Sync-Sitemap (4 valandas)
  • MAPI Sync-metaduomen? (4 valandas)
 • Kai perjungiate veiklos rodinyje, kuriame yra, Veiklos tip? skiltyje vaizd?, Microsoft Office Outlook kliento sugenda.
 • ? Expect100Continue .NET aplinkoje tur?t? b?ti i?jungtas, kai autentifikavimo metodas n?ra Active Directory.
 • Edit.aspx puslapis tur?t? b?ti pakraut? ? pagerinti form? apkrovos metu.
 • ?sivaizduokite toki? situacij?:
  • Atidarote form?.
  • Galite keisti form? u?pildyti ekran?.
  • Galite atidaryti ir u?daryti form? kelis kartus.
  Tokiu atveju form? auga kol pl?sdamasis nuo apa?ios ir ?on? ekrano.
 • Jei Microsoft Visual C ++ Redist paketas arba naujesn? versija yra ?diegta kompiuteryje, "Microsoft Dynamics CRM" kliento diegimas nepavyko.
 • Tooltip paskyrimo ar paslaugos teikimo vykdymui aptarnavimo kalendori? rodomas neteisingas laikas. Metu, kai rodoma kelias valandas prie? arba po faktin? laik?, paskyrimo ir priklauso "Microsoft Dynamics CRM" ir laiko juost±, kuriame ?diegta "Microsoft Dynamics CRM" serverio laiko juostos parametrus.
 • "Internet Explorer 8" arba naujesn? versij?, juostel?s n?ra rodomi i? karto, kai atidarysite form? programoje "Microsoft Dynamics CRM".
 • Bandant priimti kvietim? ? Microsoft Dynamics "CRM Online", galite gauti tok? klaidos prane?im?:

  Windows Live ID, XXXX.XXXX@healthiergeneration.org, neturi aktyvaus Microsoft Dynamics "CRM Online" kvietim?. Nor?dami atsijungti nuo ?io Windows Live ID ir v?l prisijungti naudodami Windows Live ID nustatymas kvietim?, spustel?kite Atsijungti.

 • Kai turite kelet? "Outlook" filtrai, sekti programoje CRM mygtukas n?ra rodomas "Outlook" kontaktus arba kitokio sinchronizuoti subjektas. ?i problema kyla, kai vienas i? filtrai yra i?jungtas.
 • Po to, kai j?s norite atsegti ? Microsoft Office Outlook klientui, ?ra?ai n?ra gr??inami stronnicowanych vaizdas.
 • El. pa?to prane?imai siun?iami ne i? Outlook redaguojant el. lai?k? aplanke Siun?iama. ?i problema atsiranda, kai Microsoft Dynamics CRM 2011 klientas sukonfig?ruotas. Pa?alinus "Microsoft Dynamics CRM" konfig?racijos, elektroninio pa?to ?inutes galima redaguoti ir i? siun?iama.
 • ?sivaizduokite toki? situacij?:
  • Atidarote "Outlook" Microsoft Dynamics CRM 2011 klientas.
  • Spustel?kite darbo vieta, pl?sti Savo darbo ir tada spustel?kite importuoti.
  • Atidarius pra?jusi? importo, ir tada spustel?kite Per?i?r?ti visi?kai importuotas, i? dalies importuot? arba nepavyko ?ra?us.
  • Galite u?daryti dialogo lang?.
  Tokiu atveju gaunate ?? klaidos prane?im?:

  "Microsoft Dynamics CRM" ?vyko klaida.

 • Steb?ti el. lai?ko programoje "Outlook", ir tada konvertuoti ?? lai?k? ? byl? arba galimyb? programoje Outlook, programoje "Microsoft Dynamics CRM" el. pa?to veiklos nesusietas su sukurti nauj? byl?.
 • Kai spustelite Nustatyti Microsoft Dynamic CRM programoje Outlook, galite gauti tok? klaidos prane?im?:

  Klaida: ?vyko klaida.

  Problema kyla, jei turite prieig? prie paskyr?.
 • ?sivaizduokite toki? situacij?:
  • Paleidus program? Outlook.
  • Atidarote aplank? Kontaktai.
  • Galite atidaryti, ir tada v?l atidaryti aplank? Kontaktai.
  Tokiu atveju reikia daugiau laiko Nor?dami atidaryti aplank? Kontaktai pirm? kart?.
 • ?ym?s langel? "Microsoft Dynamics CRM" kliente Outlook paskyros negalima ?ra?yti reik?m?.
 • Kai bandote naudoti "Mano gauti lai?kai su nenurodytais siunt?jais" rodin? programoje "Microsoft Dynamics CRM" Outlook, Outlook u?stringa.
 • SQL u?klausos, kad j? eksportuoti duomenis ? Excel darbalapiai turi b?ti i?jungtas Microsoft Dynamics CRM 2011.
 • Audito istorija rodinys rodo neteisingus duomenis atnaujin? vienoje srityje vienu metu.
 • Interneto informacijos tarnyb? (IIS) gardo kelias sekundes piko valandomis.
 • Kai bandote panaikinti didelis importo u?duot?, panaikinimo procesas skirtas laikas baig?si.
 • Jau?iate l?to veikimo ? numatyt?j? tinklelio rodin? kai importuojate daug ?ra?? Kontaktai rodinyje.
 • SkipGettingRecordCountForPaging nustatymas yra ?traukta ? "OrgDbOrgSettings" ?rankis. Kai parametras yra nustatyta tiesa, kad "pasirinkite COUNT(*) kaip [#TotalRecordCount]" u?klausos praleid?iamas ir bendras ?ra?? skai?ius negr??inama rodinyje.
 • Pasirinktin?s klaidos prane?ime nerodomas Kada priedai negali priskirti prane?im? proceso metu.
 • Laiko juostos informacija yra atnaujinama ?iaur?s ?iemos 2011/2012.
 • Spustel?jus Rodyti priklausomybi? vartotojo subjekto sprendimo komponentus, kuriems tinklelio Microsoft Dynamics CRM 2011, gaunate ?? klaidos prane?im?:

  Klaida: I?imtis tipo "System.Web.HttpUnhandledException" buvo i?mesti.
  Klaidos numeris: 0x80040216
  Klaidos prane?imas: Ten tur?t? b?ti vienas DependencyNode, kad ObjectId.

 • ?sivaizduokite toki? situacij?:
  • Galite sukurti pasirinktinio.
  • Ne kurti santykius tarp subjekto ir veiklos. Vietoj to sukuriate, kurioje veiklos tip? yra pasirinktinio objekto t?v? santykius.
  • Galite sukurti ry??, kurioje pasirinktiniame objekte yra t?v?, veiklos tip?.
  Tokiu atveju ciklin? ry?? strukt?ra egzistuoja. Tai sukelia Microsoft Dynamics CRM 2011 ? avarij?.
 • Jei du sistemos subjektai yra susij? per vartotojo santyk?, nei?eina valdomojo sprendimo, kuriame yra vartotojo ry?? tarp tos pa?ios dvi sistemos organizacijos.
 • Manau, kad j?s turite organizacija su a daugiakalb?s vartotojo s?sajos paketas (MUI) ?diegta, ir MUI paket? yra nustatytas Visomis kalbomis. Kai bandote importuoti prane?im? ? organizacij?, gaunate klaidos prane?im?. Be to, ataskaitoje n?ra atnaujinama.
 • Manyti, kad Microsoft Dynamics CRM 4.0 plug-in. Registruotis plug-in GrantAccess prane?imui asinchroninis re?imu subjektui, ir tada bendrinti ?ra??, i?skyrus klaidai. Kai ?skiepiai bando vykdyti asynchronicznie, gaunate ?? klaidos prane?im?:
  I?imtis: System.Runtime.Serialization.SerializationException: klaida linija 1 pozicijoje 916. Elementas "http://xxxx"yra duomen? tipas, kuris susieja su pavadinimas nuo"http://xxxx'. I?d?stymo eilut?mis panaikinimo neturi joki? ?ini? apie bet kokio tipo, kuris susieja su tokiu vardu. Apsvarstykite galimyb? naudoti a DataContractResolver arba prid?ti r??is, klasifikuojama ? "PrincipalAccess" ?inomas r??i? - pvz., s?ra?o naudodami atribut? KnownTypeAttribute arba pridedant j? prie ?inom? r??i? ? DataContractSerializer s?ra?o.
 • Paramos Panel nerodo rezultatus Microsoft Dynamics "CRM Online". Be to, j?s negalite si?sti vartotojo kvietimus.
 • Negalima ?ra?yti elektroninio pa?to adres?, kuriame yra ir ?enklas (@) arba tiesias kabutes ("") vietos dalyje.
 • Ataskaitose Rodyti neteising? laiko spaudu.
 • Negalite prisijungti, organizacijai importav? tinkinimus. ?i problema kyla kai nustatym? yra neleistinas Sitemap. Sitemap XSD failas turi b?ti atnaujinta siekiant patvirtinti, kad ?is subjektas atributas turi ?vest? eilut?.
 • Kalba parengimo u?duotis ne?vykdoma, ir tada gaunate ?? klaidos prane?im?:

  Procesas: CrmAsyncService - Crm i?imtis: Prane?imas: The LocalizedLabel subjektas arba komponento band? per?jim? nuo neleistinos b?senos.

 • Atminties nutek?jimas ?vyksta, kai j?s perkrauti interneto i?teklius i? navigacijos ?one. Be to, atminties nutek?jimas ?vyksta, kai ?keliate ?iuose puslapiuose:
  • Kalendorius
  • Skelbimai
  • Dynamics Marketplace
  • Resurs? centras

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kar?t?j? patais? ir naujinim?, turite ?galinti arba konfig?ruoti rankiniu b?du

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Atnaujinti apibendrinimo 6 Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ?i? kar?t?j? patais? ir naujinim?, turite ?galinti arba konfig?ruoti rankiniu b?du. Nor?dami ?jungti arba konfig?ruoti ?ias kar?t?sias pataisas ir ?ie atnaujinimai ? server?, kuriame veikia Microsoft Dynamics CRM 2011, vykdykite nurodymus ?iame Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Straipsnyje pateikiami veiksmai, kuriais j?s galite sekti prie? prad?dami diegti naujinim? 2 specifini? naujinim? paketas Microsoft Dynamics CRM 2011 jei norite i?laikyti leidimo versijos Microsoft Dynamics CRM 2011 funkcionalum?:
2664150 Stengiasi i?valyti PrincipalObjectAccess lentel?s Microsoft Dynamics CRM 2011 po Update Rollup 6 pra?oma


2741514 L?tasis vykdymas kai prisegimo vaizdais ? Microsoft Dynamics CRM


Naujinim? 5 Microsoft Dynamics CRM 2011 n?ra joki? kar?tosios pataisos arba naujinimai, kad j?s turite sukonfig?ruoti rankiniu b?du.

Naujinim? 4 Microsoft Dynamics CRM 2011 n?ra joki? kar?tosios pataisos arba naujinimai, kad j?s turite sukonfig?ruoti rankiniu b?du.

Specifini? naujinim? paketas 3 Microsoft Dynamics CRM 2011 n?ra joki? kar?tosios pataisos arba naujinimai, kad j?s turite sukonfig?ruoti rankiniu b?du.

Atnaujinti 2 specifini? naujinim? paketas Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ?i? kar?t?j? patais? ir naujinim?, turite ?galinti arba konfig?ruoti rankiniu b?du. Nor?dami ?jungti arba konfig?ruoti ?ias kar?t?sias pataisas ir ?ie atnaujinimai ? server?, kuriame veikia Microsoft Dynamics CRM 2011, vykdykite nurodymus ?iame Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje. Straipsnyje pateikiami veiksmai, kuriais j?s galite sekti prie? prad?dami diegti naujinim? 2 specifini? naujinim? paketas Microsoft Dynamics CRM 2011 jei norite i?laikyti leidimo versijos Microsoft Dynamics CRM 2011 funkcionalum?:
2535245 Kyla l??iau galite atlikti RetrieveMultiple u?klaus? didel?s apimties duomen? baz?ms Microsoft Dynamics CRM 2011
Specifini? naujinim? paketas 1 Microsoft Dynamics CRM 2011 n?ra joki? kar?tosios pataisos arba naujinimai, kad j?s turite sukonfig?ruoti rankiniu b?du.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kar?t?j? patais? ir naujinim?, kurie buvo i?leisti kaip atskiri pataisymai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?i? klaid? buvo nustatyta ir pristatomi kaip kritinis pareikalavim? (COD) nustato:
 • Kai pasiekiate "Microsoft Dynamics CRM" pretenzij? leido per interneto diegimo (IPS), 404 klaidos puslapi? yra generuojami atsitiktinai.
 • Jei norite prid?ti pasirinktin? per?valgos lauk?, kur? norite greitai rasti lauk? s?ra?as greitos paie?kos rodinys "Microsoft Dynamics CRM" kliento programoje Outlook, pasirinktin? per?valgos lauke rodo ?ra??.
 • Kai priskiriate ?ra?us i? vieno vartotojo kitam vartotojui Microsoft Dynamics CRM 2011, jau?iate l??iau. Be to, u? priskyrimo proceso laikas gali baigtis.
 • Kai galite greitai perjungti keli? Microsoft Dynamics CRM abonemento ?ra?us, programa Microsoft Office Outlook u?stringa.
 • Kai ?ra?ote paskyras "Outlook", jau?iate l??iau.
 • Manyti, kad galimybi? u?darymo naudojant Microsoft CRM programin?s ?rangos programuotojo rinkiniu (SDK) Microsoft CRM programos Outlook neprisijungus. Kai bandote pakeisti kliento atgal ? interneto valstyb?, atk?rimo klaida ?vyksta.
 • Bandant konfig?ruoti "Microsoft Dynamics CRM" kliento kuri? turi Update Rollup 5 Microsoft Dynamics CRM 2011 m. ?diegta, galite gauti tok? klaidos prane?im?:

  LDAP serveris yra neprieinamas.

 • ?sivaizduokite toki? situacij?:
  • Galite keisti duomen? grup?s filtras Mano u?duo?i? srityje ?traukti papildomas filtravimo deramos datos laukas.
  • Sukuriate u?duot? taikomojoje programoje, kuri atitinka mano u?duoties filtras ir apima t? termino datos kriterijus.
  • ?i? u?duot? sinchronizuoti su "Microsoft Dynamics CRM" klient? Outlook.
  • Naikinti u?duotis taikant.
  • Galite sinchronizuoti u?duotis su "Microsoft Dynamics CRM" klient? Outlook dar kart?.
  Tokiu atveju gaunate ?? klaidos prane?im?:

  ?vyko klaida. Pabandykite ?? veiksm? dar kart?. Jei problema kartojasi, patikrinkite Microsoft Dynamics CRM Bendrijos.

 • Daryti prielaid?, kad du ?ra?ai naudoti dublikat? el. pa?to adres?. Gal?site naudotis tik vien? i? dviej? rekord? d?l saugos teis?s konfig?racij?. Esant tokiai situacijai, kai bandote si?sti el. pa?tu su ?ra?u, prie kuri? turite prieig?, el. lai?kas nesiun?iamas. Be to, galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? ??:

  CRM i?imtis: Message: SecLib::AccessCheckEx nepavyko. Gr??o hr =-2147187962, ObjectID: ed22c90f-269 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerId versija: 3618883d-509 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerIdType: 8 ir CallingUser: ebc6a2c7-259 c-e011-98b4-00155d516fbe. ObjectTypeCode: 2, objectBusinessUnitId: 4a9246dd-7285-e011-ab97-00155d52100d, atribute Deny: skaitymo prieiga, klaidos kodas:-2147187962.

 • Manyti, kad "Microsoft Dynamics CRM" klient? Outlook sukonfig?ruotas naudojant IPS URL. Tokiu atveju j?s? neragina kredencial? jei i?saugoti ?galiojimai, kad turite jau nebegalioja.
 • Ataskaitos "Microsoft Dynamics CRM" klient? Outlook negali paleisti kai pretenzij? autentifikavimas ?galinamas.
 • Kai nar?ote ?iniatinklio programoje "Microsoft Dynamics CRM" naudojant "Internet Explorer 9", "Internet Explorer" naudoja per daug atminties. Tod?l, jau?iate l??iau.
 • Papildomas tinklelis nuomones negali ?kelti ?ra?us.
 • Pakeitus eil?s po to, kai jums atlikti greit? paie?k? eiles, ?vyksta scenarijaus klaida.
 • Priseg? rodinys "Microsoft Dynamics CRM" kliento programoje Outlook, skirtuk? rodinio ?simenama prapl?timo ir duomen? rodinio talpyklos vietoje.
 • Kai sinchronizuojate pasikartojan?ios paskyros, kuriame at?auk? susitikim?, ir at?auk? susitikim? n?ra pa?alinama i? kalendoriaus, Outlook u?stringa.
 • Tarkime, kad asinchroninis plugin ar darbo eiga, kuri yra registruota eil?s elemento atnaujinimui. Kai eil?s element? yra nukreipiami per Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK galinio punkto mar?ruto pra?ym? Microsoft Dynamics CRM 2011, mar?ruto pra?ymas nepavyksta.
 • Ataskaitos negali b?ti rodomos naudotojams auk??iausio lygio verslo vieneto po EnableRetrieveMultipleOptimization DWORD registro ?ra?o vert? yra lygi 2.
 • Kai keli? eilu?i? teksto laukai ?traukiami ? el. lai?ko ?ablono Microsoft Dynamics CRM 2011, rentabilus keli? eilu?i? teksto laukai yra suformatuotas neteisingai.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Atnaujinti apibendrinimo 6 failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Spauskite ?ia Nor?dami parsisi?sti Update Rollup 6 failo informacijos paketus
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsedSavyb?s

Straipsnio ID: 2600640 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. gegu??s 14 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2600640 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2600640

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com